Skip to content

Bushtrica Energy 2009
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-09 10:01:56
JSON

Tax Registration Number: K98505601E
Administrators: Ilmi Loshi, Sofia Mano
Scope: Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim, dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin e Bushtricës nga kuota 385 metra deri në kuotën 1600 metra dhe transferimin e tyre nga konçesionari tek autoriteti kontraktues sipas kontratës së Koncesionit të firmosur ndërmjet palëve krijuese të shoqërisë dhe Ministrisë së Energjetikës.
Other Trade Names: Bushtrica Energy 2009
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 02/11/2009
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. A. S. K. OIL është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 02.09.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82109004K, me adresë në Tiranë, Kamëz, Valias, Fshati Valias i Ri, Godinë 2 Katëshe, nr. 6, me administrator dhe ortak te vetem Jorgo Mano. Aktualisht shoqëri ka aktivitet të pezulluar.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.5.2022

II. LNK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.07.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K02003004P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr 7, Rruga Frosina Plaku, Banesa nr 7, pranë 21 Dhjetorit, me administratore Engjëllushe Kurti. Ortaket e shoqerise jane : Enkelev Kurti me 25% te kapitalit; Naimir Kurti me 25% te kapitalit; Engjëllushe Kurti me 25% te kapitalit dhe Taip Kurti me 25% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

III. LOSHI BL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.07.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902618M, me adresë në Elbasan, Qukës, Lagjia nr. 1, Rruga Nacionale, banesë private nr. pasurie 509, zona kadastrale 3120, me administrator dhe ortak te vetem Barjam Loshi. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

Subjekti Juridik Bushtrica Energy 2009 nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP .
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 M/1 F
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi rezerves ujore,baseni Shkumbin -
Legal Cases: I. Më datë 05.07.2011, me anë të urdhërit nr. 5796 Prot, nr. 283-11 Regj, "Për Vënien e Sekuestros Konservative", e lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG" shpk drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë “Ineva” shpk dhe shoqërisë “Jollanda-2008” shpk si dhe në aktivet që zotërojnë në shoqëritë e tjera të regjistruara Z. Xhezmi Safet Kadi, Znj. Jollanda Nako Kadi dhe Z. Alfred Niazi Rumani. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 15.03.2012, me anë të vendimit Nr. 283-11 Regj, Nr. 06279 Prot. "Për përjashtimin e Sendit nga Sekuestro" e lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk, u vendos përjashtimi nga sekuestrimi dhe nga proçedura vijuese përmbarimore të aksioneve të shoqërisë "A.S.K. OIL" sha, të sekuestruara për ekzekutimin e urdhërit të ekzekutimit, vendimi nr. 2002 Akti datë 29.06.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Përjashtimi nga sekuestro shtrihet mbi të gjitha aktivet në zotërim të Jorgo Mano, që figurojnë të regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

III. Më datë 01.10.2013, me anë të urdhërit Nr. 24938 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat që shoqëria "Erniku" sh.p.k zotëron pranë shoqërisë "Bushtrica Energy 2009", si dhe në shoqëri të tjera të regjistruara. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

IV. Më datë 06.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 01415 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 1775 Prot., datë 07.02.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Shërbimi Permbarimor ZIG", u urdhërua heqja e masës së sekuestro konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 20613, datë 14.08.2013, me shkresën Nr. 24938 Prot., datë 01.10.2013, me shkresën Nr. 26342 Prot., datë 17.10.2013, në aktivet e shoqërisë debitore "Erniku" Shpk, si dhe në kuotat që "Erniku" Shpk zotëron pranë subjektit "SA-GLE KOMPANI" dhe në kuotat që "Erniku"Shpk zotëron pranë subjektit "Bushtrica Energy 2009”.

V. Më datë 15.02.2019, me anë të urdhërit Nr. 280 Prot Nr. 1802/1 Dosje, protokolluar në QKB me Nr. 2801 Prot datë 19.02.2019, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “TDR”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat dhe aksionet në pronësi të shoqërisë “ERNIKU” shpk dhe kuotat që zotëron në shoqërinë “Bushtrica Energy 2009” sh.p.k.

VI. Më datë 27.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 541 Prot., Nr.653 Dosje, lëshuar nga shoqëria "Elite Bailiff 's Office" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori “Bushtrica Energy 2009” sh.p.k.

VII. Me date 26.06.2019, me ane te Urdhrit Nr.8090 Prot., Nr.1397 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKR, me Nr. 8812 Prot., datë 27.06.2019, u urdherua bllokimi i kuotave që ka në emër të tij debitori: Erniku SHPK me NUIS(NIPT) J71925004S, në shoqërinë “Bushtrica Energy 2009” SHPK., me NUIS (NIPT) K98505601E, me qellim mos kryerjen e asnje veprimi i cili mund te ndryshoje te dhënat e regjistrit tregtar.

VIII.Me date 19.11.2020, sipas Urdhrit Nr. 192-08 Regj. "Per Venien e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr.10611 Prot., date 23.11.2020, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku , u urdhërua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat qe debitori shoqeria “ERNIKU” sh.p.k., me NIPT-J71925004S zoteron tek shoqeria “Bushtrica Energy 2009” shpk, me NIPT- K98505601E si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre.Aksionet/kuotat do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone. Kreditor: Shoqeria “GJONI-AN” Sh.p.k. Objekti i Sekuestros: Likujdim Faturash Tatimore dhe pagese kamatash ligjore.

IX.Me date 27.01.2022, sipas Urdherit Nr. 116-294 Prot., leshuar nga shoqeria "Elite Bailiff ' s Office" sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “Bushtrica Energy 2009” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K98505601E. Kreditor: Shoqeria “Elva 2001” Sh.a.

X.Me date 28.01.2022, sipas Urdhrit Nr.1349/7 Dosje e protokolluar në QKB me Nr. 3787 Prot date 07.02.2022, lëshuar nga Përmbarues gjyqësor Dionis Mekshaj , u urdherua zhbllokimi i aktiveve në shoqërinë Bushtrica Energy 2009 shpk me NIPT K98505601E, të cilat i zotëron debitori shoqëria ERNIKU SHPK me NIPT J71925004S, të vendosura nga përmbaruesi gjyqësor privat Shefik Shuparaku me Shkresën Nr. 192-08 Regj, datë 19.11.2020.

XI.Me date 13.09.2021, sipas Urdherit Nr. 269/2 Prot., Nr. 1397 Regj., protokolluar nga QKB date 24.02.2022, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF” SHPK., u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative për debitorin shoqeria “Erniku”SHPK me Nipt J71925004S në kuotat që zotëron si ortake në shoqërinë “Bushtrica Energy 2009” SHPK me Nipt K98505601E, pasi debitori ka shlyer detyrimin. Kreditor: Shoqeria “ Lialb Gaz Energy” Sh.a.

XII.Me date 11.03.2022, sipas Urdherit Nr. 262 Prot, Nr. 1802/11 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore private “ TDR GROUP” shpk u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit ( QKB-Tiranë) të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative të gjitha kuotat dhe aksionet në pronësi të shoqërisë “ERNIKU” shpk me NIPT J71925004S që zotëron në shoqërinë “ Bushtrica Energy 2009” shpk me NIPT K98505601E bllokuar me shkresën Nr. 280 Prot datë 15.12.2019 të zyrës së Përmbarimit privat “ TDR GROUP” shpk .

Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Librazhd,Lagjja 1, pallati 7, shkalla 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala