Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

TERRE D'OLTREMARE ALBANIA

L82114011T
(Prodhimi bujqesor dhe fidanishte ne pergjithesi dhe ne vecanti te produkteve te meposhtme.Prodhimin e vajit te ullirit ekstra-te virgjer dhe derivateve te tij.Prodhimi i veres dhe derivatet e saj.Prodhimi i mjaltit dhe derivateve te tij.Administrimin dhe menaxhimin e mullinjve, bodrumeve dhe gjithcka qe ka te beje me veteprodhimin.Marketingu i produkteve te kompanise.Fermat ne pergjithesi (si shembull, dhi, dele, derra, kuaj etj.etj) dhe aktivitetet e lidhura (si shembull prodhimin dhe shitjen e leshit, qumeshtit, hippoterapise etj.etj). Themelimin, organizimin, menaxhimin, administrimin dhe rritjen e nje figure te perbashket profesionale, tashme te kualifikuar ose ose duke filluar deri ne pershtatjen e kurseve te trajnimit, duke shfrytezuar shumicen e burimeve njerezore te territorit, gjithashtu duke inkurajuar bashkepunimet me organizata te ngjashme. Promovimi i aftesimit profesional te individit permes pervetesimit te aftesive dhe kompetencave specifike, duke permbushur gjithashtu funksionet sociale te rritjes njerezore dhe civile dhe maturimit.Promovimi, menaxhimi, prodhimi dhe realizimi i ekspozitave, ngjarjeve publike me interes kulturor, turistik, sportiv, artistik dhe ose social, ne te gjitha format, duke perfshire ushqimin dhe veren. Ushtrimin e veprimtarive ne sektorin e hotelerise, menaxhimin e bizneseve publike dhe ose shitjen e ushqimit dhe pijeve (private, publike dhe para-publike) me menaxhim te drejtperdrejte ose punesim te drejtperdrejte te objekteve. Prezantimin e konsulencave te pergjithesi; kompania gjithashtu do te jete ne gjendje te kryeje te gjitha veprimtarite tregtare,industriale, te pasurive te patundshme, letrave me vlere' dhe financiare ne Shqiperi dhe jashte. Te hap llogari rrjedhese dhe cfaredolloj operacioni tjeter banker, marrin zoterime dhe interesa ne ndermarrje dhe ose kompani te tjera, se fundi, kompania do te jete ne gjendje te kontraktoje hua me bankat ose institucionet, te jape hua, te leshoje garanci, te zotohet pasuria e tyre dhe ne cdo rast te kete qasje ne kredine e sistemit bankar dhe te paraqese kerkesa per qasje ne fonde publike te pakthyeshme, ofrojne ndonje garanci tjeter qofte personale apo reale, prone ose pasuri te luajtshme dhe te patundshme.)

Tirane ALL

D&A Holdings

L82114012E
(Shitjen me pakice te tekstileve, veshjeve, veshjeve te kembes dhe aksesoreve (produkte lekure, parfume, kozmetika etj) si dhe te gjitha veprimtarite shtese ne lidhje me sa me siper duke perfshire operimin e dyqaneve. Sherbime te agjensive te imobiliare. Shitje, blerje dhe dhenie me qera e pronave te patundshme si dhe objekteve te ndryshme.)

Tirane ALL

INSHANOO

L82114014U
(Bar - Restorant. Tregti, import - eksport. Shoqeria mund te marre pjese me cilesine e ortakut apo aksionerit ne shoqeri te tjera tregtare me objekt veprimtarie te njejte apo te ndryshem nga i saj.)

Tirane ALL

Radio Klea

L83314202R
(Transmetime radiofonike.)

Elbasan ALL

Qendra Dermatologjike dhe Estetike "DAFA 02''

L82114025M
(Diagnostifikim i semundjeve te lekures. Perdorimi i Dermatoskopit per kontrollin e nishaneve, diagnostifikimin e parakohshem te kancerit te lekures. Trajtimi me medikamente dhe aparatura i fytyres.)

Tirane ALL

KRIKETI SOL

L84514802P
(Projektim, ndertim dhe venien ne pune te : a. Eres, diellit, ujit, per prodhimin e energjise elektrike, b: Ndertimin e nenstacioneve, c: Rrjete elektrike elektrike transmetimi. Prodhimin, tregtimin, import-eskport dhe instalimin e te gjitha pajisjeve qe kane lidhje me prodhimin e energjise elektrike nga burime alternative te rinovueshme.)

Sarande ALL

PAPER & PLASTIC DISTRIBUTION

L82114031K
(Tregti me pakice dhe shumice te artikujve kancelarie, tregtim i materialeve plastike, letre dhe ambalazheve te cdo lloji. Import-eksport te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore.)

Tirane ALL

SWEETRAILER

L83312202H
(Import-eksport, prodhim dhe tregtim i karrocerive per automjete, trailer rimorkio te gjatesive dhe madhesive te ndryshme dhe gjysem-rimorkio. Aktivitet i transformimit, punime artizanale dhe ne seri, gjithashtu mund te tregetoje dhe gjysem te perpunuara. Regjim përpunim aktiv. (Fason). Magazine per magazinim)

Elbasan ALL

AUTO SELVIA GROUP

L82112011J
(Tregti import -export me shumice dhe pakice te cdo lloj malli te parashikuar ne tabelat doganore te Republikes se Shqiperise. Import-eksport te makinave dhe makinerive te renda , autoveturave te te gjitha llojeve dhe tregtimin e pjeseve te nderrimit ,dhenien me qera te tyre etj. Agjensi transporti, ,publicitet, reklama dhe propagande .nxjerrjen e mineraleve per industrine kimike dhe te plehrave. Tregtim me shumice te metaleve dhe te xeheroreve metalor. Tregti me shumice e drurit dhe materialeve ndertimor dhe pajisjeve hidrosanitare, hoteleri dhe bar-restorante,etj. Prodhim, shfrytezim dhe eksportim te te gjitha llojeve te mineraleve dhe perpunim te skorjeve te tyre; Zenie dhe tregtim peshku. Peshkimi dhe Akuakultura. Mbareshtrimi i g jedhit, si dhe cdo aktivitet te lejuar nga ligji. Magazinim grumbullim, perpunim dhe ruajtje te produkteve bujqesore dhe blektorale. Shoqeria do te merret me prodhimin, ndermjetsimin e tregtimin e produkteve dhe te mallrave te shumellojshme. Tregti artikuj te ndryshem,import- eksport etj. Sherbime ne ndertim etj. Punime ne fushen e ndertimit ne zerat: Germime dheu ne punimet eventuale ,murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar; Prodhim materiale inerte - gure; Prodhim elemente betoni e betonarme te zakonshmeparanderur gure decorative; Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, deri ne 5 kate; Ndertime civile, industrial, turistike, bujqesore, mbi 5 kate; Rikonstruksione; Ndertime banesa me skelet mbi 8 kate; Ndertim rruge kat.IV dhe V; Ndertim rruge kat.III.dhe II-I; Punime te mirembajtjes, dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore; Ndertim ujesjellesa -kanalizime -kanale e impiante vaditese; Punime mbrojtese te sistemit hidraulik-cimentime etj. Punime karpjenterie druri etj.)

Tirane ALL

GAMA INTERNATIONAL CONSULTING

L82112005L
(Te ofroje sherbime e konsulence, studime tregu, promovim per iniciativat e aktiviteteve tregtare, industrial. Studime tregu ne lidhje me aktivitetet prodhuese te mallrave dhe/ose sherbimeve. Ofrimi i informacioneve te ndryshme per biznesin. Monitorimi dhe perkrahje i iniciativave te biznesit. Ofron sherbime per drejtimin,nxitjen dhe zhvillimin e biznesit. Ofron sherbime administrative, teknike, komerciale dhe financiare. Asistenca teknike dhe financiare per kompanite ne marrjen e kredive dhe / ose grante ne lidhje me fonde kombetarare ose te BE-se. Ofron sherbime per te optimizuar menaxhimin e kompanive, organizatave, shoqatave dhe kooperatave, nepermjet konsulences per organizimin, ristrukturimin, kontabilitetit, planifikimit financiar, kontrollin e kostos sasine dhe cilesine e prodhimit, koordinim teknike logjistik, tregtar, financiar, analiza e riskut te biznesit (menaxhimi i riskut). Sherbime informative, konsulece dhe mbeshtetje te biznesit per rekrutimin dhe perdorimin me te mire te burimeve financiare. Konsulence per financat e korporatave dhe mbeshtetje ne zgjedhjet strategjike te financimit dhe ristrukturimit. Konsulence per transaksionet e financave te korporatave. Konsulence per blerjen, shitjet dhe vleresimet e kompanive. Studime te fizibilitetit, percaktimin e kerkesave financiare dhe identifikimin e instrumente mbrojtes, analiza e kthimit ekonomik, analiza e vleresimit te aseteve, patentat dhe markat tregtare, prokurimi, konsolidimin, transferin e biznesit know-how, promovimi i sipermarrjeve te perbashketa. Promovimi dhe mbeshtetja e financimit te projekteve.Terheqjen e kapitalit privat per te ndertuar investimet ne interesin publik. Konsulence per fìskalitetin, sherbime kontabiliteti, pergatitjen e raporteve dhe deklarimet Tatimore. Konsulence per legjislacionin tregtar, te tatimit, prokurimin publik, koncesioneve, privatizimeve, per pronesine intelektuale dhe te drejtat e autorit, si dhe per ligjislacionin ne pergjithesi. Perfaqesimi i shoqerive tregtare, individuale ose ndonje entitet tjeter per procedura administrative ne Republiken e Shqiperise ose jashte saj. Konsulence per krijimin dhe zhvillimin ekonomik dhe financiar te shoqerive tregtare. Ndermjetesim, pajtim, mbeshtetje dhe negocim. Trajnime profesionale. Organizimi, takime, koordinim te seminareve, simpoziumeve, zhvillim i kurseve te studimit, trajnimit te stafit. Pergatitja e manualeve, buletineve te ndryshme, periodike dhe jo periodike, ne fushen e sherbimeve profesionale. Studim, hulumtim, implementim i teknologjise per impiante industriale, fabrikave dhe njesite e prodhimit, si ne Shqiperi dhe jashte vendit. Komercializimi i software. Konsulence per projektimin dhe menaxhimin e platformave dixhitale. Pergatitja dhe furnizimit direkte dhe indirekte e IT, sherbimeve telematike, marketing, trajnimit te integruar me mbeshtetje logjistike per zhvillimin e tregtise tradicionale dhe elektronike se do aktivitet, nepermjet internetit rrjete te tjera kompjuterike, si dhe nepermjet kanaleve tradicionale. Pjesmarrjen ne kapitalin aksioner nepermjet zoterimit te kuotave, aksioneve , obligacioneve dhe çfaredo titulli tjeter privat apo publik, edhe ne cilesine e drejtuesit te grupit, te pjesmarresve ne kapitalin e shoqerive, te kapitalit dhe te çfaredo personi tjeter juridik,. Aktivitet organizativ me qellim koordinimin e proceseve dhe strukturave te shoqerive te treta dhe/ose te lidhura apo te kontrolluara. Blerjen, shitjen, shkembimin si dhe administrimin e pasurive te paluajtshme te çdo lloji, perdorimin e tyre ne çdo forme te lejuar, qiramarrjen dhe qiradhenien, ndertimin e objekteve civile, industriale apo edhe agrare, si dhe çdo te drejte tjeter mbi pronen. Shoqeria, ne ato raste kur lind nevoja me qellim realizimin e objektit te aktivitetit, mundet te kryeje çdo lloj operacioni tregtar, financiar, industriale, mobiliare, imobiliare, te ofroje garanci edhe ne favor te te treteve dhe te marre pjese me qellim investimi afatgjate , pjesmarrje ne shoqeri te te tjera veprimtari te rastesishme te lejuara nga ligji. Shitje, blerje, dhe dhenie ne perdorjm sipas kontratave te parashikuara nga ligji, i know-how, royalties, markave, etj. Kompania do te marre dhe te pranoje agjencite dhe perfaqesuesit, duke perfshire edhe kompanite e huaja, ne sherbime dhe produkte te perpunuara Kompania mund te kryeje te gjitha aktivitetet komerciale, industriale, financiare, per letra me vlere dhe pasuri te patundshme, te nevojshme per zbatimin dhe zhvillimin e korporatave. Kompania mund te marrin pjese direkt ose indirekt, tenderat, kontratat, ofertat ne sektoret publik dhe privat, ne lidhje me ofrimin e sherbimeve te pershkruara ne kete objekt. Kompania do te jete perfituesi i fondeve nga organizatat vendore dhe nderkombétare, publike dhe private, per aktivitetet e promovimit te biznesit dhe per zhvillimin e ndermarrjeve, si dhe per aktivitete te tjera kane te bejne me korporatat. Per te kryer aktivitetet kompania do te mbeshtetet ne perkrahjen e profesionisteve tè regjistruar ne listat e profesionale, ne perputhje me dispozitat ligjore.)

Tirane ALL