Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

GMSA

M31906508H
(Të operojë në fushën e administrimit të tabelave dhe paneleve të reklamave, zhvillimi i strategjive për përdorimin efektiv të masmedias, për blerjen dhe marjen me qira të hapesirave publicitare i te gjitha llojeve. Pergatitja, printimi i posterave te ndryshem, prodhim ,tregtim i programeve, videove, filmave i te gjitha llojeve. Organizimi i kongreseve ekspozitave, koncerteve dhe eventeve i te gjitha llojeve. Sherbime konsulence promovimi per shoqeri te ndryshme, realizimi i reklamave te ndryshme,etj. Veprimtari në fushën imobiliare. Zhvillimi dhe administrimi i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, shit-blerja, marrja dhe dhënia me qira e nënqira e tyre. Veprimtari në fushën ndërtimore. Shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me qëllim fitimi me persona juridik e fizik të çfarëdo lloj tipi dhe sido që të jenë krijuar ato. Si dhe të ushtroj çdo lloj aktiviteti tjetër financiar, tregtare, industrial, ndërtimi , Import Eksporti etj që do të shihen në interes të realizimit të objektit social të saj.Shoqëria gjithashtu ka të drejtë të japi hua, financime për të tretë, për shoqëri që lidhen me të ose që kontrollohen nga ortakët.Mundet gjithashtu të marri ndihma ose financime nga çfarëdo enti publik ose privat, shqiptar ose i huaj, nga institute bankare ose nga shoqëri që lidhen me të ose kontrollohen nga ortakët.)

Durres ALL

FT INTERNATIONAL CONSULTING

M31906021E
(Konsulence industriale; konsulence ne mardheniet tregtare kombetare dhe nderkombetare; import-export dhe tregtim i makinerive bujqesore, dhe pjeset e tyre te kembimit. Shoqeria, me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te cfaredo lloj natyre, te ngjashme, apo qe lidhen me aktivitetin e saj; ajo mund te jape gjithashtu garanci te pergjithshme, apo edhe reale per pale te treta. Te gjitha aktivitetet e mesiperme duhet te kryhen brenda limiteve ose ne perputhje me normat qe rregullojne aktivitetin.)

Tirane ALL

VACATION VENTURES VLORE

M36906205V
(Operator turistik, operator turistik detar. Turizem familjar me mjete lundruese.Agjensi Detare dhe Turistike.)

Vlore ALL

Ekosun Panels

M31906022M
(Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise “Ekosun Panels” sh.p.k, do te jete : Ne fushen e ndertimit,tregtimit me shumice dhe pakice, impianteve/paneleve fotovoltaike. Ofrimi i konsulences dhe asistences teknike per projektimin, studimin, mirembajtjen, mbikqyrje, kolaudim, riparimin, prodhimin e pajisjeve elektrike, fotovoltaike, dhe te çdo materiali tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. import-eksport i materialeve, makinerive, pajisjeve dhe impianteve te ndryshme elektrike, elektroshtepiake, elektronike, sistemeve/impianteve termike, te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit), sisteme per mire menaxhimin e energjise, sisteme ndriçimi, te telekomunikacionit si dhe impianteve te tjera te ngjashme te destinuara per objekte civile dhe industriale .Shitja me shumice dhe pakice brenda vendit te materialeve te ndryshme elektrike dhe pajisjeve te tyre te gjitha llojeve te materialeve te tjera industriale, si impiante ndriçimi, impiante te energjise alternative. Konsulenc dhe cdo aktivitet qe lidhet me fushen e energjise. Import eksport mallra e pajisje te teknologjise ne fushen energjitikes etj, qe do te perdoren ne ndertimin, mirembajtjen, dhe menaxhimin e centralit me impjante fotovoltaike e forma te tjera te prodhimit te energjise nga 2 burime te rinovueshme. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshme industriale, bujqesore, materiale ndertimi, pajisje elektronike, hidraulike, dhe elektrike, Tregtim te materialeve elektrike dhe paisjeve laboratorike, transformatore dhe elektromotorra. Tregtim import eksport me shumice dhe pakice te materialeve dhe paisjeve elektrike, industriale e elektro-shtepiake, paisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes, ngrohjes, kondicionere si dhe impianteve te tjera te ndryshme te cfardolloji. Projektim dhe instalim i paisjeve elektrike, industriale, elektroshtepiake, sistemeve te ftohjes- ngrohjes, kondicionere, sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e paisjet elektike dhe industriale. Ndertim dhe rikonstruksion vepra hidroteknike si hidrovore, ujesjellsa kanalizime etj.. Ndertim dhe rikonstruksion diga te ndryshme, prita lumenjsh, prrenjsh etj.. Paisje digash me sensoret e nevojshem per monitorim te ndryshme. Instalimet e te gjitha llojeve te paisjeve per diga dhe vepra te tjera industriale si : HEC, impiante pastrimi, dekantimi etj.. Ndertim dhe rikonstruksion ujesjellesa te ndryshem. Shtrirje tubacionesh per uje te pijshem, industri etj. Ndertim depo te ndryshme per uje,karburante etj. Ndertim, asfaltim dhe rehabilitim rrugesh te ndryshme. Ndertim dhe rikonstruktim kanalizimesh te ndryshem Ne fushen elektrike : Ndertim, furnizim, rikonstruksion i te gjitha fushave elektrike si : Linja elektrike te te gjitha llojeve, Tension i ulet, TM, TL, Ndertim dhe rikonstruksione ne stacione te ndryshme TM, TL. Ndertim dhe rikonstruksion kabinash te ndryshme TU, TM, TL. Furnizim dhe instalime paisjesh nga HEC-e dhe vepra te tjera industriale si : Turbina, lopatapune, transformatore, vinxha, nyje lidhese te ndryshme etj. Impiante ngrohes dhe ftohes ne vepra te ndryshme industriale. Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.)

Tirane ALL

Idealdevs Corporation

M38106801F
(Shoqëria do të kryejë aktivitet ekonomik në fushën e teknologjisë së informacionit, që konsistojnë dhe lidhen direkt me prodhimin, mirëmbajtjen, tregtimin dhe eksportimportin e pajisjeve dhe sistemeve informatike e kompjuterike hardware dhe software.Dizajni i software-it. Këtu përfshihet analiza e kërkesave të sistemit software, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit software. Zhvillim dhe mirëmbajtje e sistemeve software. Këtu përfshihet programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i të gjithë komponentëve, dokumentimi, identifikimi dhe korigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit që software-i është vendosur në operim), mirëmbajtja e të gjithë komponentëve, suporti i sistemit si një tërësi komponentësh, që në funksionimin e tyre realizojnë qëllimin e zgjidhjes informatike. Testim Software. Këtu përfshihet testimi i funksionaliteteve të ngarkesës në punë, të performancës, të pranimit, të disponueshmërisë dhe të sigurisë së sistemit software. Zhvillim sistemesh migrimi. Këtu përfshihet transferimi i të dhënave dhe infrastukturës përkatëse nga një teknologji e vjetër në një teknologji të re. Operimi, menaxhimi, suporti i pèrdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik për sistemet software. Digjitalizimi i arkivave të çdo lloji, arkivimi elektronik i të dhënave dhe mikrofilmimi, pèrpunimi elektronik i të dhënave, organizimi i bazave të të dhënave. Gjithashtu shoqeria mund te kryej edhe aktivitete te tjera ekonomike qe perputhen me legjistacionin shqiptar.)

Mallakaster ALL

Xheko GLASS

M31906023U
(Prodhim dyer - dritare alumini, qepena e grilla alumini, struktura hekuri etj, si dhe tregtimi i tyre.Tregtim me shumice e pakice, Import- Eksport te artikujve te ndryshem, industriale, artikujve te aluminit, si dyer, dritare grilla alumini, etj. Shoqeria sipas nevojave te aktivitetit ka te drejten e ushtrimit te çdo aktiviteti te ligjshem, te lejueshem per formen e shoqerise, e cila nuk ndalohet me ligj(sipas nenit 7 te Ligjit nr.9901,dt.14.04-08))

