Skip to content

AGROTAL2
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 09:13:59
JSON

Tax Registration Number: K92202030O
Administrators: Pëllumb Duka
Scope: Projektim, ndërtim, vënia në shfrytëzim, administrim, mirëmbajtje masive të ullirit dhe tregtimin e ullirit, sipas kontratës së konçesionit për kultivimin e ullirit, lidhur me autoritetin kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Bujqësisë
-------------
Other Trade Names: Agrototal2
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 02/10/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 9 812 500,00
Shares: 392 500
Parent Company / Owner: AGROTAL 1 është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 27.03.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi (NIPT) K71709015R, me seli në Tiranë, Rr.Konfezenca e Pezes (Kombinati Ushqimor) Tirane, Zona kadastrale 8240, Nr Pasurie 2, me administrator Klodian Shatraj dhe aksioner te vetem Artur Dojaka. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 18.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronaret perfitues te subjektit AGROTAL2 zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Artur Dojaka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi eshte zoterues i shoqerise aksionare AGROTAL 1. Data e percaktimit si pronar perfitues: 02.10.2009.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Legal Cases: I. Më datë 13.11.2015, me anë të marrëveshjes siguruese, Nr. 10249 Rep. Nr. 3253 Kol, datë 13.11.2015, e lidhur midis (Barrëdhënës) shoqërisë Agrotal 1 sha, Artur Dojaka, Aranit Isufi, Agim Bedo, Dardi Çinari, Gezim Kukaj, dhe (Barrëmarrës) Banka Credins sh.a, është vendosur barra siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kontratën e kredisë afatgjatë nr. 5223, datë 02.09.2014 me nr. 9689 rep/2702 kol, në shumën 420.000.000 lekë.
Barra siguruese është vendosur mbi:

a) 70% të aksioneve të shoqërisë Agrotal 1 sh.a
b) 100% të kuotave të shoqërisë I.C.E sh.p.k
c) 100% të kuotave të shoqërisë Global Servis sh.p.k
d) 100% të kuotave të shoqërisë Distribrands sh.p.k
e) 100% të kuotave të shoqërisë Natural Farming (NAFA)sh.p.k
f) 100% të kuotave të shoqërisë Agrotal 2 sh.p.k

II. Më datë 03.11.2017, depozitohet në QKB marrëveshja siguruese datë 01.11.2017, e lidhur midis “AGROTAL 2” sh.p.k., (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “Credins Bank” sh.a (barrëmarrësi).

III. Me date 28.05.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 5005 Rep. Nr. 1707 Kol, me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins.

IV. Me date 25.10.2021, me ane te Kërkesës Nr. 140/3 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara Rajoni Qëndror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “AGROTAL2” shpk pajisur me NUIS (NIPT) K92202030O, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Ndroq, Fshati Varosh, Rruga Nacionale Tiranë - Durrës Km. 12, Zona Kadastrale 3714, Pasuria Nr. 292/15

Address:
Tiranë, Luz i vogël, Zona kadastrale nr. 2539, Numër pasurie 457/4, Vol. 21, Faqe 26

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Marreveshje siguruese (2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -2 707 584,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -87 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -49 561,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -48 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -229 938,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -84 318,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -9 653,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -82 490,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani