Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Balkanspro

M11405002A
(Call Center, Telemarketing)

Tirane ALL

CRYPTO SMART

M11405001O
(Te ideoje zbatoje dhe te menaxhoje rrjete te telekomunikacionit dhe transmetimit te te dhenave dhe interkoneksionet ne pergjithesi.Te plotesoje nevojat industriale, tregtare, sociale dhe te rezidenteve per sherbime telekomunikacioni. Te siguroje sherbime konsulence, keshillimi, trajnimi dhe kontrata sherbimi. Te interkonjektohet me ofrues te tjere sherbimesh dhe shoqeri te telekomunikacionit per te furnizuar sherbime end-to-end. Te ofroje sherbime audio dhe/ose audiovizive. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i zbatueshem. Ofrim i sherbimeve VOIP, Cloud, Sherbime Aksesi dhe cdo sherbim tjeter te lidhura me Teknologjine e Informacionit)

Tirane ALL

CWP

M16404204J
(Ekzekutimi i dizajnit paraprak, perfundimtar dhe ekzekutiv, menaxhimi dhe testimi i ndertimit, studimi i fizibilitetit, kerkimi, konsulenca, vleresimi i pershtatshmerise teknikoekonomik, studimi i ndikimit ne mjedis, ne sektorin e trajtimit te ujit, civil dhe industrial, ne sektorin e inxhinierise bimore dhe makinerite e prodhimit, ne sektorin e bujqesise dhe blegtorise dhe mbrojtjen e mjedisit ne pergjithesi.Zhvillimi dhe zbatimi i proceseve ekzistuese te prodhimit dhe proceseve te reja te prodhimit, ne sektoret e prodhimit ne pergjithesi, ne fushen e bujqesise dhe zooteknikes, kimike dhe farmaceutike, kozmetikes, ne driten e inovacioneve teknologjike ne dispozicion dhe ndikimit ne mjedis dhe ne territor. Zhvillimi, ndertimi, montimi, testimi, kolaudimi, tregtimi, i pajisjeve dhe / ose makinerive te dizenjuara dhe madhesive brenda sektorit te nderhyrjes. Zhvillimi, realizimi, montimi per aktivitetet eksperimentale te makinerive dhe / ose aparaturave dh / ose pajisjeve te matjeve dhe proves, sistemet e mbledhjes, laboratoret levizes. Aktiviteti i kontrollit, eksperimentimit, proves, matjes, monitorimit ne sektoret prodhues te interesit, si ne terren ashtu edhe ne laborator. Aktivitetin e certifikimit te materialeve dhe produkteve, pajisjeve dhe makinerive. Perpunimi dhe zbatimi i kerkimit dhe eksperimentimit me zhvillimin e sektoreve te interesuar prodhues gjithashtu permes aktiviteteve te trajnimit. Aktiviteti kerkimor, studimi, llogaritja, konsulenca, menaxher, projekti, studimi i fizibilitetit te financimit te projektit, teknike dhe ekonomikefinanciare, konsulence strategjike, patentat dhe pronat industriale dhe teknikat e asistences per pune civile dhe industriale, impiantet dhe ambientet ne sektoret produktive ne fjale, gjithashtu ne ceshtjet e cilesise se kompanise dhe sigurise dhe higjienes ne pune dhe ne vendin e punes. Analiza, identifikimi dhe zbatimi i zgjidhjeve teknologjike qe synojne perdorimin racional te burimeve te energjise, ne efikasitetin e energjise dhe kursimin e energjsie. Importimin dhe eksportimin e materialeve, veglave te punes, aparaturave, makienrive, pajisjeve artikun te ngjashem, ne funksion te aktivitetit kryesor)

Vlore ALL

KP rental cars

M11404037J
(Shitje dhe dhenie me qera mjete motorrike, makina etj)

Tirane ALL

Tekna Chem Albania

M11404031H
(Prodhimin, tregtimin me shumice dhe me pakice dhe shitjen e lendeve te para, produkteve te gatshme dhe gjysme te gatshme te destinuara per sektoret e ndertimit, gjeoteknikes dhe qeramikes. Import eksport te lendeve te para, produkteve te gatshme dhe gjysme te gatshme te destinuara per sektoret e ndertimit, gjeoteknikes dhe qeramikes .Sherbime te lidhura dhe ne funksion te ushtrimit te veprimtarise si me siper. Shoqeria gjithashtu mund te kryeje, direkt dhe indirekt, te gjitha aktivitetet qe perfshihen ne objektin e saj si dhe te gjitha aktivitetet plotesuese qe lidhen me te; te ndermarre te gjitha operacionet tregtare, industriale, ato qe lidhen me pasurite e tundshme, ato te patundshme dhe pasurite financiare qe lidhen me objektin e vete shoqerise.Te gjitha aktivitetet duhet te kryhen ne perputhje me ndalimet, kufizimet, kushtet dhe autorizimet e parashikuara ne ligj dhe ne Statut.)

Tirane ALL

Anastas Iso

K82523602U
(Servis auto)

Gjirokaster ALL

SHPËRDHEJA

M11404029S
(Ne fushen e sherbimit telefonise dhe shebimeve on line, te ndermjetesimit ,menaxhimit, dhe konsulences, midis subjekteve,individeve,dhe subjekte-individe. Konsulence ne fushen e hotelerise,sherbimeve te mirembajtjes personaleshendetesore dhe kozmetikes. Ne fushen e sherbimit telefonise dhe shebimeve on line, te ndermietesimit ,menaxhimit, dhe konsulences, midis subjekteve,individeve,dhe subjekte-individe. Konsulence ne fushen e hotelerise,sherbimeve te mirembaities personale shendetesore dhe kozmetikes.Ne fushen e teknolodise dhe informacionit,programime dhe riparime te te gjitha pajisjeve te teknologjise dhe informacionit)

Tirane ALL

_VOIS Albania

M11404026R
(Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë konsiston në ofrimin e shërbimeve mbështetëse të biznesit për palë të treta, përfshirë por pa u kufizuar në: aktivitete Call Center; aktivitete edituese lojrash komjuterike; publikimit të programeve të tjera software; aktivitete për zhvillimin e programeve të personalizuar software (programe software të orjentuar nga nevojat e konsumatorit); aktivitete konsulence të teknologjisë së informacionit; aktivitete menaxhimi (menaxhim dhe operim) i paisjeve informatike; aktivitete të tjera shërbimi të teknologjisë së informacionit; përpunimin e të dhënave, administrimin e faqeve të internetit dhe aktivitete të tjera të lidhura me to; aktivitete të portaleve në internet; dhënien me qera dhe operimin e pasurive vetjake ose atyre të marra me qera; studim i tregut dhe anketime lidhur me opinionin publik; aktivitete të tjera konsulence biznesi dhe manaxheriale; organizimin e konventave dhe panaireve; aktivitete mbështetëse edukative; aktivitete të burimeve njerëzore dhe zyrave qëndrore; aktivitete të përkohshme të agjensive të punësimit si dhe cdo aktvitet tjetër lidhur me sa më sipër përfshirë ofrimin e shërbimeve. Me qëllim përmbushjen e objektit të mësipërm, Shoqëria ka të drejtë: Të lidhë cfardo lloj kontrate ose marrëveshje me persona fizikë, ente private ose publike, Shoqëri, shtetin dhe organizata Shqiptare apo të huaja; Të themelojë të gjithë llojet e shoqërive ose të marrë pjesë në shoqëri shqiptare ose të huaja apo në bashkime shoqërish/joint ventures ose lloje të ndryshme biznesesh që kanë objekt të njejtë ose të ngjashëm me atë të Shoqërisë; Të themelojë degë ose agjensi në Shqipëri ose jashtë territorit shqiptar; Të përfaqësojë biznese shqiptare ose të huaja të lidhura me qëllimin e Shoqërisë; Të marrë hua, të pranojë garanci personale ose të një lloji tjeter, të marrë përsipër detyrime, të lëshojë instrumente fianciare të maturuara ose të maturueshme (drafts ose bills of exchange), ceqe, obligacione ose garanci financiare apo tituj të tjerë për llogari të Shoqërisë dhe të lëshojë garanci të tjera kolaterale. Të ndërmarrë cfardo aktiviteti të lidhur, tregtar ose të një lloji tjetër dhe të procedojë me cdo veprim ligjor ose transaksion, drejtpërdrejt ose indirekt të lidhur me qëllimin e Shoqërisë, ose që kontribuon drejtpërdrejt ose indirekt në përmbushjen e qëllimit të Shoqërisë. Shoqëria mund të realizojë në mënyre plotësuese, dhe rrjedhimisht në mënyrë rastësore dhe jo direkte, dhe në cdo rast vetëm me qëllim përmbushjen e qëllimit të biznesit të Shoqërisë, cfardo transaksioni apo aktiviteti tregtar, industrial apo financiar në lidhje me pasuritë e luajtshme apo të paluajtshme që mund të konsiderohen të nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektit të korporatës. Shoqëria mund të performojë operacione/ veprime të tjera ndihmëse ose të lidhura, si dhe të gjithë aktivitetet e nevojshme ose të duhura me qëllim përmbushjen e qëllimit të biznesit në përputhje me ligjin.)

Tirane ALL

OPTIMUM DENTAL

M11404025J
(Klinike dentare)

Tirane ALL

Isloi

M18804201B
(Import-eksport, tregeti dhe sherbime servisi per paisje telefonike, elektronike dhe aksesore, qiradhenie pajisjesh kompjuterike dhe elektronike. Instalim, mirëmbajtje, tregeti me pakice dhe shumicë te paisjeve elektronike, kancelarike, telefonike, kompjuterike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Shërbime informatike dhe telefonike, krijim dhe shperndarje programe kompjuterike, krijim dhe mirembajtje faqesh internet. Sherbim marketingu, krijim dhe mirembajtje fushatash marketing, online, radio, tv. Punime grafike. Sherbim transporti gjitha llojeve, brenda apo jashte Shqiperise, per llogari te vet apo te te treteve. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirëmbajtje dhe tregtim i sistemeve te fonisë, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te kamerave te survejimit dhe vëzhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizatorë, gjeneratore, radio dërlidhje, sistemeve me fiber optike etj. Investime me pjesemarrje ne kuota. Aktivitet ne fushen e interior-Architect e disigner te çdo lloji, mirembajtje dhe restaurim te objekteve te ndryshem.Konsulence financiare, ekonomike, juridike qe ka lidhje me biznesin, me aktivitetet te ndryshme tregtare te personave fizik dhe juridik perfshire institucione financiare dhe ato shteterore .Import-eksport, shitje, blerje, dhenie me qera e automjeteve dha cdo lloj mjete te transportit. Transportin nepermjet importit dhe eksportit te automjeteve te tonazheve te ndryshme te makinerive dhe pjeseve te kembimit per to dhe te aksesoreve te tjere per automjete dhe makinerive motorike dhe tregetimin e tyre me pakice e shumice, riparimin e automjeteve motorrike. Konsulence teknike dhe trajnime te ndryshme. Organizimi i eventeve, panaireve, publikime publicitare, si dhe organizim tjeter artistik dhe televiziv te çdo forme. Perfaqesim ligjor ne keto organizime si dhe kryerjen e çdo proçedure financiare e ligjore. Agjent i Shoqërisë EasyPay Sh.p.k. (Institucion i Parasë Elektronike) për kryerjen e shërbimeve që përfshijnë por nuk kufizohen në pagesa faturash, shitje të mallrave / shërbimeve të partnerëve të EasyPay, rimbushje elektronke, ndermjetesim financiar ne veprimtarine e pagesave dhe te transferimit te parave, etj. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i produkteve bujqesore, industriale, ushqimore, agroindustriale. Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice i fidanave te perimeve, drureve frutore, pyjore e dekorativ si dhe prodhimet e tyre. Kultivimin perimeve dhe pemeve te te gjitha llojeve te lejuar me ligj. Aktivitet eko dhe agroturzimi, hoteleri, restorant; hapjen e fermave bujqesore. Tregtim, shitje, blerje, import, eksport, ndermjetesim, te paisjeve, makinerive, produkteve bujqesore. Perfaqesimi ne Shqiperi i shoqerive te huaja qe prodhojne apo tregtojne njohuri teknike, perfshire perfitimin dhe perdorimin e te drejtave ekskluzive dhe markave te regjistruara ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Pjesemarrja ne shoqeri te tjera nepermjet krijimit te tyre, blerje apo shitje te kuotave te kapitalit te regjistruar, te shoqerive qe funksionojne ne Shqiperi apo jashte saj. Hapja dhe shfrytezimi i dyqaneve, pikave te shitjes, magazinave, etj, me qellim tregtimin me shumice apo pakice, te produkteve te veta apo te te treteve. Sherbim “Call Center” dhe Marketing online.Ndermjetesi ne lidhje me shitje te produkteve te ndryshme te percaktuara ligjerisht. Aktivitet ne fushen e pasurive te patundshme, vleresimin e pasurive te patundshme, te angazhohet ne shitjen me shumice dhe pakice te çdo lloj pasurie dhe te hap dyqane, dege apo zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimit te shoqerise. Manaxhim dhe administrim pronash dhe objektesh. Investime ne fushen e ndertimit dhe tregtimit brenda dhe jashte vendit te pasurive te pa luajtshme.Administrimin e bashkepronesise ne ndertesa. Shije, blerje, dheni me qira e nenqira te ambjenteve te ndryshme dhe cdo lloja aktiveiteti si ndermjetesimi ne cilesine e agjentit te pasurive te paluajtshme. Shoqeria do te realizoje çdo lloj aktiviteti te ligjshem qe ka lidhje direkte apo indirekte me objektin e veprimtarise se saj dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar. Shoqeria ne çdo kohe mund te ripercaktoje objektin e saj, ta shtoje apo pakesoje ate, me vendim te asamblese se ortakeve te saj.)

Permet ALL