Skip to content

DISHNICA ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:10:55
JSON

Tax Registration Number: K94015001S
Administrators: Florant Avdolli
Scope: Prodhimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me kapacitet të përgjithshëm jo me të madh së 5 MW në përputhje me standardet e paraqitura në Rregulloret e miratuara nga METE. Blerje e shitje me shumicë të energjisë elektrike nga njësitë e prodhimit të subjekteve të licencuara dhe shitje me pakicë tek konsumatorët. Furnizimi me energji elektrike për konsumatorët brenda zonës së caktuar me tarifat e rregulluara nga METE. Blerje trojesh, prona të tjera dhe kryerje punë ndërtuese etj. Eksport të druve të zjarrit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: DISHNICA ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/04/2009
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: Me date 12.05.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 21059 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ DISHNICA ENERGJI” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K94015001S, me perfaqësues ligjor Florant Avdolli. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Bulgarec, Pranë Lumit të Fshatit Dishnicë.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 254 894,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 237 669,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 005 387,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 526 737,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 821 592,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 411 909,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 094 958,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 181 366,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 479 174,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 492 663,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 118 331,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -8 075 637,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -2 705 152,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:4 622 887,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:3 598 309,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:4 611 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:4 857 446,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:5 950 207,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 993 214,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:4 718 288,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:5 597 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 4 344 010,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 5 890 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 4 191 644,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 089 692,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 420 918,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani