Skip to content


Aktualisht kemi 4419 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Mbi 1000000 Fitim 2015

Klarida Semanjaku

K32810428J
(Prodhimi, magazinim dhe përpunim i produkteve bujqësore, blegtorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashtë vendit. Importimi dhe eksportimi i tyre dhe të tjera si lënda e pare për to. Makineri e pajisje të ndryshme, përdorimi i tokës bujqësore ngritja e objekteve të nevojshme për të gjithë veprimtarinë e mësipërme. Transport ndërkombëtar për vete për të trete dhe me qira. Tregtim artikuj ushqimore me pakicë dhe shumicë, importi dhe eksporti i tyre. Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz. Shitje me shumicë e ushqimeve me origjine shtazore për njerëz. Tregtimi me pakicë e shumicë i kafshëve të gjalla si dhe mbarështimi i tyre.)

Fier 5343037 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AGBES CONSTRUKSION

K32807432W
(Gërmime dheu në punime eventuale, murature e beton arme, prishje dhe punime në toke të germuar, prodhim materiale inerte-gurë, elemente betoni e betonarme të zakonshme, gurë dekorativ, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksion, ndërtim banesa me skelet mbi 8kate, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ndërtim mbi shtesa rrugore, ura, vepra arti, kanalizime, ujësjellësa, izolime mbi dhe nen tokësore nga ujërat, themele të veçanta, punime druri dhe metalike etj. Prodhim asfalto - betoni.)

Fier 325200952 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A R J E I L

K31320002C
(Gërmime dheu, murature e betonarme-prishje dhe punime toke të germuar, prodhime materiale inerte-gurë, elemente betoni e betonarme të zakonshme, pararendur, gur dekorativ, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione, ndërtime banesa, ndërtime rruge kat IV dhe V-te, punime dhe mirëmbajtje dhe sinjalizimet në rruge, ndërtim mbi shtresat rrugore, ndërtim ura, vepra arti, ndërtim ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje, punime druri dhe metalike, karpentier. Importeksport-tregtim të artikujve të ndryshëm, ushqimor, bujqësor, blegtoral, industrial dhe të përzier, mallra konsumi, lëndë e pare ndihmese si hekur dhe prodhimet e tij.)

Kamëz 18726518 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

''SARDO''

K13120402W
(Zbatim punime ndërtimi në kategoritë. Punime dheu, sistemime, tarracime etj. Ndërtime civile dhe ekonomike. Ndërtime rruge, autostrada, mbi kalime, hekurudha, tramvaje, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura vepra arti. Ndërtime ujësjellësish. Gazsjellësish, vajsjellësash, vepra kullimi e vaditje dhe kanalizime. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtje e tyre. Impiante ndërtesë dhe transportues (ashensorë, shkalle lëvizëse transportues). Punime rifiniture të muraturës, material druri, plastike, metalike, metalik, xhami etj. Punime sinjalistike rrugore, mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikate betonarmeje, struktura metalike e druri. Linja teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Punime topografike. Punime elektrike. Ndërtime sillosa, kulla uji prej beton armeje dhe metalike. Rikonstruksion godine civile dhe ekonomike, veshje fasade. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import – eksport mallra industrial, ushqimore, elektro shtëpiake, konfeksionesh, lavazho, bilardo, restorante, agjensi për shitblerje dhënie me qira të pasurive të ndryshme dhe të patundshme, agjensi komisionarë, zyra konsulence etj, mallra bujqësore e blegtorale, bime medicinal e mjekësore. Prodhime dhe tregtim material ndërtimi me shumicë e pakicë dhe import – eksport. Transport mallra Brenda e jashtë vendit. Tregtim me shumicë e pakicë të makinave të llojeve të ndryshme (autovetura, kamion, furgona, etj), import eksport i tyre, tregtim i pjesëve të këmbimit të makinave të llojeve të ndryshme, hapje servisesh. Tregtim me shumicë dhe pakicë i kompjuterëve dhe aksesoreve të tyre. Kancelari.)

Fier 1023297 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Pese Vellezerit

L22925402C
(“Ndërtim, rikonstruksion, restaurim në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme civile - industriale, private dhe shtetërore, social kulturore dhe agjensi për shitblerjen e këtyre ndërtimeve. Ndërtim godina banimi si me fondet e vete shoqërisë ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndërtime me karakter social, kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurimeve, etj. Ndërtime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash, punime të sinjalizimit rrugor etj. Ndërtime veprash të mëdha hidroteknike, portuale, aeroportuale e të kantiereve detare, puse, çpime gjeologo inxhinierike, çpime për ujë etj. Kryerje punimesh të inxhinierisë civile të te gjitha llojeve të veprave të artit, riparim dhe mirëmbajtje të veprave ekzistuese, izolim mbi dhe nëntokësore nga ujërat sipërfaqësore të sipërfaqeve të gjelbërta si pyje, parqe etj. në ndërtimin, mirëmbajtje dhe restaurimin ujësjellësi dhe KUZ-ve, KUB-ve, etj. Administrim I guroreve, impianteve të betonit, impianteve të konglomerateve bituminoze dhe të copëzimit. Shërbime të natyrës se projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, rilevime topografike, punime topogjeodezike, qëndrueshmëri dhe përforcim themelesh, ndërtim dige të larte, etj. Prodhim, fabrikim dhe 2 tregtim materiale ndërtimi, inerte, prodhimeve të betonit, etj. Projektim, ndërtim, të objekteve civile, social kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi, qendra tregtare, ndërtim rrugësh, ndërtim veprash arti, arkitektonike, ndërtime mjedisesh rekreative, linja hekurudhore, rikonstruksion rrugësh, të veprave të ndryshme industriale e tregtare. Shërbime të punimeve mekanike, ngrohje, kondicionim dhe hidrantit kundra zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, bujqësore, ndërtimi, elektroshtepiake, pajisje elektrike, kancelari dhe artikuj kompjuterik, artikuj të ndryshëm mobilierie, dyer, dritare, pajisje ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim pajisje hidraulike, pajisje hidrosanitare dhe aksesore të tyre. Pastrim dhe gjelbërim të ambienteve publike dhe private. Hoteleri, turizëm, bar, restorant. Agjensi udhëtimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje biletash të transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Pike shitje të te gjitha llojeve të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre me pakicë dhe vajrave lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Vlerësim i pasurive të paluajtshme. Punime gjeodezike, bazamente gjeodezike dhe rilevime të te gjitha shkalleve. ”)

Fier 7536245 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KLAJGER KONSTRUKSION

K51423028P
(Veprimtari në fushën e ndërtimit. Rikonstruksione godina civile e ekonomike, veshje fasadash etj. Projektim Interiere, projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta. Shfrytëzim guroresh, import eksport me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, bujqësor, blegtoral, ushqimor. Transport mallrash dhe udhëtarësh për vete dhe të tretet.)

Kamëz 7560266 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ZDRAVO

J84003411K
(Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe / ose administrimi publik dh/ose privat si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike: si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përben send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me token ose ndërtesën ku është vendosur. në fushën e tregtisë shoqëria do të kryeje: Tregtimin dhe import - eksportin e mallrave të ndryshëm si, Industriale e artikujve të ndryshëm në përgjithësi e 2 veçanërisht elemente të ndryshme pajisje elektrike, mekanike, elektronike. Montimi e prodhimi i elementeve të pajisjeve të ndryshme elektronike, elektroteknike, elektronike elektromekanike përfshirë kondicioner, elektroshtepiake etj të këtij lloji. Bojërave të ndryshme me baze ujore dhe baze vajore për lyerje të fasadave të murit, të drurit të hekurit etj, stuko patinimi koll, poliretaneve dhe të veglave të punës që përdoren për lyerjen e tyre, materialeve të tjera të ndërtimit, duhan cigareve të te gjitha llojeve, industriale, ushqimore, mjekësore, të ndërtimit, te, mediave, të mjeteve kryesore dhe ndihmese të prodhimit, të makinerive, të metaleve ferroze dhe jo ferroze, të lëndës drusore, të lëndëve të para dhe të përpunuara për procesin e prodhimit, tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysme të gatshme etj. në fushën e turizmit shoqëria do të kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të infrastrukturës dhe / ose të pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe / ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe me gjere. në fushën e transportit, shoqëria do të kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të infrastrukturës dhe / ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe / ose privat të njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit të vendit si dhe tranzitimin e tyre përgjatë territorit të Shqipërisë nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj në fushën e mjedisit shoqëria do të kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të mbrojtjes dhe ose përmirësimit si dhe rehabilitimit të kushteve të mjedisit rrethues; përpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe mbetje të çdo lloji tjetër, trajtimi i ujërave industriale, projektimin, mbikëqyrjen në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të lëndës drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftësimin dhe trajtimin e tokave të kripura e kënetave si dhe çdo veprimtari që ka rendësi për shoqërinë. në fushën e prodhimit shoqëria do të kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të materialeve të ndërtimit, prodhimin e inerteve, të asfalto - betonit, betonit, prodhimin e vajrave të 3 ndryshme ushqimore dhe jo ushqimore, prodhimin e sapunëve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, plastike, të drurit dhe kombinime të ndryshme të tyre, prodhimin e motorrave dhe transformatorëve elektrike, transformatorët e tensionit të larte, furrave elektrike të çdo tipi dhe të gjitha pajisjeve elektrike, studime dhe projektime për pajisje dhe makineri elektrike. në fushën e shërbimeve shoqëria do të kryeje: Dhënien me qira të aseteve të shoqërisë ( të godinave dhe të truallit ) prodhim dhe tregtim mobilie alumin pvc ( plastike dhe druri ) tregti bojëra të ndryshme vegla pune të te gjitha llojeve pajisje hidraulike dhe elektro shtëpiake, elektrike, materiale ndërtimi të te gjitha llojeve, prodhim ndërtim fasadash, bar dhe restorante. Konsulence teknike në fusha të ndryshme. Grumbullim, përpunim, konservim dhe tregtim fruta perime me shumicë dhe pakicë.)

Lushnje 6662965 ALL

VLLAZNIMI

J79602601O
(Projektim dhe zbatim i punimeve ndërtimore në objekte të ndryshme social kulturore, etj.)

Tropojë 386083 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KURORA

J76314803S
(Sistemime komunale dhe punime të mirëmbajtjes, punime të sipërfaqeve të gjelbërta, parqe, pastrim i sipërfaqeve urbane, shërbime funerale, ndërtim vepra kullimi e ujitje, tregtim i mallrave të ndërtimit dhe inerte, tregtim i artikujve bujqësore dhe industrial, tregtim i peshkut, tregtim uji. Studime e projektime urbanistike, ndërtime industriale, banesa e ndërtime të objekteve të ndryshme turistike e bujqësore, punime të shtresave të rrugëve, ujësjellësa e kanalizime, impiante për prodhimin e materialeve të ndërtimit, punime sociale. Import- Export të produkteve bujqësore në përgjithësi dhe veçanërisht të lëndëve të para të prodhimit të serave, të pesticideve dhe plehrave, të mjeteve kryesore dhe ndihmese bujqësore, prodhimit të farërave të luleve, të fidanëve të bimëve dekorative, të pemëve frutor etj. Studim, projektim, ndërtim, zbatim, asistence dhe mirëmbajtje të ambienteve të gjelbëruara të çfarëdo lloji, prodhim fidanë pemësh e lulesh, farmaci bujqësore etj. Dezinfektim, dezinfektim dhe Deratizim të ambienteve publike e jo publike. Import - Eksport i mallrave industriale të te gjitha natyrave si dhe 2 tregtimin e tyre me shumicë e pakicë. Agjenci udhëtimesh turistike, spedicionere dhe publicitare. Autotransport, transport udhëtarësh, servise, parking e shërbime të tjera transporti. Projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje serash, lulishtesh, parqesh, dhe çdo gjelbërim në përgjithësi. Grumbullim, transport, evadimi dhe përpunimi i mbetjeve urbane në fushat e depozitimit. Administrimi i hoteleve, restoranteve e bareve. Qiradhënie dhe huadhënie të mjeteve të prodhimit e mjeteve kryesore. Aktivitete të karakterit material, magazinim, ruajtje të pasurive të paluajtshme, aktivitete publicitare, kërkim tregu, aktivitete të ndryshme ekologjike, kërkime për zhvillimin e bujqësisë dhe ekologjisë, mbrojtja e sistemit hidraulik bujqësor dhe impianteve të pastrimit të ujit të pijshëm. Pyllëzime. përmirësime pyjore, sistemime malore, shfrytëzim i pyjeve, mbarshtrim i pyjeve, mbarshtrim i kullotave e livadheve si dhe ndërtimi e meremetimi i veprave për sigurimin e ujit në kullota e livadhe, mbarështimi i florës spontane mjekësore e tanifere. mbarështimi i faunës dhe gjuetisë sportive e turistike, mbrojtje e pyjeve nga sëmundjet, dëmtuesit dhe zjarret.)

Gramsh 6940974 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BIKADE

J73312236L
(Tregtimi i mishit, produkteve dhe nënprodukteve të tij, tregtimi artikujve industriale dhe ushqimore, fruta-perime me shumicë dhe pakicë, produkte bujqësore dhe blegtorale, materiale ndërtimi, duralumin dhe hekur si dhe import-eksport i të gjitha këtyre materialeve. Prodhim primar me shumicë dhe shpërndarje fruta-perime dhe ushqimore.)

Elbasan 1185056 ALL