Skip to content

NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-08 07:59:44
JSON

Tax Registration Number: L31608012F
Administrators: Hektor Kumi
Scope: Projektojë, Ndërtojë, Vërë në shfrytëzim, administrojë, mirëmbajë infrastrukturën rrugore dhe çdo lloj tjetër infrastrukturë shërbimi si dhe t’i transferojë ato në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues (Bashkia Himarë). Në veçanti shoqëria do të sigurojë përgatitjen, përcaktimin, zhvillimin, zbatimin dhe operimin në tërësi duke përfshirë ndërtimin e dy shëtitoreve apo dy rrugëve atë të Drimadhas "Perivoll" dhe atë të Dhërmiut, duke unifikuar hapësirën që do të shfrytëzohet duke e zhvilluar atë së bashku me të gjithë sipërfaqet ndihmëse që do të krijohen rishtazi; Aplikime shumë funksionale mbi infrastrukturën e re që të përdoren nga turistët, ambienteve për argëtim pushim dhe lëvizje të lirë. Kontroll të përdorimit të truallit në çdo bllok të saj që do të merret në konsideratë, kështu që një zhvillim i balancuar dhe kontroll i vëllimit të punimeve sipas prioriteteve do të arrihet; Ruajtjen e parametrave të hapësirave të domosdoshme të gjelbra për qytetarët, por dhe duke mos cënuar anën funksionale të kompleksit. Iniciativa ekonomike dhe rregulla planifikimi për ndërtimet, siç janë, ndërtime të tipit BOT (Ndërto, Opero, Transfero).
Other Trade Names: NATIONAL AGENCY OF COASTAL MANAGEMENT ( NACM)
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/04/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: E U R O K O N T A K T, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.05.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K31721019N, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative nr. 2, Rruga Sheh Ahmet Pazari, pallati Ambasador 3, kati 2, hyrja 12, kodi postar 1010, me administrator Gjergji Kërpi dhe ortak te vetem Gent Prizreni (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

DHERMI DEVELOPMENT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.05.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L21730005T, me adresë në Vlore, Himare, DHERMI Lagjja Shkambo, Bulevardi i Plazhit Dhermi, Rruga Kryesore, ambient i hapur buze detit, numer pasurie 123/1, me administrator Hektor Kumi. Ortaket themelues te shoqerise jane: Andrea Kumi (51%) dhe Hektor Kumi (49%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Hektor Kumi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues pasi zoteron 49% te kapitalit te DHERMI DEVELOPMENT-zoteruese e 40% te kapitalit te NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.04.2013.

Andrea Kumi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues pasi zoteron 51% te kapitalit te DHERMI DEVELOPMENT-zoteruese e 40% te kapitalit te NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.04.2013.

Gent Prizreni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te E U R O K O N T A K T-zoteruese e 60% te kapitalit te NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.04.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Me date 04.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 12981 Prot, përVendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT” SH.P.K, pajisur me NUIS (Nipt)- L31608012F, me perfaqësues ligjor Hektor Kumi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Sheh Ahmet Pazari, Pallati Ambasador 3, kati 2, Hyrja 12, Kodi postar 1010

Address:
Vlorë, Himarë, Dhërmi, Fshati Dhërmi, Bashkia Himarë, Vlorë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -450 462,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -420 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -450 766,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -512 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -497 003,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -497 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 671 866,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 671 866,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -728 058,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -563 048,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani