Skip to content

ACCESS ENERGY ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 14:53:27
JSON

Tax Registration Number: L32203022A
Administrators: Zija Lita
Scope: Ndërtimin, Operimin dhe transmetimin e energjisë të hidrocentraleve "GJURAJ" &" KASHEC& "RAGAM" dhe "LEPURUSHE" , në pellgun ujëmbledhës të lumit Kir e degëve të tije si GJURAJ & DEZADARENJE & PLANIT të MGULLES etj., të rrethit të Shkodrës, si dhe tregtimin e energjisë elektrike, në mbështetje të kontratës Konçesionare me nr. 10331 rep, nr. 3325 kol, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Energjetikës dhe Konçesionarit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ACCESS ENERGY ALBANIA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. ALB SHPRESA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.08.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J72110003F, me adresë në Tiranë, Rruga Maliq Muço, Ndërtesa 6, Hyrja 4, Ap 14, Njësia Bashkiake 9, Kodi Postar 1016, me administrator dhe ortak te vetem Mehdi Lala.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

II. XHAST SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12512837I, me adresë në Kavajë, Golem, me administrator dhe ortak te vetem Agim Kraja.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

III. KUPA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.03.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51615512C, me adresë në Tiranë, Kamëz, Rruga Berisha, Argjinatura me nr. pasurie 482, Çerkezë, me administrator Qamil Kupa. Ortak te vetem Shkelqim Kupa.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

IV. LITA CONSTRUCTION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82404009L, me adresë në Tiranë, Rruga e Elbasanit, Vila Nr. 1, me administrator Zija Lita. Ortaket e shoqerise jane Entela Lita me 75% te kapitalit dhe Zija Lita me 15% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: I. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

II.Me date 26.05.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 23012 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ ACCESS ENERGY ALBANIA” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L32203022A, me perfaqësues ligjor Zija Lita. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Paskuqan, Lagjja nr.7, apartamenti nr. 11

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -70 289,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani