Skip to content

EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-18 14:03:33
JSON

Tax Registration Number: L31804506A
Administrators: Ingo Hesse
Scope: Menaxhimi, operimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik dhe adaptimi i Terminali Lindor në Portin e Durrësit sipas marrëveshjes konçensionare të lidhur me Qeverinë Shqiptare. Operimi i Terminalit do të përfshijë, pa u kufizuar vetëm në to, ngarkimin dhe shkarkimin kryesisht të anijeve me ngarkesa rifuxho si ato të mineraleve dhe qymyrit dhe të materialeve të tjera rifuxho, por edhe në anijeve me ngarkesa të përgjithshme/gjenerale dhe për ngarkesa për projekte, sipas rastit. Shërbimet që do të ofrohen do të përfshijnë gjithashtu edhe aktivitetet e lidhura me to, me anijet dhe ngarkesa, të tilla si përpunimi i ngarkesave, lëvizja e ngarkesave në anije dhe lidhja e tyre, depozitimi dhe magazinimin e ngarkesave, asemblimin e mallrave, mbushja dhe zbrazja e kontejnerëve, lëvizje ekstra dhe sistemime, transportin, spontimi, marrjen dhe shpërndarjen.
Other Trade Names: EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/06/2013
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Gjermani
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: EMS SHIPPING & TRADING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe që ekziston në përputhje me legjislacionin gjerman e regjistruar pranë regjistrit tregtar të Aurich, Gjermani me nr. Regjistrimi HRB 110271, me seli në adresën: Hafenstrabe 15, D - 26789 Leer, Germany, rregullisht e përfaqësuar nga z. Manfred Muller, lindur në Gjermani (Sipas marrëveshjes së ortakëve për themelimin e shoqërisë EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO) shpk)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Heiko Wilhelm Luikenga, shtetas gjerman, i datelindjes 1947, pronar perfitues per 53.06% te pronesise pasi zoteron 53.06% te kapitalit te EMS Shipping & Trading Gmbh (HRB110271). Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2013.

Josefin Dr. Meyer - Kobbe, shtetase gjermane, e datelindjes 1989, pronare perfituese per 14.83% pasi zoteron 31.6% te kapitalit te shoqerise MK Verwaltungs KG (HRA200575) – zoteruese e 46.94% te kapitalit EMS Shipping & Trading Gmbh (HRB110271). Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2013.

Louisa Meyer - Kobbe, shtetase gjermane, e datelindjes 1996, pronare perfituese per 14.83% pasi zoteron 31.6% te kapitalit te shoqerise MK Verwaltungs KG (HRA200575) – zoteruese e 46.94% te kapitalit EMS Shipping & Trading Gmbh (HRB110271). Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2013.

Viktoria Dr. Meyer - Kobbe, shtetase gjermane, e datelindjes 1992, pronare perfituese per 14.83% pasi zoteron 31.6% te kapitalit te shoqerise MK Verwaltungs KG (HRA200575) – zoteruese e 46.94% te kapitalit EMS Shipping & Trading Gmbh (HRB110271). Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Durres, Koka AB 315 AI, Trajleri AH R 194
Durres, Kokë Tërheqëse AB 182 AI, Kazani AH R 187, Trajleri AH R 190
Durres, Kokë Tërheqëse AB 478 AI, Kazani AH R 104, Trajleri AH R 188
Durres, Kokë AA 967 ZZ, Trajleri AH R 079
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Më datë 30.09.2013, është lidhur një marrëveshje kolaterale financiare Nr.4838 Rep, Nr.1925 Kol ndërmjet kredidhënësit (Raiffaisen Bank sh.a) dhe kredimarrësit (Ems Albanian Port Operator EMS APO sh.p.k) në të cilën është vendosur që banka t’i japë kredimarrësit një shumë totale prej 2.500.000 euro. Palët e lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i saj.

Kolaterali financiar i vendosur nëpërmjet kësaj marrëveshje përbëhet nga:
a) 49% e kuotave të kapitalit të shoqërisë dhe të të gjitha të drejtave të lidhura me to që dhënësi i kolateralit EMS Shippinng & Trading GmbH zotëron tek shoqëria “EMS Albanian Post Operator” shpk.
b) Të gjitha llogaritë e dhënësit të kolateralit pranë bankës Raiffaisen.
c) Të ardhurat në të ardhmen nga kontrata të ndryshme të kredimarrësit/dhënësit të kolateralit financiar, që është gjendje Cash në llogaritë rrjedhëse të kredimarrësit/dhënësit të kolateralit në çdo kohë deri në shumën prej 2.500.000 euro, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.

II. Më datë 25.07.2017, është lidhur marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr.4147 Rep, Nr.1884 Kol, ndërmjet barrëmarrësit/kredidhënësit (Raiffaisen Bank sh.a) - barrëdhënësit (EMS SHIPPING & TRADING) në të cilën barredhënësi i jep barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 49% të kuotave të kapitalit që ortaku EMS SHIPPING & TRADING zotëron tek shoqëria kredimarrëse Ems Albanian Port Operator EMS APO shpk.

III. Me date 01.06.2020, me ane te urdhrit Nr. 41/4 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4788 Prot date 04.06.2020 lëshuar nga Zyra e Permbarimit Best 2010, u urdherua bllokimi i cdo aseti/aksione të shoqërisë “EMS Albanian Port Operator” shpk NUIS L31804506A.

IV. Me date 11.02.2022, me ane te Urdhrit Nr.186/3 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Eduard Allamani, u urdherua pezullimi i mases se sekuestros konservative sipas Urdhrit Nr. 41/4 Prot, date 01.06.2020 protokolluar nga QKB me Nr. 4788P rot date 04.06.2020 lëshuar nga Zyra e Permbarimit Best 2010, deri në zgjidhjen e çështjes me vendim gjyqësor të formës së prerë. Kreditor eshte shoqeria Albanian Stevedoring Company sh.p.k. Objekti: Permbushje detyrimi, dorezim sendesh dhe pagim shume.

V. Sipas marreveshjes siguruese datë 22.02.2022 Nr.858 Rep, Nr.291 Kol, lidhur mes Barremarresit/Kredidhenesit (Raiffaisen Bank ShA) - Barredhenes EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO), barredhenesi i jep barremarresit nje barre siguruese, sipas kushteve te përmendura në këtë marrëveshje siguruese.

VI. Sipas Marrëveshjes Siguruese, datë 01.12.2021, Nr. 4823 Rep. Nr.1603 Kol., e lidhur midis shoqerise “EMS SHIPPING & TRADING” (kredimarres) përfaqësuar nga z.Florian Cimo dhe Raiffeisen Bank SHA (Barrëmarrës /Kredidhenes), Barrëmarrësit një Barrë siguruese, mbi kuotat në total 100% te kuotave që shoqeria “EMS SHIPPING & TRADING, SHPK, zotëron te shoqëria “EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)”, me të cilen sigurojnë pagesën, permbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara te shoqërisë “EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)”.

VII. Me date 17.07.2023, eshte depozituar urdhri Nr. 186/10 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 15047 Prot date 20.07.2023 lëshuar nga Zyra e Permbarimit Eduard Allamani, ku është urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros të shoqërisë “EMS Albanian Port Operator” shpk NUIS L31804506A duhet te cbllkohen kuotat aksionet asetet etj dhe te lihen te lira vendosur me urdher Nr. 41/4 Prot, date 01.06.2020.
Changes
Additions: Administratori ka të drejtë të ndërmarri në emër të shoqërisë dhe/ose të përfshijnë shoqërinë në transaksione, marrëveshje ose aktivitete me një vlerë e cila nuk i tejkalon 200.000 Euro. Pa miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme, administratori nuk mund të ndërmarri asnjë veprim dhe/ose të përfshijnë shoqërinë në transaksione që konsistojnë në blerjen ose shitjen e pasurive të luajtshme apo të paluajtshme ose aseteve të tjera të shoqërisë, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 200.000 Euro
Address:

Seat:
Durrës, Lagjja 13, Porti i Durrësit, Terminali Lindor, Hyrja nr.5, 2001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (12.01.2019)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -16 956 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 156 130 387,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 63 972 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 59 815 790,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 741 698,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 67 273 249,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 41 348 906,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 24 919 737,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 30 302 233,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 117 709,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:528 554 898,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:812 154 100,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:641 701 575,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:565 483 730,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:492 877 728,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:579 334 176,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:547 602 939,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:565 817 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 636 895 567,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 224 353 231,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani