Skip to content

XHENGO ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-12 09:33:47
JSON

Tax Registration Number: L34616003G
Administrators: Shyqyri Xhengo
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Kasollet e Selces", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, sipas kontratës konçensionare BOT me Nr. 10021 Rep, Nr. 3184 Kol datë 29/08/2013 e lidhur me METE (Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës) dhe Bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Xhengo" Sh. p. k dhe "Larti" Sh. p. k.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: XHENGO ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 20/09/2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 170 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: XHENGO SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64103171M, me adresë në Korçë, DON. GJON. BUZUKU, L. 5, me administrator Ali Xhengo. Ortaket e shoqerise jane: Shyqyri Xhengo (35%), Ali Xhengo (45%) dhe Ardian Xhengo (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.07.2021, terhequr nga QKB date 19.05.2022, Pronar perfitues te subjektit, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Shyqyri Xhengo, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 35% te kapitalit, pasi zoteron 35% te kapitalit te XHENGO SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.09.2013

Ali Xhengo, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 45% te kapitalit, pasi zoteron 45% te kapitalit te XHENGO SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.09.2013
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 16.05.2016, me anë të urdhërit Nr. 1349 Prot., lëshuar nga Studio Përmbarimore Gjyqësore “KREON”, protokolluar nga QKB me Nr. 2320 Prot., datë 03.06.2016, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative në aksionet e palës debitore: “XHENGO ENERGJI” sh.p.k, dhe moskryerjen e asnjë veprimi, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit të debitorit “XHENGO ENERGJI”.

II. Më datë 07.06.2016, me anë të urdhrit Nr. 2792 Prot., lëshuar nga Studio Përmbarimore Gjyqësore “KREON”, protokolluar nga QKB me Nr. 2684 Prot., datë 10.06.2016, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore: “XHENGO ENERGJI” sh.p.k, pas shlyerjes së detyrimeve të saj ndaj Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve.

III. Më datë 27.12.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u konstatua se shoqëria ka nevojë për marrjen e një kredie në shumën 210.000.000 (dyqind e dhjetë milion) lekë, kredi e cila do të merret në Bankën Kombëtare Tregtare.

IV. Më datë 27.12.2016, u nenshkrua marrëveshja siguruese mbi barrësimin e kuotave të shoqërisë Nr. 9343 Rep., Nr. 8580 Kol., ndërmjet kredidhënësit/barrëmarrësit Banka Kombëtare Tregtare sh.a dhe barrëdhënësit, shoqërisë “Xhengo” sh.p.k, me objekt vendosjen e barrës siguruese mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “XHENGO ENERGJI” sh.p.k. Kjo marrëveshje u nënshkrua me qëllim sigurimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 9341 Rep., Nr. 8578 Kol., datë 27.12.2016.

V. Më datë 05.07.2018, me anë të Deklaratës Noteriale Nr. 931 Rep. Nr. 477 Kol. të përfaqësuesve të Bankës Kombëtare Tregtare (BKT) u hoq dorë nga barra mbi të gjitha kuotat e shoqërisë “XHENGO ENERGJI” sh.p.k., pasi kreditë për sigurimin e të cilave janë vënë peng këto kuota janë shlyer plotësisht nga kredimarrësi “XHENGO ENERGJI” sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Lagjja Periferike, Rruga Lozhan - Selcë, Km 6, Zona Kadastrale3279, Nr. Pasurie 724/5

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 30 924 974,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 37 311 056,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 15 170 019,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 486 875,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 26 969 103,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -21 363 929,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -29 034 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 936 964,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 099 315,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -5 149 812,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:77 045 907,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:85 313 443,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:68 724 342,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:63 005 778,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:99 283 519,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani