Skip to content

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

INVG

L81316018U
(Importi, eksporti, shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve industriale, dhe ushqimore, fizikisht dhe on-line. Importi, eksporti, shitja me shumicë dhe pakicë e pajisjeve elektrike, elketronike, lëndë të parë për industrinë, material ndërtimi e hidrosanitare, pajisje zyrash, kancelari, pjesë këmbimi auto e makineri të cdo lloji, pajisje teknologjike, etj. Shitja, blerja, dhënia me qira e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme; Transport i mallrave dhe udhëtarëve dhe nxënësve të shkollave brenda dhe jashtë vendit; Ndërtimi,shitja dhe mirëmbajtja e sistemeve dhe produkteve telematike. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, manaxhimit, taksave, etj. Shitja e Siguracioneve dhe produkteve të tjera financiare. Investime në aksione të kompanive shqiptare dhe të huaja drejtpërdrejt ose nëpërmjet bursës. Si dhe cdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të Shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.)

Tiranë ALL

FENIX GROUP

L81316019F
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo cdo vend tjetër që ka lidhje me Republiken e Shqipërisë, duke respektuar ligiin në fuqi: të kryejë aktivitete nëpëmjet telefonit të cdo lloji për llogari të vet apo të të tretëve, telemarketing, sekretari telefonike, shitje nëpërmjet telefonit, sondazhe, mesazhe promocionale dhe cdo lloj tjetër aktiviteti të lidhur me të, ku përsa përmendur më sipër nuk mund të jetë saktësisht apo e kufizuar; të blejë e të shesë ose të japë me qira, në përdorim, në uzufrukt, ose në shftytezim pasuri të luajtshme e pasuri të paluajtshme të regjistruara në regjistrat publikë. Shoqeria mund të kryeje gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo te dobishme për realizimin e objektit të ngjashem apo të afert me të vetin. Shoqeria mund të ketë pjesëmarrje në formën e mbajtjes së aksioneve/kuotave apo interesave të tjera në shoqëri tregtare apo ndërmarrje me objekt veprimtarie të cfarëdo lloji, ashtu sikur se do të ofrojë dhe japë garanci të gjitha formave ligjore për sigurimin e përmbushjes së detyrimeve të të tretëve, gjithashtu mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme të vendimmarrjes dhe administrimit të shoqërive apo ndërmarrjeve në të cilat merr pjese në cilësine e ortakut apo aksionarit si dhe do të kryejë cdo veprimtari tjetër të natyrës financiare e tregtare për përmbushjen e objektit të veprimtarise së shoqërisë në përputhje me Ligjin Shqiptar.)

Tiranë ALL

Reloalbin

L86316203S
(Këmbim valuator.)

Vlorë ALL

DY BLE OIL

L88716002O
(Pikë shitje karburant me pakicë, naftë, benzin, gaz, lubrifikantë etj. Prodhim e përpunim inertesh.Tregtim i mallrave ushqimorë me shumicë dhe me pakicë. Tregtim të lëndëve alkolike prodhime vendas dhe të huaja me shumicë dhe pakicë. Tregtimi me shumicë dhe pakicë të mallrave hidrosanitare, elektike, elektronike, elekro-shtëpiake, pjesë këmbimi, mobilje. Import- eksport të pjesëve të këmbimit. Shërbim servisi për automjete.Veprimtari në fushën e ndërtimit të objekteve, banesave rikonstruksione, etj. Veprimtari në fushën e bar -restorant dhe të Hotelerisë. Mbledhje dhe tregtim të bimëve medicionale.Prodhim tregtim të prodhimeve bujqësore e blektorale. Shitje, blerje dhe dhënia me qira e automjeteve.)

Mirditë ALL

Struktura AZ

L81316037D
(Projektimi, prodhimi dhe montimi i të gjithë llojeve të strukturave metalike: Struktura metalike me bullona dhe të salduara. Kapanone industriale, mbulesa metalike, plastike etj. Porta metalike, automatike ose jo (rrëshqitëse me dy kanate, baskulante, seksionale etj. Rezervuarë metalikë të dimensioneve dhe kapaciteteve të ndryshme. Fasada xhami, dyer dhe dritare alumini. Aktivitete të tjera që lidhen me fushat e mësipërme si : Tregtimi i materialeve dhe lëndëve të para që lidhen në këto aktivitete. Importimin e materialeve dhe lëndëve të para që lidhen me këto aktivitete. Eksportimin e materialeve dhe lëndëve të para që lidhen me këto aktivitete.)

Tiranë ALL

GOLDEN WAY

L81316040A
(Këmbim valute. Transferta parash në emër dhe për llogari të një institucioni tjetër financiar jo Bankë. Agjenci udhëtimi (shitjen e biletave të avionit, tragetit, trenit, autobusit, paketave të udhëtimit, dhënien e automjeteve me qira, përgatitjen e dokumentave të udhëtimit). Siguracione biznesi, jete, automjetesh. Tregtim i artikujve kancelarikë, fotokopje, printime. Tregtim i artikujve të ndryshëm (veshmbathje, industrial, ushqimor). Imobilare (shitblerje e dhënie me qira aparamente banimi, lokale). Administrim ambjentesh të bashkëpronësise në ndërtesat e banimit. Pastrim gjelbërim, pastrim të fasadave me xham. Kërkim-zbulim-shfrytëzim të burimeve minerare. Shërbime ekspertize profesionale lidhur me burimet minerare. Studime hidrogjeologjike. Projektime urbanistike. Kurse për arsim parauniversitar, arsim bazë -cikël i ulët. Shpime për kërkim uji, minerale dhe për studime të kores së tokës. Import e eksport i artikujve të ndryshëm. Lojra elektronike për fëmijë e të rritur (playstation). Veprimtari e agjentit për trasfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Veprimtari e agjentit komisioner. Shërbimet Unionnet-Western Union.)

Tiranë ALL

Callum George William Randall

L81316041I
(Kryerja e punimeve ndërtimore për ndërtime civile, industrale, turistike, bujqësore, punime restaurimi, ndërtim rrugë, kanalizime, si dhe cfarëdolloj ndërtimi tjetër në përputhje me licensën përkatëse etj; Blerja, shitja, shkëmbimi apo kalimi në cfarëdolloj mënyre tjetër të lejuar nga ligji i pasurive të paluajtshme, apo të drejtave reale të lidhura me to, qofshin këto ekzistuese apo të ardhshme, të krijuara rishtazi apo të fituara nga të tjerë; Dhënia me qira, huapërdorje, uzufrukt apo kalimi në cfarëdolloj mënyre tjetër të lejuar nga ligji i të drejtës posedimore të pasurive të paluajtshme, apo të drejtave reale të lidhura me to, qofshin këto kalime me apo pa afat, me apo pa shpërblim; Import/eksport, blerje, shitje, shkëmbim, dhënie me qira apo huapërdorje të veshjeve të ndryshme; Furnizimi i shërbimeve të kohës së lire dhe kënaqësisë duke përfshirë shërbime bar-kafene, restoranti, kalceto etj; Furnizimi i shërbimeve të estetikës duke përfshirë shërbime si parukeri, pedikyr, manikur etj; Pjesëmarrja në investime industriale dhe tregtare, si dhe në veprimtari të ndryshme financiare, tregtare, industriale dhe aktivitete qeveritare; Themelimi i shoqërive në formën e joint venture ose ortakëri me palë të treta; Shitja dhe blerja e koutave/aksioneve të shoqërive të tjera; Shitja, blerja, transferimi ose dhënia me qira e pasurive të paluajtshme; Marrja ose dhënia e huave; Vendosja e hipotekave, pengjeve, barreve siguruese, ose mjeteve të tjera të garancise; Regjistrimi i markave tregtare, transferimi cdo license, patente dhe know-how; Dhënia e shërbimeve të këshillimit në fushën inxhinierike; Cdo veprimtari tjetër të ligjshme.)

Tiranë ALL

TOP WINE

L81316052A
(Administrim financiar i të mirave materiale, import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndyshëm industriale, ushqimore, alkolike, bujqësore, blektorale. Formim dhe administrim hoteleri, turizëm, bar, restorant etj.)

Tiranë ALL

ELECTRIGOO

L81316056J
(Shit-blerje e artikujve, aparateve, motorrave apo makinerive elektrike. Tregtim i mjeteve elektrike rrugore, të gjitha llojet e motorcikletave, cikletave, triciklave elektrikë, makinë apo motorrë me katër rrota me bateri dhe motorr që punon me rrymë elektrike. Prodhimi i motorrëve që punojnë me elektricitet qoftë për motor apo makinë, shitja e tyre, dhënia me qira. Ndërtim i pikave të furnizimit me rrymë elektrike për motora dhe makina elektrike, manaxhimi i tyre, dhënia me qira etj. Bashkëpunimi me qeveritë qëndrore dhe vendore për të menaxhuar projekte me ndikim mjedisor etj, Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve industrialë, ushqimorë, bujqësor, detar, ndërtim etj. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve tregtar, konfeksione, tekstil për llogari të vet dhe për të tretë. Ndërtim civil, industrial, infrakstrukturë. Shit-blerje me pakicë dhe shumcë të cdo artikulli tregtar që mund të tregtohet brenda legjislacionit Shqiptar. Import- eksport. Shit-blerje mjetesh motorrike me benzinë dhe naftë apo alternative apo makineri të ndryshme peër transport personal dhe publik, të reja apo të përdoruara. Marrja pjesë nëpër ankande dhe tendera, si dhe të bëjë shërbime që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë së saj. Blerje pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, t'i marrë ose t'i lëshojë me qira, të marrë tenderin e tyre. Shoqëria, mund të kryejë për përmbushjen e qëllimeve të saj cdo lloj operacioni tregtar, mund të vendosë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, t'a hipotekojë këtë pasuri në rregjistrin e pasurive të paluajtshme në emër të saj. Mund të hyjë në tratativa dhe biznese me shoqëri të tjera që kanë të njejtin objekt veprimtarie për të realizuar fitime në fushat e përmendura në këtë nen. Përfitojë, transferojë, të marrë apo japë me qira, të blejë dhe shesë, si dhe të kontraktojë, të drejtën e markës, patentës, licencës, dhe të drejtat e tjera që janë të ngjashme me këto. Shoqëria, sic mund të ushtrojë punët qe tregohen në objektin e veprimtarisë së saj, brenda dhe jashtë vendit, ashtu edhe mund të marrë pjesë, të përfitojë apo të transferojë nga/te palet e tjera, mund të marrë pjesë; në kapitalet e personave juridikë dhe fizikë, të vendit apo të huaj, të krijuar ose që krijohen me qëllim tregtie, industrie, etj., në lidhje me këto fusha.)

Tiranë ALL

HCBD

L81316059K
(Shitje kafeje, çaj e produkte të tjera. Aktivitet tregtar privat në formën e eksport-importit për artikuj të ndryshëm ushqimorë, industriale, prodhime bujqësore e blegtorale, duhan, pije alkolike, freskuese etj, të shoqëruara me pajisje e makineri përkatëse në funksion të aktivitetit, import-eksport të pajisjeve e makinerive për tregtimin e kafesë, çaj, çokollate etj, pajisje e aparatura elektrike e elektronike, lëndë të para për industrinë ushqimore. Hapja dhe aktivitet në fushën e bar kafeve, restoranteve, bareve automatike etj. Shoqëria ka të drejtë të kryeje veprimtari tregtare të natyres eksport-importit sipas nevojave të tregut shqiptarë dhe anasjelltas, veprimtari komisioniere, aktivitet konçesionar me apo pa depozitime të burimeve financiare.)

Tiranë ALL