Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 383

Mbi 1000000 Fitim 2015

FONDI BESA

K81911023C
(1. Të gjithë format e kredi dhënies, duke përfshirë kredinë konsumatorë e hipotekare; 2. Faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; 3. Qira financiare; 4. Shërbimet e pagesave e të transferi)

Tiranë 341038461 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FINAL

K81311012P
(Qira Financiare, kredi dhënie. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, shoqëria mund edhe: të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme,)

Tiranë 5807000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RAIFFEISEN LEASING

K61725024D
(Veprimtari qiraje financiare, kredi dhënie, etj.)

Tiranë 101258597 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LANDESLEASE

K51629002M
(Veprimtari e qerasë financiare në përputhje me ligjin për qiranë financiare.)

Tiranë 16269459 ALL

CAPITAL INVEST

K72002023A
(Në fushën e shërbimeve si institucion financiar i mikrokredisë. Shërbime këshilluese për kredi dhënien)

Tiranë -14105808 ALL

ALBANIAN FACTORING SERVICES (AFS)

L01510001R
(Objekti i Shoqërisë do të jetë kryerja e aktivitetit financiar të faktoringut si dhe aktiviteteve të tjera financiare jo-bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi e licencat e dhëna nga autorite)

Tiranë -44214774 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tirana Factoring & Lease

L21811017T
(Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj vetëm faktoringun vendas dhe/ose ndërkombëtar me ose pa garanci, mbajtja dhe/ose mbledhja e llogarive klient si dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me tran)

Tiranë 24037838 ALL

ALBANIA LEASING

L32026007U
(Qiranë financiare dhe këshillimin, ndërmjetësimin dhe shërbimet e tjera financiare aksesorë për qiranë financiare.)

Tiranë -24666612 ALL

IuteCredit Albania

L42011023U
(Aktivitet në fushën e operacioneve tregtare dhe financiare të kredi dhënies. Të japë kredi. Shoqëria brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe f)

Tiranë -10178051 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MICRO CREDIT ALBANIA

L41729001H
(Ushtrimin e veprimtarisë se kredi dhënies në të gjitha format e saj dhe veprimtarinë për të ofruar shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmese për veprimtarinë e kredi dhën)

Tiranë 1378606 ALL

F E R L U T SH.A.

J61825086R
(1 - Tregtimi të pjesëve të këmbimit për automjete. 2 - Kryerje kontroll teknik të automjete. 3- Kryerjen e veprimtarisë së peshkimit. Agjensi publicitare dhe marketingu. Studio grafike krijuese dhe )

Tiranë -25115518 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KADIU

J61817045K
(Import-eksport të pjesëve të këmbimit, tregti me shumice e pakice të mallrave të ndryshëm industriale, pjese këmbimi, pajisje elektro shtëpiake, servis për riparime automjeteve të te gjitha llojeve d)

Tiranë 33278205 ALL

MEGA GAZ SH. A.

K22826401S
(Tregtimi me pakice i gazit të lëngshëm dhe pajisjeve të përdorimit të tij. Tregtimi i mallrave të ndryshe me shumice e pakice dhe import-eksport i tyre. Tregtim i gazit të lëngshëm shumice dhe pakice.)

Fier -1582358 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

JOY - TRAVEL

K11308002J
(Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e turizmit; Veprimtari tregtare në Fushën e turizmit, hoteleri. organizim dhe kryerje të shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike)

Tiranë 1703139 ALL

PROQUAL

K01703002S
(Tregti: Import-tregtim automjete, pjese ndërrimi, autogoma, bateri, lubrifikante, makineri, pajisje elektrike, mekanike, mjekësore, industriale, gjeneratorë, transformatorë, bujqësore, automotive. Për tra)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetës në përputhje me ligjin nr. 52/2014, date 22/05/2014 "Për veprimtarinë e Sigurimit dhe të Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore, në fushën e sigurimeve të jetës (k)

Tiranë 27696326 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

J O R D I L SH.A.

K13506401C
(Import eksport produktesh bujqësore e blegtorale, lendesh të para dhe produktesh përfundimtare të tyre, materiali gjenetik e shumëfishues. Import eksport prodhimesh e makinerish të teknologjisë moderne, )

Fier 10068884 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MEGATEK

K81607050Q
()

Tiranë 16966007 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LEXALKO

L02222010A
(Import-eksport, shitje me shumice e pakice të makinerive të renda, mjeteve të transportit të kapaciteteve të ndryshme që shërbejnë për transportin e mallrave/ose pasagjereve, traktorë, ekskavatorë, d)

Tiranë 37802795 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Atlantik - Shoqeri Sigurimesh

K11807008V
(Shoqëri sigurimesh)

Tiranë 131887076 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni