Skip to content

HEC ZALL XHUXHË
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 06:51:01
JSON

Tax Registration Number: L32201037O
Administrators: Ender Boçi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Zall Xhuxhe 1" dhe "Zall Xhuxhe 2", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës BOT të lidhur me date 09/09/2013, me Nr. 10329 Rep. /Nr. 3323 Kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC ZALL XHUXHË
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: GLORIS CONSTRUCTION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.04.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81629013H, me adresë në Tiranë, Farkë, Rruga Kodra e Diellit, Vila Nr. 26, me administrator Eliverta Boçi. Ortaket jane: Ender Boçi me 50% te kapitalit dhe shoqeria MAK-08 me 50% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.04.2022, terhequr nga QKB date 27.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HEC ZALL XHUXHË, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Kristian Boçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme MAK-08, shoqeria MAK-08 zoteron 50% te kapitalit tek shoqeria GLORIS CONSTRUCTION dhe shoqeria GLORIS CONSTRUCTION zoteron 100% te kapitalit tek HEC ZALL XHUXHË. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.10.2019.

Ender Boçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme GLORIS CONSTRUCTION dhe shoqeria GLORIS CONSTRUCTION zoteron 100% te kapitalit tek HEC ZALL XHUXHË. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.08.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: I. 1. Me date 06.03.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 680 Rep., Nr.182 Kol, ndermjet paleve HEC ZALL XHUXHË SHPK dhe GLORIS CONSTRUCTION SHPK (Barredhenes) dhe Banka e Pare e Investimeve SHA (Barremarres/Kredidhenes), Pranues i Barres MAK-08 SHPK, me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave te shoqerise HEC ZALL XHUXHË SHPK me nipt L32201037O.
2. Me date 06.03.2020, eshte lidhur Kontrata e Kredise Nr.678 Rep., Nr.180 Kol lidhur midis “Banka e Pare e Invesimeve –Albania sh.a., (kredidhënës) dhe shoqërise “HEC ZALL XHUXHË” sh.p.k., (Kredimarrës). Dorezanes jane: shoqeria Rametal shpk, MAK-08 shpk, Elman Abule dhe Kristian Gjoke. Shuma e kredise eshte 1.000.000 (nje milion) euro. Qellim i i perdorimit te kredise eshte “Per investime ne ambjentin e biznesit (hidrocentrali Hec Zall Xhuxhe) dhe per shlyerjen e menjehershme kundrejt Bankes te Garancise Bankare te leshuar nga banka sipas kontrates per Leshim Garancie Bankare nr. 679 rep, nr. 181 kol, date 06.03.2020.

3. Me date 06.03.2020, u nenshkrua Marreveshja Siguruese Nr. 682 Rep., Nr.184 Kol., dhe dokumentacionit shoqerues, i cili verteton Marreveshjen/Kolaterialin Financiar e lidhur midis paleve “HEC ZALL XHUXHË” sh.p.k., “GLORIS CONSTRUCTION “ sh.p.k., (kolateraldhenes) dhe “Banken e Pare te Invesimeve –Albania sh.a., (kolateralmarres), Pranues i kolateralit shoqeria “ MAK-08” sh.p.k, me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave te shoqerise HEC ZALL XHUXHË sh.p.k.

II. 1. Me date 30.12.2021, u nenshkrua Kontrata e Kredisë Bankare Nr. 4326 Rep, Nr. 2124 Kol, e lidhur midis “Bankës së Parë të Investimeve – Albania” SHA (Kredidhënës) dhe shoqërisë “HEC ZALL XHUXHË” SHPK (Kredimarrës) me objekt: “Dhënie kredie” . Shuma e kredise eshte 2.800.000 (dy milion e teteqind mije ) euro.
2. Me date 30.12.2021, u nenshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 4327Rep., Nr.2125 Kol, e lidhur midis “Banka e Parë e Investimeve – Albania” SHA (Barrëmarrës) dhe shoqërisë “HEC ZALL XHUXHË” SHPK (Barrëdhënës) me objekt: “Vendosjen e barrës siguruese mbi100% të kuotave të shoqërisë “HEC ZALL XHUXHË” SHPK me (NIPT) L32201037O, si garanci në favor të “Bankës së Parë të Investimeve – Albania” SHA, deri në shlyerjen e plotë të detyrimit që rrjedh nga Kontrata e Kredisë Bankare Nr. 4326 Rep, Nr. 2124 Kol, datë 30.12.2021 dhe anekseve pasvijuese të saj”.
3. Me date 30.12.2021, u nenshkrua Marrëveshja Siguruese (Kolaterali Financiar) Nr. 4328Rep. Nr.2126 Kol, e lidhur midis “Banka e Parë e Investimeve – Albania SHA” (Kolateralmarrës) dhe shoqërisë “HEC ZALL XHUXHË” SHPK (Kolateraldhënës) me objekt: “Vendosjen e 100% të kuotave të shoqërisë “HEC ZALL XHUXHË” SHPK me (NIPT) L32201037O, si kolateral financiar, për të garantuar ripagimin e kredisë sipas kushteve të përcaktuara në kontratë”.

III.Me date 16.01.2023, jane depozituar:
1) Marrëveshje siguruese Nr. 62 Rep dhe 35 Kol lidhur midis Shoqërisë “ HEC ZALL XHUXHË” SHPK. Shoqërisë “ GLORIS CONSTRUCTION” SHPK,pranues i barrës “MAK-08” SHPK, Ender Boçi, Barrëmarrës Banka e Parë e Investimeve SHA.
2) Marrëveshje siguruese Nr. 63 Rep dhe 36 kol midis Kolateralmarrësit : Banka e Parë e Investimeve Albania sha dhe kolateraldhënës “ HEC ZALL XHUXHË” SHPK dhe Shoqërisë “ GLORIS CONSTRUCTION” SHPK.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Farke, Rruga Kodra e Diellit, Vila Nr. 26

Address:
Lezhe, Mirdite , Rreshen, Fan , Mirdite, te shoqerise Hec Zall Xhuxhe

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 18 708 484,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -9 046 304,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 168 444,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 201 206,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -622 814,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -350 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -350 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -350 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -350 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -29 175,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:60 466 629,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:17 616 322,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:204 983,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani