Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

VULKA CONSTRUCTION

M22318005T
(Ndërtime civile, rrugore, industriale, gërmime dheu, rikonstruksion ujësjellës kanalizime, vepra arti. Transport i mallrave te ndryshme. Rikonstruksion i objekteve.Prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te inerteve e te materialeve te ndertimit me ane te prodhimit te tyre, me materiale te gatshme dhe jo te gatshme vendi. Import - eksport te cdo lloji materiali, makineri e paisje qe perdoren ne sektorin e ndertimit)

Tirane ALL

2L-BAU

M22318006E
(Projektim-zbatim-ndertim te objekteve civile, industriale, bujqesore, blektorale, ushtarake,turistike,kulturore,prodhime te ndryshme betoni armaratura te ndryshme, punime restaurimi, rruge kanalizime, hidro sanitare, ujesjellesa, objekte social kulturore ,objekte te tjera, si shkollla etj. Import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te te gjithe llojeve te mallrave industriale, bujqesore, blektorale, ushqimore, materialeve te ndertimit te perfunduara dhe te pa perfunduara, objekteve te ndertimit ,materialeve hidro sanitare, transport per vete dhe per te tretet. Projektim – Zbatim. Punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale veshje fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro,pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga e tunele hidroteknike, ujesjellesa, gazesjellesa, vajesjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per N/stacionet, kabinat e trasformatoreve, linjat e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise.Punime te inxhinierise 2 se mjedisit. Punime speciale ndertimi , Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirmbajtje e tyre, impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues), punime rifiniture me material druri, plastike, metalike dhe xhami, rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndriçuse te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese ,barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertime parafabrikat dhe beton arme, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.)

Tirane ALL

Royal Development Int

M22318501R
(Konsulencë dhe planifikim biznesi për kompanitë që operojnë në sektorët e energjisë, telekomunikacionit, efiçensës së energjisë dhe mjeteve të transportit. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj tregtare)

Durres ALL

T&J Construction

M29718101T
(Sherbime ne fushen e ndertimit. tregti materiale ndertimi. Bar-kafe. Lavazh, tapiceri makinash, servis. Shfrytezim pyje e kullota. Import-eksport. Dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem lidhur me objektin e veprimtarise ne perputhje me legjislacionin Shqipetar.)

Peqin ALL

WellBe

M22318010J
(Shërbime të analizave mikrobiologjike, kimike, hormonale, bakterologjike, molekulare dhe gjenetike. Ushtrimi aktivitetit diagnostikues dhe kurues, kurimi sëmundjeve në kushte ambulatore, imazheri dhe konsulta të ndryshme mjekësore. Këshillim nutricioni, përgatitje e dietave dhe detox, fizioterapi. Organizim i trajnimeve profesionale dhe eventeve me qëllim informimi dhe këshillimi për llogari të vet dhe ose për palë të treta)

Tirane ALL

SISANO ENERGY

M23518001S
(• Planifikimi, dizenjimi, financimi, ndërtimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja si dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga shoqëria nëpërmjet shndërrimit të enegjisë diellore (solar energy). • Planifikimi, dizenjimi, financimi, ndërtimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja si dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga shoqëria në cdo mënyrë tjetër të rregulluar me ligjin e fushës përkatëse. • Blerje, shitje dhe rishtje e energjisë si dhe Garantimi i Origjinës dhe të drejtave të tjera të ngjashme. • Shoqëria mund të kryejë gjithashtu cdo aktivitet tjetër që lidhet me objektin e sipërpermendur që e favorizon atë në realizimin e qëllimit për të cilin është krijuar.)

Berat ALL

DEDI ENERGJI 1

M27318003N
(Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike së prodhuar nga burime të rinovueshme nga burimet diellore, të erës apo hidrike. • Studimi, projektimi, ndërtimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i paneleve dhe centraleve për prodhimin e energjisë elektrike dhe infrastrukturës së impianteve të prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe shitjes së energjisë elektrike nga burime të rinovueshme nëpërmjet paneleve dhe parqeve fotovoltaike, hidrike dhe eolike. • Kërkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe aparaturave për prodhimin e energjisë elektrike. • Ofrimi i asistencës teknike, riparimit dhe mirëmbajtjes së aparaturave, impianteve dhe linjave për prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. • Ndërtimi, mirëmbajtja dhe operimi i linjave të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. • Ndërtimi i linjave për prodhimin e sistemeve elektronike, komponentët e sistemet periferike për burimet e rinovueshme, ndërtimi dhe aktivitete të tregtimit në të gjitha format e materialeve të ndërtimit. • Ndërmjetësim me komision për blerjen, shitjen, prodhimin, instalimin e 2 sistemeve të burimeve të energjisë së rinovueshme, parqeve diellore, turbinave me erë dhe sistemeve hidroelektrike të shfrytëzuara për vete ose për të tjerët. • Marketingun dhe prodhimin e sistemeve elektronike, komponentët e sistemet periferike për burimet e rinovueshme. • Shërbimet e komisionit financiar të ndërmjetësimit për blerjen, shitjen, prodhimin instalimin e sistemeve të ripërtëritshme të energjisë, formave diellore, turbinave të erës dhe sistemeve hidroelektrike të shfrytëzuara për vete ose për llogari të palëve të treta. • Importi dhe eksporti me shumicë dhe pakicë i energjisë elektrike, mallrave, materialeve dhe aparaturave që lidhen me kryerjen e aktivitetit të shoqërisë dhe të lejuara nga legjislacioni në fuqi për shoqërinë. • Kryerja e çdo aktiviteti të lejuar në Republikën e Shqipërisë i cili është në funksion ose jo të objektit të kësaj shoqërie.)

Shkoder ALL

BIO-TECH ALBANIA

M22318015D
(Tregetimi me shumice i pajisjeve mjeksore, medikamenteve dhe materialeve mjeksore importexport i tyre, Prodhimi i Materjaleve Mjeksore, Asistence me materjale mjeksore.Sherbime,kursekualifikimi, trajnimi, kongrese, seminare ne fushen e mjekesise.)

Tirane ALL

DEDI ENERGJI 2

M27318004V
(• Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike së prodhuar nga burime të rinovueshme nga burimet diellore, të erës apo hidrike. • Studimi, projektimi, ndërtimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i paneleve dhe centraleve për prodhimin e energjisë elektrike dhe infrastrukturës së impianteve të prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe shitjes së energjisë elektrike nga burime të rinovueshme nëpërmjet paneleve dhe parqeve fotovoltaike, hidrike dhe eolike. • Kërkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe aparaturave për prodhimin e energjisë elektrike. • Ofrimi i asistencës teknike, riparimit dhe mirëmbajtjes së aparaturave, impianteve dhe linjave për prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. • Ndërtimi, mirëmbajtja dhe operimi i linjave të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. • Ndërtimi i linjave për prodhimin e sistemeve elektronike, komponentët e sistemet periferike për burimet e rinovueshme, ndërtimi dhe aktivitete të tregtimit në të gjitha format e materialeve të ndërtimit. • Ndërmjetësim me komision për blerjen, shitjen, prodhimin, instalimin e 2 sistemeve të burimeve të energjisë së rinovueshme, parqeve diellore, turbinave me erë dhe sistemeve hidroelektrike të shfrytëzuara për vete ose për të tjerët. • Marketingun dhe prodhimin e sistemeve elektronike, komponentët e sistemet periferike për burimet e rinovueshme. • Shërbimet e komisionit financiar të ndërmjetësimit për blerjen, shitjen, prodhimin instalimin e sistemeve të ripërtëritshme të energjisë, formave diellore, turbinave të erës dhe sistemeve hidroelektrike të shfrytëzuara për vete ose për llogari të palëve të treta. • Importi dhe eksporti me shumicë dhe pakicë i energjisë elektrike, mallrave, materialeve dhe aparaturave që lidhen me kryerjen e aktivitetit të shoqërisë dhe të lejuara nga legjislacioni në fuqi për shoqërinë. • Kryerja e çdo aktiviteti të lejuar në Republikën e Shqipërisë i cili është në funksion ose jo të objektit të kësaj shoqërie.)

Shkoder ALL

SM MACHINE ALBANIA

M23518404U
(Shoqeria ka per objekt tregtimin me shumice dhe pakice te te gjitha tipeve te makinerive te ndertimit te tonazheve te ndryshme. Dhenie me qira te makinerive, veglave. Shoqeria, brenda limiteve te percaktuar si me poshte dhe ne perputhje me legjislacionin perkates, do te mund te permbushi te gjithe veprimtarine e nevojshme, te dobishme dhe te pershtatshme per realizimin e objektit te shoqerise, duke perfshire ato te luajtshmet, te paluajtshmet, tregtaret (perfshire edhe institucionet e agjenteve, perfaqesuesve, depozitareve dhe komisionereve), industriale, prodhuese dhe financiare (duke perfshire, mes te tjerash dhe vetem si shembull, transaksionet bankare, marrjen e kredive dhe financimeve te cdo lloji), nenshkrimin e kontratave te qirase financiare ose te gezimit, caktimin e kredive dhe factoring, perfundimin e kontratave dhe marreveshjeve te bashkepunimit me entet publike, organizata apo cfare do lloji subjekti juridik ne sektorin e tyre te veprimtarise ose qe lidhet me shoqerine. Shoqeria nuk mund te kryeje aktivitete financiare ndaj publikut. Te gjitha keto aktivitete duhet te permbushen brenda limiteve dhe normave qe rregullojne veprimtarine si dhe te atyre te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.)

Fier ALL