Skip to content

HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 08:55:18
JSON

Tax Registration Number: K51828006W
Administrators: Lulzim Kapllanaj
Scope: Import eksport,tregetim te artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve,me shumice e pakice.Tregetim automjetesh te cdo lloji, marka tonazhi si dhe pjese kembimi per to.Tregetim karburantesh dhe vajrash me pakice.Transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit.Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit.Tregetim te lendeve te para gjysem fabrikate.Tregetim materiale ndertimi.Hapje hotelesh. Shoqeria gjithashtu mund te bashkepunoje me shoqeri te tjera me objekt te njejte ose te ndryshem te saj.Ndertime civile dhe pallate shumekateshe, ndertime ushtarake dhe rruge. Import, eksport materiale ndertimi dhe elektrike, servise dhe riparime te makinerive te renda dhe pjeseve te tyre. Shitje eskavatoresh me zinxhir ose goma, shitje autobotesh, shitje fadromash e traktoresh me zinxhire ose goma, shitje te ngarkuesave (fadroma) e bartes inertesh (kamiona) per perdorim te vecante ne miniera nentokesore, te cdo marke, fuqie motorrike e tonazhi, te rinj e te perdorur. Shitje gomash te cdo lloji marke e permase, furnizim e shitje pompash hidraulike e pneumatike, te cdo lloji permase e fuqie, per eskavatore, kamiona, fadroma, traktore, makineri minierash nentokesore e mjete normale rrugore si dhe antifrize, alkoli frenash e bateri per te gjitha mjete e renda dhe ato rrugore. Shitje e furnizim me graso te cdo lloj densiteti e cilesie, kushineta te cdo madhesie, permase ku perfshihen edhe kushinetat per perdorim te vecante industrial si TEC-e, HEC-e, miniera, industri transportuesish me shirita etj. Testime, riparime dhe servis per sisteme hidraulike dhe pompa hidraulike. Ndertimin dhe menaxhimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar-restorante, magazina, parking, koomplekse turistike me karakter argetues, ndertimin, operimin dhe transferimin e energjise se rinovueshme dhe punime, kanalizime per rrjetet e jashtme dhe te brendshme te ujesjellesve e te çdo rrjeti tjeter te sistemit hidrik. Veprimtari ekonomiko-juridike ne fushen e energjitikes, duke percaktuar, por pa kufizuar veprimet e papermendura: krijimi i sistemeve elektroenergjitike, prodhim, import-eksport te energjise elektrike me te gjitha format qe njeh teknologjia, duke permendur Panelet diellore, Mullinjte e eres, ndertimin e Hidrocentraleve, mbi burimet hidrike te lejuara nga organet kompetente. Shit-blerjen e energjise elektrike tek operatoret lokal apo nderkombetar, sipas legjislacionit dhe lejeve te organeve kompetente. Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura, te autorizuara nga prodhuesi. Blerja, shitja e mjeteve me motor dhe rimorkio.
Other Trade Names: HYDROPOWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/06/2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 100 000 000,00
Shares: 100
Child Company: “APOLLO GREEN ENERGY”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me 01/10/2022, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M22206014B, me adresë aktuale në Tirane Tiranë - Durrës, KM. 3, Rr. "Themistokli Gërmenji , Kashar, Mezez, zona kadastrale 2679, godina me numër pasurie 22/14, dhe me administrator Energesa Marishta. “HYDROPOWER” zotëron 98% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.12.2023.2023)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Minifurgon, marka Dacia ma targa AA 873 OX
Status: Aktiv
License(s): VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Vendim per perdorim te rezerves ujore KKU -
Legal Cases: Me datë 23.08.2023, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 5463 Rep., Nr. 1475 Kol., midis HYDROPOWER sh.p.k, Lulzim Kapllanaj (Barrdhenes/Kredimarres) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres /Kredidhenes), sipas së cilës Barrëdhënësi i jep Barrëmarrësit një Barrë Siguruese mbi kuotat e shoqërisë, në total 100% të kuotave të shoqërisë "Hydropower" shpk, të zotëruara nga Lulzim Kapllanaj, me të cilat sigurojnë pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të Shoqërisë "Hydropower" shpk, ndaj Barrëmarrësit.
Changes
Additions:
Licencuar në Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike (Fotovoltaike):
Licencë Nr. 535, Seria P22, Vendim i Bordit të ERE Nr. 307 datë 30.11.2022

Address:

Seat:
Tirane, Kashar, MEZEZ, Autostrada Tirane - Durres, Km. 3, pas Universitetit Kristal, Rruga Themistokli Germenji, zona kadastrale nr.2679, nr.pasurie 22/14

Address:
I. Fier, MBROSTAR, URA MBROSTAR, Autostrada Tiranë - Fier, fshati Mbrostar - Ura, zona kadastrale 2636, volum 13 fq. 109, pasuria nr. 72/46
II. Fier, Rruga Povelce, Pasuria me nr.99/6, Zona Kadastrale me nr.3038

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 465 795 990,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 144 895 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 146 826 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 134 616 619,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 136 192 180,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 176 794 717,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 67 324 216,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 39 362 743,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 38 852 975,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 8 402 232,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 8 170 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 4 268 615,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 588 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 500 122 592,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:515 907 517,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:626 003 033,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:498 613 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:465 433 315,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:736 838 564,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:359 627 522,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:322 002 494,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 297 471 469,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 202 889 158,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 168 642 240,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 75 471 669,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 10 692 380,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : L.Kanani / P. Nikolli