Skip to content

ENERGY PARTNERS AL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-28 10:08:57
JSON

Tax Registration Number: K92129030I
Administrators: Sokol Meqemeja
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë të përfituar, mirëmbajtja e pese hidrocentraleve dhe përkatësisht hidrocentraleve "Shkalle, "Cërrujë 1", "Cërrujë 2", "Rripe" dhe Klos" që do të ndërtohen mbi rrjedhën e përrenjve Bargjajt, Valit, Paleshes, Ahut, Mollës në rrethin Klos- Mat, si dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues.
Other Trade Names: ENERGY PARTNERS AL
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/09/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. ''FRIGO FOOD'', një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.02.1999, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91501001C, me adresë në Tiranë, 3 Dëshmorët, Yzberisht, me administrator Fatjon Xhaferaj, dhe ortak te vetem Sokol Meqemeja (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.04.2022)

II. N.E.SH., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.09.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K78325901A, me adresë në Dibër, KLOS, BASHKIA KLOS Prane ish-ofiçines se ndertimit, Ndertese 1-kateshe, me administrator dhe ortak te vetem Nerim Shinjatari (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 28.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Sokol Meqemeja, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 70% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te FRIGO FOOD. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.09.2009.

Nerim Shinjatari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te N.E.SH.. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.09.2009.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 07.09.2015, me anë të urdhërit Nr.63023 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, u vendos të mos lejohen të kryen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin ENERGY PARTNERS AL.

II. Më datë 16.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 364 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor “Dionis Mekshaj” drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë "ENERGY PARTNERS AL" sh.p.k, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

III. Më datë 28.06.2016, me anë të urdhërit Nr.364 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 3578 Prot, lëshuar nga studio përmbarimore “Dionis Mekshaj”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros mbi aksionet që zotëron debitori, shoqëria “ Energy Partners AL” shpk, pas shlyerjes së detyrimit që kjo e fundit kishte ndaj shoqërisë “ENPI” shpk.

IV. Më datë 09.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 73 Prot., protokolluar me Nr. 493 Prot., date 13.01.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Petani Bailiff`S Office, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori “Energy Partners Al” sh.p.k., me qellim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e urdhërit të Ekzekutimit Nr. 4058 datë 22.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe nr. 4060 datë 21.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Objekti i sekuestros është shlyerja e detyrimit ndaj kreditorit “VAPTECH” LTD. Kjo sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga ana e shoqërisë përmbarimore.

V. Më datë 03.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 352 Prot., datë 31.01.2017 , protokolluar me Nr. 1623 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Petani Bailiff`S Office, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori “Energy Partners Al” sh.p.k., pas shlyerjes së detyrimit ndaj kreditorit “VAPTECH” LTD. Kjo heqje sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga ana e shoqërisë përmbarimore.

VI. Me date 27.05.2021, me ane te Kërkesës Nr.4668 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K92129030I, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

VII. Me date 08.09.2021, me ane te shkresës Nr. 20711 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qëndror, për lirimin e barrave mbi titujt e pronësisë së tatimpaguesit “ENERGY PARTNERS AL ” shpk me NUIS (NIPT) K92129030I,të vendosura me shkresën Nr. 4668Prot.,datë 27.05.2021 nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë.

VIII. Me date 13.09.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 2869 Rep. Nr. 873 Kol, lidhur midis shoqerise FRIGO FOOD sh.p.k, N.E.SH. shpk (Barredhenes) dhe Banka e Pare e Investimeve-Albania sh.a (Barremarres), Energy Partners Al shpk, me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave te shoqerise Energy Partners Al sh.p.k dhe te drejtave ne lidhje me to. Kjo barre siguruese do te sherbeje si garanci per shlyerjen e kredise ne shumen 2.900.000 (dy milion e nenteqind mije) euro sipas kontrates se kredise bankare nr. 2870 rep/nr. 874 kol.

IX. Me date 24.09.2021, u lidh Marrëveshja e Kolateralit Financiar Nr.3106 Rep. Nr.937 Kol., lidhur midis Banka e Parë e Investimeve- Albania SHA” SH.A (Kolateralmarrës) dhe 'FRIGO FOOD'' SHPK, me Nipt J91501001C, shoqëria “N.E.SH.” SHPK, me Nipt K78325901A( Kolateraldhënës) dhe “ENERGY PARTNERS AL” SHPK, me Nuis K92129030I, (pranues i Kolateralit) me objekt vendosje Kolateral Financiar mbi 100% të kuotave të shoqërisë “ENERGY PARTNERS AL” , me Nuis K92129030I, në favor të Bankës së Parë së Investimeve- Albania SHA, deri në shlyerjen e plotë të detyrimit në total. Ky kolateral do te sherbeje si garanci deri ne shlyerjen e plote te detyrimit ne total me vlere 2.900.000 (dy milion e nenteqind mije) euro.

X. Me date 25.11.2021, me ane te shkresës nr. 16946 Prot për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror), u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ENERGY PARTNERS AL” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92129030I, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, vila nr. 71.

Address:
Dibër, KLOS, Rruga Ofiçina, Rrethi Mat.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 13 852 438,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 48 641 046,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 127 249 679,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -17 955 344,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 15 970 452,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -12 375 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -68 187 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -14 436 786,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -34 040 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -10 305 610,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -8 961 094,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:98 623 217,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:141 999 077,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:208 938 702,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:107 701 675,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:196 739 208,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:124 602 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 140 133 105,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 40 806 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 100 500,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 77 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala