Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Agostin Memaj
Rezultate gjithsej: 2

DOCTORS HOSPITAL

L51621031J
(Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet shendetesore . Sherbim mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji)

Tiranë -2553124 ALL

ARISTOS-AL sh.p.k

L71813002K
(Per te zhvilluar biznesin e nje shoqerie investuese dhe per kete qellim te marre dhe te mbaje si nje investim, pasuri te paluajtshme, aksione, obligacione, shenime detyrime dhe letra me vlere te leshuara ose jo)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni