Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 224

GJOKA 87

L81618040T
(Zbatimin e kontratës konçensionare/ppp "Përmirësimi, ndërtimi, operimi, dhe mirëmbajtje e Rrugës së Arbrit", sipas kontrates së lidhur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë Nr.553 rep, Nr.24)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION

K92201013T
(Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, funksionimi e mirëmbajtja si dhe transferimi i hidroçentraleve të vendosura në përroin e Hurdhës, në rrethin Kurbin, Shqipëri (projektet "Hurdha 1)

Tiranë 1238476 ALL

ALBANIA BAY MARINA

L61307081M
(Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit nr. 3930/8 Prot. , datë 30. 09. 2015 dhe Amendim nr. 3930/9 Prot, dt. 07. 12. 2015, si dhe të çdo aktiviteti tjetër ndihmës apo plotësu)

Tiranë ALL

ALMARINE

L61911014C
(Zbatimin e kontratës “Për dhënien me konçesion, të formës BOT (Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në Pronësi të Shtetit të Ndërtimit dhe Shfrytëzimit të Portit të Jahteve Shëngjin”, sipas k)

Tiranë ALL

ALBTEK ENERGY

L41914013H
(Ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndërtim, konstruksion dhe punime restaurimi, të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sporti)

Elbasan 0 ALL

ALMEX GREENWOOD

L43324202R
(Realizimi i konçesionit/partneritetit publik-privat në lidhje me "Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik të prodhimit të fidanëve pyjor/arror në fidanishten shtetërore, Cërrik, Elbasan", si rezultat i pr)

Elbasan -2493332 ALL

AGROTAL2

K92202030O
(Projektim, ndërtim, vënia në shfrytëzim, administrim, mirëmbajtje masive të ullirit dhe tregtimin e ullirit, sipas kontratës së konçesionit për kultivimin e ullirit, lidhur me autoritetin kontraktues.)

Tiranë 0 ALL

TIRANA PARKING

L61719010E
(Në përputhje me kontratën e konçesionit të nënshkruar midis Taiwan sh.p.k dhe Bashkisë Tiranë me datë 26.04.2016 ("Kontrata e Konçesionit"), objekti i veprimtarive të shoqërisë është si më posht)

Tiranë ALL

TIS PARK

L56527202A
(Zhvillimi dhe operimi i projektit të konçesionit për ofrimin e shërbimit të sistemimit dhe menaxhimit të parkimit në qytetin e Vlorës, përfshirë kryerjen e aktiviteteve të ndryshme, përfshirë impor)

Vlorë -5123056 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALEAT

K82018015V
(Zbatimin e konçesionit “Prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve të identitetit dhe pasaportave elektronike”, duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin, funksionimin, financimin dhe mirëmbajtjen e s)

Tiranë 1628298901 ALL

A.M.G Group Albania

L12029007K
(Përpunim të mineraleve metalore dhe jo metalore, pasurimi i tyre deri në metalurgji (shkrirjen e tyre) me metoda bashkëkohore. Prodhim tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport-import, të mineraleve metalor)

Tiranë ALL

Integrated Technology Waste Treatment Fier

L62205045F
(Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia )

Tiranë ALL

Lotaria Kombëtare (Ish OLG Project)

L22119005R
(Aktiviteti në fushën e lotarisë kombëtare dhe lojërave të tjera të fatit ku shoqëria është e liçensuar ose e autorizuar për zhvillimin e këtyre lojërave. Zhvillimin e aktivitetit tregtar dhe ofrim)

Tiranë -237027430 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

3P Life Logistic

L42409015I
(Zbatimi i Kontratës së Konçesionit/Partneritetit Publik Privat për Paketën e Shërbimeve të Kontrollit Mjekësor Bazë për Grupmoshat 40-65 vjeç.)

Tiranë 56143733 ALL

OTTO - AL

J92009003W
(Të gjitha klasat dhe kategoritë e ndërtimit në zbatim dhe projektim: Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikali)

Tiranë 819078 ALL

ALBRAIL

L61314003H
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë sipas objektit të kontratës konçensionare: Për Rehabilitimin, operimin dhe transferimin (Rot) e rrjetit të transportit hekurudhor në linjat Fier-Ballsh)

Tiranë ALL

SICPA Security Solutions Albania

L02120032R
(Krijimin dhe mirëmbajtjen e një qendre prodhimi të përqëndruar në ambientet që do të jepen nga autoriteti kontraktor, siç përcaktohet në marrëveshjen e konçesionit. Dizenjimi, zhvillimi, krijimi, p)

Tiranë -28851083 ALL

Moligix

L71807031Q
(Projektimin, financimin, ndërtimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) të industrisë së lojrave të fatit në Republikën e Shqipërisë si dhe çfarëdolloj a)

Tiranë ALL

HIDROBEGAJ

L42004001B
(Financim, projektim, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtje e hidrocentralit ''BEGAJ'', shitjen e energjisë së prodhuar dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës konçesionare.)

Tiranë -1799979 ALL

HEC-i KABASH POROCAN

K82403009G
(Objekti vetëm i veprimtarisë se shoqërisë në përputhje me Kontratën e Konçesionit me Nr. 4581 Rep. e Nr. 3418 Kol, datë 06. 10. 2008 do të jetë: ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve t)

Tiranë -359407 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni