Skip to content

ALBALUX Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-16 12:28:52
JSON

Tax Registration Number: L41322010F
Administrators: Fausto Schneider, Giovanni Di Matteo
Scope: Shoqëria mund të kryeje çdo aktivitet të lejuar nga ligji në Republikën e Shqipërisë, përfshirë por pa u kufizuar në: (i)Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e impianteve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme si uji, gazi, nxehtësia, etj. ;(ii) Prodhimin, transmetimin, blerje, shitjen, shkëmbimin dhe tregtimin e energjisë elektrike, përfshirë aktivitetin e importit dhe eksportit;(iii) Veprimtaritë e financimit, administrimit, kërkimit, inovacionit, këshillimit dhe asistencës në sektorin e energjisë në përgjithësi; Pjesëmarrjet në shoqëri që kryejnë aktivitetet sipas pikave (i), (ii), (iii).
Other Trade Names: ALBALUX
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/01/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi; Itali
Initial Capital: 2 000 000,00
Shares: 8
Parent Company / Owner: Lumiei Impianti Srl është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar Italiane, e themeluar ne Itali me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT 02361180306, me adresë në Udine,33020 Sauris, Via Sauris di Sopra n.51/B. Sipas Akt themelimit dhe Statutit te Shoqerise date 07.01.2014

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Child Company: HEC QUKU është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.08.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32009001C, me adresë në Tirane,Njesia bashkiake nr 7, rruga Ndre Mjeda, kompleksi rezidencial Magnet Struktura Eagle, hyrja e dyte, kati i pare, apartamenti 2011, me administratore Aida Hoxha. Ortak te vetem shoqeria ALBALUX. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 18.05.2022)
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 23.12.2016, me vendim te ortakeve, ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 25.10.2018, me vendim te ortakeve, ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 17.12.2019 me vendim te ortakeve, ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Ndre Mjeda, Kompleksi Rezidencial Magnet, Struktura Eagle, Apartamenti nr.2011, Hyrja nr.2, Kati I - re

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 02.08.2016
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 09.11.2018
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 14.11.2018
Te dhenat te Subjektit ne Regjistrin e Pronarit Perfitues, terhequr 18.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.05.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013-2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Financial Information
Worked By : A.Baja/L.Kanani