Skip to content

KISI-BIO-ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-06 09:40:44
JSON

Tax Registration Number: K86907701E
Administrators: Julian Çela, Ardita Rama
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë së përfituar, mirëmbajtja e hidrocentralit "Kacni" që do të ndërtohet në rrjedhën e përroit të peshkut në rrethin e Dibrës, si dhe transferimi i tij në përfundim të Kontratës së Konçensionit nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.
Other Trade Names: KISI-BIO-ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 04.07.2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 241 757 650,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 M/1 F
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 15.02.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 855 Rep., Nr. 517 Kol, me palë (Kredidhënësi/ Marrësi i Koletaralit): “Raiffeisen Bank” sha dhe dhënësit e kolateralit: shoqëria “K.I.S.I Shpk” dhe shoqëria “BIO ENERGY 15”, Kredimarrës: Shoqëria ”KISI-BIO-ENERGJI”, me objekt: Venje peng mbi kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit, shoqëritë: “K.I.S.I Shpk” dhe shoqëria “BIO ENERGY 15” zotëron dhe do të zotërojnë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI”.

II. Kolaterali financiar objekt i kësaj marrëveshje janë kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit “K.I.S.I” shpk dhe “BIO ENERGY 15” shpk zotërojnë dhe do të zotërojnë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” shpk, në mënyrë që të sigurojë përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” shpk dhe “BUILDING CONSTRUCTION” shpk sipas kontratës së kredisë bankare Nr. 851 Rep., dhe Nr. 513 Kol., datë 25.02.2016.

III. Më datë 09.03.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1368 Rep., Nr. 505 Kol, me palë barrëdhënësin “K.I.S.I Shpk” dhe barrëmarrësi shoqëria "ALSI & CO Shpk”, me objekt: vendosjen peng të kuotave që barrëdhënësi zotëron në shoqërine KISI-BIO-ENERGJI sh.p.k si mjet për të garantuar detyrimet në vlerën 10.000 (dhjetë mijë) euro, sipas deklaratës noteriale Nr. 1367 Rep., dhe Nr. 504 Kol., datë 09.03.2017.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, Vila nr.71

Address:
Diber, Selishte, KACNI, Fshati Kacni. Diber

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (10.05.2019)
Kontrate shitje pjesesh kapitali 20.07.2017
Kontrate shitje pjesesh kapitali 20.04.2017
Marreveshje kolaterali financiar 15.02.2016
Marreveshje siguruese 09.03.2017
Vendim I asamblese per rritje kapitali 20.07.2018
Vendim I asamblese per rritje kapitali 06.06.2017
Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (10.05.2019)
Kontrate shitje pjesesh kapitali 20.07.2017
Kontrate shitje pjesesh kapitali 20.04.2017
Marreveshje kolaterali financiar 15.02.2016
Marreveshje siguruese 09.03.2017
Vendim I asamblese per rritje kapitali 20.07.2018
Vendim I asamblese per rritje kapitali 06.06.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 517 158,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 10 444 930,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 019 554,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 14 288 351,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 481 160,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -4 236 813,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:27 149 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:67 639 563,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:22 834 082,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:49 835 797,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 897 041,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 45 936 992,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 12 218 891,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 000 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala