Skip to content

SBM ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-26 08:46:53
JSON

Tax Registration Number: L38319901M
Administrators: Arnold Koçiu
Scope: Ndërtimi, operimi, dhe transferimi i hidrocentraleve Nr. 1 dhe Nr. 2, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënien në punë, prodhimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj kontratë konçesioni.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: SBM ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16/09/2013
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. SBM GRUP është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.08.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L08218901B, me adresë në Dibër, Klos, Bulevardi Rexhep Pashë Mati, pallati nr. 1, shkalla nr. 1, apartamenti 4, kati 2, me administrator Arnold Koçiu. Ortak te vetem Arbër Hoxha.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

II. SUPER BETON MATI (ish SUPERBETON MATI) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.05.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902908A, me adresë në Dibër, Klos, Bulevardi Rexhep Pashë Mati, Pallati 1, Shkalla 1, Apartamenti 4, Kati 2, me administrator Brandi Selita. Ortak te vetem SBM 93 Holdings Ltd.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

III. RA KROM - TIRANA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.06.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K88016902A, me adresë në Dibër, Martanesh, Lagjja "Melcu", Zona "Theken", Galeria Nr.28, Zyra Nr.1, me administrator Petrit Gasa. Ortak te shoqerise jane Gani Hoxha me 35% te kapitalit dhe STARLEAD Ltd me 65% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.03.2021, terhequr nga QKB date 26.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit SBM ENERGJI zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Arbër Hoxha , shtetas shqiptar, i datelindjes 1991, pronar perfitues per 91% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme SBM GRUP, ndersa shoqeria SBM GRUP zoteron 91% tek SBM ENERGJI . Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 16.09.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 13.11.2015, me anë të urdhrit Nr. 2128 Prot., Nr.221 Dosje, protokolluar nga QKR me Nr. 10387 Prot., datë 17.11.2015, lëshuar nga Studio Përmbarimore “Debit Collection” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat, titujt e pronësisë që shoqëria “Super Beton Mati” shpk që disponon pranë Shoqërisë “SBM ENERGJI” shpk, me qëllim mostjetërsimin e tyre nga debitori.

II. Më datë 01.10.2018, me kërkesë të administratorit, u vendos pushimi i përkohshëm i aktivitetit nga data 01.10.2018 për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

III. Me date 23.09.2019, me ane te Urdhrit Nr.108 Prot., Nr. 917 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Tirana Bailiff’s sh.p.k., u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne kuotat dhe titujt e pronesise se debitorit, shoqeria RA KROM - TIRANA shp.k me nipt K88016902A, me administrator Gani Hoxha dhe Ahmet Ckurti, disponon ne shoqerine SBM ENERGJI shpk me nipt L38319901M, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

IV. Me date 15.11.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u kalua shoqeria nga gjendje te pezulluar ne gjendje aktive.

V. Me date 10.12.2019, me kerkese te administratorit, u kalua shoqeria nga gjendje aktive ne gjendje te pezulluar.

VI. Me date 02.02.2020, me kerkese te administratorit, u ndryshua statusi i shoqerise nga pezulluar ne aktive.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Klos, Bulevardi Rexhep Pashë Mati, Pallati nr.1, shkalla nr.1, apartamenti 4, kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -638 767,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -956 040,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani