Skip to content

HEC ARSTI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-17 11:20:00
JSON

Tax Registration Number: L61601028F
Administrators: Klaudio Prendi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e HEC ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës së konçesionit, Projektim,zbatim,implementim dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike fotovoltaike, elike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndimëse. Import - Eksport dhe Transport, i të gjitha llojeve të materialeve të ndertimit dhe të pjesëve elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC ARSTI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/03/2016
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. PEPA GROUP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.10.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42215009L, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane Durres km 6, Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1168/13, me administrator Violeta Pepaj. Ortaket e shoqerise jane: Leorik Pepa, Urjola Pepa, Brian Pepa dhe Brixhilda Pepa, secili me 25% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

II. SHPRESA – AL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.02.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31321021N, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga “Urani Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati Nr. 11, Kati 2, me administratore Gention Baja, Bardhok Osmani, Lin Osmani, Lush Osmani, Seferin Osmani, Albana Baja, Dritan Osmani, Përparim Baja dhe ortak te vetem Lush Osmani (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

III. "MARÇELI" Sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.06.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39308301P, me adresë në Shkodër, Pukë, Rruga: "Ymer Puka", Blloku Nr. 03, Ndërtesa Nr. 040, Hyrja Nr.01, Kati II-të, Aparatmenti Nr. 04, Pasuria Nr. 975/1, Zona Kadastrale Nr. 3069, me administrator dhe ortak te vetem Tonin Prendi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.08.2023, terhequr nga QKB date 22.08.2023, Pronare perfitues te HEC ARSTI janë :

Lush Osmani , shtetas shqiptar, lindur me 1954, pronar përfitues per 33.4% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë SHPRESA - AL, e cila eshte shoqëri meme per HEC ARSTI me 33.4% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 31.03.2016.

Tonin Prendi, shtetas shqiptar, lindur me 1962, pronar përfitues per 33.3% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë "MARÇELI" Sh.p.k., e cila eshte shoqëri meme per HEC ARSTI me 33.3% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.09.2018.

Brixhilda Pepa, shtetase shqiptare, lindur me 1994, pronare përfituese per 8.3% te kapitalit, pasi zotëron 25% te kapitalit te shoqërisë PEPA GROUP, e cila eshte shoqëri meme per HEC ARSTI me 33.3% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.06.2021.

Urjola Pepa, shtetase shqiptare, lindur me 2016, pronare përfituese per 8.3% te kapitalit, pasi zotëron 25% te kapitalit te shoqërisë PEPA GROUP, e cila eshte shoqëri meme per HEC ARSTI me 33.3% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.06.2021.

Brian Pepa, shtetas shqiptar, lindur me 2019, pronar përfitues per 8.3% te kapitalit, pasi zotëron 25% te kapitalit te shoqërisë PEPA GROUP, e cila eshte shoqëri meme per HEC ARSTI me 33.3% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.06.2021.

Leorik Pepa, shtetas shqiptar, lindur me 2020, pronar përfitues per 8.3% te kapitalit, pasi zotëron 25% te kapitalit te shoqërisë PEPA GROUP, e cila eshte shoqëri meme per HEC ARSTI me 33.3% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.06.2021.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), Tërheqës me targë: AA 037 XI
2) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), Eskavator, LIBHERR 944
3) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) FORISTRAD NISSAN me targë: AA 549 UZ
4) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) ESKAVATOR CAD 323
5) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), KAMION MAN me targë: AA 346 VG
6) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) RIMORKIO me targë: AGR 352
Status: Aktiv
License(s): Leje për përdorim të burimit ujor -
Legal Cases: I. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

II. Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, " HEC ARSTI " SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit përfitues.Statusi i shoqerise u be nga i pezulluar ne aktiv.
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Fierzë, ARSTI, Njësia Administrative Fierzë, Bashkia Fushë Arrëz, Nr. Pasurie 233/1, Zona kadasrale Nr. 1054, Vol 2, faqe 39.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 27 708 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 20 457 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -395 283,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -368 676 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 25 148,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -377 164,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -119 249,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:111 767 117,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:94 241 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:34 679 988,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:493 185 519,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:15 286 172,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani