Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

Chapter Four Communications Consulting GmbH

340312i
()

Vjene ALL

DEIZI - M

L82212004G
(Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; 2. Ne fushen e tregetise shoqeria do te kryeje: Tregtimin dhe import-eksportin me shumice e pakice, te te gjitha mallrave me ose pa akcize, duke perfshire 2 por pa u kufizuar ne industriale, ushqimore, mjekesore, bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake, te ndertimit (hidrosanitare, elektrike, mobileri), te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, te makinerive, te te gjitha mineraleve, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per procesin e prodhimit; tregtimin e pasurive te luajtshme e te paluajtshme shitblerjen e tokes, tregtimin e mallrave te gatshme e gjysem te gatshme; etj; tregtimin me pakice te naftes, gazit natyror dhe nenprodukteve te tyre; ushtrimi i aktivitetit te bar- bufe-restorant, dhe njesive te tjera te tregtimit te pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysem te gatshme. Shitje-Blerje te objekteve, godinave, apartamenteve dhe cdo pasuri tjeter e paluajtshme. 3. Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. 4. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. 5. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hotelerise, fshatrave turistike, qendra turistike e te tjera dhe krjimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra 3 fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. 6. Ne fushen e Energjise shoqeria do te kryeje aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure, qymyr, karburante etj) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TEC-eve, stacioneve elektrike, nenstacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese; Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit te energjise elektrike, dhe prodhimin, transmetimin dhe shperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e energjise elektrike te cdo forme, eksportin e energjise elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Shoqeria do te kryje cdo lloj aktivitetit ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Menaxhimi i mbetjeve te parrezikshme.)

Tiranë ALL

A.R.S. PROGETTI S.P.A. - AMBIENTE RISORSE E SVILUPPO

04388281000
(Projektimi, konsulenca teknike, zbatimi i kërkimit në fushat e mjedisit, burimeve natyrore, territorit, infrastrukturës, zhvillimit ekonomik dhe social, si në Itali dhe jashtë saj, dhe kjo me anë të profesionistëve që do të veprojnë në emrin e tyre. Organizimi i kurseve të trajnimit, kurseve të specializimit, takimeve tekniko-shkencore në fushën e lartpërmendur.)

Rome ALL

PE -VLA-KU SH.P.K. Dega në Kosovë

810794463
(Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore. Instalime të tjera ndërtimore. Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave. Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave. Punimet e kulmit (çatisë). Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik. Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare. Tregtia me shumicë jo e specializuar. Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit. Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Instalime elektrike. Punime suvatimi.)

Prishtine ALL

ARCHEA ASSOCIATI - SRL

05173060483
(Aktivitete arkitekturore, inxhinierike dhe studime teknike)

Firenze ALL

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

75184
(Transporti ajror i udhëtarëve)

Stamboll ALL

VIA SH.P.K.

810835994
(Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik. Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore. Instalime të tjera ndërtimore. Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave. Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë. Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar. Trajtimi i transportit "cargo". Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave. Prodhimi i produkteve gërryese. Prodhimi i lokomotivave dhe mjeteve mbështetëse të trasportit hekurudhor. Transporti rrugor i mallrave. Punime suvatimi. Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim. Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos. Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare. Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Instalime elektrike. Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve. Magazinimi dhe ruajtja. Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave. Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit. Përgatitja e vendpunishtes. Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit. Lyerja dhe vendosja e xhamave. Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël. Transporti i brendshëm ujor i mallrave. Punimet e kulmit (çatisë). Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi. Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit. Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera. Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve. Transporti hekurudhor nderurban i pasagjerëve tjera. Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor. Testi i shpuarjes dhe shpuarja. Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve. Aktivitetet e arkitekturës. Zhvillimi i projekteve të ndërtimit)

Ferizaj ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

KROI - OS

J72207015Q
(Import-Eksport,tregtim me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, elektroshtepiake, elektrike, lubrifikant, gaz,turizem,bime medicinale,kimike,bujqesi e blegtori,Prodhim te materialeve plastike,ndertimi,etj. Importeksport, tregti me shumice dhe pakice te tubave, rakorderive dhe aksesoreve te tyre per nderhyrje ne ujesjelles, kanalizime dhe vendosja e tyre.)

Tiranë -3086448 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

BRUNES.

K37125203H
(Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqmor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.Ekspozimi i mallrave dhe vino teka. Bar-restorant. Prodhim dhe tregtim te botimeve periodike (revistave etj) ne funksion te veprimtarise per dekorime ambjentesh, degustime etj. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajtshme. Ndermjetesim per blerje, shitje e dhenie me qira te pasurive te paluajtshme. Invstime ne ndertim per objektet e veta, investime ne fushen e turizmit (hoteleri, porte, bar restorante etj. Menaxhimi i hoteleve, porteve, bar restorante, qendra tregtare, dhenie me qera. Zhvillim te aktivitetit tregtar dhe komercial ne supermarkete, hotele, dyqane, bar-restorant, piceri. Hapje e qendrave dhe komplekseve sportive, salla lojrash, qendra kurative, aktiviteti turistik etj. Sherbim transport nderkombetar dhe kombetar per vete dhe per pale te trete . Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te makinave dhe autoveturave te te gjitha llojeve dhe tonazheve , dhenia me qera e tyre , mirembajtje , pjese kembimi etj. Sipermarrje dhe realizimi i puneve te ndermjetesimit, agjencise dhe transportit ne interes te vete shoqerise ose te paleve te treta porositese.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne fuqi. Punime ndertimi si muratura, suvatime, nivelime, shtrim pllakash, instalim dhe shrim parketi, instalime elektrike, hidroizolime dhe hidraulike, parket, karpentieri, punime te ndryshme ndertimi dhe nenkontraktore etj. Rikonstruksione per objektet e veta dhe per te trete per godina banimi, pallate te ndryshme, ndertime civile dhe ekonomike per çfarëdolloj objekti, veshje fasadash te godinave te ndryshme. Furnizimi me karburant i makinave.Montim dhe c'montim te mobiljeve, ekspozitoreve, mjeteve te palestres si dhe cdo produkt qe tregton shoqeria, per llogari te klienteve dhe te treteve.)

Durrës 129910838 ALL

MARINA PROJECTS LIMITED

04182366
(Aktivitete këshillimore për menaxhim, menaxhimit financiar.)

Dorset ALL