Skip to content

Banka Credins sh.a. 

JSON

NIPT: K31608801O
Administrator: Monika Milo, Maltin Korkuti
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari bankare dhe financiare. Të gjitha format e kredi dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatorë e kredinë hipotekare, faktoringu dhe financimin e transaksioneve financiare, qiranë financiare; të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarëve, çeqet bankare dhe kartat e pagesës; ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qofte dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar(OTC) ose ndryshe, instrumente si me poshtë: instrumente të tregut të parëse (çeqe, dëftesa, certifikata të depozitave etj.); këmbim valutor; produktet derivative(instrumente derivative), duke përfshirë midis të tjerave kontratat e se ardhmes (future) dhe kontrata me opsione (options); instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës se interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla si : marrëveshje swap dhe marrëveshje qe përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen, letra me vlerë të transferueshme, instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; pjesëmarrje në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent ( si publike ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime, ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme : administrimin e aktiveve të tilla si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme, sigurimin dhe transferimin e tregut e informacionit financiar si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve qe kane lidhje me të nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare; shërbimet këshilluese ndërmjetëse dhe shërbimet të tjera ndihmese për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat "A deri në Ë" të këtij neni duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive. Banka Credins ushtron veprimtaritë e përshkruara në ketë nen pas licencimit nga autoritetet rregullatorë përkatëse nëse licencimi kërkohet nga legjislacioni në fuqi. në përputhje me legjislacionin për të arritur qëllimet e sipërpërmendura, përveç aktivitetet kryesore shoqëria mund të kryej çdo aktivitet tjetër favorizues, ndihmës, aksesor, lehtësues, përfitues, aksidental dhe okazional, i cili mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm me qëllim qe të realizohet objekti i veprimtarisë se shoqërisë. Ndërmjetësimin në sigurime dhe ri sigurime të parashikuara në ligjin nr.9267 dt 29.07.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të ri sigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime''
Emërtime të tjera Tregtare: CREDINS BANK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i krijimit: 31.01.2003
Rrethi: Lezhë, Shkodër, Vau Dejës, Fier Ballsh, Lushnje, Vlorë, Sarandë, Durrës, Fushë Krujë, Shijak, Kukës, Elbasan, Dibër Burrel, Peshkopi , tiranë, Kamëz, Prezë, Kavajë, Korcë, Pogradec, Berat Çorovodë, Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 307 701 080,00
Numri i pjesëve: 67 621 151
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: CREDINS INVEST, Credins Leasing, Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Nr. i anëtarëve të bordit: Lars Jonas Hasselrot, Elton Toro, Monika Milo, Saimir Sallaku, Raimonda Duka, Clive David Moody, Maltin Korkuti.
Të punësuar: 739
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: Nr.16 -
Dt:31.03.2003 (sipas BSH) -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8

Telefoni:
355 4 2234 096; Fax:355 2222 916

Faqja Web:
www.bankacredins.com

Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 140 607 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 607 783 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 363 004,00