Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Gallo Albania (Ish GALLO Antifortunictica & Abbigliamento da lavoro)

L71705010E
(a) Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice i veshjeve dhe tekstileve te ndryshme, pune profesionale etj. Si dhe aksesore te ndryshem. edhe me ane te tregtise elektronike: - Veshje pune, veshje per dukshmëri të lartë, për rezistent ndaj zjarrit, veshje mjekesore dhe te ndihmes se shpejte, te papërshkueshëm nga uji zjarri, veshje hotelesh, dhe per te gjitha llojet e profesioneve bashke me aksesoret perkates. Pajisje personale mbrojtëse dhe pajisje te sigurise të tilla si këpucë, doreza, kits ndihmës së parë, dushe emergjente, dhe sistemet mbrojetese kunder renies, sinjalistike dhe sigurise rrugore, industriale dhe komerciale: - Shitja dhe mirëmbajtje e aparatet kunder zjarrit dhe sistemeve antizjarr. Prodhimi, personalizimit dhe shitja relative e veshjeve dhe aksesoreve te punes në të gjithe zhanrin e saj. -Prodhimi dhe shitja e produkteve kimike dhe të artikujve për higjienës në vendin e 2 punës, për personin dhe për shtëpinë. b) Printime logosh, design te ndryshme te veshjeve te cdo lloji; c ) Ndërtimi i punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim rrugesh, etj, te marre pjesë në gara publike dhe private, ndërtim dhe restaurim i objekteve të të gjitha llojeve, per vete dhe te tretë; shit-blerje, qeradhenieqeramarrje të tokës dhe ndërtesave te çdo lloji, ndertim stendash panairesh. organizim panairesh. administrimin dhe menaxhimin e te gjitha llojeve te pasurive të patundshme dhe aktivitete të tjera lidhur me ndërtimin e veprave industriale këtu përfshirë edlie luqinc punetore nëse kërkohet nga blerësi: d ) krijimin dhe menaxhimin e programeve kompjuterike. të menaxhimit te arkives fizike, kompjuterike perpunimit te te dhenave, ruajtje te arkives lizike apo ne burime të tjera; d) blerjen, shitjen, instalimin dhe mbështetjen e produkteve hardware dhe software; e )blerjen. shitjen dhe instalimin e pajisjeve dhe mobilje zyre, duke përfshirë furnizimet per vete dhe te trete: Për të arritur objektin e kompanisë, Shoqeria mund të kryej të gjitha operacionet për pasuritë e luajtshme dhe të paluajlshme dhe cdo veprimtari tjeter të nevojshme ose lë dobishme, apo të kreditimi dhe dhënies me qira, te një pjesë të shoqërisë qëllimi i të cilit është e ngjashme ose i njëjte e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to. A. Shërbimin e konsulences dhe organizimin ( drejtimin, zhvillimin, marketingun, shpërndarjen, dhe logjistiken) aktivitete të lidhura me menaxhimin, aktivitete të cilat lidhen me kérkimin shkencor, aktivitete të cilat lidhen me marketingun dhe penetrimin në treg, redaktim dhe implementim të sistemeve të cilësisë së sistemeve mjedisore, sigurisë, certifìkimin, etikën dhe përgjegjësinë sociale të shoqërisë, menaxhimin e stakeholders, kërkimin dhe predispozitën e linjave guide per sisteme të çertifìkuara të prodhimit dhe /apo të shërbimeve emergjente të tregut, strategji marketingu, menaxhim strategjik të shërbimeve, komunkim dhe organizim eventesh dhe kongresesh. B. Problematika të import-export, veprimtari të cilat lidhen me bilancin, veprimtari të cilat lidhen me organizimin administrative e kontabël, të personelit, veprimtari të cilat lidhen me përpunimin dhe sigurinë e të dhënave, problematika të energjisë, shërbime konsulence tekniko - ekonomike, studime, planifikime, projektime, asistencë në blerje dhe në tendera, shërbime të kompjuterizuara, reklama, fushata publicitare, konsulence shérbime informatike dhe trajnim profesional. C. Këshillim, percaktim dhe menaxhim të politikave të përgjithshme të komunikimit në bashkèpunim me strategjitë dhe objektivat e shoqërisë, percaktim dhe menaxhim të marrdhënieve me forcat politike dhe institucionale, shtypin dhe konsumatorin dhe shpërndarèsit. Studim dhe percaktim të imazhit institucional të shoqërisë dhe të imazhit të produktit, projektim dhe vënie në punë dhe koordinim të fushatave globale të marrdhènieve publike, politike të imazhit promozional.)

Tiranë ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

ADR TRANS

L31304034G
(Transport të mallrave të çdo lloji si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, edhe për llogari të të tretëve; Importin dhe eksportin me shumicë dhe pakicë të artikujtve industrialë të çdo lloji; Tregtimi i pajisjeve dhe artikujve mjekësorë, produkteve farmaceutike dhe sistemeve përkatës të menaxhimit që lidhen me to, paisje për laborator, produkte kimike dhe shërbime që lejohen nga legjislacioni Shqiptar në fuqi; Pjesëmarrje në tendera në cilësine e kontraktuesit dhe/ose nënkontraktuesit për realizimin e veprave, strukturave dhe /ose infrastrukturave të mjediseve të punës; Ndërtime civile dhe industriale, impiante hidraulike, mekanike dhe elektrike për strukturat spitalore, ndertime ujësjellësash dhe kanalizimesh, rikonstruktim i ndertesave civile dhe spitalore, etj. Gërmime, sistemime, mbushje terreneve, centrale hidroelektrike etj; Dizenjim software-i. Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software. Testim 2 software. Dizenjim dhe zhvillim sistemesh të komunikimit. Dizenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë. Zhvillim sistemesh migrimi.)

Tiranë 19634099 ALL

BASHKIMI/L

J64103475Q
(Ne fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dh/ose privat si : ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe reabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike; si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: Tregtimin dhe import-eksportin e mallrave të ndryshëm si ,Industriale e artikujve te ndryshem ne pergjithsi e vecanrisht element te ndryshem e paisje elektrike, materiale elektrike te te gjitha llojeve civile dhe industriale, mekanike, elektronike,Montimi e prodhimi i elementeve te paisjeve te ndryshme elektronike ,elektroteknike,elektronike elektromekanike perfshire kondicioner,elektroshtepiake etj te ketij lloj.Bojrave te te gjitha llojeve te saj, pjese kembimi per te gjitha llojet e automjeteve, poliretaneve dhe te veglave te punes qe perdoren per lyerjen e tyre ,materialeve te tjera te ndertimit ,duhan cigareve te te gjitha llojeve , industrialë, ushqimorë, mjekësorë, të ndërtimit, të ,mediave , të mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të metaleve ferroze dhe joferroze, të lëndës drusore, të lëndëve të para dhe të përpunuara për procesin e prodhimit, tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysëm të gatshme etj. Në fushën e turizmit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të infrastrukturës dhe /ose të pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë.. Në fushën e prodhimit shoqëria do të kryejë: për realizimin e prodhimit me fonde publike dhe/ ose jopublike të materialeve të ndërtimit, pllake, bordur, tubo betoni prodhimin e inerteve, të asfalto-betonit, betonit, prodhimin e vajrave të ndryshme ushqimore dhe jo ushqimore, prodhimin e sapunëve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, dyer, dritare, plastike, alumini dhe të drurit dhe kombinime të ndryshme të tyre, prodhimin e bojrave dhe llaqeve të ndryshëm, të ambalazheve, çdo operacion industrial prodhues; prodhimin e motorrave dhe transformatorëve elektrikë, transformatorët e tensionit të lartë, furrave elektrike, reaktorëve të çdo tipi dhe të gjitha paisjeve elektrike, studime dhe projektime për paisje dhe makineri elektrike.Në fushën e shërbimeve shoqëria do të 3 kryejë,prodhim dhe montim fasada xhami , bar, kafe, restorante, hoteleri, turizem. Riparimin dhe remontet e mesme dhe kapitale të makinave elektrike rrotulluese të çdo tipi fuqie e tensioni, të motorrave dhe transformatorëve elektrikë, transformatorëve të tensionit të lartë, furrave elektrike, reaktorëve të çdo tipi si dhe të gjitha paisjeve elektrike; konsulencë, revizion, ekspertizë, vlerësime të kapitaleve dhe gjendjes, planbizneseve, projekte zhvillimi dhe studime të efektiviteteve ekonomike, përcaktimi i prioriteteve në fusha të ndryshme të ekonomisë etj.Administrim fondesh dhe/ose investimesh.Në fushën e botimeve shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për botimin e gazetave, revistave, posterave, reklamave dhe botimeve të tjeraNë fushën e Telekomunikacionit shoqëria do të kryejë: për realizimin e impianteve të telekomunikacionit dhe shërbimet e ndërlidhjes në internet, administrimi, vendosja dhe përdorimi i impianteve fikse dhe të lëvizshme për transmetime radiotelevizive. Ne fushen e hidrokarbureve shoqeria do te kryeje: Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim te impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregetimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit, importeksport dhe tregeti me shumice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, import-eksport dhe tregeti me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure, te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe cisternave bote per to dhe per depozitat stacionare te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per to, ndertimin dhe venien ne perdorim te depove hidrokarbure, rezervuarve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Furnizimi me karburant dhe lubrifikante per mjetet lundruese (detare) si dhe jet-oil per mjetet fluturese ajrore.)

Lushnje -8008460 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

Combined Group Contracting Company (K.S.C.)

L51623028A
(Per te performuar te gjithe kontratat e pergjithshme, punime mekanike, punime inxhinierike sanitare, punime ndertimi, duke perfshire ndertesa, rruge, mbikalime, administrimin dhe supervizimin e tyre, dhe sherbimet perkatese, si dhe prodhimin dhe montimin e materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve te tyre. ( pas marrjes se miratimit nga Autoriteti Publik i Industrise), dhe tregtimin, paketimin dhe ambalazhimin e cimentos, karrieres se reres, materialeve, pjesen me te madhe te materialeve te rendesishme si, perzierje te gatshme betoni dhe prodhimi I punimeve te lyerjes, dhe dekoracionet e nevojshme per punimet civile pas marrjes se miratimit nga Autoriteti Publik i Industrise, dhe prodhimi i cimentos dhe blerja dhe importi i paisjeve, paisjet dhe makinerite e nevojshme per realizimin e qellimeve te kompanise, dhe te perfaqesuarve te kompanise, qe hyrie ne tendera te ngjashme me keto qellime, dhe shfrytezimi i tepricave financiare te disponueshme me kompanine ne rruge te investimeve ne portofolin fmanciar te menaxhuara nga palet e specializuara te kompanise, dhe kompaniam mund te ushtroje aktivitetet e lartpermendura ne Kuvajt dhe jashte tij si parim ose nga perfaqesuesi ligjor, dhe mund te kete interes ose te jete pjese nga nje forme e cfardoshme me palet qe ushtrojne biznese te ngjashme me biznesin e tij ose mund te bashkepunoje me to, te jete pjese me to ose te bleje keto pale ose ti antaresojne ato me te.)

Tiranë 13790321 ALL

Midea Albania (Ish TEKNOLOGJIA BASHKEKOHORE KLIMATEKNIKA)

K01510004R
(Tregetim me shumice dhe pakice, import-export ipaisjeve te klimatizimit HVAC, (paisje te brendshme e te jashtme), rooftop, ahu, chiller, fan coil, vrf, aspirator , rekuperator etj. Projektim, insatlim dhe mirembajtje te sistemeve kondicionimit, te ngrohje-ftohje, sistemeve te ajrimit dhe sistemeve per fikjen e zjarrit. Tregtim kanale ajri te galvanizuar, grila ajri dhe aksesoret HVAC, paisje trajtim ajri, rekuperator, kuti aspiratoresh, damper ajri dhe aksesore per sistemet e ventilimit. Instalime sisteme split, multi split, VRF, ajer-uje, sisteme ajer-ajer etj. Panele Diellore, konstruksion sistem ngrohje-ftohje, instalime mekanike. Transport mallrash per vete dhe te trete. Tregetim i artikujve te ndryshem industrial etj.)

Tiranë 0 ALL

ALEKO MIÇO

K33926064U
(Tregtim i makinave te zyrave dhe te pajisjeve informatike. Riparim paisje kompjuterike, tregti paisje kancelarie, krijim dhe mirembajtje faqe interneti, krijim dhe mirembajtje rrjete kompjuterike, shitje programesh financiare.)

Korçe ALL

TEMPO

J64103422D
(Objekt veprimtarie transport udhetaresh me autobus dhe servis te autobusave te shoqerise. Transport nderkombetar i udhetareve dhe agjenci turistike.)

Lushnje 198742 ALL

EKLIPS 1

L87606901F
(Pastrim i siperfaqeve urbane. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, materialeve te ndertimit, elektroshtepiake, hapjen e agjensive te perfaqesimit, bare, restorante e transport mallrash e pasagjeresh. Punime te ndryshme ne siperfaqe te gjelberta. Sherbime funerale.Punime ndertimi dhe rikonstruksioni, ndertim godinash rezidenciale, rruge, ura etj. Parkim mjetesh te firmes me siperfaqe 530 m2 katrore, larje e tyre dhe sherbime teknike te mjeteve te shoqerise. Larje per te trete automjete, tapete dhe grumbullim tapetesh. Punime, ngritja, mirembatja ne landfillede, dhe perpunim i mbetjeve dhe plehrave. Sherbime bar-kafe restorant.Veprimtari dhe sherbime hotelerie dhe turizmi, sherbime restorantesh, organizime festash, ceremoni zyrtare, konferenca.Linja prodhimi ne fushen e artikujve ushqimore duke perfshire prodhimin e te gjithe llojeve te artikujve ushqimore, si dhe furre buke, pasticeri etj. Perfaqesime dhe ndermjetsime tregtare. Ndertim zbatimit dhe projektimit. Germime dheu dhe punime eventuale murature e beton - arme. Prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim material inerte gure, prodhim elemente betoni etj. Punime karpentierie, druri, punime civiledhe ekonomike, ndertim ujesjellsa kanlizime, punime mbrojtese dhe sistemime hidraulike. Ndertim I objekteve te ndryshme civile dhe industrial; rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile e industrial, veshje fasadash; ndertim rrugesh, autostrada, punime nentokesore, ura, vepra arti, mbikalime, nenkalime, diga dhe tunele hidroteknike, hekurudha , ujesjelles, gazsjelles, kanalizime, vepra kullues e vaditese .Pike shitje karburanti. Tregtim I pjeseve te kembimit per automjete e makineri. Transport per mallra e pasagjere. Brenda dhe jashte vendit si dhe servis per automjete. Tregtim te automjeteve. Ngritjen e linjave te perpunimit te tyre si dhe tregtimin, importimin e tyre.Veprimtari dhe sherbime ne fushen energjitike, por pa u kufizuar ne to, ndertimin dhe shfrytezimin e hidrocentraleve, prodhimin e shitjen brende e jashte vendit te energjise elektrike, marrjen me koncesionose me leje dhe shfrytezimin e minierave si dhe perpunimin, transportin, import-eksportin e lendeve minerare apo nenprodukteve te tyre. Veprimtari dhe sherbime ne hapjen e institucioneve arsimore dhe jo publike, kurseve profesionale. Sherbime veterinarie.)

Diber ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

"IGLI-SAND" (Ish MEDEA)

J94625209A
(Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport të artikujve te ndryshëm industrial, të veshjeve, konfeksioneve, elektro - shtepiake, bujqësore, blegtorale, ushqimore, materiale ndërtimi, lëndë drusore dhe materialeve ndihmëse, hidrosanitare, përpunim të lëndëve drusore si mobilieri, të të gjitha llojeve me bazë druri, dhe kombinime dru, metal, plastikë, dyer, dritare, makineri dhe pjesë kembimi, vegla auto, pjesëve të këmbimit për automjete dhe makineri, bimëve mjekësore, materialeve elektrike, hidrosanitare, vegla dhe paisje të ndryshme pune, materialeve elektronike, servis, parking, transport te mallrave dhe të udhëtareve, bizhuteri, kozmetike, fruta zarzavate, plehra kimike, agjensi transporti, turizëm, prodhime druri, përpunim të drurit si dhe tregtim te artikujve te prodhuar me dru dhe materiale ndihmëse të drurit, përpunim te metalit, tregtim te artikujve 2 te prodhuara prej metali dhe grumbullim e përpunim të hekurishteve, transport per vete dhe te tretë. Importimin dhe tregtimin e materialeve për përdorim mjekësor si dhe të paisjeve dhe aparaturave për të njëjtin qëllim. Prodhim dhe tregtim dyshekësh të përmasave të ndryshme dhe pjesëve ne shërbim te tyre, materiale të imta, rrobaqepësi dhe paisje te tjera te lidhura me to, import-eksport. Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale ne fushën e teknologjisë së informacionit, institucioneve publike dhe private, organizatave. Aktivitet në fushën e turizmit, hapje hotelesh, bar-kafe, restorante etj. Shërbime në fushën publike. Shërbime të ndryshme komunale, publike, riparim objektesh dhe shërbime menaxhimi në fushën e shërbimeve publike.)

Durrës 2527020 ALL

Suela Hyseni

L53913801J
(Transport udhetaresh.)

Konispol ALL