Skip to content

SELISHTE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-09 09:52:49
JSON

Tax Registration Number: K86921702N
Administrators: Hane Doda
Scope: Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Koncesionit me Nr. 1108 Rep. e Nr. 195 Kol. , date 19. 05. 2012, do të jetë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Selishte tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj kontratë Koncesioni.
Other Trade Names: SELISHTE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 05/07/2008
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 6 600 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: CROM - ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.05.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K62307003T, me adresë në Dibër, Selishtë, Salla e Makinerive, Hidrocentrali Selishte në Përroin e Madh, Selishte Dibër, me administrator Hane Dode (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Hane Doda, shtetase shqiptar, e datelindjes 1963, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te CROM - ALBANIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 06.01.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 28.07.2010, asambleja e ortakëve ka vendosur të miratojë vendosjen peng të kuotave në masën 100%, që Z. Ramazan Biba zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë “Selishte” shpk, për sigurimin e kredisë që shoqëria “I.R.Z” shpk, do të marrë pranë Bankës Kombëtare Tregtare Sha.

II. Më datë 19.07.2010, asambleja e ortakëve ka miratuar kërkesën e shoqërisë “SELISHTE” Shpk, pranë Bankës Kombëtare Tregtare Sha, për të financuar ndërtimin dhe vënien në punë të hidrocentralit “SELISHTE” Shpk.

III. Më datë 28.05.2013, u nënshkrua marrëveshja Siguruese Nr. 1824 Rep, Nr. 540 Kol, ku barrëdhënësi krijon në favor të barrëmarrësit një Barrë Siguruese në favor të Bankës së Parë të Investimeve-Albania sha mbi: a) 100% të kuotave të shoqërisë Selishtë shpk, të pasqyruara prej shoqërisë në zërat e bilancit financiar dhe të specifikuara sipas ekstraktit të QKR-së bashkëngjitur kësaj marrëveshje siguruese. Sipas kësaj marrëveshje siguruese, barrëdhënësi është I.R.Z shpk dhe barrëmarrësi është Banka e Parë e Investimeve.

IV. Ndërmjet kredimarrësit Selishte shpk dhe Banka e Parë e Investimeve sha, në cilësinë e kredidhënësit do nënshkruhet një kontratë kredie bankare, me qëllim lëvrimin në llogarinë rrjedhëse të kredimarrësit pranë barrëmarrësit të shumës në total 165.000.000 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion) lekë, me një kohëzgjatje prej 96 muajsh dhe me qëllim të kredisë mbylljen e detyrimeve ndaj BKT Bank sha dhe për investime në linjën e transmetimit të hidrocentralit. Për garantimin e detyrimit sipas kontratës së kredisë bankare, palët kanë parashikuar se dorëzanësi/barrëdhënësi në këtë kontratë, për të siguruar përmbushjen e plotë të detyrimeve të kredimarrësit, që rrjedhin nga kjo kontratë, do të vendosë barrë siguruese mbi pasuri të luajtshme që ndodhen në pronësi të tij.

V. Me date 09.09.2021, u lidh Marreveshje Siguruese Nr. 2793 Rep., Nr. 860 Kol., lidhur midis CROM - ALBANIA (Barrdhenes) dhe Banka e Parë e Investimeve SHA (Barremarres).

VI. Me date 20.09.2021, u lidh Kontrata per Marreveshjen e Kolateralit Financiar nr.rep 3017. nr.kol. 914 , e lidhur midis Bankes se Pare te Investimeve (Kolateralmarres ), Crom Albania shpk (Kolateraldhenes) dhe Selishte shpk si pranues i kolateralit, me objekt lenien 100% te kuotave te shoqerise Selishte shpk ku palet bien dakort qe detyrimet financiare qe rrjedhin nga kontrata e kredise bankare shtesat,anekse apo amendimet e saj te garantohen nga kjo marreveshje e kolateralit financiar. Marreveshja e kolateralit eshte lidhur ne vijimesi te kontrates se kredise bankare te dates 09.09.2021 me nr. 2787 rep, nr. 856 kol, sipas se ciles banka i jep kredimarresit shoqerise Selishte shpk nje hua prej 165.000.000 (njeqind e gjashtedhjete e pese milion) leke dhe nje kontrate kredie bankare ne daten 09.09.2021 me nr. 2789 rep, nr. 857 kol, sipas se ciles banka i jep kredimarresit shoqerise Selishte shpk nje shume prej 16.000.000 (gjashtembedhjete milion) leke.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Selishtë, Salla e Makinerive, Hidrocentrali Selishtë në Përroin e Madh, Selishtë, Dibër

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 10 718 886,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -14 055 908,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 901 423,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 267 511,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -17 910 405,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 613 438,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 257 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 240 933,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 394 098,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:41 004 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:37 923 039,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:57 616 512,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:30 036 008,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:32 791 154,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:46 475 022,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 52 237 300,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 28 429 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 237 981,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala