Skip to content

Klinika Kirurgjike Austriake (Ish Spitali Kirurgjik Austriak)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-08-01 12:18:00
JSON

Tax Registration Number: K72422002V
Administrators: Astrit Kuçani
Scope: Sherbim mjekesor ambulator, spitalor dhe tercial jo publik. Import te aparaturave, paisjeve mjekesore dhe medikamenteve ne funksion te realizimit te objektit te veprimtarise. Imazheri.
Other Trade Names: Klinika Kirurgjike Austriake
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29.06.2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 04.06.2012, me ane te Urdhrit Nr.350;351/3 Regj., Nr.1085 Prot, lëshuar nga Studio Përmbarimore Gjyqesore “KREON”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet të cilat zotërohen nga dorëzanësi Astrit Ymer Kuçani.

II. Me date 05.10.2012, me ane te urdherit Nr. 13243 Prot, leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private "E.P.S.A" Shpk, ne baze te te cilit eshte urdheruar Qendra Kombetare e Regjistrimit, te kryeje vendosjen e sekuestros mbi kuotat/aksionet qe mund te zoteroje dorezanesi z. Astrit Imer Kucani.

III. Me date 28.02.2014, me ane te urdhrit Nr. 2118, Nr.2681 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private“ STRATI BAILIFF’S SERVICE “ sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet që pala debitore Z. Astrit Kuçani zotëron në shoqërinë “ SPITALI KIRURGJIK AUSTRIAK” Sh.P.K me Nuis (Nipt) K72422002V.

IV. Me date 02.05.2014, me ane te shkresës nr.26831/64 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e barrës së sigurisë mbi titujt e pronësisë dhe të mos bëhen ndryshime në emër të subjektit “SPITALI KIRURGJIK AUSTRIAK ", me NIPT K72422002V, me administrator z. Astrit Kuçani, dhe në emër të ortakëve të tjerë të shoqërisë.

V. Me date 28.05.2014, me ane te shkresës Nr.33036/17 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

VI. Me date 03.11.2014, me ane te Shkreses Nr.12733 Prot, leshuar nga Dega Doganore Durres, u kerkua pezullimi i procedurave te metejshme, deri ne shlyerjen e detyrimeve te Borxhit Doganor qe do te konfirmohet me shkrim.

VII. Me date 27.02.2015, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 16258 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, subjektin "Spitali Kirurgjik Austriak” Shpk, me NUIS (NIPT) K72422002V, me administrator Z. Astrit Kuçani.

VIII. Me date 12.10.2015, me ane te Njoftimit për lirimin nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë Nr. 72616 Prot, protokolluar nga QKR me, Nr.13903 Prot, date 14.10.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, meqenese gjate kesaj periudhe tatimpaguesi subjekti "Spitali Kirurgjik Austriak” ka paguar detyrimet, nuk ka arsye apo shkaqe ligjore per ruajtjen e metejshme te barres siguruese mbi titujt e pronesise.

IX. Me date 22.10.2015, me ane te kërkesës për aktivizim NIPT-I Nr.14503 Prot, lëshuar nga Dega Doganore Durrës, protokolluar nga QKR me Nr. 9515 Prot., datë 27.10.2015, u kerkua aktivizimi i subjektit “SPITALI KIRURGJIK AUSTRIAK” sh.p.k, me NIPT K72422002V, i cili ka qënë debitor dhe i ka likujduar detyrimet.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia administrative nr.5 , Rruga"Njazi Demi" Nr.16, Tirane, Shqiperi.

Email address:
info@Klinika-austriake.at

Telephone:
0682020112

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.08.2020
Akti i themelimit
Urdher per venien e sekuestros konservative 04.06.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 768,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -91 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -29 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -266 240,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -185 449,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -29 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -266 240,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 183 568,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 252 795,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 506 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 987 704,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 416 075,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 633 813,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 000 832,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala