Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

XH-S-ENERGJI

L72203117U
(Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale. Punime druri e duralumin. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh.Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime vepra arti rrugore e hekurudhore. Rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike.Veshje fasadash,punime bojatisje, hidroizolime, termoizolime,akustike dhe kunder zjarrit te impjanteve .teknologjike, mirembajtje dhe dekori ne mjedise urbane. Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer,bazalt etj. Tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e ndryshme te makinerive. Prodhim materiale ndertimi. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile dhe industrial HEC-eve, ujesjellsa , kanalizime etj. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. lmport-eksport. Panele diellore.)

Tirane ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

RDA PETROL

L36629201C
(Veprimtari ne fushen e tregtimit me shumice te naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar. Blerjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar. Tregetim dhe furnizim me karburant te mjeteve lundruese. Blerjen, importimin, transportin edhe per llogari te te treteve, depozitimin, perzierjen, trajtimin, shitjen, shperndarjen, me shumice te produkteve te naftes dhe nafto-kimike,lubrifikanteve, duke perfshire edhe bitumet. Shitblerjen, projektimin,investimin, ndertimin, qiradhenien,administrimin e impianteve e depozitave per produktet hidrokarbure dhe te ndertesave civile dhe industrial.Kryerjen e te gjitha veprimeve te nevojshme per arritjen e qellimit te shoqerise, duke perfshire leshimin e dorezanive e garancive te tjera. Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me te kesaj shoqerie.)

Tirane 159370664 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

Star Broker

L31630011P
(Kryerjen e te gjitha veprimtarive te ndermjetesimit ne fushen e sigurimeve dhe te risigurimeve.Sherbimi i Brokerimit te sigurimeve dhe te risigurimeve sipas legjislacionit ne fuqi per sigurimet dhe risigurimet. Veprimtari te tjera te lidhura me fushen e sigurimeve.Cdo lloj veprimtarie tjeter qe ka lidhje me ndermejetesimin ne fushen e sigurimeve dhe te risigurimeve. Shoqeria mund te ushtroje sherbimet qe tregohen ne objektin e veprimtarise se saj brenda dhe jashte vendit ,ashtu dhe mund te marre pjese ,te perfitoje aop trasferoje nga/palet e tjera, mund te marre pjese ne kapitalet e personave juridike dhe fizike te vendit apo te huaj,t e krijuar ose qe krijohen me qellim tregetie ,industriale ,etj.)

Tirane 160752171 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

ANDI.

J66903237U
(Projektim, ndertime civile, industriale, ekonomike, ndertime rrugesh, kanalizime, ujesjellesa, tregtim materiale ndertimi etj.Bar-Bufe.Punime Ndertimi,montim dhe rikonstruksion I objekteve te cdo lloji. Projektim, Mbikqyrje Punimesh Ndertimi, Kolaudim Punimesh Ndertimi, Studime Urbanistike, Konsulenca Inxhinjerike, Preventiv, Tregetim, Import, Eksport Materialesh te Ndryshme, Kerkime gjeologjike, Vleresime Mjedisore dhe Punime Topografike, Punime Digjitalizimi, Studime dhe Projektime gjeologoinxhinierike, Studime dhe projektime hidro-gjeologjike - Ndertime rrugore te kategorise se pare, te dyte, te trete dhe te katert, punime bonifikimi. -Prodhim i materialeve te ndertimit si dhe transportimi i tyre. Aktivitet ne turizem bare dhe restorant, -Ndertime hekurudhore dhe detare, . -Punime ne prodhim e shperndarje te energjise, punime sherbimi, rilevime topografike, elektrike etj. -Ndertime civile te te gjithe kategorive. -Ne fushen e projektimeve te ndertimeve civile, renda al, turistike, prodhimin e materialeve inerte, prodhim elemente renda e beton-arme -Opecione blerje dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. -Shoqeria pervec sa me siper, mund te shes, te blej dhe te marre- pjese 2 ne formen e aksioneve ose jo ne te tjera shoqeri vendase ose te huaja, te cilat kane renda te njejten veprimtari ose te ngjashme me te. -Administrimin dhe konsulence ne fushen e hotelerise, restoranteve dhe bareve, perfshire ketu edhe hapjen e tyre ne te gjithe territorin e Shqiperise. -Te marre pjese ne tendera publike ose private, kombetare dhe nderkombetare ne fushen e ndertimit, infranstrukturave, te energjise dhe ne fusha te tjera vetem ose ne bashkepunim e ortakeri te perkohshme me shoqeri te tjera. -Te marre pjese me aksione edhe ne shoqeri te tjera vendase, te huaja ose me renda te perbashket qe kane renda shoqeror dhe aktivitet te ngjashem me te. -Te krijoje renda dhe zyra perfaqesie ne qytete te tjera te Shqiperise, ose ne shtete te tjera, ne perputhje me legjislacionin e tyre. -Te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara rend dobishme apo te nevojme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tekalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper. -Projektim ren gjitha llojeve te veprave energjitike, ndertimi i hidrocentraleve te te gjitha llojeve dhe impjantevete ndryshme energjitike. -Menaxhimi dhe operimi i veprave te ndryshme energjitike. -Operimi optimal tekniko ekonomik i hidrocentraleve , tremocentraleve dhe llojeve te tjera te impjanteve renda , termale dhe solare per prodhimin e energjise elektrike. -Shitja e energjise elektrike klienteve dhe operatoreve te ndryshem privat apo shteterore renda dhe jashte vendit.)

Vlorë 9496270 ALL

EMMECIDUE

L22323008V
(Realizimin dhe zhvillimin e impianteve te prodhimit te energjise se rinovueshme pa u kufizuar ne impiante te biomases, eolitike,fotovoltaike, projektimin dhe ndeertimin e impianteve hidroelektrike, me shfrytezim te energjise termike edhe permes prjektimit dhe realizimit te rrjeteve;shoqeria gjithashtu mund te menaxhoje cdo lloj impianti te prodhimit te energjise;ushtrimin e cdo lloj veprimtarie tjeter industriale apo tregtare ne perputhje me legjislacionin aktual ne fuqi;prezantimin e sherbimeve dhe ne vecanti te veprimtarise se konsulences ne fushen energjitike ne favor te personave fizike dhe juridike te se drejtes publike dhe private italiane dhe te huaj;prezantimin e sherbimeve post contatore, te llojit teknologjik, me prespektive optimizimin dhe racionalizimin e konsumit te energjise;ndertimin dhe instalimin e impianteve elektrike, elektronike dhe atyre me gaz, si dhe sherbimet perkates te asistences dhe mirembajtes;realizimin e studimit te tregut, planeve te ristrukturimit dhe te futjes se shoqerise ne treg, analiza sektoriale dhe teresore te shoqerive; kerkimin dhe gjetjen e personelit, ne cdo lloj forme dhe modaliteti, ne perputhje te plote legjislacionin perkates per rregullimin e marredheneieve te punes si dhe ne perputhje me legjislacionin ne fushen e se drejtes se punes;kerkimin, projektimin, zhvillimin, prodhimin dhe shperndarjen e produkteve dhe sherbimeve editoriale informuese dhe telematike;shitblerjen e patentave ne fushen e burimeve te energjise;ndertimin dhe riparimin e pajisjeve elektronike dhe te trasmetimit dhe marrjes se te dhenave;ndertimin, menaxhimin, tregtimin dhe shperndarjen ne itali dhe jashte saj, ne rruge direkte dhe/ose indirekte, per llogari te saj dhe/ose te te treteve te produkteve dhe programeve software, faqeve world wide (web) dhe site te tjera virtuale (internet), perfshire tekstet, imazhet, tingujt, dhe informacionet;menaxhimin e rrjeteve telematike dhe sherbime ne rrjete qofshin kombetare dhe nderkombetare per llogari te saj apo te te treteve duke kontraktuar per kete qellim agjensi apo zyra perfaqesimi te degeve te tjera te sektorit editorial, informativ, etj.)

Tiranë -12913845 ALL

ApNet

M02710403U
(Ofrimi i sherbimit te komunikimeve elektronike, ne vecanti ne fushen e transmetimeve televizive kabllore. Gjithashtu, shoqeria do te veproje per gjetjen dhe shtimin e klienteve per pale te treta duke promovuar dhe kryer marketing dhe sherbime te tjera te ngjashme ne te gjitha format tregtare te ligjshme , ne funksion te ketij qellimi. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund: te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te bleje ne menyre direkte apo indirekte , kuota te shoqerive te tjera qe kane nje objekt te perafert me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte shtetit; te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per te arritur qellimin e aktivitetit te saj. Shoqeria duhet te kryeje cdo aktivitet qe perfshihet ne objektin e saj, ne lidhje dhe qe e favorizon ate. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i zbatueshem.)

Fier ALL

Amatec S.p.A Zyrë Përfaqësimi (ish "Ama SH.A. Zyre Perfaqesimi")

M01509023U
(kryerjen e aktiviteteve te meposhtme: ndertimin dhe tregtimin e serbatoreve, kontejnereve dhe furnizuesve te karburanteve dhe lengjeve ne pergjithesi, kontejnerg te pajisur. gjithashtu edhe per perdorim ne banesa, serbatore per perdorime te veçanta, pajisje, impiante dhe makineri te ngjashme dhe te ndedidhura, edhe ne konteinere dhe ne pajisje me rrota, autobote dhe rimorkio te pajisur per transport, shperndarje dhe trajtim te karburanteve dhe lengjeve ne pergjithesi, gjithashtu te kompletuara me njesi transferimi, filtrimin dhe shperndarjen e ketyre lengjeve, kontejnere per ruajtjen dhe transportin e materialeve tengurladhetekolaTizuara,karburantearielerigjenepergjithesi si dhe pajisje elektromekanike dhe elektronike te lidhura me keto; instalimin, riparimin, mirernbajtjen, furriizirnin dhe veraen ne pune te impianteve dhe depozitave per karburantet dhe lengjet ne pergjithesi, perishire edhe realizimin e impianteve elektrike, mekanike (hidraulike) dhe te mbrojtjes nga zjarri, te lidhura me realizimin e ketyre impianteve; marrja me qira e mallrave tetreguar me lart; ndertimin, riparimin, mirernbajtjen dhe tregtimin e aksesoreve te mallrave te treguara me lart Ne menyre rastesore, çdo transaksion tregtar, industrial dhe financiar, me kusht qe te mos kryhet kundrejt publikut, veprimtari ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te konsiderohet i nevojshem dhe/ose i dobishem, per arritjen e qellimit te objektit te shoqerise; promovimin dhe zhvillimin e nismave me karakter shoqeror, permes veprimtarise, jo te ushtruar kundrejt publikut, te marrjes sg interesave dhe aksioneve ne shoqgri ose ente te cfaredo lloji, kombe'tare ose te huaja, te cilat kane objekt te ngjashem ose te perafert me te vetin, e ne cdo rast ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi. E gjitha ne perputhje me Dekretin Legjislativ Nr. 385/1993 dhe te Ligjit n. 1/1991, si dhe te dispozitave te tjera pasuese te ceshtjeve bankare dhe kreditore. Marrja e aksioneve qe perfshijne nje pergjegjesi te pakufizuar, duhet te vendoset nga asambleja e zakonshme e ortakeve.)

Tirane ALL

STAR-TV

M01506038G
(Veprimtari televizive lokale ne Zonen Tirane Durres qe perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, te figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove perseriteseve sateliteve apo me çdo mjet tjeter.)

Tirane ALL

GHS

M01504003E
(Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore si vijon : ndërtime me karakter civil dhe industrial ,perpunim vendosje dhe lidhje hekuri industrial , punime gërmimi dhe sitemimi dheu ,tarracime terrenesh , rikonstruksione godinash civile dhe industriale ,veshje fasadash , ndërtime urash dhe konstruksione metalike, ,ndërtim antena telefonike dhe radiotelevizive , montime panelesh ,ndërtime rrugësh ,asfaltime,hapje kanalesh si dhe cdo ndërtim tjeter me karakter civil dhe industrial si hapje kanalizimesh , ndertime ujesjellesash etj. Prodhim dhe tregëtim me shumice dhe pakice të materialeve inerte si beton , rere ,asfalto –beton etj.Shtrime rrugë dhe riparime me beton ,asfalto beton ose materiale të tjera të perdorura për këtë qëllim.Zhvillimi dhe ndërmjetësimi i projekteve për rikonstruksionin e ndërmarrjeve industriale . Sigurimi i projekteve industriale ashtu si dhe strukturimi i kontratave afatgjata për levrime dhe mbi bazen e këtij rifinancimi dhe kreditimi. Ndërmjetesimi ,nxjerrja dhe përpunimi i lendeve te para te perdorura per ndërtime të të gjitha llojeve dhe veprimtari shërbimi për llogari të personave të tretë .Prodhimi dhe tregëtimi me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit import eksporti i tyre brenda dhe jashtë vendit për llogari të vetë shoqerisë si dhe të tretëve ,ku përfshihen inerte ,gurë, gurë dekorative,gëlqere ,pllaka parafabrikate ,llac , cimento , rërë, granile të fraksioneve të ndryshëm si dhe cdo material tjetër që nuk është përmendur këtu por përdoret për ndërtim.Shoqeria mund te kryeje edhe aktivitete te tjera shtese, me qellim permbushjen e veprimtarise te saj kryesore ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.)

