Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

INTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (INTETRA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)

550179-0
(65-NDRIÇIM TEKNIK DHE DEKORATIV 27.90.06-Prodhimi i aparateve elektrike të sinjalizimit zanor ose vizual, ekraneve të kristalit të lëngshëm (LCD) ose paneleve të ekranit të diodave që lëshojnë dritë (LED) n.e.c. (përfshirë targën elektronike (tabela e rezultateve)) ​)

Stamboll ALL

VLASH DHAMO

K71904010E
(Konsulence, sherbime, punime civile.)

Tirane ALL

ENKAS AUTO

M32420025B
(Shitje dhe dhënie automjete me qera, siguracione automjetesh, agjenci udhëtimi kombëtare dhe ndërkombëtare, rimbushje elektronike, pagesa utilitare, arkëtime.)

Tirane ALL

Uni Group Investment

M32420027R
(Projektimi dhe zbatimi i veprave ndertimore si vijon: ndertime me karakter civil dhe ekonomik, punime/germime dhe sistemime dheu, tarracime terrenesh; rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndertime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndertime rrugesh,asfaltime,hapje kanalesh si dhe cdo ndertim tjeter me karakter civil dhe ekonomik. Projektimi dhe zbatimi i veprave ndertimore,rruge te te gjitha kategorive,punime te mirembajtjes dhe te sinjalizimeve ne rruge,ndertime autostradash,pista aeroportesh dhe helikopteresh.Projektim dhe zbatim vepra arti si; ura, vepra arti mbi 10m, ndertim tunelesh rruge rrugore dhe hekurudhore,ndertime detare,ku perfshihen ndertime portuale, bankina, basen pontile, punime thellimi dhe drenimi,punime per vepra te vecanta e punime speciale,sillose,kulla uji etj. Projektimi dhe zbatimi i ndertimeve hidraulike dhe hidroteknike, ndertim ujesjellesh,kanalizime,kanale e impiante vaditjeje. Punime mbrojtjeje te sistemit hidraulik, cimentime,etj. Ndertim impiante te trajtimit te ujit, ndertim digash, galeri tunele, ndertim diga te larta,etj. Zhvillimi dhe ndermjetesimi i projekteve per rikonstruksionin e ndermarrjeve industriale. Kryerje te veprimtarive tregtare per zbatimin, zhvillimin, menaxhimin e zonave civile, industriale, turistike, si dhe sherbimeve te tjera te ngjashme te lidhura me to. Kryerja e veprimtarive tregtare ne fushen e ndertimit, per prodhim dhe shitblerje te materialeve te ndertimit. Kryerja e aktivitetit per investimin ne fushen e ndertimit, ne komplekse civile, turistike, industriale, sociale, komplekse te tregtimit dhe te sherbimit, bar, restorant, hoteleri etj. Pjesemarrje ne projekte ndertimore si sipermarres, investitor, konsulent, si dhe marrjen persiper te menaxhimit te tyre ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji shqiptar, prodhimin e betonit dhe materialeve te tjera inerte, shitjen dhe tregtimin me shumice dha pakice te materialeve te ndertimit,transportin e lendeve te para e te cdo materiali tjeter te nevojshem per realizimin e qellimit te prodhimit, ngarkim shkarkimit, transportin e mallrave per vete shoqerine dhe per te trete si dhe cdo aktivitet tjeter qe lidhet dhe eshte i nevojshem per objektin e mesiperm. Shitje-blerje pasuri te luajteshme dhe te paluajteshme.)

Tirane ALL

Hadib corporation

M32420028C
(- Punime inxhinierike - Ndërtimi i sistemeve diellore dhe impianteve të trajtimit të ujit - Tregtim i mallrave te ndryshem)

Tirane ALL

DENN

M32420029K
(Makina me qera, apartamente me qera, sherbime per turizmin online, Booking, Blerje dhe shitje automjetesh, import automjetesh.)

Kamez ALL

SCS CONSULTING

M32420031A
(Në Shqipëri dhe jashtë saj: -këshilltar ndërkombëtar, ndërkombëtarizimi i biznesit. Inovacioni dhe zbulimi i personelit të kualifikuar; - Shërbimet e konsulencës së TI-së, marketingu, hulumtimi i tregut dhe trajnimi profesional për kompanitë, konsulenca për kërkim dhe zhvillim dhe shërbime të ngjashme, shërbime konsulence antisizmike; - industrinë, prodhimin, përpunimin, montimin, tregtimin, importin dhe eksportin dhe përfaqësimin e materialeve të çdo lloji, të lidhura me ndërtimet mekanike në përgjithësi, me inxhinierinë civile dhe industriale, të natyrës private dhe publike, me kompletimin e sistemeve aksesore dhe orendi në kuptimin më të përgjithshëm dhe të gjerë, si p.sh., ai i zdrukthtarisë së metalit, çimentos, tullave, drurit, hekurit, tubave dhe lidhjeve të ndryshme të çelikut të valëzuar, mureve të çelikut dhe mbrojtjes nga rënia e gurëve, fugave të zgjerimit, pajisjeve mbështetëse mbështetëse strukturore , rrëshira, barriera metalike kundër zhurmës rrugore dhe hekurudhore, barriera kundër zhurmës prej betoni rrugor dhe hekurudhor, barriera kundër zhurmës nga xhami rrugor dhe hekurudhor për sinjalistikën rrugore, konglomerate bituminoze, si dhe të gjitha materialet përkatëse. - shërbimi i rekrutimit dhe menaxhimit të stafit, dërgimi i stafit, si në emër të kompanisë ashtu edhe në emër të palëve të treta - kryerja dhe/ose përfundimi i punimeve rrugore, hidraulike dhe civile si dhe sistemeve të veçanta teknologjike, përfshirë ato për ndërtime të ndara nga punimet kryesore, nëpërmjet negociatave private ose tenderave të shpallura nga administrata private ose publike; - kryerja e punëve publike dhe private në fushën e inxhinierisë civile dhe industriale; - realizimin e: 1) punime tokësore me çdo punim të lidhur murature dhe betonarme të tipit aktual - rrënim dhe punime tokësore; 2) ndërtesat civile, industriale dhe monumentale të kompletuara me sisteme dhe punime përkatëse dhe plotësuese - punime murature që kanë të bëjnë me komplekset për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; - Punimet restauruese: A) restaurimi i objekteve monumentale; B) punimet arkeologjike dhe gërmimet; - punime speciale të betonit të armuar; - sisteme teknologjike dhe speciale - sisteme ndërtimi dhe punime të ndara nga puna kryesore; - sistemet e ventilimit të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar; 1) menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të lartpërmendura; - sistemet sanitare, hidraulike, kuzhine, lavanderie dhe gazi dhe mirëmbajtja e tyre; - sistemet elektrike, telefonike, radiotelefonike, televizive dhe të ngjashme dhe mirëmbajtja e tyre; - Sistemet e ashensorit, shkallët lëvizëse dhe transportuesit në përgjithësi: 1) menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të lartpërmendura; - sistemet pneumatike, sistemet e sigurisë dhe mirëmbajtja e tyre; - furnizimi dhe instalimi i produkteve në: 1) materiale metalike, druri, plastike; 2) materiale guri; 3) materiale qelqi; - lyerje dhe lyerje; - furnizimi me punime izoluese, termike, akustike dhe kundër zjarrit; -punime suvatimi dhe hidroizolimi. - ndërtimi dhe shtrimi i rrugëve, argjinaturat e aeroportit dhe hekurudhave; - sinjalistika dhe siguria rrugore. - parket me materiale speciale. -puna sistematike e mirëmbajtjes së armatimit; - përpunimi i posaçëm i gjurmëve; - sistemet e sigurisë në trafik; -sisteme tërheqëse elektrike; - sistemet e frenimit dhe automatizimit për stacionet e klasifikimit të mallrave. -Punimet hidraulike: A) ujësjellësit, sistemet e kanalizimeve, sistemet e ujitjes; B) punimet mbrojtëse dhe rregullimi hidraulik; C) tubacionet e gazit-naftës. - punët bujqësore, pyjore dhe të zhvillimit të gjelbërimit publik; - vepra speciale: A) sistemet e ngritjes, ujit të pijshëm dhe pastrimit të ujit; B) impiantet e trajtimit të mbetjeve. - punët detare: A) ndërtim kalatash, dokesh, dokesh etj.; B) punimet e kullimit; C) mirëmbajtjen e pajisjeve portuale dhe pastrimin e ujërave të portit. -diga. - galeritë. - sistemet për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë: - centrale hidraulike; -Termocentralet; -centralet bërthamore; - sistemet për prodhimin e energjisë nga burime alternative; -sistemet elektrike për termocentrale; -kabinat e transformimit; -linjat e tensionit të lartë; -linjat e tensionit të mesëm dhe të ulët; -pajisje të ndryshme; - sistemet e ndriçimit të jashtëm; -linja telefonike dhe punë të ngjashme. -zdrukthtari metalike. -sistemet e telekomunikacionit. - punime dhe punime speciale: A) rilevime të veçanta topografike; B) kërkime nëntokësore me mjete speciale; C) bazamente të veçanta; D) konsolidimin e tokës dhe punimet e veçanta nëntokësore; E) hidroizolimi i tokës; F) shpimet dhe puse. - furnizimi dhe instalimi i sistemeve dhe pajisjeve të ngritjes dhe transportit (vinça, trolejbusë, teleferikë, skilift, dhe të ngjashme). Shoqëria, gjithmonë jo e përhapur në lidhje me veprimtarinë e saj kryesore, do të jetë në gjendje të: 1 - kryen të gjitha veprimet tregtare, bankare (me përjashtim të grumbullimit të kursimeve), hipotekave, letrave me vlerë dhe pasurive të paluajtshme që do të konsiderohen të nevojshme dhe të dobishme, me përjashtim të brokerimit në letra me vlerë; 2 - të japë garanci, garanci dhe çdo garanci tjetër, përfshirë ato reale, për detyrimet e vetë shoqërisë dhe në çdo rast për qëllime të dobishme për qëllimin e korporatës; Shitja dhe shkëmbimi i mallrave të lëvizshme, gjithashtu të regjistruara, të paluajtshme dhe të drejta, qiraja dhe qiraja aktive dhe pasive e mallrave të lëvizshme dhe të palëvizshme, me përjashtim të qirave aktive financiare.)

Tirane ALL

INA Consulting

M32419008G
(- Konsulence juridike; - Konsulence financiare; - Konsulence sigurie; - Cdo aktivitet tjeter qe perputhet me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet plotesues ose analog me sa me siper;)

Tirane ALL

2EM

M32419015M
(Dhënie me qira e makinave, motorëve, minibus, autobus, etj. Tregti, blerje dhe shitje automjete. Shërbime lavazhi, karrotreci,etj. Shërbime si agjent siguracioni,etj. Tregtim të mallrave të ndryshëm industrialë, ushqimorë, materialeve te ndërtimit, etj. Shërbime të ndryshme menaxhimi, ndërmjetësimi, etj. Shërbime transporti për materiale, mallra dhe udhëtarë. Gjithashtu shoqëria ka si objekt veprimtarie: shkëmbimin, blerjen, shitjen, dhënien me qira, menaxhimin, administrimin e pasurive të paluajtshme të veta, të të treteve ose të dhena me qera, si civile, tregtare ashtu dhe industriale, si dhe zhvillimi i te gjitha aktiviteteve të lidhura direkt ose indirekt me aktivitetin e ndërtimit dhe atë që ka lidhje me pasuritë e paluajtshme në përgjithësi, përfshire aktivitetin e ndërmjetësimit në lidhje me pasuritë e paluajtshme. Shoqëria mund të kryeje cdo operacion tregtar, si edhe të blejë dhe të shesë ose të marrë me qera ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si dhe të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, ente, të themeluara apo ne themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm më të vetin, apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë edhe aktivitete të tjera, të marrë pjesë në sipërmarrje të tjera brenda dhe jashtë vendit në përputhje me legjislacionin në fuqi.)

Tirane ALL

2A UNIQUE SHOES

M33619401F
(Linje per perpunimin,transformimin dhe prodhimin e kepuceve,sandaleve dhe syprinave te te gjitha llojeve,konsulenc ne fushen e kepucarise .Import-Eksport te lendeve te para qe lidhen me prodhimin e veshjeve te kembes,si dhe produkt te perfunduar.Veprimtari private ne fushen e tregetise me shumice e pakice,import eksport te mallerave te ndryshme industriale.)

Fier ALL