Skip to content

NOA ENERGY TRADE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-26 11:44:49
JSON

Tax Registration Number: L42203031A
Administrators: Besiana Antoni, Anisa Kulla
Scope: Kryerja e aktivitetit të furnizimit dhe tregtimit në energji dhe mallra tregtare, si dhe aktivitete të tjera që lidhen me tregtimin e çertifikatave të gjelbra dhe të gazit. Për aktivitetin e saj Shoqëria mund të kryejë veprime me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, blejë, shesë, ose të marrë me qira, të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri të tjera, konsorciume të themeluara ose në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm të veprimtarisë me objektin e Shoqërisë ose objekti i tyre i shërben qëllimit të realizimit të objektit të Shoqërisë, të angazhohet në hapjen e stacioneve të plazhit, hoteleri, turizëm dhe aktiviteteteve të rekreacionit. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet e dobishme ose të nevojshme, të lejuara nga ligji, për realizimin e objektit të Shoqërisë. Prodhimi energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovueshme, si ajo hidrike, Fotovoltaike, Eolike, gjeotermale, e biomasës ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi dhe studimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin e energjisë që gjenden në natyrë dhe që janë të rinovueshme, si dhe i Nënstacioneve e Linjave të Transmetimit TU dhe TL. Shitja e energjisë elektrike klientëve dhe blerja e energjisë elektrike nga operatorë të ndryshëm privat apo shtetëror brenda dhe jashtë vendit.
Other Trade Names: NOA ENERGY TRADE
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27.09.2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: ERA REAL ESTATE ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.01.2020 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M01331016D, me adresë në Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa nr 3, kati 1, nr 1, me administrator Kledia Stefani. NOA ENERGY TRADE shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2020)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga ''Nikolla Tupe'', Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1

Address:
Vlorë, Himarë, Ambjenti me Zonë 3 Kadastrale 1952, Pasuria Nr.107/11/1, 107/11/2, 107/11/3

Email address:
info@noaholding.com

Telephone:
044500378, 0696533504

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.03.2020
Statuti i shoqerise
VENDIM Nr. 31, datë 21.2.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SHPK, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 23 833 303,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 101 330 810,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 27 983 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 520 998,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:727 954 425,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 212 858 261,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:601 542 915,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:138 830 177,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala