Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

ALLAND

L81315030L
(Agjenci udhetimi. Operator turistik.)

Tiranë ALL

KLEMAT

L81315034U
(Ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit. Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, ndertim rruge, ujesjellesa, kanale kulluese e vaditese, ndertim ura etj. Ne fushen e ndertimeve parafabrikate te ndertimit, te soletave, blloqeve, tubave etj. Ne fushen e ndertimit te pallateve te banimit dhe te vilave. Ne kryerjen e punimeve te ndertimit me nensipermarrje te cdo lloji. Ne kryerjen e punimeve te armaturave, muraturave, germime dhe te gjitha llojet e punimeve ne fushen e ndertimit, si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj. Ndermjetesim financiar ne valute dhe ne leke.)

Tiranë ALL

TECHNOMATIC

L81315036N
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: shoqëria ka për objekt: përfaqësimet tregtare dhe/ose industriale, kërkimet e tregjeve, komisione të ndryshme tregtare dhe/ose industriale, etj. Shoqëria mund te hape agjenci dhe përfaqësi me apo pa depozite. Shoqëria ne mënyrë jo kryesore por okazionale, për te arritur objektivin e saj, mund te kryeje çdo operacion industrial, tregtar dhe financiar, me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, duke përfshirë dhe kërkesën për kredi dhe financim me ane te dhënies se garancive reale te nevojshme; gjithashtu duke dhënë dorëzani, kambiale, peng dhe garanci te ndryshme edhe ne favor te personave te trete. Shoqëria merr përsipër për qëllim investimenti të vazhdueshëm pjesëmarrjen ne mënyrë direkte dhe indirekte ne shoqëri te tjera. Shoqëria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjetër plotësues e ndihmës që rezulton i dobishme dhe/ose i nevojshëm për përmbushjen e objektit kryesor, duke përfshirë prodhimin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e shërbimeve të tjera. Me qellim realizimin e objektit te saj, me vendim te organit vendimmarrës, Shoqëria mund të zotërojë në mënyrë direkte apo indirekte, aksione apo pjesëmarrje në shoqëri të tjera shqiptare dhe/ose te huaja. Shoqëria, me vendim te organit vendimmarrës, me qëllim realizimin e objektit te saj, mund te marrë pjese ne çfarëdo lloj marrëveshje tregtare dhe/ose joint venture me shoqëri te tjera e sipërmarrje, si edhe të kryejë çdo akt tjetër të nevojshëm. Shoqëria mund te lidhë kontrata qiraje, shitblerje, marrëveshje për vendosje hipoteke mbi pasuri te paluajtshme, marrëveshje huadhënie apo financimi, marrëveshje për ofrimin e shërbimeve dhe çdo marrëveshje tjetër që konsideron të nevojshme për përmbushjen e objektit te saj.)

Tiranë ALL

BIG LUSHNJA

L83715405B
(Import - eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregtim artikuj te ndryshem industrial. Tregtim artikuj te ndryshem ushqimore. Tregtim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale. Tregtim fruta - perime. Tregtim pije alkolike te ndryshme. Tregtim konfeksione te ndryshme per te rritur dhe femije. Tregtim prodhimesh kozmetike e estetike. Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit. Tregtim automjetesh te cdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to. Tregtim, montim, riparim paisjesh elektro - shtepiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjeno - sanitare dhe hidraulike, prodhime qeramike, artizanati, pajisje zyrash etj. Hapje dhe shfrytezim hotelesh, motelesh, diskotekash, lojra argetuese per femije, qender sportive, qendra pushimi e kurative. Tregtimin e karburanteve te ndryshem me pakice, si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje, pajisje ngrohese gazi si dhe mbushjen e bomblave te gazit dhe tregtimin e tyre me pakice.)

Lushnjë ALL

PURA OIL & PETROL

L81315512U
(Tregti me pakicë të karburanteve, vajrave te ndryshem lubrifikante, gazit, lendeve djegese, etj.Import – Eksport, tregtim me shumice dhe pakice te mallrave industriale, ushqimore, mallrave te konsumit te gjere, pije te ndryshme, artikuj higjeno-sanitare, detergjente, artikuj shtepiake, veshmbathje, materiale te ndertimit, automjetesh e pjese kembimi per to, makinerish e pajisje, elektroshtepiakeve, hidrosanitare, elektrike e elektronike, mobilje, kozmetike, bime medicinale, hidrosanitare, etj.Transport karburanti dhe mallrash brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete.Shoqeria sipas nevojave te aktivitetit ka te drejten e ushtrimit te çdo aktiviteti te ligjshem, te lejueshem per formen e shoqerise, e cila nuk ndalohet me ligj(sipas nenit 7 te Ligjit nr.9901,dt.14.04-08).)

Durrës ALL

GOLOSA

L81315044E
(Piceri dhe prodhime brumi si dhe sherbime te barit e te guzhines. Hapja dhe mbajtja e bareve (klubeve) dhe restoranteve. Pjesemarrja dhe ushtrimi I aktivitetit me ane dhe duke qene pjese e shoqerive te tjera dhe atyre off-shore. Çdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligji.)

Tiranë ALL

TOURISM INVEST

M02117001U
(Investim ne fushen e turizmit, shit-blerje pasuri te paluajtshme; hoteleri turizem, menaxhim hotel-rezort dhe sherbime te tjera sipermarjeje turistike, pjesemarrje ne kompani te tjera etj. Ofrimin , kryerjen dhe drejtimin e sherbime sipermarrje turistike, projekte dhe veprimtari te te gjitha llojeve qe lejon legjislacioni shqiptar,ne lidhje dhe ne dobite bashkepunimit, ne fushen e turizmit, tregetise, biznesit, telekomunikacioneve, mjedisit, menaxhimit, konsultimeve, investimeve, agjensive turistike, marketingu. Hapje dhe shrytezim hotelesh, bar-kafe, restorantesh, diskotekash,qendrash pushimi dhe kurative, qenderash fitness, hapje linjash internet dhe venien sherbimesh te tij per te tretet. Te krijoje, bleje, financoj, investoj, te hyje ne maredhenie te ndryshme me te tretet, te kryej sipermarrje dhe projekte te orfoj sherbime dhe asistence ne sherbime dhe asistence ne sherbim te turizmit, per persona fizik dhe juridik. Mund te marre pjese dhe te bashkepunoje edhe me shoqeri te tjera tregtare, sipermarrje te cdo lloji, qe kane lidhje me objektin e veprimtarise se saj. Importim dhe tregetim te produkteve te pyllit, ne territorin Shqiptar. Kompania ka te drejte te importoj, eksportoj, me shumice dhe pakice dhe te zhvilloj cdo lloj aktiviteti tregtar. Ne menyre te vecante, kompania mund te marre kredi, te vendose hipoteka te pagueshme dhe pengje. Gjithashtu mund te jape garanci ne favor te institucioneve te treta dhe bankare. Brenda kufijvete permendura me lart gjithmone ne interes te shoqerise. Mund te marri pjese ne konsorciume, rrjete biznesi dhe ndermarrje te perbashketa. Kompania mund te beje perdorimin e te gjitha kontributeve dhe/ose perfitimet tatimore te parashikuara nga ligjet e miratuara, si rajonale edhe kombetare ose komunitare. Kompania mund te zgjeroje objektin e veprimtarise se gjithcka parashikon ligji shqiptar.)

Tiranë ALL

CBT & Schema Therapy Albania

M02117004V
(Kryerja e shërbimeve në fushën e psikologjisë, trajnimeve, shërbimeve psikoterapeutike dhe supervizimeve)

Tiranë ALL

ALUSHAJ COLLETTI CONSULTING

M02117005G
(Shoqeria, pergjithesisht, ka per objekt te aktivitetit tregtar te saj kryerjen e sherbimeve te konsulences dhe asistences ne" fushat e ligjit, tatim taksave dhe gjithashtu promovimin dhe zhvillimin e aktiviteteve shkencore dhe te fomimit ne keto fusha. Shoqeria ka si objekt te aktivitetit te saj, vecanerisht: kryerjen profesionale te konsulences dhe sherbimeve duke u perqendruar vecanerisht te perfaqesimi, asistenca dhe mbrojtja ne gjykim, konsulenca ligjore gjyqesore dhe jashtegjyqesore ne te gjitha fiishat e se drejtes qe kane te bejne me shoqerite tregtare, investimet e huaja dhe, gjithashtu, ne fushen e taksave e tatimeve. Shoqeria, nepermjet ortakeve te saj, te punesuareve, te asocuarve apo te kontraktuarve rast pas rasti, merr persiper dhe ne zbatim asistencen, konsulenca ligjore dhe ne fushen e tatim taksave qofshin ato edhe te integruara me njera - tjetren ne territorin e Shqiperise dhe jashte saj sipas fushes se perfaqesimit te dhene. Pjesemarria ne projekte dhe/ose mundesi bashkepunimi, ne perputhje me objektin e saj-Kryerja e aktiviteteve dhe ofrimi i sherbimeve qe kane lidhje me sektoret e sipertreguar duhet te zhvillohet ne baze te marreveshjeve te posacme qe mund te kene forma te ndryshme rast pas rasti.Me qellimin e vetem per te permbushur objektin e shoqerise dhe pa perbere' kjo asnjehere aktivitetin mbizoterues, shoqeria mund te: bleje pjesemarrje ose kuota ne shoqeri ose ndermarrje qe kryejne aktivitete qe perfshihen ne qellimin e aktivitetit te shoqerise ose qe jane te lidhura me te, plotesuese ose te ngjashme; te kryeje cdo operacion me te mira te' luajtshme te paluajtshme, industriale, tregtare aktive dhe pasive, financiare dhe bankare; te gjitha keto ne menyre te drejtperdrejte ose jo te drejtperdrejte. Te jape garanci dhe dorezarni nga dhe ne favor te te treteve dhe/ose ortakeve. Te kryeje operacione kredie hipotekore dhe/ose me fonde duke dhene garanci reale edhe ne favor te te treteve. Shoqeria mund te kryeje gjithe aktet qe i konsideron te nevojshme ose thjesht te duhura per pgrmbushjen e objektit te aktivitetit te shoqerise parashikuar ne legjislacionin qe eshte ne fuqi ne ate fushe. Njekohesisht Shoqeria, nepermjet profesionisteve te saj, mund te kryeje aktivitete te formimit profesional ligjor dhe ne fushen e tatim taksave qe u japin mundesi te interesuarve per tu regjistruar me vone ne Urdhra ose Dhoma profesional.4.2 Te gjitha aktivitetet e sherbimeve duhet te kryhen ne limitet dhe ne respektim te normave qe rregullojne ushtrimin e tyre dhe ne zbatim te legjislacionit ne fuqi, vecanerisht Ligjit 55/2018, Ng Shoqeri mund te pranohen profesioniste te licensuar nga ana profesionale ne fushen e ligjit dhe tatim taksave te cilet, perpara se te asociohen, duhet te marrin peiqimin e organeve drejtuese te Shoqerise sipas Rregullores ne fuqi perte tilla procedura.)

Tiranë ALL

ELEKTRO MAGJIA 2020

M03317401G
(Import- eksport te mallrave te ndryshem elektroshtepiake, aksesor, matriale druri, paisje higjeno sanitare, ne fushen e informatikes, etj.)

Fier ALL