Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

PARTNER D’IMPRESA ALBANIA

M31513017A
(Dhënia e asistencës për sipërmarrësit dhe bizneset në aktivitetet ndërkombëtare të ndërkombëtarizimit, zhvendosjes dhe eksportit në Shqipëri dhe jashtë saj në veçanti, çdo formë konsulence për ndërkombëtarizimin e biznesit; duke përfshirë aktivitetet funksionale që lidhen me hapjen e një biznesi në çdo vend të botës. Në objektin e objektit përfshihen veprimtaritë e shoqërisë të përcaktuara si më poshtë: A) Kërkime për partnerë tregtarë ose industrialë, klientë, agjentë ose shpërndarës. B) Kryerja e studimeve të fizibilitetit në fushën e ndërkombëtarizimit të shoqërive, përfshirë përgatitjen e Planeve të Biznesit, planeve industriale dhe studimeve për planifikimin ndërkombëtar tatimor. C) Organizimi i takimeve B2B ndërmjet tregtarëve në vende të ndryshme. D) Këshilla për ngritjen e zyrave jashtë vendit. E) Këshilla për blerjen e kompanive të huaja dhe M&A ndërkombëtare. F) Organizimi i transferimeve të biznesit (transferimi i punës) jashtë vendit. G) Kërkimi dhe përzgjedhja e personelit për t'u punësuar në selinë e shoqërisë në Shqipëri dhe jashtë saj. H) Konsulencë fiskale, organizative dhe doganore. I) Aktivitetet e zhvillimit të softuerit për llogari të vet ose në emër të palëve të treta. Shoqeria mund të kryejë të gjitha veprimtaritë e tjera tregtare, industriale dhe financiare, operimin me pasuri të luajtshme e kështu me radhë me pasuri të paluajtshme, nga organet administrative të konsideruara si veprimtari operacionale, shtesë, të lidhura, të nevojshme ose të dobishme për realizimin e veprimtarisë që përbëjnë qëllimi korporativ i shoqërisë, për të kërkuar interesa ose për të marrë pjesë në shoqëri ose në sipërmarrje të të tjerëve që kanë si objekt aktivitete të ngjashme dhe të lidhura me objektivin e veprimtaris së shoqesisë, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, si dhe për të dhënë një garanci dhe ofertë dorëzimi në favor të të tretëve, edhe pa pagesë, e gjithë kjo për sa kohë që këto aktivitete nuk kryhen në ngarkim të publikut dhe shtrirja e ushtrimit të tyre nuk dominon në lidhje me aktivitetet që përbëjnë korporatën. Shoqëria mund të kryejë transaksione me: pasuri të paluajtshme ,letra me vlere, tregtare, financiare dhe industriale që janë të dobishme ose instrumentale për arritjen e objektivit të shoqërisë dhe për çdo veprimtari tjetër të lejuar me ligj. Përfiton drejtpërdrejt ose tërthorazi interesa ose aksione në shoqëri ose ndërmarrje të tjera që kanë një qëllim tregtar të ngjashëm ose të njëjtë, por në çdo rast të lidhur me shoqerinë.)

Tirane ALL

A.K. ALBANIA CONSTRUCTION

M31513019P
(Tregtimi me shumicë dhe pakicë, si dhe importimi dhe eksportit i artikujve shtëpiake, pajisje elektroshtepiake, pajisjet elektrike dhe artikuj higjeno – sanitare; Shitblerja e pasurive të patundshme (në çfarëdo forme, përfshirë tokat dhe zonat e ndërtimit), si dhe reklamimin, urbanizimin, zhvillimin. Marrja me qira, mirëmbajtja, administrimi dhe restaurimi i pasurive të paluajtshme; Për sa kohë që konsiderohet e nevojshme ose e dobishme nga organet drejtuese për arritjen e qëllimit të biznesit, shoqeria mund të kryejë operacione të letrave me vlerë, pasurive të patundshme, tregtare, industriale, leasing si përdorues, si një autor i faktoringut, operacione financiare te cdo lloji. Shoqeria gjithashtu mund te marre pjese në investime të qëndrueshme në shoqeri ne shoqëri ekzistuese,të cilat kane aktivitete te njejta ose te peraferta me objektin e shoqerise te percaktuar në këtë statut.)

Tirane ALL

BakriNet

M31513014V
(Shitje dhe prodhim programesh dhe shërbimesh informatike, konsulencë ne fushen e Informatikes dhe Teknologjise. Publikim , tregetimi dhe dizenjim software-I, aplikacionesh kompjuterike ne cloud, dhe te bazuara ne komunikimin me internet. Dizenjim dhe zhvillim sistemesh kompjuterike dhe sherbime te ngjashme me to; Procesim te dhenash, hosting dhe sherbime te lidhura me to. Broadcasting, dhe kerkime ne portale web. Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software; Testim software; Dizenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë; Përmirësim/upgrade sistemesh informatike;)

Tirane ALL

MARNOKA

M37713501P
(Ne fushen e tregtise me shumice e pakice , import – eksport I tyre.Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale , per vete dhe per te tjeret.Ne fushen e ngritjes se pikave te sherbimeve te ndertimit, si dhe rikonstruksione e restaurime per vete dhe per te trete.Ne fushen e agjensi per shitblerje dhe dhenie me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme.Ne fushen e pastrimit dhe dizinfektimit te bareve , restoranteve, hoteleve, zyrave etj. Ne fushen e sherbimeve FASON. Ne fushen e transportit te mallrave dhe pasagjereve brenda dhe jashte vendit , si dhe çdo aktivitet te lejuar me ligj.)

Lezhe ALL

Noem 2020

M32713001V
(Sherbime fasonerie ( çanta prej letre ). Import i lendes se pare. Eksport i produktit te perfunduar. Veprimtari te ndryshme ne fushen e tregtise sipas legjislascionit ne fuqi.)

Berat ALL

Youth Startup

M31513011U
(Prodhimi i materialeve reklamues video spot publicitar postera roll up fletepalosje broshure kartevizita Portali internet website per reklamimin dhe informacion Shitja e suplementeve dhe produkteve natyrale Inkubatoret e startup inovative mes te rinjve dhe ndihmojne ne krijimin e vendeve te punes Agjensi sherbimi Promovimi i turizmit ne fusha te ndryshme Shitje e produkteve online)

Tirane ALL

Your Source

M31513020T
(Konsulence zhvillim biznesi, data entry, sherbim KYC dhe AML, sherbime klienti te ndryshme, konsulence sherbime marketing si dhe cdo aktivitet tjeter tregtar i lejuar nga legjislacioni shqiptare ne fuqi.)

Tirane ALL

E J J SECURITY

M37713301D
(Shërbimi i rojeve civile, ruajtja e objekteve shtetërore, private, e në pronësi ose në përdorim të personave fizikë e juridikë, shqiptarë ose të huaj, ruajtja e rendit në këto objekte dhe sigurimi i jetës së personelit e të vlerave pasurore të tyre gjatë lëvizjes dhe aktivitete të tjera që do të konsiderohen të përshtatshme për zhvillimin e shoqërisë. Shërbime, riparime, prerje dhe qepje të pjesëve dhe këpucëve të plota të të gjitha modeleve, me materiale porositëse. Transporti i rregullt i udhëtarëve dhe mallrave brenda dhe jashtë vendit.)

Kurbin ALL

Artechno

M36513201M
(Projektimi, ndërtimi, instalimi dhe mirëmbajtja e paneleve të kontrollit, rivendosja e motorëve, proceset industriale, automatizimi industrial, impjante radio-TV dhe pajisjet elektronike në përgjithësi, antenat dhe pajisjet për mbrojtjen e shkarkimeve atmosferike, impjante elektrike shtepiake dhe industriale të pajisjeve elektrike në përgjithësi si dhe pajisje për prodhim të energjisë elektrike dhe energjisë nga burimet e rirnovueshme, sistemit të ngrohjes, kondicionimit, të çdo lloji, përfshirë sistemet për evakuimin dhe ajrimin e ambjenteve, sistemet e ujit dhe sanitare te cdo lloj natyre, për shpërndarjen dhe perdorimin e gazit të cfaredolloji, impjanteve për ngritjen e njerëzve apo sendeve nepermjet ashensorëve, motocikletave, shkallëve te lëvizshme dhe të ngjashme, e sistemeve të mbrojtjes kundër zjarrit; Projektimi i softwareve dhe paketave që operojne në çdo platformë informatike ose “hardware”, përfshirë rrjetet kompjuterike, ndërtimet e kompjuterave, lidhjen e kompjuterave ne rrjet ose ne largesi dhe mirembajtja e ketyre sistemeve për llogari të vetë ose të të tretëve; ofrimi i asistences, projektimi dhe konsulenca per sistemet dhe teknikat e tregut ne sektorin e informatikes dhe internetit për llogari të vetë dhe të të tretëve duke përdorur burimet e veta ose të jashtme; tregtia me pakicë dhe shumicë, import-eksport i aparaturave dhe/ose impjanteve të çdo lloji, ne vecanti eletrike dhe elektronike, për ngrohje, ftohje, kondicionim, te hidrosanitareve, pajisjeve per ngritjen e personave ose sendeve, si edhe sisteme telefonike, kompjutera, produkte hardware dhe software; promovimi dhe shitja brenda dhe jashte vendit e ketyre aparaturave dhe sistemeve dhe kompjuterave; Shoqeria mund te marre ne ngarkim detyra dhe pune te ofruara nga shoqeri te tjera ne lidhje me aparaturat, impjantet, kompjuterat sistemet telefonike dhe produktet hardware, software; kërkimi, studimi, projektimi, menaxhimi, për ndërhyrjet e kursimit në energjine elektrike, përdorimi racional i energjisë, reduktimin e konsumit të energjisë elektrike, si dhe shfrytëzimin e burimeve të energjisë së rinovueshme; asistence dhe operim ne fushen e ndertimit, te komplekseve industriale, bujqesore, si ne ndertesa ashtu edhe ne impjante te vetat ose te te treteve dhe ne vecanti ne reduktimin e konsumit te energjise elektrike ne pasurite e paluajtshme publike; Shoqeria ka synim projektimin, prodhimin, tregetimin e qiradhenien e aparaturave, makinerive, veglave per te gjitha llojet e industrive, perfshire ketu dhe nderimin e pjeseve tyre ose furnizimin me pjese te tjera, per te tilla sherbime shoqeria mund te marre ndihme nga persona te autorizuar nga ligji shqipetar ne fuqi; Shoqeria mund te blejë, te shesë dhe shkëmbejë toka dhe pasuri te paluajtshme, te menaxhoje toka dhe ndertesa me qellime industriale, tregtare, hotelerie dhe rezidence; Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet tregtare, industriale, mobiliare dhe imobiliare të konsideruara si të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektit të aktivitetit të shoqërisë, ajo gjithashtu mund të blejë kuota dhe/ose aksione në shoqëri të tjera.)

Vlore ALL

VaSta.G

M33913801I
(Bar - Restorant)

Sarande ALL