Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

LIFE CELL

M01707013J
(Veprimtari sherbimi ne mbeshtetje te bizneseve te tjera. Shoqeria ka te drejte te kryeje transaksione dhe operacione te tregtise se jashtme brenda veprimtarive te regjistruara, si dhe ka te drejte te kryeje sherbimet e meposhtme. Ndermjetes ne proçesin e ruajtjes se qelizave staminale. Import-eksport, tregti me shumice e paisjeve mjekesore. Perfaqesim i subjekteve te huaja. Detyrat e kompesimit. Ushtrimi i sherbimeve te riparimit.)

Tiranë ALL

IMC

M01707014R
(Sherbime ne internet. Mirembajtje rrjeti dhe Website. Monitorim te imazheve, teksteve, informacioneve dhe raportime mbi vlefshmerine e bazes se te dhenave (database). Çdo veprimtari tjeter e ligjshme.)

Tiranë ALL

InnovaHost

M01707015C
(Ofrues i sherbimeve ne fushen e teknologjise se informacionit si regjistrim emri domainesh .al, nendomainesh .al dhe te tjera, web hosting, zhvillim i aplikacioneve, mirembajtje te hardwareve dhe softwareve dhe konsulences ne fushen e IT-se.)

Tiranë ALL

TOURISM AGENCY

M01707505C
(Agjensi turistike. Ne fushen e aktivitetit si operator turistik, organizime te udhetimeve turistike, rezervime hotelesh, organizimi dhe shitje te produkteve drejt agjensive te tjera turistike, organizim te eventeve, konferencave, trajnimeve jashte shtetit etj. Ne fushen e aktivitetit si agjensi sherbimesh turistike, organizime te udhetimeve turistike. Ne fushen e aktivitetit si agjensi shitje biletash transporti detar, ajror dhe tokesor. Pershkrimi i objektit te shoqerise ka natyre indikuese dhe jo kufizuese. Per realizimin e qellimit te shoqerise mund te bashkepunoje me çdo person fizik apo juridik ne çdo menyre qe e gjykon te dobishme. Shoqeria ne çdo kohe mund te ripercaktoje objektin e saj, ta shtoje apo pakesoje ate,me vendim te asamblese se shoqerise. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te aktiviteteve te ndryshme. Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve.)

Durrës ALL

E&F CONSTRUCTION

M01707506K
(Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e Investimeve, Ndertimit, studimeve. projektimeve dhenies se konsulences dhe asistences teknike. Import-eksport te lendeve te para e materialeve te ndyshme te perpunuara ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj. Veprimtari ne fushen e hotelerise, turizmit, bar-restorant, fast-food, lojra argetuese etj. Restorant, Bar kafe. Import Eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, elektrike, informatike. elektroshtepiake, konfeksione, artikuj te ndryshem mobilerie. Prodhim dhe distribucion i arikujve ushqimor etj. Mund te kryeje cdo operacion financiar tregtar, sherbimi, industrial, me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme. Zhvillimi e veprimtarive ne fushen e turizmit, sigurise private e publike, transportit, te udhetareve, pergatitja e guidave, tour operator, asistence ne hartimin e projekteve per zhvillim te sipermarrjeve te te gjithe sektoreve te ekonomise me prioritet bujqesine industrine e mineraleve, hidrokarbureve, energjitiken, nisjen e start-up , asistence juridike dhe ekonomike ne te gjitha fushat. Shoqeria do te ushtroje te gjtha aktivitetet te lejuara nga ligji, duke perfshire: Ne fushen e konsulences per shoqerite private dhe shteterore. te organizimit te shoqerive private dhe shterore, perpilimin dhe zbatimin e projekteve te ndryshme, ne certifikimin ISO dhe HCCP,hartimin dhe rnbikqyrjen e kontratave dhe nenkontraktimeve me pale te treta. Tregtimin e te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, makinerive, automjeteve, pajisjeve industriale, bujqesore,ne fushen e shendetesise,ushqimit,teknollogjive inovative, informatike Import eksport dhe tregtim aparaturash te te gjitha llojeve per zyra, pajisje zyrash e te tjera mjete pune kancelarike. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Mund te kryeje cdo operacion financiar tregtar, sherbimi, industrial, me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme.)

Durrës ALL

Geni Construction

M01707019L
(Pune civile, rikonstruksione te ndertesave te ndryshme. Veprimtari per projektime dhe ndertime e rikonstruksione te veprave industrial, bujqesore dhe sociale; Ndertim ujesjellesa - kanalizime , kanale , impiante; Ndertim rrugesh, urash , portuale, vepra kullimi; Ndertim ambiente sistemime gjelberimi, parqe lulishte.Veprimtari per projektim dhe ndertim veprash urbane, rruge dhe kanalizime; Punime ne fushen elektrike , HVAC dhe MNZ; Tregti te materialve industriale te ndryshme (elektrike, hidraulike,etj. Import - Eksport te ndryshme (sipas legjislacionit mallrat qe lejohen). Transport mallrash te te gjitha llojeve Brenda dhe jashte vendit.)

Kamëz ALL

T3 HYDRO ISOLATION

M01707021A
(Ne fushen e ndertimit , germime dheu me punime eventuale muratore dhe beton arme , prishje dhe punime ne toke te germuar , prodhime materiale ndertimi inertegure, prodhim element e betoni e beton-arme te zakonshme, pararendur –gure dekorativ, ndertime civile, industriale, ndertim ujesjelles-kanalizime, punime hidrosanitare dhe mirembajtja e tyre, hidroizolime me te nxehte dhe dy komponente, punime hidraulike, zhbllokime piletash, instalimi i materialeve prej druri, metalike, plastike, importimi dhe eksportimi i pergjithshem, transport mallra dhe udhetaresh brenda e jashte vendit, shfrytezim gure gelqeror dhe mbushes, tregtim hidrokarbure dhe furnizim vendosje instalim makineri industriale ushqimore dhe konsulence teknike, si dhe importin dhe tregtimin e materialeve kancelari dhe produktet me baze letre.)

Tiranë ALL

ERD.ALBANIA

M01707025J
(Import-Eksport, tregti me pakice e me shumice artikuj e produkte te ndryshme, kryesisht pije alkoolike.)

Tiranë ALL

CONTOUR CONSTRUCTION

M07907505U
(Veprimtari ne fushen e ndertimit.Germime dheu me punime eventuale murature dhe beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar.Ndertime civile-industriale-turistike bujqesore deri ne 5 kate rikonstruksione.Ndertim banesa me skelete mbi 8 kate. Ndertim rrugeve te kategorive te ndryshme II,III, IV, V, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbishtresa rrugore.Ndertim ura dhe vepra arti mbi 10 m, ndertim ujesjelles-kanalizim, impiante vaditje, punime, mbrojtje te sistemit hidraulik, çimentime, etj.Sillosa, kulla uji prej beton - arme, metalike, punime karpentiere druri. Import-Eksport me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, bujqesore, mjekesore.Tregetim i pijeve alkolike, freskuese te ujit si dhe perpunimi i tyre.Tregetim i materialeve te ndertimi. Administrim i mbetjeve urbane dhe inertesh. Administrim i makinerive per sherbim interneti.Sherbime hotelerie dhe agjensi turistike.Sherbime reklame.)

Lezhë ALL

DIRECT CALL

M01706002M
(Call center perbrenda (inbound) dhe jashte (outbound), brenda vendit dhe nderkornbetare; sherbime telermarketingu;sherbime marketingu;promocione; trajnime profesionale ne te gjitha fushat e mesiperme por duke mos u limituar ne to.)

Tiranë ALL