Skip to content

HYDRO LUNIK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-17 13:22:27
JSON

Tax Registration Number: L21724010C
Administrators: Trendafile Ismaili
Scope: Shoqëria ka për objekt të saj ndërtimin, funksionimin dhe transferimin e centralit të "Kostenjë", "Gjuraj", "Kostenjë 2" dhe "Neshta" pranë Autoritetit kontraktues, përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në veprim, prodhimin, furnizimin, transportimin, shpërndarjen, ekspozimin dhe shitjen e elektricitetit në përputhje me Kontratën e Konçesionit, nënshkruar me 30.03.2012.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HYDRO LUNIK
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27/04/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri, Itali
Initial Capital: 28 225 300,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. SIL.CO shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më date 07.02.2002 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21418001J, me adresë në Tiranë, Farkë, Sauk, Liqeni i Thatë, Pallati Rinia 04, Farkë, Sauk, me administratore dhe ortake te vetme Silvana Ismaili (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2022)

II. G.S.S shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.04.2008 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81604017G, me adresë në Tiranë, Rruga Don Bosko, Pallati Grapshi 6/2, me administrator dhe ortak te vetem Edvin Zeqja. Shoqeria eshte c'regjistruar pa likuidim, perthithur nga shoqeria NETWORK INTERNATIONAL shpk (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2022)

III. EUROPA ELETTROINDUSTRIALE srl, shoqëri e krijuar në përputhje me ligjin italian, me seli në Resana (TV) kod fiskal dhe numër identifikues 04161220266, e regjistruar në regjistrin e shoqërive të Trevios, në dhomën e tregtisë më 06.07.2007, e përfaqësuar nga administratori z. Sgarbossa Lorenzo (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë Nr. 1543 Rep. Nr. 553 Kol., datë 27.04.2012, të dorëzuar në QKB)

*Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 28.12.2017, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur pezullimin e përkohshëm të aktivitetit të shoqërisë HYDRO LUNIK shpk nga data 28.12.2017 deri në një afat të pacaktuar.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Liqeni i Thatë, Pallati Rinia 04, Farkë, Sauk.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (18.01.2019)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali (26.07.2015)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali (14.07.2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 458 884,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 578 752,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -19 362 119,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -538 798,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 247 961,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -670 624,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani