Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 526, datë 25.07.2019, i pasurisë Prona nr.338, me emërtim “Ish-Reparti Ushtarak nr.5012/20”, me vendndodhje në Çekrez, Gramsh, me sipërfaqe të përgjithshme 28 960 m², nga ku sipërfaqe ndërtimore 4185.48 m2 dhe sipërfaqe funksionale 24 774.52 m2, me nr. pasurie 257/1, zk 2167, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, për një periudhë 20 vjet.
Përfituese nga VKM nr. 701, datë 30.10.2019, i pasurisë Sektori autopark, ish-Parku i Minierës së Hekur-Nikelit, Përrenjas”, me sipërfaqe të përgjithshme 10 287.3 m2, nga ku sipërfaqe ndërtimore 1 090.5 m2 dhe sipërfaqe funksionale 9 196.8 m2, me numër pasurie 4/240, zona kadastrale 2924”, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes Industriale nr.1, Tiranë, për një periudhë 20 (njëzet) vjet
Përfituese nga VKM Nr. 266, datë 29.03.2017, për pasurinë “Objekte dhe truall, të Agjencisë së Rezervave Materiale të Shtetit Labinot, Elbasan (pjesa e mbetur) ”, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave të Shtetit, Drejtorisë Rajonale të Rezervave të Shtetit Elbasan, me sipërfaqe të përgjithshme 52 514 (pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e katërmbëdhjetë) m 2 , nga e cila 11 659.63 (njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntë pikë gjashtëdhjetë e tre) m2 sipërfaqe e objekteve dhe 40 854.37 (dyzet mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër pikë tridhjetë e shtatë) m 2, sipërfaqe funksionale.

"ROZAFA"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-25 13:57:20
JSON

NIPT: K48130547V
Administrator: Lisena Metoshi
Objekti i Veprimtarisë: Zënie, grumbullim, përpunim dhe tregtim me shumicë e pakicë të prodhimeve të detit, brenda dhe jashtë vendit. Import, eksport, tregtim me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm industriale, makineri dhe pajisje për automjete të të gjitha llojeve. Hapja e ambienteve të bar restoranteve, hoteleri, ambiente për kryerjen e tregtimit të mallrave etj. Agjensi doganore, transport me të tretët brenda dhe jashtë vendit. Hapje të magazinave doganore, lokal, bar kafe. Kongelator ruajtje produkte ushqimore. Kërkim shkencor në fushën e peshkimit. Hapje agjensie detare dhe spedicionere. Market peshku. Përpunim aktiv të të gjitha prodhimeve të detit. Shërbime hotelerie. Rikuperim i mbetjeve jo të rrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: "ROZAFA"
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.01.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 165 000 000,00
Numri i pjesëve: 165 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DANDO FISH SHENGJINI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.12.2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L68616501I, me adresë në Lezhë, Shëngjin, Përballë Hyrjes në portin Detar Shëngjin, Godina e ROZAFA FISH, kati I, Nr. 3, me administrator Agron Metvelaj, me status të pezulluar. "ROZAFA" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.12.2016).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, IVECO FIAT me Targë AA 620 UG
2) Elbasan, MERCEDEZ BENZ, AA 023 XP
3) Elbasan, Makine me targë AA 180 MR (Evobus Mercedes Benz).
4) Elbasan, Makine me targë AA 078 VL (ATV Mercedes Benz)
5) Lezhë, Automjeti Tip Volkswagen Caddy me targe: LE 6590 A
6) Lezhë, Automjet me targë LE 6638 A
7) Lezhë, Shëngjin, Kamion TR 4409 F
8) Lezhë, Shëngjin, Benz 5991 K
9) Tiranë, MERCEDES BENZ me Targë AA 002 UP
10) Elbasan, MERCEDEZ BENZ, AA 262 XK
11) Lezhë, Shëngjin, Benz TR 5992 K
12) Lezhë, Automjeti Tip Mercedes Benz me targë AA 129 CN
13) Lezhë, Shëngjin, Kamion Benz TR 9126 I
14) Tiranë, IVECO FIAT me Targë AA 675 UG
15) Tiranë, Mercedes Benz me targë AA 969 NE
16) Lezhë, Shëngjin, LE 6590 A
17) Tiranë, Toyota TR 7961 S
18) Lezhë, Shëngjin, Furgon Benz DR 4635 E
19) Tiranë, Automjeti Furgon me Targë TR 3886 U
20) Lezhë, Automjeti Tip Volkswagen Crafte rme targë AA 024 LG
21) Lezhë, Automjeti Tip Mercedes Benz me targë AA 049 DU
22) Lezhë, Shëngjin, Kamion TR 4461 I
23) Lezhë, Shëngjin, Ford TR 8543 D
24) Lezhë, Shëngjin, Kamion TR 0758 I
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.5.A.1 - Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.12.2011, u nënshkrua raporti mbi marrëveshjen e bashkimit ndërmjet ""Rozafa"" sh.p.k (shoqëri përthithëse) dhe shoqërisë ""Rozafat"" sh.p.k. (shoqëri e përthithur). Si rezultat i operacionit të bashkimit, shoqëria “Rozafat” shpk do të bëjë kalimin universal të pasurisë (aktive dhe pasive) tek shoqëria përthithëse “Rozafa” shpk. Shoqëria ""Rozafat"" sh.p.k do të prishet pa likujdim. Sipas vlerësimeve të bëra është rënë dakord që raporti i këmbimit të kuotave të jetë 1.03 kuota të shoqërisë së përthithur “Rozafat” shpk me 1 kuotë të shoqërisë përthithëse “Rozafa” shpk. Kapitali shoqërisë pas bashkimit do të jetë sa shuma e kapitaleve të dy shoqërisë, duke arritur kështu vlerën 82.600.000 (tetëdhjetë e dy milion e gjashtëqind mijë) lekë.

II. Më datë 22.04.2013, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të përkohshme. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

III. Më datë 30.04.2013, me vendim të ortakut të vetëm, u riaktivizua veprimtaria e shoqërisë. Statusi kaloi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

IV. Më datë 03.12.2013, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar.

V. Më datë 14.01.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u riaktivizua veprimtaria e shoqërisë duke kaluar nga statusi “Pezulluar” në statusin “Aktiv”.

VI. Më datë 18.11.2016, me anë të urdhrit Nr.218 Regj., Nr.827 Prot., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Ilia Elezi, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronësi/bashkëpronësi të debitorit “ROZAFA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K48130547V.

VII. Më datë 10.02.2017, me anë të urdhrit Nr.218 Regj., Nr.99 Prot., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Ilia Elezi, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e shoqërisë “ROZAFA” sh.p.k, pas shlyerjes së gjobës ndaj Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor.

VIII. Më datë 15.11.2017, me anë të Urdhrit Nr. 1839/7 0713-17 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 16247 Prot datë 20.11.2017, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet kuotat e debitorit “ROZAFA”shpk Nipt K48130547V, dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. U vendos masa e sekuestros konservative në të tjera aksione/ kuota të cilat zotërohen nga pala debitore “ROZAFA”shpk Nipt K48130547V në shoqëri të tjera të regjistruara.

IX. Më datë 20.11.2017, me anë të Urdhrit Nr. 1839/12 0713-17 Prot, protokolluar në QKB me Nr. 16342 Prot datë 21.11.2017, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit “ROZAFA” shpk Nipt K48130547V, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave /aksioneve. U hoq masa e sekuestros konservative në të tjera aksione/ kuota të cilat zotërohen nga pala debitore “ROZAFA”shpk në shoqëri të tjera të regjistruara.

Kontrata “Shqipëria 1 euro”

Më datë 29.03.2017, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 266, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “ROZAFA” SHPK si qiramarrës për pasurinë “Objekte dhe truall, të Agjencisë së Rezervave Materiale të Shtetit Labinot, Elbasan (pjesa e mbetur) ”, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave të Shtetit, Drejtorisë Rajonale të Rezervave të Shtetit Elbasan, me sipërfaqe të përgjithshme 52 514 (pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e katërmbëdhjetë) m 2 , nga e cila 11 659.63 (njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntë pikë gjashtëdhjetë e tre) m2 sipërfaqe e objekteve dhe 40 854.37 (dyzet mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër pikë tridhjetë e shtatë) m 2, sipërfaqe funksionale.

Më datë 25.07.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 526, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “ROZAFA” SHPK si qiramarrës për pronën nr. 338, me emërtim “Ish Reparti Ushtarak nr. 5012/20”, me vendndodhje në Çekrez, Gramsh, me sipërfaqe të përgjithshme 28 960 m², nga ku sipërfaqe ndërtimore 4 185.48 m 2 dhe sipërfaqe funksionale 24 774.52 m2 , me nr. pasurie 257/1, z.k. 2167, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, për një periudhë 20 vjet.

Më datë 30.10.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 701, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “ROZAFA” SHPK si qiramarrës për pasurinë shtetërore “Sektori autopark, ish-Parku i Minierës së Hekur-Nikelit, Përrenjas”, me sipërfaqe të përgjithshme 10 287.3 m 2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 1 090.5 m2 dhe sipërfaqe funksionale 9 196.8 m2 , me numër pasurie 4/240, zona kadastrale 2924, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes Industriale nr. 1, Tiranë, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 89, Shk. 2, Ap. Nr. 3, zona kadastrale 8150.

Adresa:
1) Elbasan, Gramsh, Ish Reparti Ushtarak Nr. 5012/20, në Çekrez.
2) Vlorë, Orikum, Orikum 9426, Rruga Pasha Liman dhe me numër ndërtese 77
3) Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Restorant, Ish Farmacia, Kati I-re (Mbrapa Ushtarit të Panjohur)
4) Lezhë, Shëngjin, LE 6566 A
5) Tiranë Rruga Luigj Gurakuqi, Market - Peshku, Nr. 89, Shk.B
6) Elbasan, Prrenjas, Në zonën pranë ish Autopark (ish-Parku i Minierës së Hekurt)
7) Lezhë, Shëngjin, Afër Portit të Shëngjinit, Kati 2, ngjitur me Objektin Kryesor "Rozafa"
8) Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, km.6, brenda ambienteve të QTU
9) Lezhë, Shëngjin, Lagjja Medua, Rruga e Portit, Restorant kati I-rë i një godinë dy katëshe, Zona Kadastrale 3126, Nr. Pasurie 143
10) Shkodër, SHIROKE, Rruga Marin Bicekeni, prane ish degës, Kompleksi Kakarriq
11) Durrës, Porti i Ri i Peshkimit
12) Tiranë, Farkë, LUNDER Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë, Lundër, Qendra Tregtare TEG
13) Elbasan, Labinot fushë Labinot fushë Elbasan, Labinot, Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Elbasan, pasuria me numër 483/1, në zonën kadastrale nr. 2355.
14) Lezhë Shëngjin, Godinë 2 katëshe, Market-Peshku, Kati I-rë (Përballë Portit)
15) Tiranë, Rruga Myslym Shyri, Godinë 2 Katëshe, përballë Gjykatës, Kati 1

Adresa Email:
fish@rozafa.al

Telefoni:
0698829319

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.12.2019
Akti I themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 20.06.2009
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 15.06.2010
Raport mbi marreveshjen e bashkimit 02.12.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2012
Vendimi per riaktivizimin e shoqerise 14.01.2014
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 10.02.2017
Urdher per vendosjen sekuestros konservative 15.11.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 20.11.2017
Kontrate dhurimi kuotash 24.06.2019
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 03.07.2019
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2018
VKM Nr. 701, datë 30.10.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
VKM Nr. 526, datë 25.7.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
VKM Nr. 266, datë 29.03.2017 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 63 444 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 35 428 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 232 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -613 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 162 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 471 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 912 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 13 949 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 16 502 293,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 346 124 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 100 037 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:653 799 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:520 649 516,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 168 404 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 215 895 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 282 205 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 354 187 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 356 208 990,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala