Skip to content

MALIDO - ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-23 13:20:06
JSON

Tax Registration Number: K98824001D
Administrators: Arben Goga; Fuat Hajdari
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "KLOS", Komuna Fan, Rrethi Mirditë tek Autoriteti Kontraktues/Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, dhe çdo veprimtari tjetër që do të jetë në funksion dhe në zbatim të kontratës së konçesionit Nr. 273 Rep, Nr. 36 Kol, dt. 28. janar 2009 redaktuar Notere Fatime Meta Tirane dhe çdo aneks tjetër të saj.
Other Trade Names: MALIDO - ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18/02/2009
District: Durres
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 16 908 000,00
Shares: 16 908
Parent Company / Owner: I.KOJA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.11.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31505125A, me adresë në Tiranë, Pezë, Helmes, Rruga Pezë Helmes, Nd. 144, Pezë Helmes, Pezë, 1038, me administrator Ledjan Hajdari dhe ortak te vetem Fuat Hajdari. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

II.MALIDO është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K38707048Q, me adresë në Durres, Lagjja 13, Plazh, Rruga Dhimiter Kraja, Kompleksi Toçak, Kati 6-te me administrator Besnik Leka dhe ortak NEW TECHNOLOGY HYDROPOWER. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.06.2021, terhequr nga QKB date 09.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit MALIDO-ENERGJI, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Fuat Hajdari , shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 53% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme KOJA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.01.2014.

Gezim Leka , shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, pronar perfitues per 43% te kapitalit, pasi zoteron 43% te kapitalit te shoqerise NEW TECHNOLOGY HYDROPOWER, e cila zoteron 100% te kapitalit te MALIDO, shoqeri meme per MALIDO-ENERGJI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.01.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: I. Më datë 04.11.2014, me anë të urdhërit Nr. 10703 Prot, Nr. Dosje 450, "Për Vënien e Sekuestros mbi kuotat e debitorit”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "E.P.S.A", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat që zotëron në çdo subjekt tregtar shoqëria "Malido-Energji" si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

II. Më datë 15.12.2014, me anë të urdhërit Nr. 11372 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdhërua heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit "Malido-Energji" sh.p.k., e kërkuar me shkresën Nr. 10703 Prot., datë 04.11.2014.

III. Më datë 02.11.2015, me anë të urdhërit Nr.852 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 9852 Prot., datë 3.11.2015 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Zyra Përmbarimore "ALBIUS" drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin dhe aksionet e debitorit Gjovalin Pranga në 100% të kuotave në shoqërinë "MALIDO" Shpk dhe në 27% të kuotave në shoqërinë "MALIDO-ENERGJI" Shpk, në vlerën e detyrimit 4.114.520 (katër milionë e njëqind e katërmbëdhjetë mijë e pesëqind e njëzet) lekë.

IV. Më datë 30.03.2016, me anë të urdhërit Nr. 1032 Prot., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Z. Zef Macaj, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi 100% të aksioneve në shoqërinë “Malido- Energji” sh.p.k me Nuis (Nipt) K98824001D.

V. Më datë 25.10.2016, me anë të urdhërit Nr. 7926 Prot Nr. 455 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 8810 Prot., datë 25.10.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “EPSA” shpk, u urdhërua bllokimi i kuotave dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin MARILDO –ENERGJI shpk deri në një urdhër të dytë.

VI. Më datë 22.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 196/10 0104-17 Prot, protokolluar në QKB me Nr. 13706 Prot datë 25.09.2017, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “BESA” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit Malida Energji sh.p.k si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këyre kuotave duke 12 ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. U vendos masa e sekuestros konservative në të tjera aksione/kuota të cilat zotërohen nga pala debitore Malido Energji sh.p.k në shoqëritë e tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar.

VII. Më datë 21.02.2018, me anë të urdhërit Nr. 209/40104-17 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore “BESA” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit MALIDO - ENERGJI shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave.

VIII. Më datë 11.10.2018, me anë të urdhërit Nr. 5469 Prot Nr. 455 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “EPSA” shpk, u urdhërua ç’bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin “MALIDO-ENERGJI” shpk, të kërkuar nëpërmjet shkresës Nr. 7926 Prot., datë 25.10.2016.

IX. Me date 19.08.2019, me ane te Urdhrit Nr.3747 Prot, Nr.455 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore" E.P.S.A'' SHPK, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorët shoqeria “MALIDO - ENERGJI” SHPK me Nuis / NIPT K98824001D me përfaqësues Fuat Hajdari.

X.Me date 04.10.2022, eshte depozituar Urdhëri Nr. 2671 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.26455 Prot., datë 07.10.2022, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “E.P.S.A” sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros konservative, mbi kuotat/aksionet e zotëruara nga pala debitore subjekti shoqëria “MALIDO - ENERGJI” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– K98824001D, të kërkuar nëpërmjet shkresës me Nr.3747Prot., datë 19.08.2019.

XI. Me date 06.05.2022 , eshte depozituar vendimi per tiu drejtuar gjykates per perjashtimin e ortakut Malido shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Blloku ''Vasil Shanto'', Rruga ''Viktor Eftimiu'', Pallati ENI 3/2, Kati 1, pranë KESH, Tiranë

Address:
Lezhe, Fan, Hidrocentrali Klos, pranë Njësisë Administrative Fan, Rrëshen, Lezhë.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 503 543,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 464 846,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 866 291,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 6 541 857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 354 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -6 357 705,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 075 809,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 130 529,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 15 836 496,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 839 488,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:24 276 102,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:21 154 406,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:16 532 323,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:33 142 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:15 914 938,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:21 679 300,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:22 280 045,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 29 577 255,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 43 419 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 20 782 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 10 366 643,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/L.Kanani