Skip to content

EURON Energy Group
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-15 12:40:28
JSON

Tax Registration Number: K97519201C
Administrators: Gëzim Çela
Scope: Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Operimi, administrimi, tregtimi i energjisë, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri", "Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe Transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Konkurrues, në përputhje me Kontratën e Konçesionit nr. 9203 Rep, nr. 1038 Kol date 17. 11. 2008 të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës (METE). Vendimin e Këshillit të ministrave nr. 1581 date 03. 12. 2008.
Other Trade Names: EURON Energy Group
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14/01/2009
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. KADRIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K42013001W, me adresë në Tiranë, Berxull, Rruga e Malokëve, Nr Pasurie 211/17, Vol 8, Faqe 180, me administrator Selim Kadria. Ortaket e shoqerise jane: Selim Kadria (70%), Artan Sako (15%) dhe Besnik Halilaj (15%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

II. ALB-BUILDING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.09.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J69102508C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, ndërtesa nr. 14, hyrja 4, apartamenti 6, kodi postar 1016, me administratore dhe ortake Odhise Bresha (50%), Pëllumb Beta (50%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

III. EURON, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71317002N, me adresë në Tiranë, Farkë, Selitë, Pallati EURON 7 KT, hyrja 1, njësia 1, me administrator Kujtim Shpata, dhe ortake: Kujtim Shpata (50%) dhe Gezim Çela (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Subjekti Juridik EURON Energy Group nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 25.04.2013, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua kërkesa kundrejt Bankës Raiffeisen Sh.a dhe t’i kërkohet kësaj të fundit shtyrja e afatit të “Grace Period” dhe datës së fundit të përdorimit të kredisë të përcaktuar në kontratën e kredisë Rep. Nr. 3160, Kol. nr. 1651, datë 13.07.2011 edhe për një periudhë shtesë prej tre muajsh si dhe të ngarkohet administratori i shoqërisë të ndjekë të tëra proçedurat përkatëse në lidhje me këtë shtyrje.

Ndarja e shoqërisë

II. Më datë 24.07.2014, asambleja e ortakëve të shoqërisë vendosi të miratojë Projekt-Marrëveshjen e Ndarjes të shoqërisë “EURON Energy Group “ sh.p.k, duke shpërndarë aktivet dhe pasivet e saj në tre shoqëri pritëse, në shoqërinë “Alb Energy” sh.p.k, “Euron Energy” sh.p.k dhe shoqërinë “Energal” sh.p.k. Forma e ndarjes së shoqërisë Euron Energy Group sh.p.k është ajo e ndarjes duke transferuar aktivet dhe pasivet e saj në tre shoqëri të krijuara posaçërisht për të pritur ato pjesë të aktivit dhe pasivit që do t’i transferohen në përputhje me këtë marrëveshje. Si pasojë e ndarjes së shoqërisë pritëse Euron Energy sh.p.k, Alb-Energy sh.p.k dhe Energal sh.p.k do të fitojnë automatikisht pasurinë e shoqërisë që ndahet dhe do të përgjigjen në mënyrë solidare për të gjitha detyrimet e kësaj të fundit para datës së ndarjes. Me ndarjen shoqëria Euron Energy Group sh.p.k do të pushojë së ekzistuari.

Kjo marrëveshje parashikon që me regjistrimin e ndarjes në QKR ortakët e shoqërisë Euron Energy Group sh.p.k do të bëhen ortakët e shoqërive Euron Energy sh.p.k, shoqërisë Alb-Energy sh.p.k dhe shoqërisë Energal sh.p.k. Sipas raportit të ndarjes kuotat që do të përfitojnë ortakët e shoqërisë që ndahet në ato përthithëse nuk janë të lidhur me të drejta të tjera të veçanta. Shoqëria “Euron Energy Group” shpk do të ndahet në tre shoqëri si më poshtë:

a) Shoqërinë “EURON ENERGY” sh.p.k që do të ketë një kapital të regjistruar prej 36.580 (tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë dhe ortak të vetëm shoqërisë Euron sh.p.k. Kjo shoqëri do të përfitojë nga ndarja Hidrocentralin Bele 1 dhe Hidrocentralin Topojan 2.

b) Shoqërinë “Energal” sh.p.k që do të ketë një kapital të regjistruar prej 16.260 (gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë dhe ortak shoqëritë Euron sh.p.k që zotëron 88.68% të kuotave dhe Kadria sh.p.k që zotëron 11.32% të kuotave. Kjo shoqëri do të përfitojë nga ndarja Hidrocentralin “Orgjost i Ri”

c) Shoqërinë “Alb-Energy” sh.p.k që do të ketë një kapital të regjistruar prej 47.160 (dyzet e shtatë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë dhe ortakë shoqëritë “Alb-Builiding” sh.p.k e zotëron 76.34% të kuotave dhe “Kadria” sh.p.k që zotëron 23.66% të kuotave. Kjo shoqëri do të përfitojë nga ndarja Hidrocentralin Bele 2 dhe Topojan 1.

Vlera e hidrocentraleve dhe aktiveve të tjera afatgjata që do të shkëputet nga bilanci i Euron Energy Group sh.p.k do të transferohen te shoqëritë pritëse, sipas listave përkatëse të hartuara për çdo shoqëri pritëse më vete.
Nga autoriteti kontraktues është dhënë miratimi për ndarjen e shoqërisë Euron Energy Group sh.p.k sipas kushteve të përcaktuara në këtë marrëveshje si dhe miratimi për zëvendësimin e koncesionarit në kontratën e konçesionit Nr. 9203 Rep., Nr. 1038 Kol., datë 17.11.2008 të lidhur Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE), nga Euron Energy Group sh.p.k në Euron Energy sh.p.k, Energal sh.p.k, Alb-Energy sh.p.k. Data e ndarjes është 17.02.2015.

III. Më datë 21.02.2015, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua marrëveshja përfundimtare e ndarjes së shoqërisë dhe vazhdimi i procedurave në QKR për regjistrimin e ndarjes së shoqërisë, ç’regjistrimin e shoqërisë nga regjistri tregtar dhe regjistrimin e tri shoqërive pritëse.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Lagja nr. 6, Pallati nr. 8, Apartamenti nr. 7/1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 170 926 357,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 2 826 203,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -761 196,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 137 208 471,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 677 277 808,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 49 456 353,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani