Skip to content


Aktualisht kemi 5785 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

Albanian Audit Partners

L01405019O
(Auditimi ligjor i pasqyrave financiare vjetore,individuale dhe/ose të konsoliduara,të shoqërive tregtare,ndërrmarrjeve apo organizatave të tjera bazuar në standartet ndërkombëtare të auditimit (SNK) si dhe shërbimet e kontabilitetit dhe shërbimet e rishikimit e të dhënies së sigurisë për informacionet financiare dhe shërbimet e lidhura sipas përcaktimeve të bëra për to në manualin e deklaratave ndërkombëtare të auditimit dhe etikës së Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve,kur ato janë në pajtim me natyrën e profesionit dhe me kërkesat e legjistacionit në fuqi.)

Tiranë 4869724 ALL

ÇEKREZI METAL

K91602003E
(Grumbullimin perpunimin dhe tregtimin e skrapit, shkaterrim i mjeteve motorrike per skrap, import - eksport brenda dhe jashte vendit. Transport per vete e per te tretet brenda dhe jashte vendit. Tregtimin me shumice e pakice, import - eksport te mallra te ndryshem industriale etj. Grumbullim perpunim dhe tregtim te baterive te vjetra dhe te metaleve me ngjyra. Punime germimi ne toke. Ndertime civile e industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice i materialeve te lendeve te para per ndertim,te gjitha llojet e inerteve qe prodhohen prej guri, çdo material apo lende e pare qe perdoret ne ndertime. Ndertim rrjetesh ujesjellesa te furnizimit me uje,ndertim impiantesh te ujit te pishem dhe pastrimit te tij,pastrimit te ujerave detare, liqenor dhe lumor dhe ndertime per kanalizimet. Ndertim rrjetesh gazsjellesa. Punime topogjeodezike, mjedisi, nentoksore, ura e vepra arti,veshje fasadash, rifiniture murature, druri, material plastike, xhami, punime per prishjen e ndertimeve. Ndertim digash,vepra kullimi dhe vaditje,ndertime detare dhe thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertime n/stacionesh, kabanat e transformatoreve, shtrim linjate tensionit te larte, te mesem dhe te ulet te shperndarjes se energjise, ndertim impiantesh per prodhim energjie elektrike. Punime strukturore special, punime mbi shina, traversa, impiante ngrites dhe trasportues. Ndertim barrierra dhe mbrojtje rrugore, sinjalistika rrugore, sinjalistik ndricuese. Shtrim te linjave telefonike dhe telekomunikacioni. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. Tregti te materialeve te ndryshme elektrike dhe te te gjitha materialeve industrial. Instalime te impianteve te telefonise, kondicionimit.)

Tiranë 512840 ALL

Vasil Veca

L46614005R
(Bar kafe, mbledhje skrapi,servis makinash, agjenci transport udhetaresh brenda dhe jashte vendi me autobus)

Shkodër ALL

XHEVAHIR HANOLI

K52622204H
(Transport mallrash te ndryshem dhe tregetim skrapi me mjetin e vet. Tregti me pakice artikuj ushqimore.)

Elbasan ALL

Agro-MAP-Consulting

L42014011M
(Import-eksport, sherbime, grumbullim, perpunim, shitje me shumice dhe pakice, te bimeve mjekesore-aromatike, te frutave, perimeve, agrumeve, produkteve ushqimore te te gjitha llqjeve, produkteve dhe nenprodukteve te mishit, etj, asistence teknike dhe konsulence. Sherbim bar-kafe, restorant, hoteleri dhe turizem, veprimtari ne fushen e kultures, te artit dhe sherbime te tjera te karakterit shoqeror dhe turizmit. Import, tregeti me shumice dhe pakice te materialeve bujqesore, perfshi, por duke mos u kufizuar tek, pleheruesit kimike dhe organike, produkte te mbrojtjes se bimeve, produkte te shendetit publik, materiale mbjelles, makineri, vegla dhe teknologji bujqesore, makineri dhe aparatura industriale, Shfrytezim dhe perdorim i lendes drusore per shitje, biomase, perpunim per pelet dhe briket. Sistemim, pastrim, mbashtrim pyjesh dhe mbrojtje mjedisi. Grumbullim i te gjitha llojeve te mbeturinave urbane me qellim riciklimin. Projekte e sherbime gjelberimi ne ambientet sociale dhe publike. Ngritje linjash per perpunim mbeturinash urbane e te materialeve inerte)

Tiranë ALL

Sadri Jashari

L78706301T
(Grumbullim , perpunim , transport, tregtim , import-eksport te frutave te pyllit, kerpudha dhe frutave te buta ,agrume, bimeve medicionale, erezave te fresketa dhe te thata etj)

Shkodër ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

CHICKEN FARM ALBANIA

L33431801N
(Krijimi dhe menaxhimi i impianteve te rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te pulave dhe mishit te pules apo te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj, Zhvillimi i teknologjive te reja ne fushen e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te pulave dhe mishit te pules apo te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj, Import-Eksport i ketyre produkteve, kryesisht pulave te gjalla dhe ato te mishit te pules, te plota apo pjese te tyre, por edhe produkteve te tjera te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj, si psh. mish vici, derri, lope etj., Prodhim, ImportEksport i nenprodukteve te mishit te te gjithe llojeve te kafsheve si psh: sallameve, qofteve, kotoletave gjysem te gatshme e te gatshme, Import-Eksport i produkteve me te cilat ushqehen te gjitha llojet e kafsheve, Import-Eksport te makinerive dhe mjeteve qe sherbejne per impiantet e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregitmit te pulave dhe mishit te pules apo te te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregtohet ne tregun vendas e te huaj. Import-Eksport i manikerive dhe mjeteve qe sherbejne per prodhimin e nenprodukteve te mishit te te gjithe llojeve te kafsheve si psh:. sallameve, qofteve, kotoletave, gjysem te gatshme etjl Import-Eksport i makinerive dhe mjeteve qe sherbejne per prodhimin e produkteve me te cilat ushqehen te gjitha llojet e kafsheve, Furnizimi dhe tregtimi ne pikat e konsumit dhe tregjet e vendit te te gjithe produkteve qe permenden ne objektin e veprimtarise se Shoqerise Importimi i desifektanteve ushqimore, vaksinave te ndryshme te shpendeve, kafsheve dhe te gjitha produkteve te tjera medicinale te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit te saj primar, rritjes se shpendeve.)

Tiranë 10700337 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

FILIPI CO

J77506304K
(Grumbullimi, perpunimi, eksportimi i bimeve medicinale si dhe eksport - import i mallrave te ndryshem sipas ligjit.)

Lezhë 16968207 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

LORENZO-TIRANA

J61811035T
(Prodhimi, shitje e llullave, import-eksport,tregtim te lendeve te para ndihmese, pajisjeve e makinerive per prodhimin e llullave.Nxjerrjen, grumbullimin e perpunimin te lendes se pare te shqopes ne funksion te prodhimit te llullave.)

Tiranë 6352118 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

ELBA-SHEHU

J62903390E
(Import-eksport te bimeve medicinale dhe te gjitha mallrave industriale, konfeksione, pajisje, makineri. Shitje me shumice dhe pakice. Studime e projektime te punimeve pyjore, zbatime te punimeve pyjore..etj. Prodhimi-blerja dhe tregetimi brenda vendit dhe ne export i esencave bimore, vajrave eterovajore dhe te ngjashme me to.)

Elbasan 28139173 ALL