Skip to content

Est Properties
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-20 14:44:18
JSON

Tax Registration Number: M02319019P
Administrators: Kledi Frakulla
Scope: Krijim, zhvillim, zyra ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme nepermjet nenshkrimit te nje kontrate te vecante Franchising, aktivitet ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme, agjensi immobiliare. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe cdo garanci tjeter reale. Ofrimin e sherbimeve te konsulences ne lidhje me tatimet/ taksat, konsulence per transaksione fmanciare, konsulence per menaxhimin e biznesit, analize dhe kontrolle financiar, vleresime dhe sherbime konsulence per biznesin, auditime ligjore te pasqyrave fmanciare, konsulence per transaksione qe kane te bejne me pasuri te luajtshme e te paluajtshme. Konsulence ne lidhje me detyrimet ligjore ne fushen e parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit, duke perfshire edhe auditime te funksionimit te sistemeve te brendshme per parandalimin e pastrimit te parave. Mbajtje kontabiliteti, trajnim praktik te programeve te kontabilitetit te informatizuar, te pergatitjes praktikoteorike per financiered e rinj, si dhe cdo aktivitet tregtare industrial, financiar etj. ECOMERCE, shitje sherbime interneti, ndermjetesim. Prodhimin e programeve kompjuterike aplikative (software). Makina me qera, Rent Car.Agjensi udhetimesh.Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomik.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.11.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 240 000,00
Shares: 3
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Margarita Tutulani", Zona Kadastrale 8270, Pasuria Nr.5/326-N7, Volum 36, Faqe 34

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 20.11.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit te Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani