Skip to content

PRASLIN INVESTMENT (Ish PRASLIN-INVESTMENT-AL) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 14:12:00
JSON

Tax Registration Number: K52113007F
Administrators: Roland Ziu, Elton Bojaxhi
Scope: Ndertime dhe zbatim punimesh per ndertim sera me konstruksion, me themele jo te vazhdueshme ose me themele te vazhdueshme, me plastmas ose xham; ndertime dhe zbatim punimesh per ndertim dhe/ose rikonstruksion godinash per agro-perpunim dhe frigorifere per perime fruta dhe prodhime bujqesore. Aktivitet ne fushen e ndertimeve civile, objekte sherbimi dhe banimi; rruge; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; hidrocentrale; veprave bonifikuese; parkimeve nentokesore dhe çdo ndertim tjeter; punime ndertimore ne nen-toke dhe ne lartesi. Rikonstruksion i ndertive civile dhe restaurime te objekteve historike, fetare dhe objekteve te tjera. Studim, projektim i ndertimeve te ndertesave publike, rrugeve, urave, tuneleve, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese, centrale, objekte turistike, terminale, parkime nentokesore, industriale, objekte te kulteve, realizim te studimeve urbane, restaurime, prodhim te materialeve te ndertimit. Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshmesi blerje, shitje, marrje me qira, menaxhimin e pasurive te paluajtshme. Aktivitet ne menaxhimin e qendrave te biznesit; qendrave tregtare; terminaleve; porteve; aeroporteve; dhe sherbimeve te ngjashme. Aktivitet ne fushen e financimit, investimit dhe menaxhimit te projekteve koncesionare; partneritet publik privat; partneritetit duke krijuar shoqeri te thjeshta; parteritet me shoqeri shqiptare dhe/ose te huaja. Prodhim dhe Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer, etj. Prodhim dhe tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e ndryshme te makinerive. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Ndertim dhe menaxhim i objekteve turistike. Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime siperfaqesore dhe nentokesore. Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, linja te ftohjes dhe te ngrohjes (kondicionimit). Ndertimin, instalimin, mirembajtjen, importimin, shitjen, dhenien me qera dhe menaxhimin e reklamave te te gjitha tipeve Outdoor dhe Indoor dhe aktiviteteve te ngjashme. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter plotesues dhe ndihmes qe ka si qellim ofrimin e çdo sherbimi tjeter dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjeter, ne rast se rezultojne te dobishme dhe/ose te nevojshme per permbushjen e objektit kryesor. Shoqeria mund te angazhohet gjithashtu ne çfaredo lloj aktiviteti tjeter qe nuk ndalohet me ligj.
Other Trade Names: PRASLIN INVESTMENT
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/11/2001
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 362 653 000,00
Shares: 1
Child Company: Shoqëria Koncesionare Marina Rodon, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 25/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12027005I, me adrese ne Tirane, Rruga Nikolla Tupe, nr. 5, kati 10, njësia administrative nr. 5, me administrator Roland Ziu. PRASLIN INVESTMENT zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 12.11.2013, shoqëria përmbarimore “JUS” sh.p.k ka lëshuar urdhërin Nr. 206 Regj. Nr.206/6 Prot, për vendosjen e sekuestros mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave që zotëron debitori, shoqëria “PRASLIN-INVESTMENT-AL” sh.p.k, me qëllim pagimin e detyrimit ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 18.11.2013, shoqëria përmbarimore “JUS” sh.p.k ka lëshuar urdhërin Nr.206/8 Prot., për heqjen e sekuestros konservative në emër të debitorit "Praslin Investment-Al' sh.p.k pas shlyerjes së detyrimit ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

III. Më datë 29.02.2016, u lidh Kontrata e Pengut, Nr. 554 Rep. Nr.900 Kol, midis Roland Ziu (Pengdhënës) shoqëria “PRASLIN INVESTMENT-AL” ( Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarrës /Kredidhënës) me objekt dhënien e Aksioneve/Kuotave në favor të kredidhënësit në mënyrë të pakthyeshme.

Sipas kushteve të Kontratës së kredisë bankare nr. 897 rep., nr. 351 kol, datë 29.02.2016 dhe kontratës së kredisë me kufi nr. 898 rep., nr. 352 kol, datë 29.02.2016, lidhur midis shoqërive “Praslin Investment” shpk dhe “Vema Albania” sh.a, Raiffaisen Bank sha do t’i japë këtyre shoqërive kredi. Palët bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi 100% të kuotave të pjesëmarrjes të ortakut të vetëm Roland Ziu dhe të drejtat e lidhura me to në favor të Raiffesen Bank.

IV. Më datë 08.05.2017, është lidhur Marrëveshja Siguruese Nr.2202 Rep., Nr. 1122 Kol., ndërmjet palëve barrëmarrës/kredidhënës Raiffaisen Bank sh.a dhe barrëdhënës/kredimarrës, shoqëria “Praslin Investment” shpk. Kjo marrëveshje siguron kontratën e kredisë me kufi nr. 898 rep., nr. 352 kol., datë 29.02.2016, e ndryshuar me kontratë kredie me kufi nr. 2201 rep., nr. 1121 kol, datë 08.05.2017.

Me anë të kësaj marrëveshje barrdhënësit i japin barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 100% të kuotave që Z. Roland Ziu zotëron tek shoqëria “Praslin Invesment” shpk, me të cilat sigurojnë pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë ndaj Raiffaisen Bank.

V. Më datë 08.07.2019, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 3230 Rep. Nr. 1346 Kol, e lidhur midis Roland Ziu (Barrëdhënës), shoqëria “PRASLIN INVESTMENT” ( Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Kredidhënës) me objekt krijimin e nje barre siguruese mbi 100% të kuotave që z. Roland Ziu zotëron në shoqërine PRASLIN INVESTMENT” në favor të kredidhënësit Rraiffesen Bank si garanci për shlyerjen e të gjitha detyrimeve sipas Marrëveshjes.

VI. Me date 31.12.2019, u hartua projekt-marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerise “Tirana Euro Hotel” shpk nga shoqeria “Praslin Investment” shpk. Shoqeria e perthithur do te kaloje te gjitha pasurite e saj, aktivet dhe pasivet, tek shoqeria perthithese, e cila do te gezoje te gjitha te drejtat dhe detyrimet qe shoqeria e perthithur ka ne momentin e perthithjes. Me bashkimin e shoqerive, shoqeria perthithese eshte 100% pronare e shoqerise se perthithur.

VII. Me date 11.02.2020, me ane te urdhrit Nr. 172 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.2067 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio Pema”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit “Praslin Investment” shpk me NIPT K52113007F, me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Titujve Ekzekutiv/faturat tatimore te konsumit te ujit te pijshem, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

VIII. Me date 17.02.2020, me ane te Urdhrit Nr. 212 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Studio Pema, u vendos masa e sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit Praslin Investment SHPK me NUIS (NIPT) K52113007F, me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmanguar nga detyrimi per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv/ faturat tatimore te konsumit te ujit te pijshem, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor TIrane.

IX. Me date 09.03.2020, me ane te Urdhrit Nr.268 Prot, protokolluar nga QKB me nr.3633Prot., datë 12.03.2020, " Për Heqjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “ Studio Pema“ shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit "PRASLIN INVESTMENT" shpk, NIPT K52113007F.

IX. Me date 08.03.2022, sipas Marreveshjes Siguruese Nr. 828 Rep. Nr.414 Kol, e lidhur midis Roland Ziu (Barredhenes) shoqëria “PRASLIN INVESTMENT-AL” ( Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Kredidhenes) u vendos krijimi i nje barre siguruese mbi 100% te kuotave qe z. Roland Ziu zoteron ne shoqerine “PRASLIN-INVESTMENT-AL” Shpk në favor të kredidhënësit Rraiffesen Bank me te cilat sigurojne pagesen, permbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve te siguruara te shoqeria “PRASLIN-INVESTMENT-AL” Shpk dhe shoqeria “Tirana Euro Hotel” Shpk ndaj Barremarresit, ne baze te kontratave te kredise bankare nr. 825 rep, nr. 411 kol, date 08.03.2022.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rr.LUNDER, Pasuria nr.583/57-N1, Zona Kadastrale 2529

Address:
Tirane, Farke, LUNDER, Njesia Administrative Farke, Lunder, Pasuria nr.562/8, Zona Kadastrale 2529, punime per ndertimin e Terminalit Lindor te Autobuzeve sipas lejeve perkatese.
Durres, KRUJE, Pasuria me nr.471, Zona Kadastrale 1299, Budull

Akte. Tjetërsim Kapitali: Projekt-marreveshje e bashkimit me perthithje 31.12.2019
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 72 225 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 107 017 956,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 467 719,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 543 392,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 6 569 030,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 44 588 869,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 62 059 436,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 31 039 724,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 689 185,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 13 633 036,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 581 465,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 2 621 032,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 3 308 105,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -2 421 821,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 6 992 877,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 12 101 174,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:503 073 662,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:552 002 544,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:195 292 549,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:96 711 168,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:104 587 666,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:198 634 154,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:106 827 316,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:82 276 899,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 63 541 101,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 54 751 998,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 114 615 616,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 114 057 719,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 74 646 755,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 67 481 114,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 76 476 073,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 101 566 247,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani