Skip to content

BARDHGJANA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 09:28:10
JSON

Tax Registration Number: L12018005I
Administrators: Simon Lala
Scope: Ndërtim, operim, transferim i hidrocentralit BISAK tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet, financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit numër 703 Rep.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: BARDHGJANA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/08/2011
District: Mirdite
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ULZA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902928O, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndërtesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi postar 1019, me administrator Nikolin Shpani. Ortak te shoqerise jane Nikolin Shpani (30%) dhe Ndue Shpani (70%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 16.03.2022, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit BARDHGJANA zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Simon Lala , shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme A & S -04 –ALBANIA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.08.2011.

Nikolin Shpani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme ULZA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.08.2011.

Ndue Shpani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 70% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme ULZA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.08.2011.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Mirditë, Orosh, REPS Qender Reps, Komuna Orosh,

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 13 060 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 17 981 568,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 17 207 653,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 17 848 431,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 26 399 383,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 311 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 643 298,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -76 382,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:29 873 704,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:27 494 945,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:27 228 088,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:25 263 108,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:34 978 898,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:15 577 877,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:33 561 080,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani