Skip to content

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

Annual profit over 5 000 000 Lekë

PNI-2001

K51519042K
(Projektime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit. Masterplane studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregullues fshatrash dhe qendrash te banuara – qytete. Studime pjesore urbanistike. Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate. Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate. Projektim objekte sportive. Projektim inerte. Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberuara, lulishte e parqe. Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme deri 5 kate. Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate, objekte me skelet metalik. Objekte me shkalle te larte veshtiresie b/a, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet. Instalime hidrosanitare. Linja e rrjeta eletrike , telefonike, radiotelefoni, citofoni, sistem alarmi, televiziv etj. per objekte civile, industriale, turistike. Sisteme komplekse te telekomunikacionit. Furnizim me uje, kolektore shkarkimi. Projektim ujesjelles kanalizime, urbane dhe rurale. Projektim rruge auto kategoria V dhe IV. Projektim rruge auto kategoria III, II dhe I. Projektim shtresa rrugore e projektim asfaltim. Autostrada, pista, aeroporte, helioporte. Hekurudhe, degezime hekurudhore. Projektim ura dhe vepra arti deri 10m. Projektim ura dhe vepra arti mbi 10m. Estakada. Ura metalike, te varura. Tunele rrugore, hekurudhore. Centrale hidraulike, elektrike, (primare, sekondare). Centrale termike (primare, sekondare). Prodhim impiate te prodhimit dhe shperndarje te energjise elektrike, diellore, era etj. Projektim nenstacione elektrike, primare, linja te tensionit te larte. Kabina elektrike te rrjetit shpemdares, linja te tensionit te ulet, te mesem. Projektim i sinjalizimit ne rruge auto kategoria V, IV, III, II. Projektim i sinjalizimit ne rruge auto kategoria I, autostrada dhe degezime me hekurudhave. Projektim i sinjalizimit ne aeroporte dhe helioporte. Zbatime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit, punime dheu, sistemime, terracime terrenesh etj, ndertime civile dhe industriale, ndertime rrugore dhe aeroporte, ndertime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe te binareve, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, rikonstruksion godinash civile, ekonomike, veshje fasadash etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale,veshje fasada. Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentoksore, ura e vepra arti. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi dhe vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/stac, kabina e transform, linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime per prishjen e ndertimeve. Impjante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me te, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime topogjeodezike. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe 3 traversa. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni. Impiante te brendeshme, telefoni, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj.)

Tiranë 6311335 ALL

SALUS TIRANA

K82311006T
(Ofrimi i sherbimeve mjeksore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndertimin e shtepive te perkujdesjes ne territorin e Republikes se Shqiperise per pritjen e te semureve nepermjet ambulatoreve te vet te specialiteteve te ndryshme; menaxhimin dhe ndertimin e hoteleve,pensioneve si dhe te aktiviteteve te tjera komplementare, 2 te lidhura ose te ngjashme me te; ndertimin, blerjen, menaxhimin dhe shitjen e pasurive te paluajtshme edhe per perdorime te ndryshme nga sa me siper. Menaxhimin dhe/ose ndertimin e strukturave per formimin e mjekeve dhe paramjekekeve. Importeksportin dhe tregtimin e materialeve mjekesore dhe farmaceutike dhe te pajisjeve shendetesore. Furnizimin e sherbimeve te mirembajtjes te pajisjeve shendetesore. Kerkimin dhe prodhimin e ilaçeve, materialeve shendetesore dhe pajisjeve mjekesore ne pergjithesi. Menaxhimin e sherbimeve komplementare per aktivitet si me lart si per shembull: sherbime restoranti, farmaci, pastrimi, mbledhjes, trajtimit dhe transformimit te mbeturinave. Ushtrimin e aktivitetit si qendra aeromjekesore (AeMC) dhe ezaminuesaeromjekesore individuale (AME), me qellim kryerjen e ekzaminimeve mjekesore te ekuipazhit ajror (Pilote dhe Ekuipazh i Kabines), duke perfshire ato per pershtatshmerine psikofizike te kontrolloreve te trafikut ajror, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Vleresimi fillestar i pershtatshmerise per leshimin e çertifikatave per klasen 1 dhe 3, vleresimet aero-mjekesore per leshimin e raportit mjekesor per anetaret e ekuipazhit te kabines, vleresimi fillestar i pershtatshmerise per çertifikatat mjekesore te klases 3, ekzaminimet periodike mjekesore per rinovimin/ rivleftesimin e çertifikatave mjekesore te klases 1 dhe 3.)

Tiranë -99042341 ALL

Annual profit over 1 000 000 Lekë

DOCTORS HOSPITAL

L51621031J
(Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet shendetesore . Sherbim mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji e pergjithshme ,kirurgji plastike ,patologji e pergjithshme , gjinekologji .Laborator bio-kimik . Qender Mjekesore dhe Laborator Klinik Biokimik, Sherbime ne disa specialitete mjekesore per vizita dhe konsulta mjekesore, diagnostifikim, eko te ndryshme, trajtime ambulatore, trajtime mikrokirurgjikale si dhe qender e avancuar endo-skopie, fibro-kolonoskopie. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per qellimin e shoqerise.Mjek e infermier ne familje. Sherbim stomatolog.)

Tiranë -2553124 ALL

Klinika Kirurgjike Austriake (Ish Spitali Kirurgjik Austriak)

K72422002V
(Sherbim mjekesor ambulator, spitalor dhe tercial jo publik. Import te aparaturave, paisjeve mjekesore dhe medikamenteve ne funksion te realizimit te objektit te veprimtarise. Imazheri.)

Tiranë -266240 ALL

Spitali i Kafsheve te Vogla-PETLIFE

L11401014B
(Hapje e Spitaleve Veterinare per kafshe te vogla,hapje e laburatoreve Mikro-Biologjik per kafshe te vogla,hapje e hoteleve dhe berberive per kafshe.Import ushqimi per kafshe,prodhim dhe tregtim ushqimi per kafshe,tregtim paisjesh dhe aksesoresh per kafshe.Import dhe tregtim ilaçesh per kafshe dhe kafshesh.Trajnim per rritje dhe stervitje per qente.Varrim dhe krematorium per kafshet.Organizimi i ekspozitave,konkurseve,seminareve per ushqyerjen dhe shendetin e kafsheve etj.Bashkpunim me klinika veterinare dhe veteriner. Djagnostifikimi i kafsheve.)

Tiranë -1182756 ALL

SPITALI EUROPIAN (Ish DORA E ARTE)

K41824026P
(Menaxhimit (drejtimit) te qendrave te kujdesit shendetesor privat ne pergjithesi, te klinikave dhe qendrave shendetesore, shtepi pleqsh, mjekeve diagnostikues, kuruese dhe rehabilituese, ambulatore, spitalor privat. Blerjen, shitjen, realizimin, perfshire leasing financiar te prones se paluajteshme. Prodhimin, tregtimin, importin dhe eksportin e produkteve shendetesore te shendeteshme, integratore dhe kozmetike si dhe paisje dhe aparate mjekesore me interes shendetesor.)

Tiranë -186252056 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

GERMAN HOSPITAL INTERNATIONAL

L82216030P
(Ofrimi dhe kryerjen e sherbimeve mjekesore spitalore, jopublike duke perfshire mjekesine e diagnostikimit parandalues si dhe kateterizimin kardiak, rezonanca magnetike, radiologjia e pergjithshme ultra tinguj, mamografia. kontrollet e funksioneve polmonare, sherbime laboratorike dhe tele- medicinal por pa u kufizuar vetem ne to. Kryerjen e operacioneve te ndryshme shendetsore, shitblerjen e te gjitha paisjeve mjekesore te nevojshme pa kufizim per ushtrimin e aktiviteteve te mesipcrme . Import eksport, tregtimin me shumice e pakice te paisjeve mjekesore. Import - eksport, tregtim me shumice e pakice te paisjeve mjekesore. Tregtim shumice dhe pakice te barnave dhe materialve te mjekimit, faramaci spitalore.)

Tiranë ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)

K82202004B
(Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjeksine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe ezonanca magnetike , radiologjia e pergjithshme , ultratingujt, mamografia , kontrollet e funksioneve polmonare, sherbime laboratorike dhe tele - medicinale por pa u kufizuar vetem ne to. Kryerjen e operacioneve te ndryshme shendetsore. Shitblerjen e te gjitha llojeve llojeve te paisjeve mjeksore te nevojshme per ushtrimin e aktiviteteve te mesiperme. Import-Eksport, tregetimin me shumice e pakice te pajisjeve mjekesore.)

Tiranë -87286102 ALL

GUVEN HASTANESI A. S.

L22404017U
(Sherbime ne fushen e mjeksise.)

Tiranë ALL

SPITALI GJERMAN (Ish 2AP TRADE)

L72210055P
("Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjekesine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe rezonanca magnetike, radiologjine e pergjithshme ultratingujt, mamografia, kontrollet e funksioneve pulmonare, laboratori i sherbimeve dhe telemedicinale por pa u kufizuar vetem ne to, bazuar dhe ne pajtim me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare Sherbim urgjence. Sherbim mjekesor ne familje. Nderhyrje kirurgjikale, te pergjithshme dhe specifike. Sherbim reaminacioni shtrim mjekim, qendrim dhe sherbim ditor te pacienteve. Diagnostikimi i te gjitha semundjeve. Laborator analizash mjekesore. Organizimi i veprimtarise dhe menaxhimit te strukturave diagnostikuese te kurimit dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise, konsulence ne kete fushe. Organizimi i qendrave te trajnimit dhe programeve per edukimin dhe trajnimin e doktoreve, infermiereve dhe personelit administrativ. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe barnave dhe produkte tregtare me pakice farmaceutike. Funksionimi dhe administrimi i restoranteve dhe i lokaleve, bar kafe etj. Klinike dhe Laborator Dental. Sherbimet e punimeve stomatologjike dhe Laboratorike, si: Terapi ortodonci, ortopedi, kirurgji, ro grafi, pergatitje urash porcelani dhe proteza te ndryshme, implante etj. Riparime te aparaturave mjekesore. Shitblerjen e te gjitha llojeve te paisjeve mjeksore te nevojshme per ushtrimin e aktiviteteve te mesiperme. Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice te paisjeve ortopedike, medikamenteve, mjeteve dhe paisjeve farmaceutike, sherbime logjistike per materialet / lende farmaceutike te perdorura ne strukturat e diagnostikimit etj, si dhe cdo aktivitet tjeter i konsideruar fitimprures dhe ne interes te shoqerise".)

Tiranë ALL