Tirane ALL

Cyber Sentry Solution Albania

M31906024F
(Konsulence ne fushen e sigurise se Informacionit, Penetration Testing dhe Forensic. Importim, eksportim dhe tregtim te sistemeve te teknologjise se informacionit per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te gjithe periferikeve te tyre Montim aparaturash te siper permendura, parametrizim, konfigurim. Disenjim software-i, percaktimi i kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software, ku perfshihet programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe software-i eshte vendosur ne operim), mirembajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, qe, ne funksionimin e tyre, realizojne qellimin e Zgjidhjes Informatike. Testim software, testimi i funksionaliteteve, te ngarkeses ne pune, te performances, te pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurise se sistemit software. Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit, analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja. Trajnime dhe Kurse te Formimit Profesional. Vleresim Rrisku dhe Menaxhimii Incidenteve,. Sherbime te organizimit te aktiviteteve, dhenia me qera platformash te teknologjise se informacionit, sherbime informatike me qera, riparime dhe mirembajtje te pajisjeve kompjuterike. Auditim te Sistemeve te Sigurise se Informacionit, Auditim te Sistemeve te Menaxhimit te Informacionit, Auditim te Sistemeve te Teknologjise se Informacionit, Auditim te Cilesise se Menaxhimit te Informacionit. Import-Eksport, prodhim, tregeti me shumice dhe pakice, dhenie me qera, me leasing, e te gjitha produkteve te fushave: IT-se dhe telekomunikacionit, sisteme te integruara, sisteme te sigurise dhe alarmit, sisteme audio dhe ndricim profesional, sisteme audio/video konferencash dhe perkthimi, sisteme te rradhes, Sherbime konsulence, suporti, implementimi, trajnimi dhe edukimi ne te gjitha fushat e mesiperme. Konceptim, projektim, modelim, prodhim, implementim, shitje apo dhenie me qera, te softwareve, websiteve, aplikacioneve, platformave ERP dhe CRM etj , si edhe sherbime te adoptimit dhe pershtatjes se tyre. Sherbimeve te internetit si webhosting, domain, email, data transmitting WAN, LAN, FO, VOIP, IPTV. Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje te produkteve te fushes se promocionit dhe grafikes. Shitje, Servis dhe Mirembajtje dhe pjese kembimi te ndryshme per Printera, Fotokopje, Skanera, Videoprojektor, Barcode Scaner, POS, Kompjuter,Laptop, Servera, Storage, Pajisje rrjeti, Monitor, Ups, Bateri, Invertera, Rack, Sisteme Sigurie, Sisteme aksesi, Sisteme Antizjarri, Home Automation etj. Shitje dhe servis pjesesh konsumi per Printer Fotokopje Skaner, etj. Shitje Bateri per UPS, Inverter, etj. Kryerjen e çdo lloj aktiviteti tjetër që ka lidhje të drejtëpërdrejtë ose jo me përmbushjen e objektit të sipërpermendur të shoqërisë.)

Tirane ALL

A.S.I.E.

M31906025N
(-Ndermjetesime, konsulenca per ceshtje tregtare, pronesie, agjensi tenderimesh & Kontabilitet. -Ofrimi i te gjitha sherbimeve financiare pervecse auditimit ligjor. -Mbajtja e llogarive kontabel dhe hartimi i deklaratave financiare vjetore. -Kontroll-Revizion. -Analiza dhe vleresime te riskut. -Likujdime te shoqerive tregtare me publikime dhe pa publikime. -Vleresime te pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme per institucione shteterore dhe private. -Te tjera ne fushen e financimeve, sherbimeve, konsultimeve e operacioneve komisionare si ndermjetes ne operacione tregtare, financiare. -Konsulenca financiare, fiskale, ligjore, sherbime juridike. -Konsulenca ne fushen manaxheriale, administrative dhe burime njerezore. -Hartimi i planeve dhe vleresimeve te biznesit. -Blerje-shitje te mallrave dhe materiale te ndryshme.)

Tirane ALL

Ave Yachting Albania SH.P.K.

M36906207O
(Bareboat Charter. Shitblerje varkash të reja dhe të përdorura, riparim, menaxhim dhe transferim varkash, Import-eksport, Kapiten, shërbim punësimi për staf detar, Etj.)

Vlore ALL

BRAYAL-CONSTRUCTION

M31906037N
(Sherbime ndertimi, rikonstruksion objektesh te ndryshme, punime murature, suvatime, Import-Eksport dhe shitje mallrash te ndryshme, lende te para, industriale, makineri pajisje, etj.)

Kamez ALL