Skip to content

BAU ZONE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-05-22 14:43:32
JSON

Tax Registration Number: M01721013K
Administrators: Erzen Memishaj
Scope: Kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në: Në fushën e tregtisë import - eksporti, me shumicë dhe pakicë, të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim të materialeve të ndertimit, inerte, rërë, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobile, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të papërpunuara, e bimëve medicinave, të lëndëve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Në fushën e tregtisë import - eksporti, me shumicë dhe pakicë, të mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rërë, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të papërpunuara, e bimëve medicinave, të lëndëve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Në fusha të tjera: hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave të servisit, parkim automjetesh, lavazhit, hoteleve, fshatrave turistik, moteleve si dhe agjensive për shitblerje, dhënie me qira të pasurive të tundshme dhe të patundshëm, agjensive për shitblerje. Për të realizuar objektin e aktivitetit të saj, Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm, të lidhur, instrumental, të përafërt, elementar, ose sidoqoftë të dobishëm, për shembull: Të ofrojë garanci reale dhe/ose personale si për detyrime të vetat, ashtu edhe për të tretët. Të marrë përsipër, të lejojë dhe ose të heqë dorë nga pjesëmarrje direkte ose indirekte në shoqëri të tjera dhe ndërmarrje, si Shqiptare ashtu edhe te huaja, që kryejnë veprimtarinë e tyre ana tyre, me qëllim që të lehtësojnë realizimin e objektit social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport të mirash, shërbimesh dhe produktesh.
Other Trade Names: BAU ZONE
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19.05.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Aleksandër Moisiu", Pallati Rruga Ura, Shk.1, Ap.1, Kinostudio

Email address:
ervismemishaj@gmail.com

Telephone:
0692632678

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 22.05.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani