Skip to content

ALB-ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-22 08:08:21
JSON

Tax Registration Number: L51503039D
Administrators: Pëllumb Beta
Scope: Ndërtimin, operimin, administrimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve, si dhe marrjen përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata koncesionare. Prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtarie tjetër kryesore apo dytësore qe lidhet me objektin.
Other Trade Names: ALB-ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14/02/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 47 160,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. KADRIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K42013001W, me adresë në Tiranë, Berxull, Rruga e Malokëve, Nr Pasurie 211/17, Vol 8, Faqe 180, me administrator Selim Kadria. Ortaket e shoqerise jane: Selim Kadria (70%), Artan Sako (15%) dhe Besnik Halilaj (15%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

II. ALB-BUILDING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.09.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J69102508C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, ndërtesa nr. 14, hyrja 4, apartamenti 6, kodi postar 1016, me administratore dhe ortake Odhise Bresha (50%), Pëllumb Beta (50%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

III. BRADAJ 2, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 25.06.2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L28028301L, me adrese ne Lezhe, Milot, Lagjja Nr.1,Pallati Nr.1, Ap.10, Kati 5, me administrator dhe ortak te vetem Rudina Haxhiu. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronare perfitues te shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Pëllumb Beta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 30.58% te pronesise pasi eshte zoterues i ALB-BUILDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.

Odhise Bresha, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 30.58% te pronesise pasi eshte zoterues i ALB-BUILDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane, TR4416P Autoveture Land Rover
2) Tirane, AA293HJ Kamionçinë
3) Tirane, AA363MS Autoveture Toyota
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 20.05.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2336 Rep, Nr. 1312 Kol, e lidhur midis Kredidhënësit "Raiffeisen Bank", dhënësve të kolateralit: "ALB-BUILDING" sh.p.k, "KADRIA" shpk dhe Kredimarrësit, shoqërisë "ALB-ENERGY" sh.p.k, me objekt kolaterali financiar: 100% të kuotave të pjesëmarrjes në shoqërinë "ALB-ENERGY" sh.p.k.
Duke qenë se ndërmjet palëve është lidhur një kontratë kredie bankare me Nr. 2324 Rep., Nr. 1300 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2331 Rep., dhe Nr. 1307 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2337 Rep dhe nr. 1313 Kol., datë 20.05.2016, sipas të cilave banka i jep kredimarrësit një kredi në shumën totale prej 14.962.608 (katërmbëdhjetë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetë) euro, palët lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i tyre.

II. Më datë 26.07.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1118 Rep. Nr. 423 Kol., ndërmjet “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe kredimarrësit, shoqërisë “ALB-ENERGY” shpk.
Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 1115 Rep., dhe Nr. 420 Kol., datë 06.07.2016, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë shumën prej 4.630.000 (katër milion e gjashtëqind e tridhjetë mijë) euro. Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë bankare, kredimarrësi i ofron bankës peng mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “ALB-ENERGY” Shpk.

III. Më datë 22.09.2016, me anë të deklaratës noteriale të Raiffeisen Bank Nr. 4178 Rep, Banka shprehet dakord të heqë dorë nga pengu mbi kuotat sipas Kontratës së Pengut mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë "ALB-ENERGY" shpk, pasi detyrimet janë mbyllur.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 6, 1016

Address:
Kukës, Njësia Administrative Zapot (Godina e Hidrocentralit Bele 2)

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 306 207 152,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 295 750 076,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 258 779 597,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 305 130 165,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 460 508 085,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 244 363 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 242 998 053,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 136 926 785,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:471 094 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:441 259 529,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:415 046 188,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:440 848 942,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:599 284 318,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:402 528 518,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:478 169 216,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:319 577 693,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani