Skip to content

EURON ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 09:18:31
JSON

Tax Registration Number: L57703202C
Administrators: Gëzim Çela
Scope: Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi I hidrocentraleve. Marrje përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e konçesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtarie kryesore ose dytësore tjetër qe lidhet me ketë objekt.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/02/2015
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: EURON, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71317002N, me adresë në Tiranë, Farkë, Selitë, Pallati EURON 7 KT, hyrja 1, njësia 1, me administrator Kujtim Shpata, dhe ortake: Kujtim Shpata (50%) dhe Gezim Çela (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Gëzim Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te EURON. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.

Kujtim Shpata, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te EURON. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 20.05.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2328 Rep, Nr. 1304 Kol, e lidhur midis Kredidhënësit "Raiffeisen Bank", dhënësit të kolateralit: "EURON" sh.p.k, dhe Kredimarrësit, shoqërisë "EURON ENERGY" sh.p.k, me objekt kolaterali financiar: 100% të kuotave të pjesëmarrjes në shoqërinë "EURON ENERGY" sh.p.k.
Duke qenë se ndërmjet palëve është lidhur kontratë kredie bankare me Nr. 2324 Rep., Nr. 1300 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2331 Rep., dhe Nr. 1307 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2337 Rep dhe nr. 1313 Kol., datë 20.05.2016, sipas të cilave banka i jep kredimarrësit një kredi në shumën totale prej 14.962.608 (katërmbëdhjetë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetë) euro, palët lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i tyre.

II. Më datë 26.07.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1131 Rep. Nr. 436 Kol, ndërmjet “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe pengdhënësit, shoqërisë “EURON ENERGY” shpk.
Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 1128 Rep., dhe Nr. 433 Kol., datë 20.07.2016, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë shumën prej 7.900.000 (shtatë milion e nëntëqind mijë) euro. Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë bankare, kredimarrësi i ofron bankës peng mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “EURON ENERGY” Shpk.

III. Më datë 22.09.2016, me anë të deklaratës noteriale të Raiffeisen Bank Nr. 4176 Rep, Nr. 2387, Banka shprehet dakord të heqë dorë nga pengu mbi kuotat sipas Kontratës së Pengut Nr. 2328 Rep., Nr. 1304 Kol datë 20.05.2016, pasi detyrimet janë mbyllur.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Zapod, Rruga Kukës-Shishtavec, Km. 8, HC BELE 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 209 508 495,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 191 715 550,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 159 127 709,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 194 213 569,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 351 968 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 220 009 099,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 179 597 823,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 72 032 271,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:365 717 554,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:350 635 769,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:325 810 084,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:349 301 113,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:472 702 580,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:318 825 355,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:380 500 594,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:243 872 902,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani