Skip to content

HIDRO POWER PEQIN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-26 13:28:44
JSON

Tax Registration Number: L12414016P
Administrators: Dionis Teqja
Scope: Ndërtimin dhe menaxhimin e Hidrocentralit mbi lumin Shkumbin dhe kanalin vaditës Peqin-Kavaje. Shitjen dhe transmetim të energjisë së prodhuar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HIDRO POWER PEQIN
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 01/12/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: GLOBAL INVEST (ish GLOBAL CONSTRUCTION) është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13.09.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71308006B, me adresë në Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë - Durrës Km. 5-të, Objekt në Zonën Kadastrale 2119 me Pasuri Nr. 210/3/5, me administrator Dionis Teqja, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

SPARTAN SECURITY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12512822H, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 7, godina 2 katëshe pranë Megatek, me administrator dhe ortak te vetëm Dionis Teqja.Aktualisht subjekti eshte i pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

HEC PEQIN është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.02.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82109007L, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, në Qendrën Tregtare MEGATEK SH, me administrator dhe ortak te vetëm Dionis Teqja, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

TEQJA INTERNATIONAL është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.08.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K43301801V, me adresë në Tiranë, Rrogozhinë, me administrator Petrit Keqaj, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 26.04.2024.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 22.12.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 26.05.2016, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua aktivizimi i statusit ekonomik dhe rifillimi i aktivitetit tregtar të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Më datë 20.09.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë deri në një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

IV. Më datë 29.10.2018, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua rifillimi i aktivitetit të shoqërisë dhe u ndryshua statusi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

V.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Yrshek, Godinë 2 katëshe pranë Megatek

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -297 300,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -387 700,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:804 008,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 727 296,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:269 352,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 271 452,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani