Skip to content

GKG Termo Konstuksion
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-06-30 12:56:53
JSON

Tax Registration Number: M01511032G
Administrators: Jurgen Neza
Scope: Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe të gjitha veprave të tjera madhore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike; Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: Tregtimin dhe import-eksportin me shumicë e pakicë, të të gjitha mallrave me ose pa akcizë, duke përfshirë por pa u kufizuar në industriale, ushqimore, mjekësore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, të ndërtimit (hidrosanitare, elektrike, mobileri), të mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të të gjitha mineraleve, të lëndës drusore, të lëndëve të para dhe të përpunuara për procesin e prodhimit; tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshme e gjysëm të gatshme; etj; tregtimin me pakicë të naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre; ushtrimi i aktivitetit të bar- bufe-restorant, dhe njësive të tjera të tregtimit të pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysëm të gatshme. Shitje-Blerje të objekteve, godinave, apartamenteve dhe cdo pasuri tjetër e paluajtshme. Në fushën e minierave shoqëria do të kryejë: Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin dhe shfrytëzimin e minierave publike dhe private për të tëra llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashtë vendit e mineraleve të papërpunuara dhe të përpunuara. Në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe/ose privat të njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit të vendit si dhe tranzitimin e tyre përgjatë territorit të Shqipërisë nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Në fushën e turizmit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë, për realizimin e hotelerisë, fshatrave turistike, qendra turistike e të tjera dhe krjimin e faciliteteve dhe aksesorëve të nevojshëm, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njësi të shitjeve të konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e të tjera të kësaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e të tjera. Në fushën e Energjisë shoqëria do të kryejë aktivitetin në të gjitha burimet e mundshme të energjisë (hidro, ure, qymyr, karburante etj) për prodhimin e energjisë. Ndërtimin dhe operimin e hidrocentraleve, TECeve, stacioneve elektrike, nën-stacioneve elektrike, linjave të transmetimit të energjisë, dhe strukturave të tjera ndihmëse; Ndërtimin, instalimin dhe përdorimin e njësive të prodhimit të energjisë elektrike, dhe prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Furnizimin dhe tregtinë e energjisë elektrike të cdo forme, eksportin e energjisë elektrike jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë (lidhja ndërkombëtare), dhe importin e energjisë elektrike brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Shoqëria do të kryje cdo lloj aktivitetit në raport me objektin dhe për të favorizuar atë. Menaxhimi i mbetjeve të parrezikshme. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve të ndryshme të ndërtimit duke përfshire por jo u kufizuar tek produkti i asfaltit, betonit dhe inerteve të të gjitha llojeve.
Other Trade Names: GKG Termo Konstuksion
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.03.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Yzberish, Unaza e Re, Rruga ''Teodor Keko'', zona kadastrale 3866, nr. i pasurisë 301/57

Email address:
jurgen.neza@gmail.com

Telephone:
0698528701

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 30.06.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani