Skip to content

A.M.G Group Albania
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-16 09:56:22
JSON

Tax Registration Number: L12029007K
Administrators: Milazim Ademi
Scope: Përpunim të mineraleve metalore dhe jo metalore, pasurimi i tyre deri në metalurgji (shkrirjen e tyre) me metoda bashkëkohore. Prodhim tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport-import, të mineraleve metalore dhe jo metalore si dhe makinerive e pajisjeve që do të përdoren për kërkimin, zbulimin, shfrytëzimin, përpunimin dhe shkrirjen e këtyre. Prodhim, tregtim çeliqe ndërtimi. Prodhim, tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport i materialeve të industrisë së çeliqeve si është dhe pa u kufizuar vetëm me to: aliazhet metalike, derdhjet metalike, konstruksionet e çelikut, profilet me saldim dhe të petëzuara, tubat me saldim, elementet e tjerë, të konstruksioneve metalike, etj. Prodhim, tregtim, import-eksport, punime sipërfaqësore dhe/ose nëntokësore, të produkteve minerare që përdoren si lende hyrëse në industrinë metalurgjike. Grumbullim, demolim, përpunim, tregtim, import-eksport të skrapeve të ndryshëm. Kërkim, zbulim, shfrytëzim sipërfaqësor dhe / ose nëntokësor të mineraleve të dobishme metalore dhe jo metalore (industriale). Veprimtari në fushën minerare. Projektim, ndërtim, prodhim e shfrytëzim të karrierave e gëlqerorëve. Ngritja dhe shfrytëzimi i linjave dhe reparteve për prodhime të ndryshme. Ndërtim e shfrytëzim të linjave inerte. Eksport-import artikujsh të ndryshëm industrialë, lëndë drusore; lëndë të parë për ndërtim dhe për konstruksione metalike; vegla pune; impiante të ndryshme; pajisje për ndriçim; pjesë këmbimi auto; shërbim servis auto. Projektim e ndërtim konstruksione metalike.
Other Trade Names: A.M.G Group Albania
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 25/08/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Gjermani
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 05.03.2015, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar një shkresë Nr.17433/3 Prot, për vendosjen e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor, shoqërisë A.M.G Group Albania.

II. Më datë 27.02.2017, shoqëria përmbarimore "Petani Bailiff's Office" ka lëshuar urdhërin Nr.723 Prot, për shkak të detyrimeve të papaguara nga Autoritetit Portual Durrës, duke vënë sekuestron konservative mbi aksionet që zotëron A.M.G Group Albania shpk me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr.1791/U datë 11.11.2015 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Kjo sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga ana e Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Private "Petani Bailiff's Office".
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 4, pranë godinës Emigres.

Address:
Lezhë, Rubik, Uzina e Rafinimit të Bakrit, Rubik
Elbasan, Bradashesh, Rruga Nacionale Tiranë - Elabasan, Zona e Kombinatit Metalurgjik, Zona Kadastrale Nr. 1258, Numri i Pasurise 198/98/36 (tokë).
Durrës, Porti detar Durrës - Kalata Lindore
Elbasan, Librazhd, Stacioni i trenit, Xhyre-Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (04.01.2019)
Urdher per venien e sekuestros konservative (2017)
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 18 062 233,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 129 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -374 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 403 447 059,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani