Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 28261

"VIOLA DOG & CAT"

L61305031N
(Import - eksport, shpërndarja dhe tregtimi me shumicë e pakicë i të gjithë artikujve, mallrave dhe lëndëve të para të të gjitha llojeve që nuk ndalohen nga legjisLaçioni shqiptar dhe ai ndërkombët)

Tiranë ALL

HAMG TRANS

L61305512O
(Transport të udhëtarëve e mallrave brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë. Agjenci transporti udhëtarësh e mallrash. Shoqëri spedicionere, shërbime spedicionere dhe transporti mallrash t)

Durrës ALL

GASHI - AL

L62505802K
(Tregtim të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë, veshmbathje, tekstil etj. Import-Eksport. Shitje automjetësh.)

Tiranë ALL

BALKAN DRILL & CONSTRUCTION

L61305011A
(Konsulencë dhe shërbime në fushën e Sondazheve (Sondimit) dhe injeksioneve si dhe hapjen e degëve apo qendrave për shërbime të tilla, brenda dhe jashtë vendit. Konsulencë dhe shërbime në fushën e N)

Tiranë ALL

Eikon

L61305006J
(Import - Export, tregtim me pakicë dhe shumicë të mallrave ushqimorë të ndryshme, bujqësorë e blegtorale, produkteve dhe nënprodukteve ushqimore, si dhe çdo lloj prodhimi, përpunim, ambalazhim detergj)

Tiranë ALL

ROGJER - AL

L66305901K
(Zhvillim aktiviteti minerar, shfrytëzim sipërfaqësor e nëntokësorë, import - eksport, tregtim etj. Punime dhe tregtim mermeri, pajisje, makineri dhe aksesorë të llojeve të ndryshme. Import-Eksport mall)

Kukës ALL

ALB UNIVERSAL 95

L66305502R
(Agrokultur, frutikulturë, peshkim. Transport për mallra dhe pasagjere, transport për të tretë. Tregti me pakicë të produkteve ushqimore. Agjenci për linje transporti udhëtarësh me autobus. Hoteleri tu)

Vlorë ALL

HIDRO TERMO

L67505801M
(Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në fushën e: Prodhimit hidrik, si dhe prodhime alternative të energjisë elektrike. Prodhim, Riparim, Mirëmbajtje të Turbinave të Hidrocentraleve, si edhe mir)

Fier ALL

TERMINALI - Kuçovë

L67506103O
(Transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit. Transport dhe magazinim mallrash, mjetësh etj. Shërbime transporti, spedicioni brenda dhe jashtë vendit. Parking. Dhënie e mjeteve dhe automjeteve me qira. )

Berat ALL

SHAHU COMPANY 2016

L61306551Q
(Zbatimi i punimeve të ndërtimit, gërmime dheu, prodhim materiale inerte, gurë, prodhim elemente betoni, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, ndërtime rrugë, ura, vepra arti, ujësjellës,)

Durrës ALL

GESI 05 GROUP

L61306065C
(Import mallra te ndryshme dhe lende te para. Sherbime ne konsulenca teknike Inxhinierike,Topografike. Shitje materiale ndertimi. Shitje materiale elektrike dhe Hidosanitare. Zbatim i punimeve dhe ndertimit. )

Tiranë ALL

DEMLEKA

L61306534D
(Import eksport, tregti me pakicë të materialeve të ndërtimit si pllaka, kolle, pajisje hidrosanitare dhe aksesorët e tyre etj. Transport mallrash për vete dhe për të tretë dhe me qira.)

Durrës ALL

Zyra e Permbarimit Privat ''ASTREA'' ( ish "Shërbimi Përmbarimor "ASTREA"")

L61306025U
(Ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutiv si më poshtë: Vendime civile që kanë marrë formë të prerë,që përmbajnë nje detyrim , vendimet e dhena prej tyre per sigurimin e padise, si dhe per )

Tiranë ALL

MCS

L61306010T
(Inspektor Detar (Topografi e ngarkesave detare).)

Tiranë ALL

MEDIAL ( ish "a-derma" )

L61306009P
(Tregtim me shumicë dhe pakicë të lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private e shtetërore. Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të medikamenteve dhe të aksesorë)

Tiranë ALL

VALA RELAX

L61307074G
(Shërbime masazhi, import-eksport, tregtim mallrash me shumicë dhe pakicë, ndërtime të të gjitha llojeve, prodhime të gjitha llojeve, ngritje laboratorësh, konsulencë në të gjitha fushat, restorante, )

Tiranë ALL

STUDIO LIGJORE PROKO & QAKO

L62507007M
()

Berat ALL

ZadrimArt

L67507504F
(Në fushën e prodhimit e tregtimit të punimeve artizanale e artistike, në qeramike, tekstil, dru, sapunëri, parfumeri, pikture, skulpture etj. Si dhe importin dhe eksportin e tyre si dhe të lëndës së pa)

Lezhë ALL

" ANDROMEDA GROUP " SH.P.K

L61307527C
(Transport rrugor ndërkombëtar udhëtarësh, aktivitet të cilin shoqëria do ta ushtrojë duke zbatuar të gjitha kufijtë dhe hapësirat ligjore që parashikon ligji i fushës në Republikën e Shqipërisë.)

Durrës ALL

MB1 SERVICE

L63707006M
(Import - eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake, elektrike, elektronike, celulare, kompjuterë, mjete komunikimi dhe riparim të këtyre pajisjeve si dhe pjesët e ndërrimi)

Korçë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni