Skip to content

BANKA CREDINS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-26 14:39:21
JSON

NIPT: K31608801O
Administrator: Maltin Korkuti (Drejtor i Përgjithshëm), Monika Milo (Zv/Drejtore e Përgjithshme),
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari bankare dhe financiare. Të gjitha format e kredi dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare, faktoringun dhe financimin e transaksioneve financiare, qiranë financiare; të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarëve, çeqet bankare dhe kartat e pagesës; ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, instrumente si më poshtë: instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.); këmbim valutor; produktet derivative (instrumente derivative), duke përfshirë midis të tjerave kontratat e së ardhmes (future) dhe kontrata me opsione (options); instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla si: marrëveshje swap dhe marrëveshje qe përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen, letra me vlerë të transferueshme, instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; pjesëmarrje në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publike ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime, ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme: administrimin e aktiveve të tilla si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme, sigurimin dhe transferimin e tregut e informacionit financiar si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve qe kane lidhje me të nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare; shërbimet këshilluese ndërmjetëse dhe shërbimet të tjera ndihmese për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat "A deri në Ë" të këtij neni duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive. Banka Credins ushtron veprimtaritë e përshkruara në këtë nen pas liçencimit nga autoritetet rregullatore përkatëse nëse liçencimi kërkohet nga legjislacioni në fuqi. Në përputhje me legjislacionin për të arritur qëllimet e sipërpërmendura, përveç aktivitetet kryesore shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër favorizues, ndihmës, aksesor, lehtësues, përfitues, aksidental dhe okazional, i cili mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm me qëllim qe të realizohet objekti i veprimtarisë se shoqërisë. Ndërmjetësimin në sigurime dhe ri sigurime të parashikuara në ligjin nr.9267 dt 29.07.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të ri sigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime''.
Emërtime të tjera Tregtare: CREDINS BANK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31.01.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 8 505 810 403,00
Numri i pjesëve: 77 750 047
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. PRIMA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K32419001R, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 6, Rruga “Konferenca e Pezës” ZK 8240, nr. pasurie 2/137 dhe 2/138, Fabrika e shoqërisë “Bloja” sha, me administrator Agron Haxhiymeri, me status aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.03.2019)

II. E D R O shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.06.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K16502201W, me adresë në Vlorë, Lagja Pavarësia, Sheshi Pavarësia, Godina 1-katëshe nr. 4, pranë Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, me administrator Edmond Rexho, me status aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.03.2019)

III. Unioni Shqiptar Kursim Kredi, një shoqëri kursim krediti, e themeluar më datë 01.02.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K11931001T, me adresë në Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Pallati 9 Katësh, Nr. 70, Kati 2, me statusin aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.03.2019)

IV. Amryta Capital LLP, një subjekt i huaj ligjor i themeluar në Londër, me numër regjistrimi OC369471, me seli në adresën: Level 5, Berkeley Square House, Berkeley Square, Mayfair, W1J 6BY. (Sipas kontratës së transferimit të aksioneve, datë 16.03.2018, të dorëzuar në QKB)

V. B.F.S.E Holding B.V, një shoqëri e themeluar dhe organizuar sipas ligjeve të Hollandës, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Shoqërive të Hollandës me Nr. regjistri 34271031, e përfaqësuar nga administratorët Z. Olger van der Nap dhe Z. Clive Moody. (Sipas prokurës së posaçme, datë 10.12.2007, pjesë e marrëveshjes së investimit të datës 14.12.2007, të dorëzuar në QKB)

VI. A.F.C shpk, një shoqëri me përgjegësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.01.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J61824006C, me adresë Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Gërmenji Nr. 2, Objekti Nr. 173, me administrator Shpendi Sejdarasi, me status aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.03.2019)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.03.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L61516018B, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Nikolla Tupe, nr 1, kati 3, ap 3, me administrator Milbana Treska dhe me status aktiv. Banka Credins zotëron 47.50% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.03.2019)

II. CREDINS INVEST-sh.a-Shoqëri administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.10.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K52311009R, me adresë në Tiranë, Njësia Nr. 5, Rruga Nikolla Tupe Nr. 1, Kati 3, me administrator Estela Koçi, me status aktiv. Banka Credins zotëron 76% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.03.2019)

III. BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 24.07.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L71928011S, me adresë Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, Nr. 1, Kati 3, Apartamenti 3, me administrator Artan Gjergji, me status aktiv. Banka Credins zotëron 42.50% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.03.2019)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Femër/1 Mashkull
Anëtarë Bordi: Lars Jonas Hasselrot, Elton Toro, Monika Milo, Saimir Sallaku, Raimonda Duka, Clive David Moody, Maltin Korkuti
Të punësuar: Në 31 dhjetor 2017 Banka kishte 872 punonjës
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.06.2014, me anë të vendimit për sigurimin e padisë Nr. Regj. Them. 1638, u pranua kërkesa e palës paditëse shoqëria “Pharmacom” shpk për marrjen e masës së sigurimit të padisë duke vendosur sekuestro konservative mbi 1.11% të aksioneve të të paditurit Ilirjan Bushati në shoqërinë aksionere Banka Credins sh.a dhe 2% të aksioneve në shoqërinë aksionere Credins Leasing sh.a, deri në përfundim të gjykimit të çështjes. Urdhërohet Qendra Kombëtare e Regjistrimit të mos kryejë asnjë veprim tjetërsimi mbi aksionet e të paditurit Ilirjan Bushati në shoqërine aksionere Banka Credins Sh.A. dhe në shoqërinë aksionere Credins Leasing Sh.A. deri në përfundim të gjykimit të çështjes. Objekti i padisë ishte konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës premtim-shitblerje të datës 30.12.2009 regjistruar me nr. Rep 7800 Kol. 2353/4, lidhur midis palëve ndërgjyqëse. Paojat e kësaj pavlefshmërie konsistojnë në:

a) Kthimin e shumës së paguar palës së paditur së bashku me interesat bankare (kamatat ligjore)

b) Njohja dhe kthimi i shpenzimeve të nevojshme të kryera në pronën objekt premtim shitje si dhe të çdo lloj shpenzimi tjetër për mundësimin e kthimit të palëve në gjendjen fillestare.

c) Marrja e masës së sigurimit të padisë duke vendosur sekuestro konservative mbi tituj pronësie të të paditurit si ortak që disponon në disa shoqëri.

II. Bashkimi me përthithje

Në datën 24.05.2013, Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Banka Credins sh.a vendosi fillimin e proçesit të bashkimit me përthithje nëpërmjet kalimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë Credins Leasing sh.a (shoqëria e përthithur) tek shoqëria Banka Credins sh.a (shoqëria përthithëse).

Në zbatim të këtij vendimi, Banka Credins sh.a dhe Credins Leasing sh.a do të bashkohen nga ana ligjore dhe organizative duke u integruar në një person juridik të vetëm.

Bashkimi me përthithje do të krijojë një kompani me një bazë më të gjerë asetesh, një vlerë neto biznesi më të lartë që do të mundësojë një qëndrim dhe mbrojtje më të fortë ndaj risqeve të ndryshme.

Duke qenë se 97% e aksioneve të Credins Leasing sh.a zotërohen nga aksionerë të Bankës Credins dhe emërtimi i shoqërive është i ngjashëm, edhe pas bashkimit misioni dhe vizioni i bankës do të mbeten të njëjtat. Bashkimi i shoqërive me përthithje nënkupton transferimin e të gjitha aktiveve dhe pasiveve të Credins Leasing sh.a në Credins Bank sh.a (shoqëria përthithëse) në këmbim të aksioneve të kësaj të fundit. Të gjitha aksionet e reja që do të emetohen nga Banka Credins sh.a do të jenë të tipit “aksione të zakonshme”. Pas regjistrimit të bashkimit në QKR ekzistenca e Credins Leasing sh.a si një shoqëri më vete do të vlerësohet e prishur dhe Banka Credins sh.a do të vazhdojë të ekzistojë më këtë emër.

Më datë 30.09.2015, u nënshkrua Marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërive Banka Credins sh.a dhe Credins Leasing sh.a. Sipas kësaj projekt-marrëveshje, bashkimi me përthithje do të bazohet në pasqyrat financiare të Bankës Credins sh.a dhe Credins Leasing sh.a të datës 30 Qershor 2015 (data e fundit kontabël) si dhe çdo ndryshim në pozicionin financiar të shoqërive deri në datën e mbylljes.

Bilanci i Çeljes i realizuar mes datës së fundit kontabël dhe datës së mbylljes së bashkimit me përthithje duhet të raportohet dhe miratohet nga asambletë e aksionerëve të të dy shoqërive. Të drejtat dhe detyrimet e Bankës Credins sh.a dhe Credins Leasing sh.a kundrejt njëri-tjetrit shuhen në Bilancin e Çeljes së shoqërisë përthithëse (të tilla janë depozitat Credins Leasing sh.a pranë Bankës Credins, financimet e Credins Leasing nga Banka Credins).

Bashkimi me përthithje nuk do të sjellë asnjë ndryshim në organet drejtuese të Bankës Credins sh.a. Aksionarët e shoqërisë së përthithur bëhen aksionarë të shoqërisë përthithëse, Bankës Credins sh.a. Në përputhje me raportin e këmbimit 1: 1.622754, Banka Credins sh.a do të emetojë 4.878.471 (katër milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e një) aksione të reja të zakonshme në favor të aksionerëve të shoqërisë Credins Leasing sh.a të cilët heqin dorë nga 7.916.569 (shtatë milion e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) aksionet e zakonshme të Credins Leasing sh.a. Aksionerët e rinj të Banka Credins sh.a do të përfitojnë aksione të zakonshme të Banka Credins në përputhje me përqindjen e aksioneve të zotëruara tek shoqëria Credins Leasing sh.a.

Kapitali pas bashkimit do të jetë rezultat i shumës së kapitalit të dy shoqërive duke zbritur vlerën e shpenzimeve të veprimeve të konsolidimit prej 275.166,77 (dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje shtatëdhjetë e shtatë) lekë. Banka Credins deri në momentin e përthithjes kishte një kapital prej 5.716.520.864 (pesë miliard e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e njëzet mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë dhe Credins Leasing kishte 924.523.361 (nëntëqind e njëzet e katër milion e pesëqind e njëzet e tre mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një) lekë. Pas përthithjes kapitali i Bankës Credins do të bëhet 6.365.877.453 (gjashtë miliard e treqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë e tre) lekë.

III. Më datë 17.11.2016, me anë të urdhërit Nr. 8587 Prot., lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "E.P.S.A" sh.p.k, u vendos bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave/aksioneve të zotëruara prej debitorit Ilirjan Bushati në subjektin tregtar BANKA CREDINS deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor.

IV. Më datë 24.04.2017, me anë të kërkesës për mbështetje në ekzekutim (Ekzekutim Vendimi) Nr. 3237 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë, është kërkuar ekzekutimi i Vendimit Nr. 13, datë 17.04.2017, të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, ku ndër të tjera është vendosur sekuestrimi i masës prej 1% të aksioneve të “Bankës Credins” sh.a, që janë në pronësi të shtetases znj. Mirela Ndini, blerë me anë të kontratës së datës 17.03.2015, të cilat përfaqësojnë 523 683 (pesëqind e njëzet e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre) aksione të kësaj Banke.

V. Më datë 18.09.2017, me anë të kërkesës nr. 850 Prot. të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për marrjen e masave mbi zbatimin e vendimit nr. 80, datë 05.07.2017 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Renda Tirane, u vendos ndryshimi i vendimit nr. 13, datë 17.04.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, si më poshtë: Rrëzimi kërkesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, me objekt: Sekuestrimin e masës prej 1% të aksioneve të Bankës Credins sha, që janë në pronësi të shtetases Mirela Ndini, blerë me anë të kontratës së datës 17.03.2015, të cilat përfaqësojnë 523.683 (pesëqind e njëzet e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjete e tre) aksione të kësaj banke.

VI. Më datë 12.09.2017, me anë të Vendimit Nr. 3621 të Gjykatës Administrative e Apelit Tiranë, u vendos lënia në fuqi e Vendimit Nr. 223, datë 27.01.2015, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

VII. Më datë 25.09.2018, me anë të urdhërit Nr. 5169 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore E.P.S.A Shpk, u vendos heqja e bllokimit të kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin, shoqërinë Banka Credins Sha të kërkuar me shkresën Nr. 8587, datë 17.11.2016.
Ndryshime
Shënime: Leje/liçenca

Nr. 16, datë 31.03.2003 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”.

Nr. 1, datë 13.12.2011 - Kujdestar i obligacioneve të shoqërive aksionare dhe i qeverisë vendore

Nr. 8, datë 25.06.2009 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë së RSH në bursë dhe në tregun me pakicë

Nr. 4, datë 30.08.2010 - Kujdestar i letrave me vlerë i qeverisë së RSH
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8

Adresa:
1) Lezhë, Lagje "Besëlidhja" Rruga " Luigj Gurakuqi", Objekti Nr. 46, që ndodhet në ZK me nr. 8632 dhe nr. pasurie 7/145
2) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 9, Blv. "Zogu I", Kodi Postar 1016, Nr. 13 Ndërtesë 2, Tiranë.
3) Lezhë, Lagje "Skënderbeg", Rruga "Ushqimores", Objekti 3, që ndodhet në ZK me nr. 8631 dhe nr. pasurie 9/27
4) Shkodër, Sheshi 2 Prilli", pas Rektoratit, në Zyrën e Regjstrimit të Pasurive të Patundshme.
5) Fier, Ballsh, Lagjja 5 Shkurti, Bulevardi Rrapo Hekali
6) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 9, Rr. "Don Bosko", Kodi Postar 1016, Nr. Ndërtesë 92, Tiranë.
7) Vlorë, Lagjia Osman Haxhiu, Rruga Demokracia, ne ZK 8605 dhe nr. pasurie 44/185.
8) Durrës, Rruga "Sotir Noka", Nr. 1, që ndodhet në ZK 8512, me nr. pasurie 24/3
9) Kukës, Lagjia Nr. 2, Bashkia Kukës,, Rruga Dituria, Pallati Nr. 67, Kati i parë.
10) Lezhë, Rruga Frang Bardhi, Godina Nr.1
11) Dibër, Burrel, Bashkia Mat, Kryqëzimi i Rrugës "Piruset" me Rrugën "Konti Uran", Ndërtesa Nr. 16
12) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 5, Rr. "Gjin Bue Shpata", Kodi Postar 1019, Nr. Ndërtesë 21, Tiranë.
13) Korçë, Lagjja nr 17, rruga Midhi Kostani, tek Uzina e Instrumentave, pranë zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajteshme Korçë, zona kadastarle 8564, nr pasurie 4/78
14) Fier, Lushnje, Njësia Administrative Nr. 3, Lagjja "Loni Dhamo", Bulevardi "Shetitorja e Palmave", ish Hotel Myzeqeja, që ndodhet në ZK 8571 me nr. pasurie 4/69-N4 + 4/69-N5 + 4/69-N6
15) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 1, Rr. "Dali Ndreu", Kodi Postar 1004, Nr. Ndërtesë 1, Tiranë.
16) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 9, Rr. "Jordan Misja", Kodi Postar 1016, Nr. Ndërtesë 1, Tiranë.
17) Berat, Çorovodë, Lagjja Çlirimi, zona kadastrale 1420, nr pasurie 4/160
18) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 5, Rr. "Medar Shtylla", Kodi Postar 1022, 14 Nr. Ndërtesë 48
19) Tiranë, Vorë, Rruga Rinia, Ndërtesa Nr. 7 Vlorë, Lagjja Pavarësia, Rruga Ismail Qemali, objekti ndërtuar mbi truallin me numër pasurie 29/197, zona kadastrale nr.8603
20) Tiranë, Kamëz, Lagjja nr 2, rruga Bulevardi Blu, objekti me nr 247, kati i parë i Ndërtesës Tiranë, BAJRAM CURRI
21) Fier, Lagjia Kastriot, Rruga Brigada e 11 Sulmuese.
22) Durrës, Rruga " Nënstacionit", Nr. 1, që ndodhet në Z K me nr. 8516 dhe nr. pasurie 15/51, Shkozet
23) Tiranë, Bulevardi "Gjergj Fishta", Rruga "Irfan Tomini", Godina 9, Kati "Përdhe", Zona Kadastrale 8220, Njësia nr. 9
24) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 2, Sheshi. "Sulejman Pasha", Kodi Postar 1017, Nr. Ndërtesë 2, Tiranë.
25) Shkodër, Rruga Sheshi Demokracia, nr 21, Brenda territorit të njësisë administrative nr 1, në ZK me nr. 8591 dhe nr. pasurie 2/1132.
26) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 1, Blv. "Bajram Curri", Kodi Postar 1010, Nr. Ndërtesë 156, Tiranë.
27) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 10, Rr. "Myslym Shyri", Kodi Postar 1001, Nr. Ndërtesë 73, Tiranë.
28) Tiranë, Rruga "Vaso Pasha", Nr.8 Durrës, Rruga "Egnatia", Nr.34, që ndodhet në ZK me nr. 8514 dhe nr. pasurie 3/375
29) Fier, Rruga Shenjt Leonardo Murialdo, Ndërtesa 28/1, që ndodhet në ZK 3981 dhe nr. pasurie 243/6-N3
30) Durrës, Agjencia e bankës Credins brenda ambienteve të Portit Durres
31) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 7, Rr. "Muhamet Gjollesha", Kodi Postar 1023, Nr. Ndërtesë 98, Tiranë.
32) Korçë, Lagjja nr.12, Bulevardi Republika, P.11, H.11, Kodi Postar 7001, që ndodhet në ZK 8561 dhe nr. pasurie 2/392-N4. 15
33) Elbasan, Rruga Kongresi i Elbasanit, Godina 30/6 , hyrja 2, zona kadastrale nr 8521
34) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 5, Rr. "Ibrahim Rugova", Kodi Postar 1019, Nr. Ndërtesë 40, Tiranë.
35) Korçë, Pogradec, Lagjen Nr. 1, Rruga Reshit Çollaku, tek Center Capri.
36) Dibër, Peshkopi, Bulevardi "Elez Isufi", Lagja "N. Rushiti", që ndodhet në ZK me nr. 2932 dhe nr. pasurie 12/177, Peshkopi, Bashkia Dibër
37) Tiranë, Rruga Siri Kodra, Zona Kadastrale Nr.8340, Nr 8/211+1-1 dhe 8/671/ND
38) Tiranë, Kavajë, Lagjja Nr.5, Shëtitore Indrit Cara, që ndodhet në ZK 8552 dhe nr.pasurie 7/136.
39) Berat, Lagjia 22 Tetori.
40) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 2, Blv. "Zhan D'ark", Kodi Postar 1017, Nr. Ndërtesë 55, Tiranë.
41) Gjirokastër, Bashkia Gjirokastër, Bulevardi "18 Shtatori", Ndërtesa Nr. 20, Zona Kadastrale 8541, Pasuria Nr. 6/95, Kodi Postar 6001
42) Vlorë, Sarandë, Rruga Skënderbeu , Nr.2, në ZK me nr. 8641 dhe nr. pasurie 13/116.
43) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 6, Rr. "Llazi Miho", Kodi Postar 1027, Nr. Ndërtesë 112, Tiranë.
44) Durrës, Fushë Krujë, Rruga Qendër Qytet, Lagjja Kastrioti, në ZK 1664 dhe nr.pasurie 2/24-N1, Fushë Krujë
45) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 7, Rr. "Dritan Hoxha", Kodi Postar 1023, Ndërtesë e Re, ndodhur ne ZK 8210, me nr.pasurie 3/22- N2/2/1 dhe nr. 3/22 -N2/2/2, Tiranë.
46) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Arkitekt Kasemi, Kodi Postar 1017, nr. Ndërtesë 31, Tiranë.
47) Shkodër, Vau Dejës, Rruga "Qafa e Gurit", Godina e Bashkisë "Vau i Dejës", kati i parë
48) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 11, Rr. "Vangjel Noti", Kodi Postar 1026, Nr. Ndërtesë 10, Tiranë. 16
49) Tiranë, Kavajë, Lagjia nr 3, Rruga Josif Budo, Pranë Zyrës së Regjistrimit të pasurive të paluajtshme, ZK 8552, Nr.pasurie 4/33+1-2, 4/32.
50) Fier, Rruga Sheshi Nënë Tereza, Ndërtesa 3, Hyrja 1, që ndodhet në ZK 8533 dhe nr. pasurie 5/188-N2 dhe 5/188-N3.
51) Durrës, Shijak, Lagjja Kodër, rruga Ymer Deliallisi, me nr pasurie 12/55
52) Durrës, Rruga "Glaukia", Nr. 27, që ndodhet në ZK me nr. 8513 dhe nr. pasurie 2/522
53) Tiranë, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 3, Rr. "E Dibres", Kodi Postar 1005, Nr. Ndërtesë 206, Tiranë.

Telefoni:
+355 4 2234 096, +355 2222 916

Faqja Web:
www.bankacredins.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (14.03.2019)
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti I themelimit Banka Credins
Raporti I shtimit te kapitalit 11.03.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 12.07.2008
Kontrate per transferimin e aksioneve 16.03.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 15.12.2016
Kontrate nenshkrimi aksionesh 23.11.2016
Marreveshje shitje aksionesh 14.03.2018
Kontrate shit-blerje aksionesh 17.03.2015
Kontrate nenshkrimi aksionesh 31.12.2013
Kontrate nenshkrimi aksionesh 26.09.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 19.11.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 02.11.2018
Kontrate shitje aksionesh 18.12.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 28.06.2017
Kontrate shitje aksionesh 22.06.2012
Kontrate shitje aksionesh 27.11.2018
Kontrate shitje aksionesh 08.09.2011
Kontrate shitje aksionesh 15.03.2012
Kontrate shitje aksionesh 11.11.2013
Kontrate nenshkrimi aksionesh 26.10.2017
Kontrate dhurimi 26.01.2009
Kontrate nenshkrimi aksionesh 19.08.2011
Kontrate nenshkrimi aksionesh 18.03.2016
Kontrate shitblerje kuotash 05.12.2016
Kontrate dhurimi aksionesh 15.09.2014
Kontrate dhurimi aksionesh 06.02.2017
Kontrate shitje aksionesh 05.07.2013
Kontrate nenshkrimi aksionesh 27.10.2017
Kontrate nenshkrimi aksionesh 27.12.2017
Kontrate shitje aksionesh 18.12.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 09.03.2018
Kontrate ritransferimi aksionesh 26.11.2013
Kontrate shitje aksionesh 29.01.2019
Kontrate shitje aksionesh 10.10.2005
Kontrate shitje aksionesh 11.02.2019
Kontrate shitje aksionesh 25.07.2005
Kontrate shitje aksionesh 25.12.2005
Kontrate nenshkrimi aksionesh 24.10.2018
Marreveshje per transferimin e aksioneve 12.05.2009
Kontrate nenshkrimi aksionesh 26.05.2017
Projekt Marreveshje per Bashkimin me Perthithje te Credins Leasing me Credins Bank 05.08.2015
Vendimi per rritjen e kapitalit 29.10.2014
Raport i Hollesishem mbi Bashkimin me Perthithje 05.08.2015
Raport per zmadhimin e kapitalit me fitimin e vitit 2012
Raporti I rritjes se kapitalit 26.12.2007
Raporti I rritjes se kapitalit 16.05.2017
Vendimi per rritjen e kapitalit, date 10.07.2017 dhe kontratat e nenshkrimit te aksioneve, date 21.09.2017
Marreveshja e bashkimit me perthithje te Bankes Credins me Credins Leasing 28.09.2015 (fq 11)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 20.07.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 29.04.2019
Procesverbal I veprimeve permbarimore 14.09.2017
Kerkese per ekzekutim vendimi 24.04.2017
Kontrate nenshkrimi aksionesh 12.09.2012
Kontrate shitje aksionesh 05.11.2009
Marreveshje investimi 14.12.2007
Kontrate shitje aksionesh 31.08.2010
Kontrate shitje aksionesh 15.09.2009
Kontrate shitje aksionesh 11.09.2008
Deshmi trashegimie ligjore e te ndjerit Artan Santo 05.07.2014
Urdher per heqjen e sekuestros 25.09.2018
Urdher per vendosjen e sekuestros 17.11.2016
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 13.02.2018
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 16.05.2018
Vendimi I Gjykates se Apelit 12.09.2017
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 08.12.2007
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 17.06.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 31.01.2019
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 29.10.2014
Vendimi per sigurim padie 12.06.2014
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 19.12.2013
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 26.09.2012
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 26.02.2016
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 30.06.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 337 528 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 416 416 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 140 607 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 607 783 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 363 004 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 808 767 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 517 765 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 892 524 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 424 218 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 659 956 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 918 504 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 596 993 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala