Skip to content

HEC-i KABASH POROCAN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-02 19:36:17
JSON

Tax Registration Number: K82403009G
Administrators: Liljana Delia, Domenico Vercelloti
Scope: Objekti i vetem i veprimtarise se shoqerise ne perputhje me Kontraten e Konçesionet me Nr.4581 Rep. e Nr.3418 Kol, date 06.10.2008 dote jete :Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, mirmbajtja e hidrocentraleve Holta Kabash dhe Holta Proçan si dhe prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike ne zbatim te kesaj Kontrate Konçesioni.(Nuk lejohet asnje lloj tjeter veprimtarie tregtare , perveç atyre qe ushtrohen ne kuader te kesaj Kontrate).
Other Trade Names: HEC-i KABASH POROCAN
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 26/11/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 90 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ERPA INVEST shpk (Ish Fondi Erpa) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në regjistrin tregtar NIPT L51308018A, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 5, me administrator Nertila Jetishi. Ortaket e shoqerise jane: Giancarlo Fiorani me 2.58% te kapitalit, Lojola Marku me 51.36% te kapitalit, MECAMIDI ITALIA me 1.46% te kapitalit, Adwise Holding LLP me 11% te kapitalit dhe Pariel Invest me 33.61% te kapitalit. ( Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.06.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Paulin Rranzi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 33.61% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.01.2016.

Lojola Marku, shtetase shqiptare, i datelindjes 1996, pronar perfitues per 51.36% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.07.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 F/ 1 M
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Legal Cases: I. Me date 14.08.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr.7809 Rep., Nr.2538 Kol, lidhur ndermjet Erpa Invest (barrëdhënës) dhe Intesa San Paolo Banka Albania (barrëmarrës), barrëmarrësi në cilësinë e kredidhënësit ka lidhur me kredimarrës: “HEC-i KABASH POROCAN” SHPK ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kapitalit themeltar zotëruar nga “Erpa Invest” SHPK pranë shoqërisë “HEC-i KABASH POROCAN” SHPK si dhe çdo të drejtë, interes lidhur me to.

II. Me date 18.12.2020, me ane te Deklarates Noteriale nr.8057 rep., nr. 3094 kol, leshuar nga perfaqesuesit e Intesa San Paolo Banka Albania SHA me ane te se ciles deklarohet se ERPA INVEST SHPK lirohet nga cdo detyrim qe rrjedh nga marreveshja siguruese Nr.7809 Rep, Nr.2538 Kol, date 14.08.2019.

III. Me date 11.05.2021, me ane te Urdhrit Nr.1506 Prot, Nr.196 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “KULLOLLI & Co Bailiff” shpk, protokolluar nga QKB me Nr.4840 Prot, date 14.05.2021, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet qe zoteron pala debitore shoqeria HEC-i KABASH POROCAN me NIPT- K82403009G. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.

IV. Me date 26.07.2021, me ane te Urdhrit Nr.1538 Prot., Nr.196 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “KULLOLLI & Co Bailiff” shpk, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga shoqeria HEC-i KABASH POROCAN me NIPT- K82403009G. Vendosur me ane te Urdhrit Nr.1506 Prot., Nr.196 Dosje, date 11.05.2021.

V. Me date 13.01.2022, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 302 Rep., Nr. 71 Kol, midis Lojola Marku (pengdhënësi) dhe “DUFERCO ALBANIA” shpk (kreditori pengmarrës) dhe Nr. 307 Rep., Nr. 74 Kol., datë 13.01.2022 midis “HEC-i KABASH POROCAN” shpk (garantuesi) dhe “DUFERCO ALBANIA” shpk (kreditori pengmarrës).
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5

Address:
Elbasan, Porocan, Komuna Porocan, Gramsh

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (16.01.2019)
Vendimi per rritje kapitali (2014)
Vendimi per rritjen e kapitalit (2009)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 21 258 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 22 083 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -4 514 615,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -434 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -521 934,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -359 407,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -669 989,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 575 319,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 652 822,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -980 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -150 497,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:79 360 512,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:95 191 387,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:44 612 420,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja