Skip to content


Aktualisht kemi 6925 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

BAJRAMI N.

K02727202O
(Servis automjetesh, ndërtime, projektime, zbatim projektesh, prodhim material ndërtimi, tregti me pakicë i vajrave lubrifikantë, shitje-blerje automjetesh, të pajisjeve e makinerive. Eksport-import e tregtim me shumicë e pakicë i të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqimore, ndërtimore e bujqësore, të pjesëve të këmbimit. Në fushën e transportit për vete e të tretë, të mallrave industriale, ndërtimore, ushqimore e bujqësore. Transport të udhëtarëve e hapjen e agjensive turistike dhe udhëtimesh. Në fushën e ndërtimit dhe zbatimit, projektim, prodhim i materialeve inerte. Tregtim të pjesëve të këmbimit për automjete, tregtim me pakicë e karburanteve dhe vajrave lubrifikantë. Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë për vete dhe të tretë të materialeve të ndërtimit, pajisje elektroshtëpiake, të çdo lloj malli të materialeve të ndryshme industriale, ushqimore të të gjitha llojeve, pajisjeve, veglave, instrumentave, makinerive, të mjeteve transportuese, ngritëse transportuese të të gjitha llojeve, kapaciteteve, tonazheve, tipeve, markave, si dhe të pjesëve të këmbimit, gomave. SH.R.S.F për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private dhe mbrojtjen e jetës së personave (kategoria A). Sistemim dhe menaxhim i parkimeve të hapura dhe të mbyllura në qytet. Shërbime ekspertize në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtim. Projektim, zbatim në ndërtim, rikonstruksione dhe mirëmbajtje për objektet e prodhimit, transmetimit, sistemit të matjes dhe shpërndarjes së energjisë në rrjetat e TL, TM, dhe TU. Nënstacione elektrike, linja elektrike, hidrocentrale, çentrale fotovoltaike dhe eloike. Shërbime shëndetsore përpunonjësit e shoqërisë. Shërbime të sigurisë së punonjësve të shoqërisë. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis (Auditim mjedisor ndikim në mjedis). Menaxhimi i mbetjeve jo të rrezikshme (mbetje që vijnë nga pylltaria/sivikultura; beton; tjegulla; tjegulla dhe qeramika; përzierje të betonit; tullave, tjegullave, dhe qeramikës; dru; qelqe; plastike; përzierje bituminoze; bakër; bronz; tunxh; alumin; plumb; zink; hekur dhe çelik; kallaj; metale të përziera; kabllo të tjera; dhera dhe gurë, balta; çakëll; materiale izolimi; materiale ndërtimi me gips; mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjes), grumbullim, transportim, ruajtje dhe rikuperim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.)

Elbasan 90629174 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

4 A-M

K92005016L
(Punime elektrike, tregëtim me shumicë e pakicë të materialeve elektrike, import eksportin e tyre, prodhim dhe tregëtim betoni dhe inerte, tregëtim me shumicë dhe me pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimore, elektroshtëpiake, konfeksione, kozmetike. Tregëtim dhe shitje produktesh artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike. Tregëtim produktesh të gatshme me shumicë e pakicë, etj. Në fushën e ndërtimit. Në fushën e ndërtimit, projektimin dhe zbatimin duke përfshirë por pa u kufizuar i veprave urbane, civile, industriale, arkitekturore, rrugore dhe hekurudhore, urave dhe veprave të artit, si dhe punime inxhinierike topografike dhe hidrologjike, inxhinierike të impianteve të prodhimit dhe transmetimit të energjisë etj. Ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Përmirësim dhe shfrytëzim të pyjeve. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar për mallra të ndryshëm dhe/ose udhëtarë për të tretë dhe me qira. Transport i karburanteve. Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtjeje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve të ambienteve spitalore, qendrave shëndetësore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve, rrugë etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumicë e pakicë të detergjentëve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesorëve, makinerive të pastrimit. Shërbime dhe mirëmbajtje gjelbërimi dhe të mjediseve të gjelbërta. Transport, grumbullim dhe evadim të mbetjeve urbane, pastrim i hapësirave të qyteteve, fshatrave etj, dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Transport me mjete jashtë norme.)

Tiranë 30131886 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

PE - VLA - KU

K61716013M
(Ndërtime civile, projeksjon etj. Prodhim dhe tregtim të materialeve inerte, të produkteve të ndryshme prej betoni, si dhe materialeve të ndryshëm për ndërtim. Punime, prodhim dhe tregtim të materialeve prej duralumini dhe plastike. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile industrale, veshje fasadash etj. Ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro etj. Ndërtime ujësjellësa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim hidraulike dhe bonifikime. Prodhim dhe tregtim i materialeve inerte, produkteve të ndryshme prej betoni, si dhe materialeve të ndryshëm për ndërtim. Punime, prodhim dhe tregëtim të materialeve prej duralumini dhe plastike. Punime elektrike dhe tregtim të materialeve elektrike, paisjeve elektrike, matësave elektrike etj. Përveç aktiviteteve të përshkruara më sipër, objekt i aktivitetit të shoqërisë do të jetë çdo veprimtari që do të konsiderohet e nevojshme dhe e përshtatshme për shoqërinë, e cila nuk ndalohet nga ligji. Ndërtime për Nën/stacione, Ndërtim Rjeti TL TM TU, Rikonstruksion e rrjetit TM TU TL, kabinat e transformatorëve dhe shpërndarjen e energjisë.)

Tiranë 63863207 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI (Ish N.T.P. Eurokos-Dega në Shqipëri)

K91727010A
(Ndërtim i ulët dhe i lartë, ndërtim komplet i objekteve ndërtimore, i autostradave, rrugëve, vepra arti, ura, aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizime, ujësjellës, gërmimet dhe sondazhet, ndërtimin e linjave të tensionit të lartë dhe të ulët, vepra social kulturore, pallate etj. Projektime në fushën e ndërtimit. Rikonstruksione objektesh. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit, inerte, beton, asfalt. Import dhe eksport me pakicë dhe shumicë të mallrave ushqimore, industriale, bujqësore e blegtorale. Tregtim me pakicë karburantesh dhe të vajrave lubrifikant të të gjitha llojeve. Administrim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të banimit. Shërbime transporti mallrash brenda dhe jashtë (ndërkombëtar) vendit, etj.)

Tiranë 4027017.3 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

EUROTEOREMA PEQIN

J61905050M
(Në Fushën e Ndërtimit. Aktivitet të transportit të mallrave brenda dhe jashtë vendit me mjete jashte norme. Impiant i prodhimit te asfaltit. Ushtrim aktiviteti ndërtimor për llogari të saj, sipërmarrje e/ose koncensione punësh ndërtimore, për shkolla, spitale, ndërtime rrugore, autostradash, aeroportesh, ndërtimesh hekurudhore, digash, portesh, ndërtime urash, tunelesh, punime të bonifikimit, kanalizime ujësjellesa e vepra në beton armë në përgjithesi, konstruksione metalike apo të përziera, punime hidraulike, elektrike, të ndricimit rrugor, elektronike, të ngrohjes, të kondicionimit, hidrosanitare, të depuracionit, të dekoracionit në përgjithësi, të papërshkueshmërisë, e kështu të gjithë ato punë të drejtuara e të lidhura me ndërtimin. Ushtrim aktiviteti prodhues për prodhim asfaltobetoni, prodhim betonesh të markave të ndryshme, shfrytëzimi i kavës për inerte, dhe i guroreve për inerte guri dhe përpunimi i tyre, prodhime elementesh betoni, elementësh të parafabrikuar dhe të paratensionuar. Shërbime ofiçinë mekanike për nevoja të saj apo të të tretëve, pikë karburanti për nevojat e saj. Tregtim produktesh si brënda dhe jashtë vendit. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit me mjete jashtë normë. Shërbime në sektorë imobiliare në përgjithesi, shërbime në ndërmarrje, ente publike e private, të trëtë në përgjithësi në sektorin tekniko-prodhues. Prodhimi dhe tregtimi si në Shqipëri ashtu dhe jashtë i materialeve dhe paisjeve ndërtuese në përgjithësi, për më tepër marrja dhe koncesioni i përfaqësive dhe agjensive në të njëjtin sektor. Menaxhim të shërbimeve publike, si ujësjellës, depuratore (pastrues), shkarkues, ndricim rrugor, varreza etj. Shoqëria gjithashtu do të mund të marrë pjesë si direkt ashtu dhe indirekt në shoqëritë e tjera shqiptare ose të huaja që kanë objekt analog, të afërt ose të lidhur me të vetin. Shoqëria do të munde të kryejë çfarëdo lloj veprimi mobilar, imobiliare ose financiare që është funksionalisht i lidhur me arritjen e objektit shoqëror, ajo do të mundet kështu: të nënshkrujë çfarëdo lloj kontrate bankare, kredi për ndërtime dhe hipotekare; të japë garanci reale dhe personate, garanci ose dorëzani për llogari e për detyrimi të vet. Prodhimi i makinave dhe pajisjeve ngritëse dhe të lëvizjes, rimorkio, gjysëm rimorkio, dhe automjetesh. Punime të inxhinierisë ambientale.)

Tiranë 537413987 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

GARDEN LINE

K11427004I
(Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport i bimëve dekorative dhe luleve, i makinerive dhe i pajisjeve të ndryshme për kopshtari. Projektimi dhe zbatimi i veprave dekorative në lidhje me kopshtarinë dhe kopshtarët, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi. Shoqëria ka për objekt zhvillimin e aktivitetit ekonomik në fushën e kopshtarisë dhe të inxhinierisë së mjedisit. Aktivitet në fushën e realizimit të veprave të infrastrukturës si rrugë, sistemime përforcuese-mbajtëse, gërmime etj. Prodhim betoni.)

Tiranë 38752457 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

HYUNDAI AUTO ALBANIA

K62420006T
(Ngritja e një aktiviteti tregtar e shërbimesh riparimi për përfaqësimin ekskluziv të firmës "HYUNDAI", në Shqipëri, importimin e automjeteve të markës HYUNDAI dhe të gjitha markave të tjera. Shitja me shumicë e pakicë e automjeteve te markës "HYUNDAI" si dhe të gjitha markave të tjera. Organizimi i shërbimit të servisit universal për të gjitha markat e automjeteve. Shitja me shumicë e pakicë e pjesëve te këmbimit, nyjave, agregateve të automjeteve të të gjitha markave. Kryerja e servisit universal për të gjitha llojet e automjeteve të të gjitha markave. Kryerja e të gjitha Shërbimeve të tjera ndihmëse e të nevojshme që plotësojnë kryerjen e aktivitetit në fjale dhe që nuk bien ndesh me ligjet shqiptare në fuqi. Qiradhënie e automjeteve të të gjitha llojeve, ngritja e rrjetit të qiradhënies së automjeteve në te gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhënia e automjeteve të të gjitha llojeve me qira financiare (leasing). Ofrim Shërbim taksie. Import-eksport të produkteve si (pajisje elektro-shtëpiake, produkte elektrike, etj.) të lejuara nga ligji për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar. Organizimi i një rrjeti njësish tregtare dhe riparuese të cilat do te ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me veprimtarinë kryesore, në emër dhe për llogari të "HYUNDAI AUTO ALBANIA" sh. P. K. Organizimin e panaireve dhe ekspozitave për paraqitjen e automjeteve të të gjitha markave, bërjen e publicitetit tregtar si dhe ruajtjen e ekskluzivitetit tregtar ne territorin e Republikës së Shqipërisë të Grupit "HYUNDAI", ne bashkëpunim të ngushte e në përputhje të plote me kërkesat e tij.)

Tiranë 62303040 ALL

INER

J91817002H
(Tregtimin me shumicë e pakicë, import eksport të mallrave ushqimore, industriale, konfeksione, kinkeleri, hidrosanitare, druri, elektroshtëpiake, pajisje elektronike, vegla auto, veshmbathje, ilaçe, lëndë ndërtimi, prodhime bujqësore e blegtorale, lënde të para për industrinë, pjesë këmbimi, makineri e pajisje, kancelari, pajisje zyrash, pajisje shtëpiake dhe transport. Kryerjen e veprimeve komisionere për llogari të të tretëve. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave për nevoja të vetë shoqërisë dhe për të tretë.)

Tiranë 0 ALL

MAPO MEDIA

L91303013I
(Botimin e Gazetës së shtypur dhe asaj online, botimin e Revistave periodike, botime të librave me tematika të ndryshme, përkthime të literaturave të huaja me tematika të ndryshme, rritjen e profesionalizmit dhe të përgjegjësisë në profesionin e gazetarisë, si një profesion në ndihmë të zhvillimit dhe të informimit të përditshëm në jetën sociale, kulturore, ekonomike, sportive, politike, reklama, etj.; Çdo veprimtari tjetër me natyrë gazetareske, kulturore dhe artistike. Gjithashtu për të realizuar objektin dhe qëllimet e saj. Shoqëria mund të ndërmarrë dhe zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional apo dorëzanës që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj.)

Tiranë ALL

ÇALIK ENERGY ALBANIA

K52225027N
(Të jetë konçesionare për financimin, ndërtimin dhe drejtimin e impianteve hidroelektrike në territorin e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i aktivitetit projektues, ndërtimit, mirëmbajtja dhe drejtimi i impianteve; Zhvillimi i aktivitetit të prodhimit dhe shitjes së aparaturave. Në sektorin e energjisë elektrike ku përfshihen aktivitetet e prodhimit, importimit dhe eksportimlt, shpërndarjes, furnizimit dhe shitjes, ashtu si dhe transmetimit në kufijtë e normativave në fuqi. Ushtrimi i aktivitetit në fushën e telekomunikacionit. Ushtrimi i veprimtarisë së shoqërisë si në telefoninë fikse ashtu edhe në atë të lëvizshme (telefonia mobile). Pjesëmarrja në tenderime, programe, projekte, investime në fushën e telekomunikacionit. Projektimi dhe zbatimi i projekteve të përmirësimit dhe zhvillimit të telekomunikacionit. Projektimi dhe zbatimi i punimeve të ndërtimit si më poshtë: ndërtime me karakter ekonomik dhe civil. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i çfarëdolloj paisjeje që përdoret për ndërtim. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i naftës dhe nënprodukteve të saj. Aktivitet në fushën e transportit të mallrave brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashtë tij me mjete të kompanisë ose të palëve të treta. Tregtimi me shumicë ose pakicë i çfarëdolloj konfeksioni për burra dhe gra (kostume, pantallona, xhaketa, pulovra, bluza, veshmbathje, etj.) si edhe aksesorët e tyre si këpucë, çanta, orë, etj. Tregtim me shumicë ose pakicë i artikujve kozmetike dhe parfumeve si edhe çfarëdolloj artikulli tjetër që përfshihet në këtë fushë.)

Tiranë ALL