Skip to content


Currently Available 8831 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

Annual profit over 5 000 000 Lekë

TOSK ENERGJI (Ish Petrol - Oil - Ballkan)

L51817007A
(Nxjerrje, shfrytëzim, përpunim i naftës bruto dhe nën produkteve të saj, import-eksport, shitje me shumicë dhe tregtim i hidrokarbureve, si benzinë, naftë, gas, LPG (gaz i lëngshëm) CNG (gaz natural i kompresuar), bitum, lubrifikantë si edhe të gjithë produktet e tjera të lidhura dhe nën-produktet e tyre dhe të gjitha aktivitetet e lidhura apo sekondare të aktiviteteve të lartpërmendura. Me qëllim përmbushjen e objektit të lartpërmendur, Shoqëria gjithashtu, mund të:(a) kryejë çdo aktivitet me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si edhe aktivitete tregtare, financiare, qira apo hipotekore të cilat mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë; (b) blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera që kanë objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj; dhe(c) kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk ndalohet nga ligji i zbatueshëm.)

Tiranë -276891 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

THE STAR SHPK

J81530504Q
(Prodhimin dhe tregtimin e konfeksioneve të ndryshme me shumicë e pakicë në formën e import-eksportit si dhe tregtimin e artikujve të ndryshëm ushqimor, industrial, pjesë këmbimi e makineri, lëndë ndërtimi, elektroshtëpiake, prodhime gome e plastike, lodra për fëmijë me shumicë e pakicë në formën e import eksportit.)

Durrës 19153847 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

PARTIZANI SH.A.

K02322003T
(Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga Federeta Shqiptare e Futbollit, si dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga UEFA, krijimin e Akademisë së Futbollit Partizani, ku përfshihen të gjithë ekipet zinxhir të sportit të futbollit, futja në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të shitblerjes së lojtarëve, kuotimi në indekset e bursave kombëtare apo ndërkombëtare, aktivitete të tjera në fushën e sportit të futbollit, çdo aktivitet tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.)

Tiranë -28347231.9 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

Kassel

L21805019F
(a)Veprimtari të ndërtimit në formën më të gjerë dhe në të gjitha fushat, civile, industriale tregtare, publike dhe private, me vendosjen në punim të impianteve elektrike, hidraulike, termodraulike; ndërtimi dhe riparimi i impianteve të sistemeve të ujerave të zeza, të ndërtimit dhe të rrugëve, pastrimi i të gjitha impianteve si civile ashtu dhe industriale, publike dhe private. b) Ndërtim, mirëmbajtje dhe rikonstruktim i rrugëve, autostradave, urave, mbikalimeve, hekurudhave, linjave të tramvajit, metropolitanave, teleferikeve, pistave të aeroportit dhe aktiviteteve komplementare; e punimeve detare dhe të pastrimit; të punimeve të lumenjve, të mbrojtjes, të sistemimeve hidraulike dhe të bonifikimit; si dhe të punimeve inxhinjerike naturalistike. c)Veprimtari të transportit, brenda dhe jashtë vendit, me mjetet e veta dhe/ose të të tjerëve, për llogari të vetë shoqërisë dhe/ose të të tjerëve, përfshirë dhe: transportin e mallrave, përfshirë ngarkim, shkarkim, shpërndarje dhe dorëzim; ndërtimin dhe/ose menaxhimin e magazinave frigoriferike e mallrave, për ruajtje dhe konservim, shpërndarjen e mëpasshme të mallrave, etj. Kryerja e aktivitetit të spedicionerit; kryerja e aktivitetit të agjensise së transporteve; krijimi dhe menaxhimi i transportit të personave me autovetura dhe autobuza, etj. d)Veprimtari tregtare, import eksport, shitje me shumicë dhe me pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, makineri dhe pajisje të ndryshme, pajisje për plazhe, pishina dhe komplekse turistike. dh) Shitja me shumicë dhe me pakicë e automjeteve të çdo tipi, si autovetura, kamiona, trailera, autobuzë, rimorkio, gjysëmrimorkio, motorra dhe karroca, si dhe të pjesëve të tyre të këmbimit dhe aksesorëve; makinave, pajisjeve dhe artikujve teknike për bujqësinë, industrinë dhe artizanatin; të artikujve të çelikut dhe metalurgjisë, të skrapit të hekurit dhe johekurit dhe materiale të ndryshme. e)Veprimtari prodhuese të produkteve të drurit; tregtimi i tyre. f)Veprimtari të punimit të tokës, me makineri të çdo lloji, për: nxjerrjen e gurit për ndërtim; nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe argjiles; nxjerrjen e mineraleve të tjera dhe produkteve gurore; prodhimim e tullave, tjegullave dhe prodhimeve të tjera për ndërtim me baltë; prodhimin e çimentos, gëlqeres dhe gipsit. g)Veprimtari të riparimeve mekanike, elektroauto, gomisterisë, karrocerisë, zdruktharisë metalike për riparimin në sensin më të gjerë të të gjitha automjeteve me motora të sipërpërmendur ose të pjesëve të tyre, gj) Veprimtari në fushën e pastrimit të mjedisit, si mbledhja normale dhe e diferencuar e mbeturinave, transporti për llogari të vetë shoqërisë dhe për llogari të të tjerëve, përpunimi, rekuperimi, riciklimi, depozitimi i përkohshëm i mbeturinave urbane, i mbeturinave të veçanta, i mbeturinave të rrezikshme, të lëngshme dhe të ngurta, trajtimi dhe transformimi i mbeturinave, tregtimi i prodhimit përfundimtar, etj. i) Veprimtari import-eksport për sa i përket të gjitha artikujve të sipërpërmendur. j) Dhënia me qira, me ose pa shofer, të të gjitha tipeve të mjeteve dhe automjeteve pa përjashtim, me qëllim transportin e mallrave ose njerëzve. Veprimtari prodhuese të produkteve metalike, tregtimi i tyre. Veprimtari për zhvillimin e kurseve të formimit professional: 1.- Siguria dhe mbrojta e shëndetit të punonjësve në punë. 2-Specialistë për montim, ç'montim dhe transformim të skelave.)

Kamëz 17924917 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

BOMIRA (Ish AGROTECH 2000)

K02701016D
(Tregti me shumicë e pakicë dhe import eksport të: Mallra të ndryshme industriale, ushqimore, pije, konfeksione, metrazhe, hidrosanitare, hidraulike etj.Mobilje orendi shtëpiake, elektro -shtëpiake, kinkaleri- kanceleri zyre, shkollore etj. Paisje elektrike dhe elektronike, makineripaisje, pjesë këmbimi të ndryshme etj.Produkte bujqësore e blektorale, fruta- perime, bimë medicinale e mjekësore. Rafinim vaji ushqimor, përpunimin, tregtimin dhe transportin e tij. Veprimtari në fushën e turizmit. Transport mallra brenda e jashtë vendit. Prodhim dhe tregtim të ambalazheve plastike, proçesi i ambalazhimit dhe tregtimit të sheqerit të bardhë 1 KG.)

Berat 37988619 ALL

RECOVERED EARTH ALBANIA

L61318002T
(Veprimtari në fushën e eksportimit, rafinimit, përpunimit të produkteve të hidrokarbureve e metaleve të ndryshme; importe - eksporte të të gjitha llojeve; shërbime financiare; veprime në fushën e ambientit; ndërtimi i depozitave për depozitimin dhe ruajtjen e nënprodukteve hidrokarbure; veprimtari në fushën e tregtimit të këtyre produkteve; kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme për arritjen e qëllimit të shoqërisë, duke përfshirë lëshimin e dorëzanive e garancive të tjera, përfaqësimin e shoqërive të ndryshme shqiptare apo të huaja që kanë objekt të njëjte apo të përafërt me të kësaj shoqërie.)

Tiranë ALL

NAIM TRAGAJ GROUP

L51427501T
(Punime në fushën e ndërtimit të objekteve civile, industriale, kryerja e investimeve të ndryshme në sektorin e ndërtimit, materialeve të ndërtimit, infrakstrukturë. Import eksport e materialeve ndërtimore, makinerive e pajisjeve, mjeteve dhe automjeteve të destinuara për ndërtime, vegla dhe mjete pune, etj.)

Durrës 0 ALL

TAK Shoes (Ish AL ALTO GRADIMENTO)

L71403506K
(Shoqëria do të kryejë aktivetet me objekt: Prodhim faqe këpucësh, këpucë duke përfshirë këtu operacionet e përpunimit aktiv. Import - export i materialeve dhe makinerive për linjat e prodhimit të këpucëve dhe konfeksioneve të ndryshme. Hapja dhe funksionim të linjave të përpunimit të metaleve. Punime metalike me material porositës. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar për mallra dhe pasagjerë me mjetet e veta ose të të tretëve me komunikacion tokësor dhe detar. Import - Eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve e konstruksioneve metalike, materialeve të ndërtimit dhe dyerve të blinduara. Prodhim këpucë të përfunduara, për eksport dhe tregun vendas.)

Durrës ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

ALBA COSMETIC 2014

L42224502H
(Tregtim me shumicë e pakicë dhe import eksport: Ambalazhe të ndryshme, produkte të ndryshme të estetikës, kozmetikës dhe parfumerisë, shampo, aromatizues të llojeve të ndryshme, sprait për insekte, produkte të higjenës, produkte ushqimore të bukurisë, të trajtimit të lëkurës si edhe detergjentë të llojeve të ndryshme. Transport mallrash brenda e jashtë vendit. Prodhim dhe ambalazhim i bombulave të gazit njëpërdorimshe të gramaturave të ndryshme.)

Durrës 12087369 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

ARDIT (Ish Ardi)

K04005074J
(Shfrytëzim, transport të lëndëve drusore, dru zjarri, mobileri, Import-Export, etj. Ndërtime, rikonstruksione dhe riparime në objekte të ndryshme industriale. Grumbullim e përpunim të lëndëve drusore.)

Korçë 7791885 ALL