Skip to content

ENERGJI UNIVERS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 15:06:56
JSON

Tax Registration Number: K82109507S
Administrators: Bledar Vorpsi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "KABASHI 1" dhe "KABASHI 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës Koncesionare, nga Koncesionari tek autoriteti Kontraktues "Ministria e Ekonomisë, Energjetikës dhe e Tregtisë" (METE) konform kushteve dhe afateve të kontratës Konçesionare së nënshkruar Dt. 05. 05. 2008 Nr, Rep 990 dhe Nr. Kol 176. Veprimtaria e shoqërisë kryhet sipas lejeve dhe licencave përkatëse të lëshuara nga organet kompetente. Tregtim i energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ENERGJI UNIVERS
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 05/09/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Jordani, Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ADNAIN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K01608501Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla Nr. 2, Kati 4, Zyra A1, me administrator Hamza Mohammad Abdelkarim Aburayyan. Ortaket e shoqerise jane: Milazim Kabashi (2%), Hamza Mohammad Abdelkarim Aburayyan (96%), Bledar Vorpsi (2%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.08.2021, terhequr nga QKB ne daten 07.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

HAMZA ABURAYYAN, shtetas jordanez, i datelindjes 1963. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.03.2018.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 27.04.2012, me anë të urdhërit për vënien e sekuestros nr. 14/13 Regj, të Studios Ligjore Përmbarimi Gjyqësor Privat Eduard Allamani, u vendos masa e sekuestros konservative, bllokimi i dokumentacionit për kalimin e pronësisë (aksioneve etj) ose të konçesionit në favor të personave të tjerë deri ne një urdhër të dytë.

II. Më datë 04.05.2012, me anë të urdhërit Nr.14/16 Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Eduart Allamani, u vendos masa e sekuestros konservative, mbi pasurinë që ka pala debitore, Milazim Kabashi në shoqërinë ''ENERGJI UNIVERS'' shpk, duke bërë bllokimin e dokumentacionit për kalimin e pronësisë (aksioneve etj) ose të konçesionit në favor të personave të tretë, deri në një urdhër të dytë.

III. Më datë 22.08.2012, me anë të urdhërit Nr. 14/17 Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Eduart Allamani, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative, mbi pasurinë që ka pala debitore, Milazim Kabashi në shoqërinë ''ENERGJI UNIVERS'' shpk, duke bërë bllokimin e dokumentacionit për kalimin e pronësisë (aksioneve etj) ose të konçesionit në favor të personave të tretë, deri në një urdhër të dytë.

IV. Më datë 17.06.2013, me anë të urdhërit Nr. 89/5 Regj., lëshuar nga studio ligjore shërbim përmbarimi gjyqësor Eduard Allamani, për heqjen e masës së sekuestros konservative të vendosur, mbi hidrocentralet KABASH 1 dhe KABASH 2, ku debitori është ortak i vetëm në personat juridikë, shoqëria "ADNAIN" sh.p.k dhe shoqëria "ENERGJI UNIVERS" sh.p.k.

V. Më datë 04.10.2013, me anë të urdhërit Nr. 89/6 Regj, lëshuar nga Studio Ligjore Shërbim Përmbarimi Gjyqësor Eduard Allamani, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur, mbi hidrocentralet KABASH 1 dhe KABASH 2, ku debitori Milazim Sadri Kabashi është ortak i vetëm në personat juridikë, shoqëria "ADNAIN" sh.p.k dhe shoqëria "ENERGJI UNIVERS" sh.p.k, sekuestro e vendosur me urdhërin Nr.14/14 Prot, datë 27.04.2012, urdhërin Nr. 14/16 Prot, datë 04.05.2012 dhe urdhërin Nr. 14/17 Prot, datë 22.08.2012 të Përmbaruesit Gjyqësor Eduart Allamani. Të kryhen veprimet përkatëse duke bërë çbllokimin e dokumentacionit (aksioneve etj) duke i lënë të lira përsa është kërkuar me urdhërat Nr. 14/14 Prot, datë 27.04.2012, Nr. 14/16 Prot, datë 04.05.2012 dhe Nr.14/17 Prot, datë 22.08.2012.

VI. Më datë 07.10.2014, me anë të urdhërit Nr. 773-14 Regj., Nr. 23125 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në pjesët/kuotat e zotëruara nga debitori Milazim Kabashi në shoqërinë “Energji Univers” shpk. Pjesët/kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla Nr.2, Kati 4, Zyra A 1

Address:
Shkodër, Rrapë, Rruga Nacionale, Godina e Komunës Rrapë, Zyra 3

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 984 247,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 927 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 592 972,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 536 506,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -16 667,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -600 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -350 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -588 168,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:46 402 857,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:28 405 101,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:21 412 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:8 993 460,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 11 877 441,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani