Skip to content

VOKOPOLA ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 10:20:41
JSON

Tax Registration Number: L31407010B
Administrators: Caush Qato
Scope: Objekti kryesor i veprimtarisë së shoqërisë është zbatimi i Kontratës Koncesionare të formës “Bot” lidhur me Autoritetin Kontraktor Ministria e Industrisë dhe Energjisë, për ndërtimin e Hidrocentraleve “Vokopola 1 & Vokopola 2 & Vokopola 3”, miratuar me VKM nr.669, datë 12.10.2011, me ndryshimet e mëvonëshme, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve dhe trasferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues. Trasmetimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar në tregun e rregulluar dhe për të tretë brenda dhe jashtë vendit. Projektimi, ndërtimi dhe vënia në shfrytëzim e impiantëve të prodhimit nga energjia e rinovueshme si uji, dielli, era, etj. Rehabilitimi dhe modernizimi i hidrocentraleve dhe impianteve të tjera të prodhimit të energjisë elektrike në pronësi të vet dhe për të tretë. Administrimi i hidrocentraleve dhe impianteve të tjera të prodhimit të energjisë në pronësi të saj dhe atyre të palëve të treta.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: VOKOPOLA ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22.01.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: GERI - 01 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.10.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K49312439L, me adresë në Berat, Otllak Moravë, Fshati Moravë, godinë një katëshe, pranë ish-Repartit Ushatrak, me administrator Caush Qato, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022

BRIANZA DENT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.01.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K93714203O, me adresë në Durrës, Fushë Krujë, Lagjja Kastrioti, Rruga Krujës, Ndërtesë private Nr. 2/534, me administrator Luan Mavriqi, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2022, terhequr nga QKB ne daten 19.04.2024 , Pronare perfitues te shoqërisë VOKOPOLA ENERGJI jane:

I. Luan Mavriqi, shtetas shqiptar, lindur me 1975, pronar përfitues per 60% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë BRIANZA DENT, e cila eshte shoqëri meme per VOKOPOLA ENERGJI me 60% te kuotave te kapitalit.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.06.2022.

II. Caush Qato, shtetas shqiptar, lindur me 1977, pronar përfitues per 40% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë GERI - 01, e cila eshte shoqëri meme per VOKOPOLA ENERGJI me 40% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.06.2022.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Pallati Hodaj, Apartamenti 9, përballë ish Kinema 17 Nëntori.

Address:
Berat, Polican, Përroi i Komarit, pranë Fshatit Panarit, Bashkia Poliçan, Zona Kadastrale 2872, Pasuria 296.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -3 919 067,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 019 243,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -2 148 096,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:-33 933 117,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani