Skip to content

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

SUAR 2018

L81526013N
(Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar Jobankë. Veprimtari e agjentit për shërbimin e pagesave për të tretët në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jobankë. Veprimtari e agjentit komisioner. Veprimtari e agjentit për transferta parash. Këmbim Valutor. Agjensi turistike edhe biletari. Unionnet Western Union.)

Tiranë ALL

MANZA LINES

L81526506O
(Transport lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar të udhëtarëve me autobus. Shoqëria për realizimin e objektit të veprimtarisë së saj , bashkëpunon dhe ndërmjetëson, me persona juridikë dhe fizikë, që kanë të njetin objekt veprimtarie ose të ngjashëm me të.)

Durrës ALL

KOMPLEKSI I RRITJES SE SHPENDEVE A-E 2018

L86526205V
(Mbarështrimin, rritjen dhe tregetimin e shpendëve për therje.)

Vlorë ALL

AHG

L81526021E
(Objekti i shoqërisë është zhvillimi i aktiviteteve të shërbimit për kalimin e kohës së lirë, veçanërisht të ushtrimit të aktivitetit të barit, lokalit, restorantit dhe hotelerisë, duke tregtuar dhe shërbyer pije dhe ushqime të ndryshme etj., duke organizuar evenimente dhe festa, si dhe duke kryer çdo aktivitet tjetër i cili lidhet me natyrën e veprimtarive të përshkruara më lart.)

Tiranë ALL

Kodra Konstruksion

L82726801A
(Aktivitet në fushën e ndërtimit, shfrytëzimin, përpunimin, tregtimin dhe transportin e inerteve, si dhe të materialeve të tjera të ndërtimit.Tregti material ndërtimi, ndërtime të ndryshme, civile, fasada termoizoluese. Rikonstruksione banesash dhe vepra arti, apartamente, shtëpi banimi, rrugë, ura dhe të tjera në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. Import - eksport prodhim, tregtim detergjentësh profesional, shtëpiakë industriale, tregtim artikuj të ndryshëm ushqimore. Prodhim, tregtim, magazinim, import, eksport i bojrave të të gjitha llojeve përfshirë edhe ato që lidhen me hidroizolimet, import - eksport të materialeve të ndryshme që lidhen dhe janë në funksion të aktivitetit të sipërcituar, prodhim e tregtim i artikujve të ndryshëm të veshjeve të të gjitha llojeve duke krijuar marëdhënie bashkëpunimi, ekonomike e profesionale me shoqëri të tjera të ngjashme të të njëjtit lloj, shitje, ndërtime e punime në metale ose në material sintetike për llogari të vet ose të të tretëve, marrje përsipër e përfaqësmit edhe eksluzivisht i shoqërive vendase dhe të huaja, prodhuese ose tregtuese të prodhimeve të sipërpërmendura, transport për llogari të vet dhe të tretëve, agjensi për shitjen dhe blerjen pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, agjensi për shitje biletash udhëtime të llojeve të ndryshme, të udhëtimeve në rrugë detare, ajrore etj. Ndërtim, gërmime dheu dhe punime të llojeve të ndryshme që lidhen me ndërtim, pa kufizim etj.)

Kavajë ALL

Baxha Ujkaj

M08001701O
(Shitje me pakicë dhe shumicë i produkteve të bulmetit dhe përpunim i qumështit.)

Malësi e Madhe ALL

PROTUNED ALBANIA

M01801003V
(Servis import-Eksport makinash dhe pjesësh,shitje pjesësh.Punime, materiale dhe shërbime të të gjitha llojeve që janë të ligjshme dhe të miratuara në legjislacionin Shqiptar. Për kryerjen e aktiviteteve të shoqërisë së mësipërme për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me këtë leje nga organi kompetent.)

Tiranë ALL

General Oil

M01801005O
(Tregtim vajrash lubrifikante për makina.)

Tiranë ALL

AdMaiora

M01801501M
(Këmbim valutor, veprime, këmbime e transaksione financiare. Veprimatri e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jobankë. Veprimtari e agjentit për shërbimin e pagesave në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jobankë. Veprimtari e agjentit komisioner. Agjensi imobiliare, shitje, blerje të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, ndërmjetësim, komisioneri, qiradhënie, transport, konsulencë, investime, etj. Agjensi udhëtimi, shitje paketash turistike, shitje biletash avioni, trageti ose automjetesh tokësore, dhënie me qira të mjeteve rrugore, makina. Shërbime si agjent në sigurime, ushtrimi i veprimtarisë së ndërmjetësimit në sigurinë si agjent. Agjent i shoqërisë Easypay shpk (Institucion i Parasë Elektronike) për kryerjen e shërbimeve që përfshijnë por nuk kufizohen në pagesa faturash & transferta parash, shitje e mallrave/ shërbimeve të partnerëve të Easypay, rimbushje elektronike, etj. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme , të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.)

Durrës ALL

MEZINI

M01801013F
(Tregti me shumicë të naftës dhe nënprodukteve të saj, karburante gazoil dhe benzinë. Import-eksport i hidrokarbureve.)

Tiranë ALL