Skip to content

CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-30 06:43:59
JSON

Tax Registration Number: K82202004B
Administrators:
Scope: Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjeksine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe ezonanca magnetike , radiologjia e pergjithshme , ultratingujt, mamografia , kontrollet e funksioneve polmonare, sherbime laboratorike dhe tele - medicinale por pa u kufizuar vetem ne to. Kryerjen e operacioneve te ndryshme shendetsore. Shitblerjen e te gjitha llojeve llojeve te paisjeve mjeksore te nevojshme per ushtrimin e aktiviteteve te mesiperme. Import-Eksport, tregetimin me shumice e pakice te pajisjeve mjekesore.
Other Trade Names: GERMAN HOSPITAL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28.06.2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 4
Type of Ownership: Private
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 14.04.2014, me ane te urdhrit Nr.1744 Prot, Nr.4835 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Strati Bailiff’s Service" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara pranë regjistrit tregtar që zotëron pala debitore “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” sh.p.k, me përfaqësues ligjor z. Përparim Sulkaj. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 09.10.2014, me ane te urdhrit Nr.1744 Prot, Nr.12364 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “STRATI BAILIFF’S SERVICE" sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore shoqeria “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” sh.p.k, me NUIS (NIPT)-K82202004B, me përfaqësues ligjor z. Përparim Sulkaj, duke revokuar urdherin e meparshem te sekuestros.

III. Me date 04.03.2015, me ane te Urdhrit Nr.405-386 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Alimadhi" sh.p.k., u urdherua Qendra Kombetare e Regjistrimit te vendose masën e sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve qe mund te kete ne pronesi debitori Cardio & Diagnostic Center Hamburg/ Tirana (CDC) me Nipt-K82202004B me administrator Perparim Sulkaj.

IV. Me date 24.02.2015, me ane te Urdhrit Nr. 1569 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "E.G BAILIFF'S SERVICES", u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria "Cardio & Diagnostic Center Hamburg/Tirana", identifikuar me NIPT K82202004B, me përfaqësues ligjor Z.Përparim Sulkaj për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqësor Nr.3867, datë 27.11.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

V. Me date 02.04.2015, me ane te Urdhrit Nr.176/3 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "E.G BAILIFF'S SERVICES", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria "Cardio & Diagnostic Center Hamburg/Tirana", identifikuar me NIPT K82202004B, me përfaqësues ligjor Z.Përparim Sulkaj për ekzektuimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqësor Nr.3867, datë 27.11.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

VI. Me date 15.09.2015, me ane te Urdhërit Nr.1396-386 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 8092 Prot., date 16.9.2015 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ALIMADHI", drejtuar QKR, u urdherua heqja e mases konservative ndaj kuotave apo aksioneve qe mund te kete ne pronesi te debitorit Cardio & Diagnostic Center Hamburg/Tirana (CDC) me Nipt K82202004B me Administrator Z. Perparim Sulkaj.

VII. Me date 15.02.2016, me ane te Urdhrit Nr.239-386 Prot, protokolluar nga Qkr me Nr.1905 Prot., date 24.02.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Alimadhi" sh.p.k, u urdherua Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane te vendose masen e sekuestros konservative ndaj kuotatave apo aksioneve qe mund te kete ne pronesi debitori Cardio & Diagnostic Center Hamburg/Tirana (CDC) me Nipt K82202004B me administrator Perparim Sulkaj.

VIII. Me date 01.03.2016, me ane te Urdhërit Nr.325-386 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 2019 Prot., date 01.03.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"ALIMADHI", drejtuar QKR, u urdherua heqja e masës sekuestro konservative ndaj kuotave apo aksioneve qe mund te kete ne pronesi debitori Cardio & Diagnostic Center Hamburg/Tirana (CDC) me Nipt K82202004B me administrator Z. Perparim Sullkaj.

IX. Me date 30.03.2016, me ane te Urdhërit Nr.87 Prot, Nr. 15 dosje “Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbaruesi Hiqmet Merepeza, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës se sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve ne pronesi te debitori Cardio & Diagnostic Center Hamburg/Tirana (CDC) me Nipt K82202004B me Administrator Z. Perparim Sulkaj.

X. Me date 18.05.2016, me ane te Urdhërit Nr.248 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 1725 Prot, datë 24.05.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “HIQMET MEREPEZA”, u urdherua heqja e masës së bllokimit të aksioneve të debitorit, shoqëria “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” me emër tregtar: “GERMAN HOSPITAL” sh.p.k, me Nipt K82202004B, me përfaqësues ligjor Z. Perparim Sulkaj, pasi titulli ekzekutiv është ekzekutuar tërësisht.

XI. Me date 23.06.2016, me ane te Urdhrit Nr.3/383 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.3593 Prot, date 29.06.2016, leshuar nga shoqeria permbarimore “ARB”sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise “Cardio & Diagnostic Center Hamburg/Tirana ( CDC) shpk me Nipt K82202004B ne adrese ne: Rruga “Nikolla Lena, Kryqezimi I Rruges Nikolla Lena me Rrugen e Kavajes, Pallari i ri, 30 metra poshte Kishes Orthodokse, Tirane me perfaqesues ligjor z. Perparim Sulkaj, dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

XII. Me date 04.07.2016, me ane te Urdhrit Nr.4/383 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.3969 Prot, date 11.07.2016, leshuar nga shoqeria permbarimore “ARB” sh.p.k, u urdherua pushimi/ heqja e sekuestros Konservative vendosur me ane te Urdhrit Nr.3/383Prot date 23.06.2016.

XIII. Me date 10.10.2016, me ane te Urdhrit Nr. 7520 Prot, Nr.476 Dosja, protokolluar nga QKB me Nr.8216 Prot, date 10.10.2016, leshuar nga shoqeria permbarimore “EPSA” shpk, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne kuotat/aksionet te cilet rezultojne te jene regjistruar ne pronesi te: shoqerisë “Cardio & Diagnostic Center Hamburg Tirana”shpk Nipt K82202004B me perfaqesues ligjor Perparim Sulkaj.

XIV. Me date 18.07.2017, me ane te Vendimit Nr. 9596 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, protokolluar ne QKB me Nr. 11313 Prot date 24.07.2017, u vendos marrja e mases se menjehershme te sigurimit te padise, duke vendosur sekuestro mbi kuotat/aksionet qe zoteron i padituri Lefter Sulkaj, si dhe te llogarive bankare, ne te gjitha bankat e nivelit te dyte, duke urdheruar ndalimin e disponimit te tyre deri ne perfundimin e gjykimit te ceshtjes, deri ne vleren 11 000 000 (njembedhjet million ) leke dhe 15 000 (pesembedhjete mije ) EURO, per shoqerine “ CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC) shpk me nipt K82202004B.

XV. Me date 18.12.2017, me ane te Urdhrit Nr. 71 Regj, Nr. 639 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.17490 Prot, date 20.11.2017, leshuar nga shoqeria permbarimore “Real Bailiff Service”sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e pales “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” sh.p.k, me Nuis (Nipt)- K82202004B dhe Lefter Sulkaj, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XVI. Me date 27.12.2017, me ane te Urdhrit Nr.7772 Prot, Nr. 148 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “ Epsa” shpk protokolluar nga QKB me Nr.17693 Prot, date 27.12.2017, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin, shoqeria “Cardio& Diagnostic Center Hamburg/Tirana” shpk me NIPT K82202004B.

XVII. Me date 26.03.2018, me ane te Urdhrit Nr.3278 Prot. Nr. 183-17 Regj, lëshuar nga Sherbimi Përmbarimor “Astrea” shpk, protokolluar nga QKB me nr. 3458 Prot., datë 26.03.2018, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” SHPK, me NIPT K82202004B, ne masen 20% te kapitalit te zoteruar nga pala debitore Lefter Nebi Sulkaj.

XVIII. Me date 10.04.2018, me ane te Urdhrit Nr.4917 Prot "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Tiranë, u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të vendosë sekuestro mbi aktivet e shoqërisë "CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC), me NIPT K82202004B, në masën 20% të kapitalit të zotëruar Lefter Sulkaj. Me date 27.03.2018, me ane te Urdhrit Nr.4106 Prot "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Tiranë, u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të vendosë masën e sekuestros mbi kuotat ose kapitalet që mund të zotërojë Lefter Sulkaj.

XIX. Me date 24.04.2018, me ane te Urdhrit Nr. 503 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Real Bailiff Service Shpk, per heqjen e sekuestros konservative nga kuotat/aksionet e Fatos Causholli tek shoqeria CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC) Shpk, me NUIS (NIPT) K82202004B, me qellim kalimin e kuotave te dhuruara nga Fatos Çausholli te Nadir Çausholli.

XX. Me date 24.04.2018, me ane te Urdhrit Nr. 2502 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore EPSA, u hoq sekuestro konservative nga kuotat/aksionet e Lefter Sulkaj dhe Perparim Sulkaj te shoqeria CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC) Shpk, me NUIS (NIPT) K82202004B, te vendosur me shkresen Nr. 7772 Prot. date 27.12.2017 te shoqerise EPSA shpk dhe shkresen Nr. 7520 Prot. date 10.10.2016 te shoqerise EPSA Shpk, pasi keto kuota jane tjetersuar me kontraten e shitjes se kuotave date 26.07.2016.

XXI. Me date 16.04.2018, me ane te Urdhrit Nr. 704 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private "TDR Group" Shpk, u vendos masa e sekuestros konservative mbi masen 20 % ne aksionet e zoteruara nga z. Perparim Sulkaj dhe z. Lefter Sulkaj ne subjektin CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC) me NUIS (NIPT) K82202004B.

XXII. Me date 30.04.2018, me ane te urdherit Nr. 70/71 Regj, Nr. 571 prot, te leshuar nga shoqeria permbarimore Real Bailiff Service sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros konservative nga kuotat/aksionet e Agim Çako tek Shoqeria CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC) shpk Nipt K82202004B me qellim kalimin e kuotave te shitura nga Ilmi Silkaj te Agim Çako ne masen 8% dhe kalimin e kuotave te shitura nga Perparim Sulkaj tek Agim Çako ne masen 5%.

XXIII. Me date 24.04.2018, me ane te urdherit Nr. 2530 prot, leshuar nga shoqeria permbarimore “EPSA”, u urdherua heqja e sekuestros konservative nga kuotat/aksionet e Fatos Çausholli tek Shoqeria CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC) shpk Nipt K82202004B te vendosur me shkresen Nr. 7772 Prot date 27.12.2017 te shoqerise EPSA shpk dhe shkresen Nr. 7520 Prot date 10.10.2016 te shoqerise EPSA shpk.

XXIV. Me date 09.05.2018, me ane te Urdhrit Nr. 912 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private TDR Group Shpk, u zhbllokuan nga masa e sekuestros konservative ne aksionet e zoterura ne masen 20% nga z. Perparim Sulkaj dhe Lefter Sulkaj ne subjektin tregtar shoqeria "CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG/TIRANA (CDC), me NUIS (NIPT) K82202004B, bllokuar me shkresen Nr. 704 Prot. date 16.04.2018 te shoqerise permbarimore TDR Group.

XXV. Me datë 13.06.2018, u depozitua ne QKB Urdhri Nr.3601 Prot, Nr.12-18 Regj, mbi kalimin e pronësisë së 20% kuotave të shoqërisë CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” sh.p.k nga ortaku Lefter Sulkaj ne favor të ortakut Agim Çako përkatësisht 13% dhe Petrit Sulaj përkatësisht 7% me anë të procedurës së ankandit e zhvilluar në referim të Urdhërit të Ekzekutimit Nr.10512/U, datë 11.12.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

XXVI. Me date 03.08.2018, me ane te Urdhrit Nr. 70/71 Regj, Nr. 1282 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua te lejoje kalimin e kuotave nga ortaket aktuale tek ortaket e rinj dhe ndryshimin e administratorit te shoqerise sipas vendimit te asamblese se shoqerise “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K82202004B. Pas kryerjes se ketij veprimi kuotat e shoqerise te vazhdojne te qendrojne te bllokuara.

XXVII. Me date 17.08.2018, me ane te urdhrit Nr.1200/7-0223-18 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat e debitorit “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K82202004B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXVIII. Me date 05.10.2018, me ane te urdhrit Nr.1200/12-0223-18 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e debitorit “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K82202004B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXIX. Me date 19.09.2018, me ane te Urdhrit nr. 1200/100223-18Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 10678 Prot., datë 20.09.2018, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” sh.p.k dhe administrator Petrit Jonus Sulaj me Nipt K82202004B si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve si dhe kuotat/aksionet të cilat zotërohen nga pala debitore ne shoqëritë e tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar.

XXX. Me date 03.05.2019, me ane te urdhrit Nr.522/6 0223-18 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K82202004B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë. XXXI. Me date 10.07.2019, me ane te urdhrit Nr.182/11 0046-19 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 9492 Prot., datë 11.07.2019, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor BESA” SHPK, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet, kuotat e palës debitore shoqëria “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG/TIRANA (CDC) ” SHPK, me NUIS (NIPT) - K82202004B, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre.

XXXII. Me date 28.01.2020, me ane te urdhrit Nr.199/1 0223-18 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K82202004B, me administrator Petrit Sulaj, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.

XXXIII. Me date 03.03.2020, me ane te urdhrit Nr.645/7 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Zyra Permbarimor L.D.C” , u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG/TIRANA (CDC) ” SHPK, me NUIS (NIPT) – K82202004B.

XXXIV. Me datë 24.03.2020, me ane te Urdhërit Nr. 404/8 0022-20 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.3868 Prot., datë 16.04.2020 ”Për Vendosjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private "KODRA BAILIFF SERVICE" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit Përparim Sulkaj në shoqërinë “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” me NIPT K82202004B si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhenat e regjsitrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXXV. Me date 23.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.3335 Prot "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria “E.G Bailiff Services” drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore shoqeria “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)” me NIPT- K82202004B me emrin tregtar GERMAN HOSPITAL.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Nikolla Lena, Kryqezimi i rruges Nikolla Lena me rrugen e Kavajes, Pallati i ri, 30 m Poshte Kishes Ortodokse

Email address:
sulkaj@sulkaj.al

Telephone:
0684060102

Website:
https://spitaligjerman.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.07.2020
Akti i themelimit
Urdher per venien e sekuestros konservative 30.03.2016
Urdher per venien e sekuestros konservative 16.04.2018
Urdher per venien e sekuestros konservative 23.06.2020
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 24.03.2020
Kontrate dhurimi kuotash 19.07.2018
Kontrate shitje kuote 09.05.2018
Kontrate shitje 17.09.2018
Kontrate dhurimi kuotash 06.03.2018
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 19.09.2018
Kontrate shitje kuotash 22.06.2016
Kontrate shitje kuote 04.05.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -13 540 259,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 24 715 830,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -87 286 102,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 131 233,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -197 931 951,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -58 096 942,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:237 796 082,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:296 375 485,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:216 425 420,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 166 163 290,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 218 955 133,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 114 013 040,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala