Skip to content

EKO ENERGJI-E
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-12 09:56:58
JSON

Tax Registration Number: K93408206A
Administrators: Pëllumb Koçiasi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve në bazë të lejeve të formës BOT të dhëna nga Ministria Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli Ministrave për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/10/2009
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 28.09.2011, me anë të urdhërit "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative" Nr. 46/D Regj, te Përmbaruesit Gjyqësor Privat, Tomorr Llalla, urdhërohet QKR për vënien e sekuestros konservative në shoqërinë "EKO ENERGJI-E" shpk, me pronar debitorin "EKOBETON" shpk, të mos kryhet asnjë veprim në lidhje me shitjen, dhurimin e aksioneve te kësaj shoqërie pa urdhërin e Përmbaruesit Gjyqësor Privat. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës ndaj kreditorit Shkëlqim Çela.

II. Më datë 11.04.2012, me anë të urdhërit Nr. 553-12 Regj. Nr. 08269 Prot., urdhërit Nr. 554-12 Regj. Nr. 08274 Prot., datë 11.04.2012, urdhrit Nr. 555-12 Regj. Nr. 08288 Prot., datë 11.04.2012 dhe urdhërit Nr. 556-12 Regj. Nr. 08293 Prot., datë 11.04.2012, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “EKOBETON" shpk, që zotëron në shoqërinë “EKO ENERGJI-E" shpk. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Më datë 13.04.2012, me anë të urdhërit Nr. 599-12 Regj, Nr. 08488 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet që pala debitore “EKOBETON" shpk zotëron në shoqërinë “EKO ENERGJI-E" shpk. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekustros është kthimi i shumës së detyruar ndaj kreditorit “Alba-Road” shpk.

IV. Më datë 12.02.2018, me anë të urdhërit nr. 79 Prot. nr. 416 Regj., lëshuar nga Studio Përmbarimore “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., protokolluar nga QKB me nr. 1709 Prot., datë 13.02.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi titujt e pronësisë në pronësi të debitorit “EKO ENERGJI-E” sh.p.k, ku ortak i vetëm është shoqëria “EKOBETON” sh.p.k. Objekti i sekuestros është pagimi i detyrimit ndaj kreditorit “Megawat” shpk.

V. Më datë 06.09.2018, me anë të urdhërit Nr. 1470/5 Prot., Nr. 436-18 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 10466 Prot., datë 14.09.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit “Eko Energji -E ” shpk, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

VI. Me date 11.06.2019, me ane te Urdhrit Nr. 654Prot, Nr. 82 Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 8026 Prot date 11.06.2019 dhe urdhërit Nr. 573/1 Prot , Nr. 82 Regj datë 14.05.2019 protokolluar në QKB me Nr. 7650 datë 20.05.2019, lëshuar nga shoqeria permbarimore “Profitous Bailiff Service”shpk, u urdherua heqja e sekuestros konservative të vendosur me shkresën Nr. 79 Prot datë 12.02.2018, të urdhëruar nga Shoqëria Përmbarimore Debit Collection SHPK me debitor Shoqëria “EKO ENERGJI-E” me Nipt K93408206A.

VII.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

VIII.Me date 06.10.2022, eshte depozituar vendimit Nr.1470/16 Prot, datë 28.09.2018"Per kalimin e pasurise se luajtshme ne pronesi te kreditorit", leshuar nga Shoqeria Permbarimore Private "Kodra Bailiff Service" shpk, ku eshte vendosur: Kalimi ne pronesi te kreditorit Shoqeria "K.K. Partners" sh.p.k me NIPT L41708015K te pasurise se luajtshme me te dhena: -Shitja e kuotave ne masen 100% te shoqerise "EKO ENERGJI-E" me NIPT K93408206A(Nuk ka dokument ne QKB deri me date 15.08.2023).

Subjekti EKO ENERGJI-E nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Lagjia Aqif Pasha, pallati 31/3

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -744 000,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani