Skip to content

GFI ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 12:13:46
JSON

Tax Registration Number: L31605014G
Administrators: Ergys Sela
Scope: Shoqëria konçesionare do të ketë si objekt të vetëm të veprimtarisë së saj, atë të përcaktuar në kontratën konçesionare datë 27. 02. 2013, Nr. 14859/23 Prot, “Për Shërbimin e Markimit dhe të Monitorimit të Karburanteve në RSH” dhe më konkretisht hartimin e projektit përfundimtar, ndërtimin dhe testimin e Sistemit Operativ për ofrimin e shërbimit të markimit dhe monitorimit të karburanteve në RSH, shfrytëzimin e Sistemit Operativ, dhe transferimin e pajisjeve të Sistemit Operativ për markimin dhe monitorimin e karburanteve në RSH tek Autoriteti Kontraktues pas përfundimit të afatit të konçesionit ose kontratës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori Tatimor dhe Doganor
-------------
Other Trade Names: GFI ALBANIA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/03/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Turqi, Zvicer
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. SICPA Global Fluids Integrity SA, nje shoqeri anonime e regjistruar ne 06.03.2017 dhe qe funksionon sipas legjislacionit te Zvicres, me nr regjistri CHE-342.404.735 me adrese Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, Zvicer, me administratore Philippe Amon dhe Jean-Marc Vanescote. Ne 15.12.2016, adresa e shoqerise u transferua nga St. Christopher & Nevis ne Zvicer. Perpara transferimit, shoqeria ishte regjistruar ne 15.10.2001, me adrese ne Charlestown, me numer regjistri C20985 dhe funksiononte sipas legjislacionit te St. Christopher dhe Nevis (Sipas Regjistrit Tregtar te Zvicres, datë 04.03.2022. Burimi: https://www.zefix.admin.ch/)
Me pare shoqeria meme ishte Global Fluids International s.a, (GFI), një shoqëri e themeluar në St. Christopher dhe Nevis, me seli në adresën P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis, me numër regjistrimi C20985, e përfaqësuar nga Z. Gad Gonen, në bazë të vendimit të agjentit të regjistruar të shoqërisë (Sipas aktit të themelimit të GFI ALBANIA shpk, datë 22.03.2013, të dorëzuar në QKB).

II. PETROLEUM CONSULTING PARTNERS LLC eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne 25.10.2019, me numer regjistri 7672752 (Sipas Regjistrit Tregtar te Delaware, date 04.03.2023).
Me pare shoqeria meme ishte Petroleum Consulting Partners AG, nje shoqeri e kufizuar nga kuotat, e regjistruar ne 16.02.2012, e organizuar sipas ligjeve te Zvicres, me numer regjistrimi CHE-374.049.957, me kapital 100.000 CHF (franga zviceriane), me adrese ne Lättichstrasse 1A, 6340 Baar, Zvicer, me administrator Jerome Huser. Shoqeria eshte c’regjistruar ne 19.02.2021 (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Zvicres deri me date 04.03.2023 Burimi: https://icis.corp.delaware.gov/eCorp/).
Me date 24.10.2020, shoqeria ka transferuar seline e saj ne Wilmington, New Castle County, Delaware (SHBA) me emrin Petroleum Consulting Partners LLC. Ne 19.02.2021 , shoqëria fshihet nga regjistri tregtar i Kantonit të Zug Zvicer pa shpërbërje dhe likuidim.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 16.02.2022, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise me mbi 25% te kapitalit eshte:

NERVE KORKMAZ, shtetas turk, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 99.93% te pronesise se GFI ALBANIA pasi zoteron 100% te kapitalit tek PETROLEUM CONSULTING PARTNERS (SR 20197747201)-shoqeria meme e GFI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2022.

Historiku i ndryshimeve te pronareve perfitues:

I. Pronaret perfitues te regjistruar fillimisht per shoqerine GFI ALBANIA jane: Ismail Mulleti dhe Assaf Halkin.

II. Me date 16.02.2022, jane c’regjistruar pronaret perfitues: Ismail Mulleti dhe Assaf Halkin dhe u regjistrua si pronar perfitues Nerve Korkmaz.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.489, datë 09.08.2023, u miratua kontrata shtesë për ndryshimin e kontratës së koncesionit “Për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive ‘Global Fluids International’ S.A. dhe ‘Petroleum Consulting Partners’ A.G.”, miratuar me vendimin nr. 200, datë 13.03.2013, të Këshillit të Ministrave.

Në nenin 4, pika 4.1 e Kontratës ndryshon si vijon:
4.1. Kohëzgjatja e Koncesionit është 11 (njëmbëdhjetë) vjet duke filluar nga Data Efektive.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.6, Godinë, Zona Kadastrale Nr.2679, Nr.Pasurie 11/41, Tiranë, Shqipëri

Address:
Durrës, Porti i Porto Romano, Durrës, Terminali Kastrati sh.a
Vlorë, Porti i Petrolifera, Nartë
Durrës, Terminali EuroPetrol Durrës Albania sh.a
Korçë, Pika Doganore Kapshticë
Durrës, Porti i Porto Romano, Terminali Eroil sh.a
Durrës, Porti i Porto Romano, Durrës, Terminali Porto Romano Oil sh.a
Durrës, Porti i Porto Romano, Terminali Genklaudis sh.a
Gjirokastër, Pika Doganore Kakavijë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (14.01.2019)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2014)
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 06.09.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 172 690 143,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 169 718 873,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 137 209 709,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 137 555 669,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 147 650 672,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 158 151 779,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 114 729 405,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -31 162 409,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -183 640 053,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -99 160 430,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:430 373 832,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:468 418 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:398 959 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:438 800 619,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:428 593 406,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:416 629 506,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:386 879 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:374 529 236,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 370 042 091,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 137 189 681,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / P. Nikolli