Tirane ALL

B.F.B.-Balcan Food&Beverage

M01504006F
(Hapja, themelimi, administrimi per llogari te vet, drejtimi, shitja, blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, aktivitete te shperndarjes se pijeve duke perfshire dhe ato alkoolike te cdo lloj gradacioni, bar kafe, akulloreve, gjelltoreve, pikave te shitjes se gazetave dhe revistave, pikave te shitjes se mallrave te monopolit dhe duhanit, shperndaresave automatike te ushqimeve dhe pijeve, vendparkimeve per ruajtjen dhe qiradhenien e bicikletave dhe motoreve, garazheve, stabilimenteve te plazhit dhe termale si dhe te fshatrave turistike, magazinave dhe tregjeve per tregtimin me pakice te produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, picerive, hoteleve dhe dyqaneve ne pergjithesi ne Itali; Per kete qellim shoqeria mund te bleje ose autorizoje leje dhe nenleje si dhe te nenshkruaje kontrata franchising, kontrata lejesh dhe koncesionesh te sendeve te luajtshme; Ushtrimin e aktivitetit te restoranteve dhe/ose hotelerise ne pergjithesi, ku ben pjese hapja, administrimi per llogari te vet, drejtimi, blerja dhe qira, si qiradhenes dhe qiramarres, te lokaleve te pershtatura per veprimtarine e restoranteve dhe/ose hotelerise si dhe te dhenies te cdo sherbimi te lidhur drejteperdrejte me ushtrimin e ketyre veprimtarive, duke perfshire shperndarjen ne publik te ushqimeve dhe pijeve; Tregetimin me shumice dhe pakice, importin dhe eksportin e te gjitha produkteve qe shiten normalisht ne dyqane, supermerkate dhe magazinat e medha, si dhe te te gjitha mallrave te monopolit, gazetave dhe revistave; ne lidhje me keto produkte dhe mallra, shoqeria mund te kryeje edhe veprimtarite e lidhura te blerjes, magazinimit, dorezimit, transportit, ruajtjes dhe pergatitjes; Blerjen, perdorimin ekonomik, shitjen, autorizimin e te drejtave te autorit, markave, patentave tregetare dhe industriale dhe, gjithesesi, te sendeve jomateriale te nevojshme ose, te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise. Blerjen, shitjen, shkembimin e ndertesave ose zonave te ndertueshme dhe te cdo lloj trualli tjeter, si dhe administrimin edhe me qira te pasurive te paluajtshme te saj, te cdo lloji, tipi apo natyre. Shoqeria mundet, gjithashtu, te kryeje, ne kauder te objektit te saj te veprimtarise, cdo aktivitet funksional, te lidhur, plotesues ose te ngjashem me ato te renditura me lart, si menaxhim dhe mirembajtje te impianteve teknologjike edhe per llogari te te treteve, studimi, konsulence, asistence dhe projektimi e ndertimi te impianteve dhe punimeve te nevojshme te porositura nga cilido. Shoqeria mund te jape me qira veprimtarite e lart permendura, edhe me dege te vecanta. Shoqeria mund te marre persiper dhe jape agjenci, komisione, perfaqesi, me ose pa depozite, mandate, te bleje, perdore dhe transferoje patenta dhe krijime te tjera te njeriut, te kryeje kerkime tregu dhe perpunim te te dhenave per llogari te saj ose te te treteve, te jape dhe marre licenca shfrytezimi tregetar. Shoqeria, gjithashtu, eskluzivisht per realizimin me te mire te objektit te veprimtarise dhe pa u ushtruar keto operacione ndaj publikut dhe gjithesesi ne menyre jo kryesore, mund: Te marre, jo me qellim te hedhjes ne treg, pjesemarrje dhe kuota ne shoqeri te tjera, duke kryer edhe koordinimin teknik, tregtar, administrativ dhe financiar te shoqerive ku merr pjese; Te kryeje operacione imobiliare, mobiliare, financiare dhe tregtare te cilat organi kompetent i shoqerise i vlereson te nevojshme ose te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise, duke perfshire ketu edhe menaxhimin e ndermarrjeve te te treteve, edhe permes qirase; Dhenien e dorezanive, garancive reale per kredi te posacme besimi dhe operacionesh bankare te cdo lloji. Importimin e produkteve dhe nenprodukteve te mishit dhe te bulmetit.)

Tirane ALL