Skip to content

POWER-ELEKTRIK-SLABINJE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 10:34:26
JSON

Tax Registration Number: K81813003S
Administrators: Sami Gjoka
Scope: Sherbimi, projektim, zbatim, ndertim, shfrytezim,transferim, tek Autoriteti Kontraktues i Hec-in Sllabinje. Prodhim energjie. Tregtim energjie. Furnizim me energji konsumatoret e kualifikuar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: POWER-ELEKTRIK-SLABINJE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 11/06/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 14 700 000,00
Shares: 14 700
Parent Company / Owner: ANTA-EN 2015, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.03.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L51511001E, me adresë në Tiranë, Kashar, Rruga Teodor Keko, Kompleksi ALES Nr.2, Shk.3, Ap.4, Kati 6 ,Unaza e Re, me administrator Enkelev Kurti dhe ortak te vetem Naimir Kurti (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 15.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Naimir Kurti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ANTA-EN 2015. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.10.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Legal Cases: I. Më datë 14.08.2014, me anë të shkresës nr.60626 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë, përfshirë dhe shitblerje aksionesh deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, për tatimpaguesin “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE”.

II. Më datë 14.10.2015, u depozitua marrëveshja për pagesën me këste të detyrimeve tatimore, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore për Tatimpaguesit e Mëdhenj, Nr.11512/1 Prot.

III. Më datë 29.03.2016, u nënshkrua kontrata e pengut Nr. 791 Rep., Nr.1371 Kol., e lidhur midis “Raiffeisen Bank ” sh.a, në cilësinë e pengmarrësit dhe “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” sh.p.k, në cilësinë e pengdhënësit dhe me objekt krijimin e një pengu, në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura mbi to në favor të kredidhënësit Raiffeisen Bank dhe çdo aksion/kuote e re e shoqërisë ose të drejtat që lidhen me to që mund të zotërohen në të ardhmen nga pengdhënësit.

Sipas kushteve të kontratës së kredisë bankare me nr. 1588 rep., nr. 646 kol, datë 13.04.2010, e ndryshuar për herë të fundit me kontratën nr. 1368 rep., nr. 788 kol., datë 29.03.2016, lidhur midis shoqërive POWER-ELEKTRIK-SLABINJE shpk, LNK shpk, ANTA-EN 2015 shpk dhe Bankës Raiffeisen, banka do t’i japë kësaj shoqërie kredi, siç përcaktohet në kontratën e kredisë.

Pengdhënësi ka rënë dakort, t’i vërë në dispozicion kredidhënësit peng mbi aksionet/kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë ANTA-EN 2015 SHPK, në mënyrë që të sigurojë përmbushjen e detyrimeve sipas kontratës së kredisë.

IV. Më datë 28.12.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr. 6448 Rep., Nr. 3755 Kol., ndërmjet kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a, kredimarrësit “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” Shpk dhe barrëdhënësit “ANTA-EN 2015” Shpk dhe Z. Naimir Kurti. Me anë të kësaj marrëveshje siguruese barrëdhënësit i japin barrëmarrësit barrë siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në:

a) 100% të kuotave të kapitalit që Z. Naimir Kurti zotëron te shoqëria “ANTA-EN 2015” Shpk, me vlerë kapitali 55.534.300 (pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e tridhjetë e katër mijë e treqind) lekë.

b) 100% të kuotave të kapitalit që shoqëria “ANTA-EN 2015” Shpk zotëron tek shoqëria “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” Shpk, me numër total kuotash 14.700 dhe vlerë kapitali 14.700.000 (katërmbëdhjetë milion e shtatëqind mijë) lekë.

V. Me date 24.11.2021, me ane te Kërkesës Nr. 16736 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K81813003S, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat 12 pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga “Reshit Collaku” pallati ndertuar nga “Lani” shpk H1/2 Tirane – ZYRA qendrore

Address:
Korçë, Proptisht, Slabinjë, Ambjent në Ndërtim në fshatin Slabinjë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Marreveshje per pagese me keste 14.10.2015
Marreveshje siguruese 28.12.2017
Kontrate pengu 29.03.2016
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 159 260 345,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 167 747 556,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 88 485 246,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 109 361 844,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 189 361 010,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 80 798 542,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 152 602 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 88 778 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 136 350 626,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 107 774 247,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 338 700,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 20 879 678,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 16 764 551,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 182 369,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:282 361 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:305 882 317,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:239 248 131,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:249 603 608,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:361 017 732,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:206 429 556,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:344 599 797,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:247 257 815,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 339 606 730,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 561 901 155,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 267 573 562,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 549 349 737,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 339 804 606,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 89 608 375,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani