Skip to content

HIDROPOTAM
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 10:12:29
JSON

Tax Registration Number: L34524801G
Administrators: Aurora Gjika
Scope: Projektimi, financimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve të Potamit si dhe transferimi i tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, sipas objektit të kontratës së Konçesionit të formës BOT me Ministrinë e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës Nr. 9844 Rep, Nr. 3109 kol, datë 22. 08. 2013 në zyrën e noterisë të noter Julian Zhelegu.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18.09.2013
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: W O N D E R është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11624001V, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, rruga Lekë Dukagjini, pallati përballë QKR, qendra e biznesit, kati i 2, me administratore Olimbi Gjika. Ortak te vetem te shoqerise Vasil Gjika me 100% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB date 24.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HIDROPOTAM, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Vasil Gjika , shtetas shqiptar, i datelindjes 1955, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme
W O N D E R. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.09.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 25.07.2018, me anë të urdhërit nr. 1137/9018-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “HIDROPOTAM” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjeter i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Më datë 18.01.2019, me anë të urdhërit Nr. 254-0180-18 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 1089 Prot., datë 21.01.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron debitori, shoqëria “WONDER” sh.p.k në shoqërinë “Hydropotam ”shpk, në masën 100 % te kuotave. Ky vendim u mor pas shlyerjes së detyrimeve ndaj kreditorit “AGNA” sh.a.

III. Me date 07.02.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise pa afat. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Dhivër, Cerkovicë, Qendër Cerkovicë, Sarandë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/A.Baja/L.Kanani