Skip to content


Aktualisht kemi 6500 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

QZHK SOT PËR TË ARDHMEN

L32221751H
(Hapja e qendrave multifunksionale me aktivitete komunitare, edukuese, formim profesional, punësim dhe këshillim për barazinë gjinore.)

Tiranë ALL

QENDRA E ALEANCËS GJINORE PËR ZHVILLIM

K51622017B
(Sensibilizimi dhe mbrojtja e të drejtave të grave në Shqipëri)

Tiranë ALL

FLORAL

J68319510L
(Punime e shërbime të zakonshme të sistemit komunal dhe mirëmbajtje, punime në sipërfaqe të gjelbërta, parqe, pyll, parqe, pastrim i sipërfaqeve urbane, kryerje punimesh në shërbesa funerale, mirëmbajtje e shërbim dekori në mjedise urbane. Projektim pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe, vepra arti, dekori etj. Ndriçim e sinjalizim urban, etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, punime dheu, sistemime me taracime terrenesh, industriale, turistike e bujqësore. Prodhim e tregtim i farërave e fidanëve. Studime e projektime në pyje e kullota. Punime e zbatime në pyje e kullota. Eksport - import dhe tregtim me shumicë të mallrave industriale e ushqimore, bujqësore, pjesë ndërrimi për makina. Parkim i hapur 50 lek për m2. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi.)

Lezhë 261637 ALL

ABA COMERCIAL CLEANERS

L61918018A
(Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj, çdo lloj ndërhyrje në fushën ekologjike, rikuperim mjedisor, pastrim industrial, transportin, ndërtimin ekskluzivisht në titujt e mëposhtëm: Mbledhja, transporti dhe përpunimi i mbeturinave të ngurta urbane dhe të asimilueshme, shërbimet e pastrimit urban dhe higjenës mjedisore, përfshirë edhe mbledhjen e diferencuar, fshirjen e mekanizuar dhe manuale, larjen e kazanave dhe koshave, deratizimin, dizifektimin, spërkatjen, kujdesjen mjedisore, heqjen e skeletave të kafshëve dhe të gjitha llojet e shërbimeve të higjenës urbane si brenda dhe jashtë ndërtesave publike e private, industriale dhe jo; Lagia dhe larja e zonave publike, private, industriale, e shesheve dhe rrugëve; Tendera publikë dhe private për përpunim ndërtesash, boshatisje dhe rimbushje; Mbledhja, transporti, tregtimi, depozitimi, administrimi i impianteve industriale për trajtimin, rekuperimin e energjisë dhe jo, civile, spitalore e industriale, direkt dhe/ose nëpërmjet të tretëve të specializuar. Aktivitete të ndërmjetësimit dhe tregtimit të mbeturinave dhe mbetjeve industriale dhe civile në përgjithësi; Mbledhja, transporti dhe përpunimi i mbetjeve solide pluskuese ose jo; Blerja dhe administrimi i vendshkarkimeve publike ose private dhe bashkimeve të çdo lloj kategorie dhe tipi, nëpërmjet konkurseve, tenderave, ankandeve private ose shtetërore, nga ente publike dhe private për trajtimin, rekuperimin, riciklimin, përpunimin e mbeturinave të çfarëdo lloji në perputhje me legjislacionin në fuqi dhe me ndryshimet respektive; Bonifikimi i kanalizimeve, tuneleve dhe kullimit të ujrave të rrjedhshëm dhe nëntokësor si dhe bonifikimin e shkarkimeve industriale nga hidrokarburet ose jo, bonifikimin e impianteve, anijeve, serbatoreve, dhe mbajtësve të produkteve ndotës, lëndëve djegëse, toksike dhe/ose të rrezikshme; Aktivitete për bonifikimin e shtresave nëntokësore nga derdhjet e çdo lloj natyre në rrugë tokësore, ajrore dhe ujore përfshirë këtu dizifektimin me natyrë bujqësore, dizifektimin dhe deratizimin si urban dhe industrial, detar dhe jo, bonifikimin dhe rekuperimin e zonave pyjore, bregdetare, lumore dhe liqenore, drenazhimin e baseneve detare, lumore e liqenore si dhe të kolektorëve të shkarkimit në zona industriale e civile dhe aktivitete të ngjashme, mbledhjen dhe trajtimin e baltës së lëngshme të prodhuar nga impjantet pastrues publik, privat dhe industrial; Mbledhja nga anijet, industria dhe ndërmarrjet në përgjithësi, përmes anijeve, autoboteve, makinave thithëse dhe çdo mjeti tjetër me pajisje të përshtatshme, të vajrave të konsumuar, vajrave të vajosur dhe llumrave, të kimikateve, të mbetjeve të punimeve ose të larjeve apo të trajtimeve dhe proçeseve të tjera kimike, stokut, trajtimit apo neutralizimit, inertizimit dhe trajtimit të këtyre produkteve; Punime të çdo lloji në fushën detare, portuale dhe industriale, larja degasifike kimiko-fizike në borde të mjeteve lundruese ose jo, ndërtimi i impianteve, kanalizimeve, pastruesve dhe mirëmbjatja respektive, pastrimi i katalizatorëve; Shitja dhe transporti detar, tokësor dhe jo i ujit, të vajrave, të produkteve kimike, të lëndëve të djegshme, bunkerizimi, instalimi dhe ushtrimi i depozitave për stokun dhe zhvendosjen e produkteve të përshkruar, shitje-blerja, ushtrimi i menaxhimit dhe qeraja e mjeteve lundruese, barkave dhe anijeve, shitje-blejra e produkteve dhe përbërjeve petrofilike, kimike të çdo lloj natyre dhe të rikuperimit; ndërmarrje detare portuale për operacione të ngarkimit dhe shkarkimit; Mirëmbajtja, riparimi, menaxhimi, ruajtja, asistenca e stacioneve detare në ambientet portuale dhe aeroportuale, takimi dhe stakimi i tubacioneve nënujore; Punime në ndërtim dhe karpentari metalike dhe jo, lidhur me aktivitete të bonifikimit dhe parandalimit nga ndotja dhe jo; Prodhimi dhe tregtimi i produkteve kimike, montime mekanike dhe të karpenterisë, ndërtimi dhe mirëmbjatja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme e impianteve industriale; Pastrimi dhe larja kimike e rërave dhe bojrave, pastrimi i puseve të zeza dhe të bardha; fluksimi dhe dekapazhi, pastrimi dhe bonifikimi i serbatorëve, pastrimi civil dhe industrial i bankinave portuale, larja hidrodinamike, nxjerrja dhe gjithë punimet lidhur me pastrimin industrial të kryer pranë çentraleve termoelektrike, rafineritë, industrive kimike dhe të tjera; Transporte të ndryshme për llogari të të tretëve dhe për llogari të saj, aktivitete të transferimit në rrugë të mjeteve akoma të pamatrikuluar nga ose drejt zonave të parkimit ose tranzit jo më shumë se 100 km; Shërbime ndaj ndërmarrjeve (konsulencë teknike, administrative, kontabile, specifike, tregtare dhe të tjera), edukim ambiental, konsulencë në sektor dhe nëpërmjet sistemeve multimediale, kurseve trajnuese, studime statistikash, kërkime tregu dhe sondazhe të opinionit; në fushën e ndërtimit për zbatim, punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh të parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, etj. Servis dhe shërbim riparimi për të gjitha llojet e markave të automjeteve. Importimit të të gjitha llojeve të automjeteve. Shitjen me shumicë e pakicë të automjeteve, të pjesëve të këmbimit, gomave, nyjeve. Qiradhënia e automjeteve të të gjitha llojeve. Import-eksport të pajisjeve elektro-shtepiake, produkte elektrike, goma makinash, vegla pune etj. Grumbullim, transportim dhe asgjësim i produkteve ushqimore dhe të tjera të skaduara ose jo.)

Tiranë ALL

HYSEN CANI

L78120901P
(Shërbime ndërtimi, rikonstruksion, meremetime, lyereje ndërtesash. Punime ndërtimi, gërmim, transport inertesh dhe mallrash.)

Dibër ALL

AUTO- LB

L77821602G
(Import /eksport automjetesh të përdorura dhe shitblerjet e tyre. Dhënie automjetesh me qira.)

Elbasan ALL

Kadrije Kruja

L73403212R
(Shitje produktesh kancelarie, mobilje zyrash, pajisjesh elektronike dhe servis pajisjesh zyre. Tregtim automjetesh, materialeve/pajisje për automjete. Tregtim goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impjanteve të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh etj. Tregti të vajrave lubrifikantë, servis makinash, lavazh. Importim dhe eksportim të tyre. Tregti me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, bujqesore, produkteve ushqimore, materiale ndërtimi, pesticide, pajisje elektronike, etj. Import-Eksport. Shërbime bar-bufe, restorant, shërbim katering, furnizime ushqimore, furnizime fruta perime (produkte koloniale). Tregtim dhe furnizim me veshmbathje, veshje, uniforma, këpucë, sallon mode. Shitje biletarie, shërbime guide turistike etj. Ndërtim objektesh, punime ndërtimore, lyerje, hidraulike, elektrike, suvatime, gipsi, montime pajisjesh. Montim, idejim, dhe mirëmbajtje për sisteme survejimi, sisteme alarmi etj. Ruajtje objekteve dhe sigurisë fizike. Tregti të pajisjeve elektronike, kompjuterave, aksesorë, kancelari. Tregtim materiale elektrike dhe pajisje laboratorike, transformator, elektromotorr dhe shërbim për transformatorët dhe elektromotorët. Tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale dhe elektroshtëpiake, kondicionerë, pajisjeve e sistemeve të ftohjes e ngrohjes si dhe impjanteve të tjera. Projektim dhe instalim i pajisjeve elektrike, elektroshtëpiake, industriale, sistemet e ftohjes e ngrohjes si dhe impianteve të tjera të çfarëdo lloji në vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte të ndryshme. Shërbime 3d (dizifektim, dezinsektim, deratizim). Tregtim i pajisjeve elektike, ndërtimi shërbime mirëmbajtje dhe servise të ndryshme për materialet e pajisjet elektrike dhe industriale. Tregtim i lëndëve djegëse, dru zjarri, briket, pellet dhe solar, druri produktesh të lëndëve drusore. Shërbime i konsulencës në fushat: juridike, ligjore si dhe në sektorin e auditimit. Konsulencë në hartim/shkrim projektesh sociale, ekonomik, zhvillimore, ndërtimore, konsulencë në hartimin e projektimin e mbarështimit të pyjeve, konsulencë në fushën: ndërtimore, hidro, elektrike etj, ndërtim faqesh (Webdizajne), krijim dhe prodhim materialesh promocionale, marketing, kurues fushatash, eventesh etj. Organizim i eventeve me karakter: Sociale, kulturore, sportive, zyrtare, festive etj. Pastrim i ambjenteve publike e private. Transport. Tregtim dhe dhënie me qera të mjeteve industriale, bujqësore, infrastrukturore dhe të shërbimeve publike. Pastrim kimik. Hedhje në sistem të formularëve në formë elektronike. Dekore dhe rishitje interneti.)

Elbasan ALL

KLAUDIA KRASNIKA

L73313209V
(Agjenci udhëtimi, transport turistik ndërkombëtar të udhëtarëve, agjenci udhëtimi e turistike, manaxhim destinacioni, agjenci transporti udhëtarësh ndërurban, urban, ndërqytetas dhe brenda vendit. Automjete me qira. Konceptim dhe manaxhim të hoteleve, ambjente sportive dhe argëtuese, organizim të trajnimeve dhe programeve edukuese në industrinë e turizmit. Shërbime transporti për korporata, kompani dhe institucione të ndryshme. Shërbime katering për korporata dhe institucione, shërbime të sigurisë në udhëtime dhe funksional si agjent sigurimesh. Siguracione mjetesh, udhëtimesh, jete dhe prone. Organizim të mbledhjeve, konferencave dhe evenimenteve të ndryshme. Shitje biletash avioni dhe trageti për të gjithë botën. Shërbim postar. Dhurata të ndryshme, lodra për fëmijë, dhurata të personalizuara, kartolina, organizim i drekave dhe darkave festive dhe pune, materiale pastrimi, detergjent, grila, tenda dielli Pergola, konstruksione hekuri, dekore ambjentesh. Kancelari. Import-eksport.)

Elbasan ALL

A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP

L72230026K
(Tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, të shërbimeve, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh etj. Importimin dhe eksportimin e tyre; Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm, industriale, bujqesore, produkte ushqimore, materiale ndërtimi, pesticide, pajisje elektronike, etj. import, eksport; Tregti të gazit të lëngshëm, vajrave lubrifikantë. Hapje bar bufe, restorant, salon mode, servis makinash, lavazh, motel, agjensi turistike; Ndërtim objektesh. Punime lyerje, hidraulike, elektrike, suvatime, gipsi etj. Tregti të pajisjeve elektronike, kompjutera, aksesorë, kancelari. Ndërtim dhe mirëmbajtje e rrugëve, prodhim materialesh inerte dhe tregtimi i tyre; Tregtim materialesh elektrike dhe pajisjesh laboratorike, transformatorë, elektromotorë dhe riparim, shërbim për transformatora dhe elektromotorra. Tregtim, import-eksport me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale e elekroshtëpiake, pajisjeve e sistemeve të impianteve të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impianteve të tjera të çfarëdo lloji; Projektim dhe instalim i pajisjeve, elektroshtëpiake, industriale, sistemeve të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impjanteve të tjera të çfarëdo lloji në vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte të ndryshme; Shërbime konsulence, trajnime profesionale në fushën juridike, ekonomike, të financave dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim projektesh; Konsulenca në organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese të kompanive private. Aktivitete të kombinuara për mbështetje të strukturave, të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për menaxhimin, të marrdhënieve publike e komunikimit. Këshillime mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit të personelit përkatës. Ndërmjetësim në organizimin e trajnimeve dhe programeve të ndryshme në lidhje me drejtimin e kompanive; Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshme për materialet e pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lëndëve djegëse, dru zjarri dhe solar. Në përputhje me legjislacionin Shqipëtar, shoqëria mund të kryejë të gjitha ato aktivitete të cilat lidhen në mënyrë të drejtperdrejtë apo të tërthortë apo që rezultojnë të nevojshme për realizimin e qëllimeve të mësipërme. Import-eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të kiteve dhe reagenteve kimike të të gjitha llojeve. Tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve të pastrimit, dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim, kryerjen e të gjitha shërbimeve që lidhen me to.)

Tiranë ALL

KELVIN TRAVEL

L71607034L
(Agjensi turistike si agjensi turistike, guidë - përkthyes, hoteleri, bar -bufe, restorant, transport udhëtarësh e taksi, makina me qera. Supervizim të fluturimeve, shërbime aeroportuale. Ushtrim i veprimtarisë së këmbimit valutor, ushtrim i veprimtarisë së agjentit të transferimit të parave, në emër dhe për llogari të subjektit financiar jo bankë, shitje të biletave të transportit ajror, detar dhe tokësor si dhe prerjen e policave të siguracioneve të ndryshme.)

Tiranë ALL