Skip to content

GJO-SPA POWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-02 09:51:17
JSON

Tax Registration Number: K87920201S
Administrators: Silvio Allamandi
Scope: Projektim, ndërtim, shfrytëzim HEC, prodhim dhe shitje energjie, marrje Konçesion HEC-esh.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: GJO-SPA POWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16/05/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqipëri
Initial Capital: 420 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. ARMEMIL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.06.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J87730208C, me adresë në Kukës, Bushtricë, Lagjia Lapaj, Rruga Nacionale Kukës-Peshkopi Km 28, Zona Kadastrale Nr. 1333, Nr. pasurie 43/2, me administrator dhe ortak te vetem Kujtim Gjoka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

II. FATJON, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi në regjistrin tregtar NIPT K07713212H, me adresë në Kukës, Bushtrice, Njesia Administrative Bushtrice, Hotel Gjoka, zona HEC-it, LAPAJ, Zona Kadastrale Nr.1333,Nr.Pasurie 14, me administrator dhe ortak te vetem Bashkim Gjoka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

III. INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K92027006A, me adresë në Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Stefano Frandino. Ortaket e shoqerise jane: Silvio Allamandi (7%), Guxim Byberi (20%), EMMEQUATTRO (20%), ETEA RINNOVABILI (53%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 20.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

ELENA FRANDINO, shtetase italiane, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 60% te pronesise te FRANDINI MARIO (94024990049)- pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.01.2021.

ANNA FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1979, pronar perfitues pasi zoteron 40% te pronesise te FRANDINI MARIO (94024990049) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.02.1995.

LUISA FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

DAVIDE FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

GIUSEPPE FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1966, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

STEFANO FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 13.10.2011, u nënshkrua marrëveshja siguruese nr. 4337 Rep, nr. 885 Kol, ku barrëdhënësi S.G.A sha, me anë të kësaj marrëveshje siguruese në mënyrë të parevokueshme vendos barrë siguruese të radhës së parë të preferimit në favor të barrëdhënësit Intesa SanPaolo Bank Albania sh.a, mbi kolateralin e mëposhtëm: 10 kuotat me vlerë nominale 4.201.000 lekë, që shoqëria ''S.G.A'' Sh.a zotëron në shoqërinë ''Gjo-spa Power'' Shpk dhe të drejtat mbi dividentët që shoqëria ''S.G.A'' Sh.a duhet të përfitojë në cilësinë e ortakut nga fitimet vjetore të shoqërisë ''Gjo-spa Power'' Shpk përgjatë 3 viteve të parë financiare të kohëzgjatjes së kontratës së kredisë.

Barrëdhënësi ka lidhur një kontratë kredie bankare nr. 4075 rep., nr. 840 kol., datë 04.10.2011, me kredimarrës - shoqërinë “Spahiu Gjanç”, sipas së cilës barrëmarrësi ka marrë përsipër dhënien e kredisë, sipas afateve dhe kushteve të parashikuara në kontratën e kredisë. Kjo marrëveshje siguruese u nënshkrua si garanci për përmbushjen e detyrimeve të rrjedhura nga kredia bankare në shumën 121.240.000 (njëqind e njëzet e një milion e dyqind e dyzet mijë) lekë.

II. Më datë 05.03.2012, me anë të urdhërit Nr. 05634Prot, 470-12 Regj "Për Vënien e Sekuestros Konservative", e lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore shoqëria “Armemil” shpk, si dhe në aktivet që Z. Hasan Mustaf Seferi zotëron në shoqërinë “Armemil” shpk dhe ne aktivet që ky debitor zotëron në shoqëritë e regjistruara pranë regjistrit tregtar, si dhe në aktivet që Z. Kujtim Mustafe Gjoka zotëron në shoqërinë “Armemil” shpk dhe në aktivet që ky debitor zotëron në shoqëritë e regjistruara pranë regjistrit tregtar, në shoqërinë “GJO-SPA POWER” shpk. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Më datë 18.06.2012, me anë të urdhërit Nr. 470-12 Regj., Nr.15746/2 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ZiG ”sh.p.k., u urdhërua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, shoqërisë “Gjo-Spa Power” Sh.p.k dhe në aktivet që Hasan Mustafa Seferi zotëron pranë kësaj shoqërie, pas përmbushjes së detyrimit ndaj Bankës Raiffeisen sh.a.

IV. Më datë 30.03.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1558 Rep., Nr. 318 Kol., ndërmjet barrëdhënësit “Insiativa Hidroelektrike Shqiptare” shpk dhe barrëmarrësit “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a. Dy palët kanë lidhur një kontratë kredie bankare nr. 1454 rep., nr. 316 kol., datë 30.03.2012, sipas së cilës barrëmarrësi do t’i japë një kredi prej 7.500.000 (shtatë milion e pesëqind mijë) euro.

Si garanci për përmbushjen e detyrimeve, barrdhënësi vendos barrë siguruese të radhës së parë të preferimit në favor të barrëmarrësit, mbi kolateralin e mëposhtëm:

a) 90% e kuotave që “Insiativa Hidroelektrike Shqiptare” shpk zotëron në shoqërinë “Erdat” shpk dhe
b) 70% të kuotave që “Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare” shpk zotëron në shoqërinë “Gjo-Spa Power” shpk.

V. Më datë 22.10.2015, asambleja e ortakëve ka vendosur:

a) Miratimin e ristrukturimit të huasë që Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a i ka dhënë më parë shoqërisë mëmë “Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare” sh.p.k, për shumën origjinale 26.000.000 (njëzet e gjashtë) milion euro, e cila është dhënë me anë të marrëveshjes të nën-huave shoqërive Erdat Lura shpk dhe Gjo-Spa sh.p.k. Në veçanti Gjo-Spa Power shpk do t’i rimbursojë shoqërisë “Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare” shpk, vlerën e mbetur prej 4.061.010 (katër milion e gjashtëdhjetë e një mijë e dhjetë) euro dhe 274.298.902 (dyqind e shtatëdhjetë e katër milion e dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e dy) lekë. Njëkohësisht, Gjo-Spa Power shpk do të marrë nga banka një hua në shumat 4.061.010 (katër milion e gjashtëdhjetë e një mijë e dhjetë) euro dhe 274.498.902 (dyqind e shtatëdhjetë e katër milion e dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e dy) lekë.

b) Miratimi i regjistrimit të barrëve siguruese dhe pengut në favor të Bankës mbi te gjitha shumat e arkëtueshme (të ardhurat) të tashme ose të ardhshme të shoqërisë që vijnë nga KESH sh.a;

c) Të regjistrojë kolateralin në favor të bankës mbi të gjitha kuotat e kapitalit të shoqërisë, përkatësisht 10 kuota të zotëruara nga "Armemil" sh.p.k, 10 kuota të zotëruara nga "Fatjon" sh.p.k., 10 kuota të zoteruara nga "S.G.A" sh.a, 70 kuota të zotëruara nga "Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare" sh.p.k si garanci për përmbushjen e të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja e huasë e "Gjo-Spa-Power" Sh.p.k.

VI. Më datë 30.12.2015, me anë të urdhërit Nr. 1788-1359-15 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua të mos kryejë asnjë veprim me kërkesë të administratorit të shoqërisë Silvi Allamandi, të ortakëve të shoqërisë “Gjo - SPA POWER” shpk, Ky aktiv do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

VII. Më datë 13.06.2017, me anë të urdhërit të përsëritur Nr. 951/1-1359-15 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur me shkresën Nr. 1768-1359-15 Prot., datë 30.12.2015 me përmbajtjen “mos kryerjen e asnjë veprimi me kërkesë të administratorit të shoqërisë Silvio Allamandi, të ortakëve të shoqërise “Gjo – SPA POWER” shpk, apo personave të autorizuar prej saj”.

VIII. Më datë 21.11.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 3646 Rep., Nr. 1178 Kol., ndërmjet barrëdhënësit “Gjo-Spa Power” shpk dhe barrëmarrësit “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sha. Barrëmarrësi në cilësinë e kredidhënësit ka lidhur me kredimarrësin kontratën e kredisë me kufi nr. 1565 rep., nr. 478 kol., datë 10.05.2013, shumë principali 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë. Gjithashtu barrëmarrësi në cilësinë e kredidhënësit ka lidhur me kredimarrësin kontratën e kredisë bankare nr. 3560 rep., nr. 1618 kol., datë 10.05.2013, shumë principali 4.061.010 (katër milion e gjashtëdhjetë e një mijë e dhjetë) lekë dhe 274.298.902 (dyqind e shtatëdhjetë e katër milion e dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e dy) lekë. Për qëllime të garantimit të shlyerjes së detyrimeve që lindin për kredimarrësin nga kontrata e kredisë, kërkohet barrë siguruese në favor të barrëmarrësit mbi kolateralin:

Të ardhurat që rrjedhin nga kontrata me nr. 24341 Prot. datë 24.10.2016, për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE SHA dhe prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike.

IX. Më datë 21.11.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua zgjatja e afatit të maturimit të marrëveshjes ekzistuese të kredisë me kufi në shumën 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë deri në datën 03.10.2018.

X. Më datë 08.05.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, u refuzua kërkesa për hetimin e posaçëm nga ana e shoqërisë “Fatjon” shpk për shoqërinë “Gjo-Spa Power” shpk, duke qenë se është miratuar në vendimet e mëparshme dhe është në fuqi, që mund të ushtrohet kontroll nga çdo ortak, duke qenë se shoqëria Fatjon është e përjashtuar me vendim asambleje dhe në proçes gjyqësor me shoqërinë Gjo-Spa Power. XI. Me date 07.02.2019, me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr.777, u pranua kerkesa per konstatimin e pavlefshmerise se vendimit nr.1 date 14.06.2016 te asamblese se ortakeve te shoqerise “GJO-SPA POWER” shpk. Detyrimi i pales se paditur shoqerise “GJO-SPA POWER” shpk eshte ti paguaje pales paditese shoqerise “Fatjon” shpk, pjesen takuese te dividentit nga fitimi i realizuar per vitin fiskal 01.01.2015-31.12.2015, ne perputhje me pjesen takuese te kuotave te kapitalit te shoqerise “GJO-SPA POWER” shpk, ne masen 13.029.649 leke (trembedhjete milion e njezet e nente mije e gjashteqind e dyzet e nente). U konstatua pavlefshemeria e vendimit nr.1 date 23.06.2017 te asamblese se ortakeve te shoqerise “GJO-SPA POWER” shpk. Detyrimi i pales se paditur “GJO-SPA POWER” shpk eshte te paguaje palen paditese shoqerine “Fatjon” shpk per pjesen takuese te dividentit nga fitimi i realizuar per vitin fiskal 01.01.2016-31.12.2016 ne perputhje me pjesen takuese te kuotave te kapitalit te shoqerise “GJO-SPA POWER” shpk, ne masen 23.222.467 leke.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4

Address:
Kukës, Bushtricë, Ndërtim i hidrocentralit tek Ura Lapaj

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 162 343 911,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 198 879 590,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 178 508 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 228 816 820,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 255 690 807,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 106 785 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 274 081 177,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 153 306 404,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 205 630 075,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 243 323 332,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 9 999 887,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 2 583 848,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 659 004,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -7 611 576,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:335 294 585,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:341 813 938,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:327 695 104,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:378 335 839,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:401 039 399,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:268 025 754,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:427 627 223,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:303 526 938,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 383 628 164,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 481 763 544,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 236 244 295,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 316 201 258,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 121 534 126,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani